O projekcie założeń do projektu ustawy o lobbingu

"Nie chcę podpowiadać rozwiązań, za które mogę zostać przez lobbystów ukamienowana, ale przy sankcjach karnych można by dać zawodowcom dwa lata w zawiasach od razu po zarejestrowaniu. W końcu w myśl projektu uczciwy lobbysta to skorumpowany matacz, który jeszcze nie wpadł. Być może nadchodzą czasy, kiedy w Polsce lepiej będzie zostać skazanym pedofilem niż lobbystą."

- Anna Mazgal, ekspertka Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych, działająca również w Obywatelskim Forum Legislacji, grupie roboczej powstałej przy Programie przeciw korupcji Fundacji im. S. Batorego, w artykule pt. Lobbing i inne przestępstwa opublikowanym w Kulturze Liberalnej („Kultura Liberalna” nr 72 (22/2010) z 25 maja 2010 r.).

O co chodzi? Chodzi o Projekt założeń projektu ustawy o lobbingu - z 12 maja 2010 r., który można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Jest tam m.in. plik PDF, w którym - na 67 stronach zeskanowanej bitmapy - można znaleźć przedmiotowy projekt.

Tymczasem organizacje społeczne nadal usiłują się dowiedzieć czegoś o tym, jak rząd ma zamiar zwiększyć przejrzystość działania państwa (por. Demokracja w dobie Internetu, czyli po Kongresie Praw Obywatelskich). Niebawem opublikuję na ten temat kolejne notatki, gdyż atmosfera się zagęszcza.

Na marginesie powyższego odnotuję również, że na prośbę Ministerstwa Gospodarki wspomniane wyżej Obywatelskie Forum Legislacji przy Fundacji Batorego (w którego pracach również uczestniczę; por. Społeczna e-partycypacja oraz dobra legislacja) wskazało mnie i kilka innych osób jako "społecznych ekspertów podczas realizacji I etapu projektu systemu Konsultacji On-line". Sam jestem ciekawy, co to jest taki "społeczny ekspert" i ile mi za to grozi, jeśli rzeczywiście zdecyduję się wspierać społecznie (czyli bezpłatnie?) Ministerstwo Gospodarki w pracach nad konsultacjami (por. "Wśród serdecznych przyjaciół psy zająca zjadły", a to błąd, bo chodzi o to, by go gonić (zając, królik, wszystko jedno), Ćwiczenie z demokracji: podpisy na papierze w celu wprowadzenia elektronicznej partycypacji oraz "Internauci to również obywatele" - konteksty wywiadu w Rzepie). Może lepiej nie pomagać rządowi, jeśli miałbym potem kłopoty w postępowaniu przed CBA? Po co mi to potrzebne? Już i tak komentatorzy Bywalca sugerują, że znajdzie się na mnie jakaś "gustowna teczuszka"...

Przeczytaj również: Czy "grupa inicjatywna" mogłaby również liczyć na ministerialne pensje?

Opcje przeglądania komentarzy

Wybierz sposób przeglądania komentarzy oraz kliknij "Zachowaj ustawienia", by aktywować zmiany.

Ustawodawca najwyraźniej

kravietz's picture

Ustawodawca najwyraźniej kieruje się rozumowaniem, że za ustawione lub błędne regulacje nie odpowiada nigdy urzędnik, tylko wielki zbiór czynników zewnętrznych. Tu kusi ponury lobbysta, tu związkowiec, tam media a autor ustawy po prostu musi każdemu z nich ulec i nie ma w tej kwestii żadnego wyboru. Karać należy społeczeństwo, a nie przestępcę, bo to ono go ukształtowało. A żadne reformy w samej administracji nie wchodzą w rachubę, bo ona sama jest nieskazitelna, inaczej się nie da, paraliż decyzyjny, dura lex sed lex i ad nauseam...

