Licencja publiczna UE wersja 1.0

Nie wszyscy pewnie wiedzą, że w Unii Europejskiej opracowano pewną "europejską licencję publiczną". Skrót EUPL pochodzi od „Licencja publiczna UE” („European Union Public Licence - EUPL”), a licencja "została opracowana w ramach IDABC, programu wspólnotowego mającego na celu wspieranie interoperacyjnego świadczenia europejskich usług eGovernment na potrzeby administracji publicznej, przedsiębiorstw i obywateli". Myślę, że warto przyjrzeć się tej licencji bliżej.

Licencja EUPL została zaakceptowana przez Komisję Europejską 9 stycznia 2007 roku. Początkowo licencja dostępna była tylko w języku angielskim, francuskim i niemieckim. Decyzją z 9 stycznia 2008 roku - Komisja zaakceptowała treść licencji publicznej w innych językach krajów członkowskich. Licencja ta ma być wykorzystywana jako ogólna zasada dystrybucji oprogramowania rozwijanego w ramach programów IDA (Interchange of Data between Administrations) oraz IDABC (Interoperable Delivery of European eGovernment Services to public Administrations, Businesses and Citizens). Treść licencji dostępna jest na dedykowanej stronie: European Union Public Licence (EUPL v.1.0). Ale jest w PDF, więc poniżej w wersji bardziej webowej:

Niniejsza licencja publiczna UE („EUPL”) stosowana jest w odniesieniu do Utworu lub Oprogramowania (w rozumieniu definicji poniżej) przekazywanego na warunkach niniejszej Licencji. Wszelka eksploatacja Utworu inna niż dozwolona na mocy niniejszej Licencji jest zakazana (w zakresie, w jakim eksploatacja taka jest objęta prawami posiadacza praw autorskich do Utworu).

Utwór Oryginalny jest przekazywany na warunkach niniejszej Licencji, jeżeli Licencjodawca (w rozumieniu definicji poniżej) umieści następującą adnotację bezpośrednio po zastrzeżeniu praw autorskich do Utworu Oryginalnego:

Licencjonowano na mocy EUPL wersja 1.0

lub w jakikolwiek inny sposób wyrazi swą intencję udzielenia licencji na mocy EUPL.

1. Definicje

W niniejszej Licencji stosuje się następujące definicje:

- Licencja: niniejsza Licencja.

- Utwór Oryginalny lub Oprogramowanie: oprogramowanie dystrybuowane lub przekazywane przez Licencjodawcę na mocy niniejszej Licencji, dostępne w postaci Kodu Źródłowego, a ewentualnie także Kodu Wykonywalnego.

- Utwory Zależne: utwory lub oprogramowanie, które mogą zostać opracowane przez Licencjobiorcę na podstawie Utworu Oryginalnego bądź jego modyfikacji. Niniejsza Licencja nie określa zakresu modyfikacji lub zależności od Utworu Oryginalnego, wymaganego dla sklasyfikowania utworu jako Utworu Zależnego; zakres taki ustala się na mocy przepisów prawa autorskiego obowiązującego w państwie, o którym mowa w art. 15.

- Utwór: Utwór Oryginalny lub związane z nim Utwory Zależne.

- Kod Źródłowy: postać Utworu nadająca się do odczytu przez człowieka, najdogodniejsza do analizy i modyfikacji.

- Kod Wykonywalny: każdy kod, który został zasadniczo skompilowany i który jako program przeznaczony jest do interpretacji przez komputer.

- Licencjodawca: osoba fizyczna bądź prawna, która dystrybuuje lub przekazuje Utwór na mocy Licencji.

- Współautor: każda osoba fizyczna lub prawna, która modyfikuje Utwór na mocy Licencji lub w inny sposób przyczynia się do stworzenia Utworu Zależnego.

- Licencjobiorca: każda osoba fizyczna lub prawna, która w jakimkolwiek zakresie korzysta z Oprogramowania na warunkach Licencji.

- Dystrybucja lub Przekazanie: każdy przypadek sprzedaży, darowania, wypożyczania, najmu, rozpowszechniania, przekazywania, nadania lub innego udostępniania, w trybie on-line lub off-line, kopii Utworu do dyspozycji innej osobie fizycznej bądź prawnej.

2. Zakres praw przyznawanych na mocy Licencji

Licencjodawca niniejszym przyznaje Licencjobiorcy obowiązującą na całym świecie, bezpłatną, niewyłączną licencję z prawem do dalszego sublicencjonowania, na wykonywanie następujących czynności przez okres obowiązywania praw autorskich do Utworu Oryginalnego:

- korzystanie z Utworu we wszelkich okolicznościach i dla wszelkich celów,

- zwielokrotnianie Utworu,

- modyfikacja Utworu Oryginalnego oraz opracowywanie Utworów Zależnych na podstawie Utworu,

- publiczne przekazywanie, w tym prawo do publicznego udostępniania lub prezentacji Utworu lub jego kopii oraz do ewentualnego publicznego wykonywania Utworu,

- rozpowszechnianie Utworu lub jego kopii,

- wypożyczanie i najem Utworu lub jego kopii,

- sublicencjonowanie praw do Utworu lub jego kopii.

