Projekt nowych zasad utrwalania przebiegu imprezy masowej

Ponieważ w tym serwisie sporo miejsca poświęciłem problematyce CCTV - warto odnotować opublikowany przez MSWiA projekt rozporządzenia w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej. Chodzi o to, że 20 marca 2009 r. zmieniła się ustawa o o bezpieczeństwie imprez masowych. O konieczności przyjęcia aktów wykonawczych do znowelizowanej ustawy pisałem w tekście Sposób utrwalania przebiegu imprezy masowej, minimalne wymagania techniczne dla urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Rozporządzenie dotyczące utrwalania przebiegu imprezy masowej zwykle było najbardziej rozbudowanym aktem prawnym na temat CCTV.

Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia .. 2010 r. w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej można znaleźć w BIP MSWiA. Jest to wersja opracowana po konferencji uzgodnieniowej, która odbyła się w dniu 12 maja 2010 r. i skierowana do akceptacji uczestników konferencji pismem z dnia 21 maja br. Rozporządzenie zostanie wydane na podstawie art. 11 ust. 9 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych.

Rozporządzenie ma określić sposób utrwalania przebiegu imprezy masowej, a w szczególności:

1) miejsca na stadionach, w obiektach lub na terenach, umieszczonych w wykazie, o którym mowa art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych, na których utrwalanie przebiegu imprezy masowej za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk jest obowiązkowe;
2) minimalne wymagania techniczne dla urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk;
3) sposób przechowywania materiałów zgromadzonych podczas utrwalania przebiegu imprezy masowej.

W uzasadnieniu projektu czytamy:

Rozporządzenie jest wykonaniem upoważnienia ustawowego określonego w art. 11 ust. 9 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. Nr 62, poz. 504).

W rozporządzeniu zawarto definicje rejestracji obrazu: I, II, III, i IV kategorii, które wskazują na wymagany zakres rejestracji obrazu i dźwięku w trakcie odbywającej się imprezy masowej, a tym samym spowodują zastosowanie na terenie imprezy masowej, technicznych urządzeń rejestrujących, umożliwiających właściwą realizację wskazanych przedsięwzięć.

Projekt przewiduje, iż obowiązkowej rejestracji obrazu i dźwięku na terenie imprezy masowej podlegają poza sektorami dla uczestników imprezy masowej, miejsca, w których może dojść do zakłócenia porządku publicznego, a w szczególności: kasy biletowe, bramy i furtki, ciągi komunikacyjne, parkingi, płyta boiska, przy jednoczesnym wskazaniu zakresu stosowanej rejestracji w odpowiedniej kategorii.

Zapewnienie racjonalnego, a zarazem efektywnego rozpoznawania zagrożeń i identyfikowania sprawców zakłóceń porządku publicznego, powinno zapewnić wykorzystanie, co najmniej jednego, urządzenia o wysokiej sprawności działania, którego zasięg obejmował będzie wszystkie miejsca podlegające obowiązkowemu monitorowaniu. Projekt zakłada, że do utrwalania obrazu i dźwięku mogą służyć urządzenia elektroniczne typu cyfrowego wchodzące w skład systemu monitoringu spełniającego wymagania określone w rozporządzeniu jak również kamery rejestrujące obraz kolorowy, wyposażone w funkcję automatycznego przełączania w tryb monochromatyczny, w przypadku spadku natężenia oświetlenia rejestrowanego obszaru. Jako uzupełnienie systemu do rejestracji obrazu dopuszcza się wykorzystanie cyfrowych urządzeń elektronicznych (np. cyfrowych kamer przenośnych lub cyfrowych aparatów fotograficznych) utrwalających obraz kolorowy o wysokości nie mniejszej niż 950 pikseli. Jednocześnie projekt przewiduje możliwość stosowania dotychczas zainstalowanych systemów służących utrwalaniu przebiegu imprez masowych organizowanych na stadionach, w obiektach lub na terenach umożliwiających przeprowadzenie imprezy masowej przez okres jednego roku od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, pod warunkiem zainstalowania urządzeń spełniających wymagania określone dla potrzeb rejestracji obrazu I i II kategorii w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia. Dodatkowo dla potrzeb rejestracji obrazu III i IV kategorii dopuszcza się przez okres 3 lat od wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosowanie dotychczas zainstalowanych kamer generujących obraz o wysokości nie mniejszej niż 480 pikseli dla każdej kamery.

