Konsultacje noweli ustawy o informatyzacji: jakie macie problemy z e-gov?

Nie mogę pominąć konsultacji MAiC, które dotyczą nowelizacji ustawy o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne. Wiadomo, że to jest "horyzontalna" ustawa, w której normowane są różne kwestie dot. infrastruktury teleinformatycznej państwa. Tam jest mowa o neutralności, o interoperacyjności, o dostępności (dla osób niepełnosprawnych). Ministerstwo czeka na uwagi do 8 marca (ogłoszono te konsultacje już jakiś czas temu i MAiC dało na konsultacje 3 tygodnie - więc jest nieźle). MAiC chce się dowiedzieć w toku konsultacji, jakie jeszcze problemy przeszkadzają obywatelom w (elektronicznych) kontaktach z urzędami, albo jakie zmiany są konieczne, by ułatwić obywatelom korzystanie z portalu usług publicznych ePUAP. Wydaje mi się, że to dobry moment, by postulować API dla serwisów urzędowych...

Ogłoszenie dot. konsultacji można znaleźć na stronie Konsultacje projektu nowelizacji ustawy o informatyzacji.

Na stornach RCL są już dostępne niektóre pisma z uwagami, które do MAiC w tej sprawie spływają.

Natomiast poniżej przywołam fragment wspomnianej wcześniej notatki MAiC:

(...)
Najważniejsze zmiany, tak jak przedstawialiśmy to w toku konsultacji projektu założeń, to:

1. Projektowana ustawa ma ułatwiać obywatelom i przedsiębiorcom kontakt drogą elektroniczną – bez konieczności wychodzenia z domu czy z pracy – z administracją publiczną i sądami administracyjnymi.

2. Jeżeli jakąś sprawę da się załatwić elektronicznie, podmioty publiczne będą musiały przygotować odpowiednie elektroniczne wzory pism i formularze. Formularze nie spełniające wyznaczonych standardów będą mogły być usuwane z e-PUAP (portalu usług publicznych), by nie myliły obywateli.

3. Zostanie też wprowadzony obowiązek udostępniania i wykorzystywania przez podmioty publiczne elektronicznej skrzynki podawczej spełniającej określone standardy (publikowane w repozytorium interoperacyjności)

4. Podmioty udostępniające usługi na ePUAP będą zobowiązane do ich aktualizacji stosownie do wprowadzanych zmian prawnych.

5. Zmiany w Kodeksie postępowania administracyjnego mają na celu poszerzenie możliwości realizacji czynności w postępowaniu administracyjnym drogą elektroniczną.

Dopuszczona zostanie forma dokumentu elektronicznego przy:

a) udzielaniu pełnomocnictwa procesowego,
b) składaniu zeznań lub wyjaśnień,
c) elementach wezwania organu obejmujących komunikację elektroniczną,
d) sporządzeniu przez urzędnika adnotacji;
e) wezwaniu na rozprawę.

6. Zamierzamy też rozszerzyć przedmiot zgody strony lub uczestnika postępowania na komunikację drogą elektroniczną. Dziś przyjmuje się, że taka zgoda musi być wyrażana odrębnie w każdym toczonym postępowaniu administracyjnym. Chcemy wprowadzić nowy rodzaj zgody, która dotyczyć będzie stałego komunikowania się z obywatelem za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w określonej przez organ kategorii spraw. Po udzieleniu takiej zgody nie będzie konieczne jej ponowne wyrażanie w każdej następnej załatwianej sprawy.

 • Także sama instytucja publiczna będzie mogła drogą elektroniczną zwracać się o wyrażanie zgody na korzystanie ze znanego jej adresu elektronicznego obywatela. Dziś żeby zwrócić się do uczestnika postępowania elektronicznie z takim zapytaniem, organ musi posiadać już zgodę na komunikację elektroniczną.
 • Chcemy wprowadzić podstawę prawną umożliwiającą stronie elektronicznego wglądu w akta sprawy.
 • Zakładamy też, że w postępowaniach przed organami administracjami publicznej będzie można posługiwać się elektronicznymi kopiami dokumentów papierowych (o ile nie ma możliwości uzyskania ich w wersji elektronicznej), po ich elektronicznym uwierzytelnieniu (wysyłając je trzeba będzie się „podpisać” kwalifikowanym certyfikatem lub profilem zaufanym ePUAP)

W razie uzasadnionych wątpliwości zawsze urząd będzie mógł zażądać oryginału w postaci papierowej.

