Europejskie konsultacje w sprawie neutralności Sieci

Nie tylko zresztą w sprawie neutralności, ale również w sprawie otwartości internetu. Same konsultacje również mają charakter "otwarty", zatem mogą w nich wziąć udział wszyscy zainteresowani. Wystarczy zapoznać się z pytaniami postawionymi przez Dyrekcję Generalną ds społeczeństwa informacyjnego i mediów, przygotować odpowiedź i przesłać je Komisji do 30 września. W efekcie ma powstać komisyjny raport na temat otwartości i neutralności Sieci.

Konsultacje są konsekwencją wcześniejszych działań Komisarzy w sprawie agendy cyfrowej. Pisałem o tym w tekście Plany europejskiej Komisarz ds Agendy Cyfrowej, neutralność sieci. Kiedy odnotowywałem kwietniowe wystąpienie Neelie Kroes, wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej i jednocześnie komisarz ds Agendy Cyfrowej miałem wrażenie, że nie ma w sprawie neutralności jasnego, sprecyzowanego zdania. Poruszała argumenty zarówno za pełną otwartością, jak i za pewnymi jej ograniczeniami. Konsultacje zatem są dobrym pomysłem, by sprecyzować stanowisko Komisji w tej sprawie (por. Net Neutrality czyli spór o społeczeństwo informacyjne).

Materiały na temat konsultacji można znaleźć na stronie Komisji: Public consultation on the open internet and net neutrality. Tam również opublikowano kwestionariusz z pytaniami przygotowanymi w tych konsultacjach: Questionnaire for the public consultation on the open internet and net neutrality in Europe (PDF). Jest również notatka prasowa na stronie Komisji: Agenda cyfrowa: Komisja rozpoczęła konsultacje w sprawie neutralności sieci z 30 czerwca. Tam czytamy m.in.:

Komisja Europejska rozpoczęła dziś konsultacje dotyczące głównych zagadnień związanych z neutralnością sieci. Obejmują one takie kwestie jak: zezwolenie dostawcom internetu na przyjęcie niektórych praktyk w zakresie zarządzania ruchem, przyznanie pierwszeństwa niektórym rodzajom ruchu internetowego oraz potencjalne problemy wynikające z takich praktyk zarządzania ruchem, w tym krzywdzące skutki dla użytkowników. Dotyczą one także pytania, czy poziom konkurencji między poszczególnymi dostawcami usług internetowych oraz wymogi przejrzystości wynikające z nowych ram prawnych dla sieci telekomunikacji są wystarczające, aby proces poszerzania oferty dla klientów przebiegał bez potencjalnych zakłóceń. Przedmiotem konsultacji jest wreszcie dylemat, czy UE powinna podejmować dalsze działania, aby zapewnić obiektywne zasady funkcjonowania rynku internetowego, czy też inicjatywę w tym zakresie należy pozostawić podmiotom z branży. Neelie Kroes, Wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej ds. Agendy Cyfrowej, ujawniła w kwietniu 2010 r. zamiar przeprowadzenia powyższych konsultacji w celu posunięcia się krok dalej w europejskiej debacie na temat neutralności sieci (zob. SPEECH/10/153). Ich wyniki zostaną uwzględnione w sprawozdaniu Komisji dotyczącym neutralności sieci, które ma zostać przedstawione do końca bieżącego roku. Wszystkie zainteresowane strony – dostawcy usług i treści internetowych, użytkownicy, podmioty gospodarcze i badacze – mogą wziąć udział w konsultacjach do dnia 30 września 2010 r. Otwarty i neutralny internet przyczynia się do realizacji szeregu celów określonych w Europejskiej agendzie cyfrowej (IP/10/581).
(...)

Ale to nie wszystko, ponieważ również na stronie naszego Ministerstwa Infrastruktury opublikowano informację na ten temat: Konsultacje publiczne na temat neutralności sieci i otwartego Internetu. Tam zaś znajdują się przetłumaczone na język polski pytania kwestionariusza, które pozwolę sobie poniżej przywołać:

 1. Czy pojawiają się obecnie w Europie problemy związane z neutralnością sieci i otwartym Internetem? Jeżeli tak, prosimy podać konkretne przykłady. Czy istnieją wąskie gardła i jakie? Czy istnieje możliwość rozwiązania tych problemów w oparciu o obecny poziom konkurencyjności zarówno na rynkach dostępu mobilnego jak i stacjonarnego?
 2. Z jakimi problemami należy się liczyć w przyszłości? Czy mogą pojawić się one w innych miejscach internetowego łańcucha wartości? Jakie byłyby ich przyczyny?
 3. Czy takie problemy można rozwiązać na gruncie ram regulacyjnych, mając na uwadze monitorowanie/ocenę i późniejsze egzekwowanie?
 4. Do jakiego stopnia z punktu widzenia operatora konieczne jest zarządzanie natężeniem ruchu w sieci? W jaki sposób jest to przeprowadzane w praktyce? Jakie technologie używane są do kontroli natężenia ruchu w sieci?
 5. W jakim stopniu zasady przejrzystości informacji dla użytkownika końcowego mogą przyczynić się do rozwiązywania problemów związanych z neutralnością sieci? Zasady te odróżniają tzw. usługi zarządzane od usług umożliwiających publiczny dostęp do Internetu dostarczanego na zasadzie „dokładania wszelkich starań”
 6. Czy zasady regulujące zarządzanie natężeniem ruchu w sieci powinny być takie same dla sieci mobilnych i stacjonarnych?
 7. Czy są stosowane jakieś inne formy priorytetowania? Czy dostawcy treści i aplikacji także próbują priorytetować swoje usługi? Jeżeli tak, w jaki sposób takie działania wpływają na innych uczestników w łańcuchu wartości?
 8. Czy w przypadku usług zarządzanych powinny być dostępne te same warunki i parametry jakości usług dla wszystkich dostawców treści/aplikacji/usług online będących w takiej samej sytuacji? Czy umowy na zasadzie wyłączności pomiędzy operatorami sieci i dostawcami treści/aplikacji/usług online mogą stać na przeszkodzie w osiągnięciu tego celu?
 9. Jeżeli cel do jakiego odnosi się pytanie 8 jest zachowany, czy podjęcie dodatkowych kroków jest potrzebne aby go utrzymać? Jeżeli tak, to czy powinny one być dobrowolne (w postaci na przykład sektorowego zbioru zasad) czy też mieć charakter regulacyjny?
 10. Czy warunki handlowe, które obecnie regulują zasady dostępu do Internetu są wystarczające dla zachowania otwartego charakteru Internetu i podtrzymania inwestycji infrastrukturalnych? Jeżeli nie, jak powinny się zmienić?
 11. W jakich przypadkach krajowe organy regulacyjne ustalałyby wymagania dla minimalnej jakości usług dla przedsiębiorstwa lub przedsiębiorstw dostarczających publiczne usługi telekomunikacyjne?
 12. W jaki sposób można określić wymagania jakościowe dla usług oraz w jaki sposób mogłyby być monitorowane?
 13. Jeżeli NRA uznają za niezbędne, aby określić minimalne wymagania co do jakości usług, jaką formę powinny przyjąć oraz w jakim zakresie NRA powinny współpracować, aby wypracować wspólne stanowisko?;
 14. Jakie elementy powinny się składać na zapewnienie „przejrzystość dla użytkownika”? Czy obecnie istniejące standardy powinny być polepszane?
 15. Czy poza zarządzaniem natężeniem ruchu w sieci opisanym powyżej istnieją w Internecie inne zagrożenia dla swobody wypowiedzi, pluralizmu mediów i różnorodności kulturowej? Jeżeli tak to jakie kroki należałoby podjąć w przyszłości aby chronić te wartości?

Proszę o komentarze, próby odpowiedzi na poszczególne pytania, być może krytykę (pełnej) otwartości lub głosy za potrzebą jej zapewnienia.

Opcje przeglądania komentarzy

Wybierz sposób przeglądania komentarzy oraz kliknij "Zachowaj ustawienia", by aktywować zmiany.

ad

ad 1)
http://www.idg.pl/news/63113/TPSA.blokuje.dostep.html, chociaż w sumie może to bardziej nadużywanie pozycji monopolistycznej

Czy w pojęciu wolnego

Czy w pojęciu wolnego Internetu i neutralności sieci mieści się eliminowanie z usługi dostępu do Internetu możliwości korzystania z niektórych aplikacji np. VoIP? Patrz zastrzeżenia do oferty Pantera Orange.

Projekt odpowiedzi na pytania Komisji Europejskiej

Pytanie 1

Prośba o uzupełniające przykłady i postawienie tezy.

Czy pojawiają się obecnie w Europie problemy związane z neutralnością sieci i otwartym Internetem? Jeżeli tak, prosimy podać konkretne przykłady.

Czy mamy w Polsce jakieś bardziej szczegółowe informacje jakiego rodzaju treści/aplikacje podlegają ograniczeniom? Bo niekiedy sami operatorzy deklarują o takim postępowaniu. Np. blokowanie telefonii Skype/VOIP (w świecie, szczególnie sieci mobilne, same często informują o takich praktykach), dławienie strumieniowej TV (BBC iPlayer przez British Telecom http://news.bbc.co.uk/2/hi/technology/8077839.stm), dławienie video (przez Deutsche Telekom http://bits.blogs.nytimes.com/2007/10/25/deutsche-telecom-prepares-for-two-tier-internet/).

Czy istnieją wąskie gardła i jakie?

Czy znane nam przypadki dławienia dotyczą tylko użytkowników końcowych, czy także wiadomo o zarządzaniu natężeniem ruchu odbywającym się w punktach styku między ISP?

Czy istnieje możliwość rozwiązania problemów w oparciu obecny poziom konkurencyjności zarówno na rynkach dostępu mobilnego jaki stacjonarnego?

Trzeba postawić tezę, że na pewno w ten sposób te problemy nie zostaną rozwiązane, gdyż nawet największe ISP czują się zagrożone ekspansją przemysłu medialnego. Regulator telekomunikacyjny sam nie rozwiąże konfliktu między branżą medialną a dostarczycielami infrastruktury technicznej. Co prawda z jego pomocą ISP mogą działać jak budowniczowie dróg, ustawianych na nich zapór i policja drogowa, ale nie będą innowatorami stawiającymi do dyspozycji użytkowników końcowych potencjalnie osiągalne rozwiązania i kreującymi nowe wartości. Postawienie wyłącznie na działanie mechanizmu konkurencji prowadzi do gry o sumie zerowej, w której ISP w końcu wygrają, ale wszyscy inni stracą (konsumenci, dostawcy treści, innowacyjność gospodarki cyfrowej, społeczeństwo przez ujemny bilans zysków i strat w całości gospodarki oraz zubożenie potencjalnie możliwej oferty kulturalno-cywilizacyjnej).

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>