Projekt doprecyzowuje parametry techniczne zarejestrowanego obrazu przy stałej wartości wysokości przedmiotu oraz określa wydruk zarejestrowanego obrazu w rozdzielczości nie mniejszej niż 300 dpi przy jego wielkości nie mniejszej niż 9x13 cm.

W projekcie określono wartość dopuszczalnej kompresji utrwalanego w postaci plików cyfrowych obrazu, co zapewni właściwą jakość zarejestrowanych materiałów, a także sposób ich przechowywania i zabezpieczenia na nośnikach informacji. W odniesieniu do sposobu przechowywania materiałów zgromadzonych podczas przebiegu imprezy masowej, projekt nakazuje należyte ich zabezpieczenie w treści § 12. Jednocześnie w przypadku gdy utrwalony na nośniku informacji materiał spełnia wymagania, o których mowa w art. 11 ust. 2 ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych, wprowadzono obowiązek sporządzenia kopii zapasowej.

Projektowane rozporządzenie umożliwia także udostępnienie zarejestrowanego podczas imprezy masowej materiału na żądanie uprawnionych podmiotów.

Określenie minimalnych wymagań w zakresie utrwalania obrazu i dźwięku związane jest z koniecznością zapewnienia przez organizatorów imprez masowych odpowiednich urządzeń rejestrujących, których parametry będą umożliwiały utrwalenie obrazu i dźwięku o jakości właściwej dla celów wykrywczych lub dowodowych.

Przewiduje się, iż jakość utrwalonego obrazu powinna pozwalać na zarejestrowanie uznanych przez operatora za istotne cech poszczególnych uczestników imprezy masowej, a utrwalony dźwięk powinien umożliwić zrozumienie treści haseł i okrzyków oraz pozwalać na określenie sposobu zachowywania się uczestników imprezy masowej.

Projektowane rozporządzenie w porównaniu do poprzednio obowiązującego rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 października 2004 r. w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprez masowych oraz minimalnych wymagań technicznych dla urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk (Dz. U. Nr 243, poz. 2438), różnicuje wymagania techniczne urządzeń rejestrujących obraz dla poszczególnych kategorii imprez masowych. W przypadku masowych imprez podwyższonego ryzyka wskazano wyższe, w stosunku do urządzeń stosowanych na pozostałych imprezach masowych, parametry techniczne urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Pozwoli to na wykorzystanie funkcjonujących obecnie systemów monitoringu i ewentualne uzupełnienie ich urządzeniami o parametrach wskazanych w rozporządzeniu. Przyjęcie takiej formuły projektowanego przepisu pozwoli ograniczyć koszty związane z wdrażaniem nowych rozwiązań technicznych, a jednocześnie spełniających wymagania rozporządzenia.

Przedmiot projektowanej regulacji nie jest objęty zakresem prawa Unii Europejskiej.

Projekt rozporządzenia zawiera normy techniczne w rozumieniu przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039, z późn. zm.), w związku z czym podlega procedurze notyfikacyjnej przed Komisją Europejską.

W dniu 12 maja 2010 r. odbyła się konferencja uzgodnieniowa z udziałem przedstawicieli organów administracji rządowej oraz podmiotów zaproszonych do udziału w konsultacjach społecznych, którzy zgłosili swoje uwagi. Podczas wspomnianej konferencji zostało osiągnięte porozumienie ze wszystkim jej uczestnikami, z zastrzeżeniem, iż niektóre uwagi nie zostały uwzględnione.