7. Propozycje w zakresie zmieniającym Ordynację Podatkową dotyczą zmian analogicznych do Kpa , tj.:

 • rozszerzenia przedmiotu zgody strony lub innego uczestnika postępowania na komunikowanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej;
 • wprowadzenia możliwości elektronicznego wglądu w akta sprawy;
 • dopuszczenia stosowania elektronicznych kopii dokumentów papierowych uwierzytelnionych przez wnoszącego pismo jako jego załączników;
 • dopuszczenia formy elektronicznej m. in. dla wezwania na rozprawę, sporządzenia przez urzędnika adnotacji czy też złożenia wyjaśnień lub zeznań.

8. Brak informatyzacji procedury sądowoadministracyjnej negatywnie wpływa nie tylko na funkcjonowanie sądów administracyjnych, ale także na działalność samej administracji publicznej. Nawet jeżeli organ administracji publicznej używa komunikacji elektronicznej w postępowaniu administracyjnym, to na potrzeby sprawy sądowoadministracyjnej musi przenosić elektroniczne dokumenty na papier.

Planujemy więc umożliwienie zastosowania nowych technologii w tymże postępowaniu, które pozwolą na:

 • utrwalenie pism stron w postaci elektronicznej oraz ich składanie do sądu albo do organu administracji publicznej, w przypadku przekazywanych za jego pośrednictwem skarg do wojewódzkiego sądu administracyjnego;
 • elektroniczny wgląd w akta sprawy;
 • utrwalenie pism sądu w postaci elektronicznej oraz ich doręczanie uczestnikom postępowania;
 • wewnętrzne zarządzanie w sądzie elektronicznymi dokumentami.

(...)

Opcje przeglądania komentarzy

Wybierz sposób przeglądania komentarzy oraz kliknij "Zachowaj ustawienia", by aktywować zmiany.

Jak co roku e-Deklaracje

Jak co roku e-Deklaracje maja zadyszkę pod koniec lutego. W tym roku zwiększył się wolumen e-deklaracji i od poniedziałku 24 do 28 nie będzie łatwo złożyć e-deklaracje czy e-zeznanie. W tym roku MF w dniu 25.02.2013 zauważyło to i o godz 23.23 opublikowało taki komunikat:

"Ministerstwo Finansów informuje, że w związku z bardzo dużym zainteresowaniem składaniem deklaracji w formie elektronicznej oraz związanymi z tym czasowymi problemami w płynności usługi systemu e-Deklaracje, wszystkie deklaracje składane w tej formie, których termin złożenia upływa 25 lutego lub w miesiącu lutym 2013 r., a zostaną przyjęte przez system e-Deklaracje do dnia 3 marca br., będą uznane za złożone w terminie.

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.

GUS i sprawozdanie o działalności gospodarczej

Właśnie się dowiedziałem, że zostałem wytypowany przez GUS do wzięcia udziału w badaniu na formularzu SP-3 za rok 2012.

Szkoda tylko, że zlikwidowałem działalność w połowie 2011 roku :).

Ale formularz przewidział nawet taką sytuację, więc po aktywowaniu konta online udało mi się przekazać informację, że w 2012 roku prowadziłem działalność przez 0 miesięcy.

Szkoda papieru i pieniędzy na wysyłanie takich pism, skoro GUS powinien mieć informację o dacie zakończenia działalności.

Platforma podawcza administracji, jakoś działa....

E-puap, kit, gniot, ale dobrze, że coś jest?
Mam wiele krytycznych uwag do funkcjonowania Epuap, pisałem o tym do MAC, podobno mam dostać odpowiedz?
1. Terminy na epuap nie są zgodne z KPA, (termin upływa o godzinie, natomiast w KPA z końcem dnia)
2. Wyszukiwarka podmiotów adm. działa gorzej niż źle, wyszukać organ to prawdziwa sztuka
3. Załącznik trzeba dodawać pojedyńczo, (np. wysyłam wyrok WSA 12 stron, to trwa wieki)
4. Ogólna stabilność i funkcjonalność systemu - tragiczna !
5. Pomoc - lepiej żeby tej nie było
6. Wiele podmiotów świad. zadania adm. publ. nie realizuje usługi
To tak na wstępie...czekam na odp. na moje szersze wystąpienie do MAC

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>