Powyższe prawa mogą być wykonywane bez względu na nośnik, rodzaj wsparcia i format, znany obecnie lub opracowany w przyszłości, pod warunkiem zgodności z przepisami obowiązującego prawa.

W państwach, w których przysługują autorskie prawa osobiste, Licencjodawca zrzeka się przysługującego mu uprawnienia do wykonywania swoich autorskich praw osobistych w zakresie dozwolonym obowiązującymi przepisami w celu umożliwienia skutecznego udzielenia licencji w zakresie autorskich praw majątkowych wyszczególnionych powyżej.

Licencjodawca niniejszym przyznaje Licencjobiorcy bezpłatne, niewyłączne prawa do eksploatacji wszelkich patentów posiadanych przez Licencjodawcę w zakresie niezbędnym dla korzystania z praw do Utworu przyznanych na mocy niniejszej Licencji.

3. Przekazanie Kodu Źródłowego

Licencjodawca może przekazać Utwór w postaci Kodu Źródłowego lub Kodu Wykonywalnego. Jeżeli Utwór przekazuje się w postaci Kodu Wykonywalnego, Licencjodawca przekazuje jednocześnie kopię Kodu Źródłowego Utworu w formie przeznaczonej do odczytu maszynowego wraz z każdą kopią Utworu, którą Licencjodawca rozpowszechnia, bądź wskazuje, w adnotacji następującej po zastrzeżeniu praw autorskich dołączonym do Utworu, repozytorium, w którym łatwo i bezpłatnie dostępny jest Kod Źródłowy w czasie, w którym Licencjodawca dystrybuuje lub przekazuje Utwór.

4. Ograniczenia praw autorskich

Żadne z postanowień niniejszej Licencji nie zmierza do pozbawienia Licencjobiorcy korzyści wynikających z wszelkich wyjątków lub ograniczeń uprawnień wyłącznych właścicieli praw do Utworu Oryginalnego lub Oprogramowania ani z wyczerpania powyższych uprawnień lub innych stosownych ich ograniczeń.

5. Obowiązki Licencjobiorcy

Przyznanie praw, o których mowa powyżej, podlega pewnym ograniczeniom i obowiązkom nałożonym na Licencjobiorcę. Do takich obowiązków należą:

Prawo do oznaczenia autorstwa: Licencjobiorca zobowiązuje się pozostawić w niezmienionej formie wszelkie zastrzeżenia o prawach autorskich, patentach lub znakach towarowych oraz wszelkie adnotacje dotyczące Licencji i wyłączenia gwarancji. Licencjobiorca zobowiązany jest dołączać kopię takich zastrzeżeń i adnotacji oraz kopię Licencji do każdej kopii Utworu przez niego dystrybuowanej lub przekazywanej. Licencjobiorca musi zapewnić, aby wszelkie Utwory Zależne opatrzone zostały w widocznym miejscu zastrzeżeniami informującymi, że Utwór uległ modyfikacji, wraz z datą takiej modyfikacji.

Klauzula zakazu wprowadzania zmian i ograniczeń do Licencji („copyleft”): Jeżeli Licencjobiorca dystrybuuje lub przekazuje kopie Utworów Oryginalnych lub Utworów Zależnych opracowanych na podstawie Utworu Oryginalnego, taka Dystrybucja lub Przekazanie odbywa się na warunkach niniejszej Licencji. Licencjobiorca (stający się wówczas Licencjodawcą) nie może oferować ani nakładać na Utwór ani Utwór Zależny żadnych dodatkowych postanowień ani warunków zmieniających bądź ograniczających warunki Licencji.

Klauzula zgodności: Jeżeli Licencjobiorca dystrybuuje lub przekazuje Utwory Zależne lub ich kopie opracowane na podstawie Utworu Oryginalnego i innego utworu licencjonowanego na mocy Zgodnej Licencji, taka Dystrybucja lub Przekazanie może się odbyć na warunkach takiej Zgodnej Licencji. Na potrzeby niniejszego postanowienia pojęcie „Zgodnej Licencji” obejmuje licencje wyszczególnione w załączniku do niniejszej Licencji. Jeżeli obowiązki Licencjobiorcy wynikające ze Zgodnej Licencji są sprzeczne z jego obowiązkami wynikającymi z niniejszej Licencji, obowiązki określone w Zgodnej Licencji mają charakter nadrzędny.

Dostarczenie Kodu Źródłowego: Dystrybuując lub przekazując kopie Utworu, Licencjobiorca zobowiązuje się dostarczać przeznaczoną do odczytu maszynowego kopię Kodu Źródłowego lub wskazywać repozytorium, w którym taki Kod będzie łatwo i bezpłatnie dostępny w czasie, w którym Licencjobiorca dystrybuuje lub przekazuje Utwór.

Ochrona prawna: Niniejsza Licencja nie stanowi upoważnienia do korzystania z nazw handlowych, znaków towarowych, znaków usługowych ani nazw Licencjodawcy, z wyjątkiem przypadków uzasadnionego i zwyczajowo przyjętego opisu pochodzenia Utworu i powielania treści zastrzeżenia o prawach autorskich.