--
Paweł Krawczyk
IPSec.pl - Podpis elektroniczny i bezpieczeństwo IT

kolejne opinie do lobbingu

VaGla's picture

Grzegorz Makowski z nstytut Spraw Publicznych opublikowałe tekst WSZYSCY BĘDZIEMY LOBBYSTAMI. RZĄD PRZEDSTAWIŁ PROJEKT ZAŁOŻEŃ NOWEJ USTAWY LOBBINGOWEJ. Tam m.in.:

Kończąc tę krótką krytykę projektu założeń do nowej ustawy o lobbingu (choć można byłoby odnieść się jeszcze do bardzo wielu innych punktów tego projektu) warto również wskazać, że w dyskutowanym dokumencie nie przewiduje się zmian tam, gdzie faktycznie byłyby one niezbędne.

Jest również opinia PKPP Lewiatan: Lewiatan krytykuje projekt ustawy o lobbingu, a tam m.in.:

PKPP Lewiatan negatywnie ocenia przedłożone do konsultacji założenia projektu ustawy o lobbingu, którego celem jest ustalenie nowych zasad i warunków prowadzenia działalności lobbingowej w Polsce. Przyjęto w nim błędne założenia i metody ich realizacji, np. brak zasad proporcjonalności w ustalaniu uprawnień lobbystów do obowiązków, które proponuje się na nich nałożyć oraz w kwestii stosowania nadzoru nad ich działalnością.

--
[VaGla] Vigilant Android Generated for Logical Assassination

Po konferencji prasowej Obywatelskiego Forum Legislacji

VaGla's picture

Dziś odbyła się konferencja prasowa Obywatelskiego Forum Legislacji, w ramach której przedstawiono ocenę projektu założeń ustawy lobbingowej. Poniżej publikuję informację prasową po tej konferencji:

Nowa ustawa niezgodna z zasadami przyjętymi w UE, szkodliwa dla procesu stanowienia prawa i jego jakości - Obywatelskie Forum Legislacji prezentuje swoje stanowisko dotyczące rządowego Projektu założeń projektu ustawy o lobbingu.

W dniu 12 maja 2010 roku Pełnomocnik Rządu ds. Opracowania Programu Zapobiegania Nieprawidłowościom w Instytucjach Publicznych przedstawiła Projekt założeń do projektu ustawy o lobbingu. W projekcie zaproponowano między innymi zmiany:

różnicowanie praw i obowiązków lobbystów zawodowych i niezawodowych (organizacje biznesu, związki zawodowe oraz wiele stowarzyszeń).

W opinii Obywatelskiego Forum Legislacji, są to rozwiązania dyskryminujące, ponieważ czynią grupę lobbystów zawodowych, jako uprzywilejowaną w dostępie do decydentów, wobec wiele większej grupy lobbystów niezawodowych. Zgodnie z Projektem założeń podział ten ma być stosowany na poziomie administracji rządowej, w komisjach sejmowych i senackich oraz w Kancelarii Prezydenta. Wszędzie tam przedstawiciele organizacji pracodawców, związków zawodowych i części organizacji pozarządowych mają zakaz osobistego kontaktowania się z przedstawicielami władzy, a władza nie musi odpowiadać na postulaty przedstawione przez nich na piśmie.

przeniesienie rejestru lobbystów z MSWiA do Centralnego Biura Antykorupcyjnego

CBA nie tylko będzie prowadziło rejestr lobbystów zawodowych, ale również kontrolowało wszelką działalność lobbingową, gdyż lobbyści zawodowi będą mieli obowiązek raz w roku składać CBA sprawozdania ze swej działalności. Ponadto osoba czy organ lobbowany będzie musiał z każdego kontaktu z lobbystą lub jakiejkolwiek próby lobbingu nielegalnego sporządził notatkę służbową, która będzie publikowana w Biuletynie Informacji Publicznej. Wszystkie te dokumenty mają podlegać weryfikacji CBA.