Nie została przyjęta uwaga Ministra Sprawiedliwości, popierana także przez Prokuratora Generalnego, dotycząca określenia rodzaju formatu utrwalanego obrazu i dźwięku. Uznano bowiem, iż nie mieści się to w granicach upoważnienia ustawowego, ponadto z technicznego punktu widzenia byłoby to niemożliwe do zrealizowania.

Niemniej jednak wskazane jest aby organizatorzy imprez masowych mieli na uwadze konieczność każdorazowego zobowiązania dostawców systemów do nieodpłatnego przekazania (udostępnienia) na rzecz uprawnionych podmiotów (organów ścigania oraz organów wymiaru sprawiedliwości) oprogramowania służącego do odtwarzania nagranego obrazu, kompresji i dekompresji obrazu, oraz jego konwersji na format możliwy do odtworzenia na standardowym stanowisku komputerowym (w sytuacji gdy instalowane urządzenia w systemie posiadają oprogramowanie niestandardowe lub nowo wprowadzane na rynek). Przedmiotowe zobowiązanie może być jednym z elementów np. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia lub ogłoszenia Zamawiającego skierowanego do potencjalnych Wykonawców lub Dostawców.

Nie została także przyjęta uwaga Rządowego Centrum Legislacji dotycząca posługiwania się w projektowanym rozporządzeniu pojęciem „generowanie” w treści § 11 ust. 1. Uczestnicy konferencji uznali, iż pojęcie „generowanie” jest zasadne, przy czym we wskazanym przepisie wprowadzono formułę „generowanie sygnału wizyjnego”, zamiast zaproponowanej poprzednio formuły „generowanie obrazu”.

Podczas konferencji nie została uwzględniona sugestia Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji dotycząca brzmienia § 5 ust. 2 pkt 1 projektu. Pozostali uczestnicy konferencji uznali, iż brzmienie zaproponowane przez Izbę nie zapewni prawnej blokady przed nabywaniem sprzętu o obniżonej wartości, natomiast może zablokować swobodę wyboru ofert przez inwestorów.

Uwaga zaproponowana przez Polską Izbę Systemów Alarmowych, dotycząca brzmienia § 5 ust. 2 pkt 2, została uwzględniona. Uczestnicy konferencji uznali, iż propozycja PISA stanowi gwarancję stosowania odpowiedniego sprzętu.

Obecna wersja projektu zawiera ustalenia wypracowane podczas wspomnianej konferencji uzgodnieniowej z dnia 12 maja 2010 r.
(...)

Dalej zaś znajduje się Ocena Skutków Regulacji... Tam zaś, w części "Wpływ regulacji na sektor finansów publicznych, w tym na budżet państwa i budżety jednostek samorządu terytorialnego", czytamy:

Wejście w życie projektowanego rozporządzenia może powodować konieczność poniesienia przez jednostki samorządu terytorialnego nakładów finansowych związanych z dostosowaniem obiektów do projektowanych regulacji, jednakże zważywszy na to, iż przewiduje się możliwość wykorzystania dotychczasowych urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk na imprezach masowych, ewentualne skutki finansowe będą dotyczyły w znacznym stopniu nowych obiektów, których planowana liczba nie jest na obecnym etapie możliwa do określenia. Koszty związane z instalacją wymaganych urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk będą musiały zostać uwzględnione w kosztorysie planowanej inwestycji.

Opcje przeglądania komentarzy

Wybierz sposób przeglądania komentarzy oraz kliknij "Zachowaj ustawienia", by aktywować zmiany.

nowy- nie nowy projekt

dotychczas ewolucja tego projektu rozporządzenia
była śledzona/monitorowana TUTAJ

zgodnie z art 77 uobim od 2 lutego 2010r. dotychczas obowiązujące akty wykonawcze utraciły swoja moc - więc praca nad w/w rozporządzeniem jest mocno opóźniona ;)

wśród tych którzy "odczuwają" skutki regulacji jest np. GKS Lubin (budowa w trakcie, a tu zmiany, zmiany), takich "budów" jest więcej...

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>