Obywatelskie Forum Legislacji sprzeciwia się takim rozwiązaniom, uważa bowiem, iż przekazanie Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu obowiązku prowadzenia rejestru i uprawnień do kontrolowania działalności lobbingowej jeszcze bardziej naznaczy proces lobbingu piętnem korupcji i działań pozaprawnych. Takie podejście jest sprzeczne z tezami zaprezentowanymi w Raporcie Polska 2030, kładącymi nacisk na konieczność budowania kapitału społecznego w Polsce, którego najistotniejszym elementem jest zaufanie społeczne.

wprowadzenie kar pieniężnych (od 1-50 tys. zł) za niezłożenie w terminie formularza zgłoszeniowego do CBA oraz za prowadzenie działalności lobbingowej z naruszeniem zasad przewidzianych w ustawie.

W związku z obszernością definicji lobbingu, niejasnościami zapisów założeń i ich sprzecznością z prawem do petycji, partycypacji obywateli w działaniach władzy i ustawowymi uprawnieniami licznych partnerów społecznych, w opinii Obywatelskiego Forum Legislacji, taka kara może zostać wymierzona praktycznie każdemu uczestnikowi życia społecznego. Nikt nie może bowiem mieć pewności czy w danym momencie nie wykonuje działań lobbingowych bez zgłoszeń czy w niedozwolonym miejscu.

Konsekwencją wprowadzenia zaproponowanych zmian będzie wykluczenie z procesu legislacyjnego organizacji działających na rzecz dobra publicznego.

Jak mówi Grażyna Kopioska z Programu Przeciw Korupcji Fundacji im. Stefana Batorego: „Definiując lobbing niezawodowy jako ten, który „będzie mógł być prowadzony [bez wynagrodzenia i ad hoc] przez osoby fizyczne na rzecz podmiotów pozarządowych np. stowarzyszeń, fundacji, izb gospodarczych etc. na swoją rzecz lub rzecz swojej grupy interesu, wyklucza się z uczestniczenia w procesie legislacyjnym organizacje pozarządowe, które działają w interesie i na rzecz dobra wspólnego, publicznego. Przykłady takich działań to: próba Centrum Edukacji Obywatelskiej przekonania posłów do nieuznawania za zabronioną agitację wyborczą organizowania w szkołach akcji „Młodzi głosują”, działania rzecznicze Programu Przeciw Korupcji Fundacji im. Stefana Batorego, mające na celu zmianę przepisów dotyczących finansowania kampanii wyborczych, w tym likwidacji anonimowych zbiórek pieniędzy, czy działania koalicji „Masz głos, masz wybór” między innymi na rzecz wprowadzenia dwudniowego głosowania“.

Członkowie Obywatelskiego Forum Legislacji oczekiwali, że nowa ustawa będzie zgodna z kierunkiem myślenia i zasadami przyjętymi w Unii Europejskiej i OECD, gdzie lobbing jest formą korzystania z uprawnień przysługujących obywatelom demokratycznego państwa oraz gdzie podkreśla się celowość i konieczność partnerskiego konsultowania strony społecznej w procesie legislacyjnym, zgodnie z ustalonymi standardami międzynarodowymi.

Ustawowe rozwiązania, dotyczące lobbingu są strategią najrzadziej stosowaną w świecie. Funkcjonują one w: USA, na Filipinach, w Kanadzie, Gruzji, Peru, na Litwie i na Węgrzech. Najczęściej wprowadzane są rejestry w parlamentach narodowych i rozwiązania samoregulacyjne. Zarówno w Parlamencie Europejskim, jak i Komisji Europejskiej obowiązują rejestry grup interesu (lobbystów). Obecnie liczba zarejestrowanych podmiotów przy KE wynosi 2783.

--
[VaGla] Vigilant Android Generated for Logical Assassination

Komentarz do ustawy lobbingowej

kravietz's picture

Też pozwoliłem sobie skomentować ten projekt i nie dostrzegam w nim większości wymienionych powyżej zagrożeń.

--
Paweł Krawczyk
IPSec.pl - Podpis elektroniczny i bezpieczeństwo IT

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>