6. Ciąg autorstwa

Pierwotny Licencjodawca gwarantuje, że prawa autorskie do Utworu Oryginalnego przyznane na mocy niniejszej Licencji stanowią jego własność lub posiada je na mocy stosownej licencji oraz że jest uprawniony i upoważniony do przyznania Licencji.

Każdy Współautor gwarantuje, że prawa autorskie do modyfikacji, jakie wprowadza do Utworu, stanowią jego własność lub posiada je na mocy stosownej licencji oraz że jest uprawniony i upoważniony do udzielenia Licencji.

Zawsze gdy Licencjobiorca otrzymuje Utwór, pierwotny Licencjodawca i późniejsi Współautorzy udzielają Licencjobiorcy stosownej licencji w zakresie ich wkładu w Utwór na warunkach niniejszej Licencji.

7. Wyłączenie gwarancji

Utwór ma charakter utworu nieukończonego, wciąż usprawnianego przez wielu współautorów. Nie stanowi on utworu gotowego i dlatego może posiadać wady lub błędy właściwe dla tej formy tworzenia oprogramowania.

Z powyższych względów Utwór przekazuje się na mocy Licencji w postaci, w jakiej jest udostępniany i bez jakichkolwiek gwarancji dotyczących Utworu, w tym między innymi bez gwarancji przydatności handlowej, gwarancji przydatności do określonego celu, gwarancji braku wad lub błędów, gwarancji dokładności, gwarancji braku naruszenia praw własności intelektualnej innych niż prawa autorskie, o których mowa w art. 6 niniejszej Licencji.

Niniejsze wyłączenie gwarancji stanowi istotny element Licencji oraz warunek przyznania wszelkich praw do Utworu.

8. Wyłączenie odpowiedzialności

Z zastrzeżeniem przypadków umyślnych działań na szkodę lub szkód wyrządzonych bezpośrednio osobom fizycznym, Licencjodawca w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za bezpośrednie lub pośrednie, majątkowe lub osobiste szkody dowolnego rodzaju wynikające z Licencji lub eksploatacji Utworu, w tym między innymi nie ponosi odpowiedzialności za szkody związane z utratą wartości firmy, przerwami w produkcji, awarią bądź zakłóceniami pracy komputera, utratą danych ani za wszelkie inne szkody gospodarcze, nawet jeżeli Licencjodawca został poinformowany o możliwości ich wystąpienia. Jednakże Licencjodawca ponosi odpowiedzialność zgodnie z ustawowymi przepisami regulującymi kwestie odpowiedzialności za produkt w zakresie, w jakim takie przepisy znajdują zastosowanie wobec Utworu.

9. Dodatkowe zobowiązania

Podczas dystrybucji Utworu Oryginalnego lub Utworów Zależnych Licencjobiorca może dokonywać dodatkowych uzgodnień w zakresie oferowania i pobierania opłat za wsparcie, gwarancji, zwolnienia z odpowiedzialności bądź innych zobowiązań lub usług dotyczących odpowiedzialności zgodnych z niniejszą Licencją. Jednakże przyjmując takie zobowiązania Licencjobiorca może występować jedynie we własnym imieniu i na własną odpowiedzialność, a nie w imieniu pierwotnego Licencjodawcy ani żadnego innego Współautora, oraz tylko pod warunkiem, że Licencjobiorca zobowiąże się względem każdego Współautora do wypłacenia mu odszkodowania, jego obrony i zwolnienia go z odpowiedzialności, jeśli w związku z faktem, że Licencjobiorca poczynił dodatkowe zobowiązania lub gwarancje, wobec takiego Współautora wysuwane będą roszczenia lub powstaną zobowiązania dotyczące odpowiedzialności.

10. Przyjęcie Licencji

Postanowienia niniejszej Licencji podlegają przyjęciu poprzez kliknięcie ikony „Zgadzam się” (ang. „I agree”) umieszczonej na dole okna prezentującego pełną treść niniejszej Licencji lub poprzez potwierdzenie swej zgody w jakikolwiek inny podobny sposób zgodny z właściwymi przepisami prawa. Kliknięcie takiej ikony jest równoznacznie z wyraźnym i nieodwołalnym przyjęciem niniejszej Licencji oraz wszelkich jej warunków.

Analogicznie, równoważne z nieodwołalnym przyjęciem przez Licencjobiorcę niniejszej Licencji i wszelkich jej warunków jest także wykonanie jakiegokolwiek prawa przyznanego Licencjobiorcy na mocy art. 2 niniejszej Licencji, takiego jak prawo do korzystania z Utworu, prawo do opracowania przez Licencjobiorcę Utworu Zależnego bądź prawo do Dystrybucji lub Przekazania przez Licencjobiorcę Utworu lub jego kopii.

11. Informacja publiczna

W przypadku Dystrybucji lub Przekazania przez Licencjobiorcę Utworu drogą komunikacji elektronicznej (na przykład poprzez oferowanie Utworu do pobrania z lokalizacji zdalnej), kanał dystrybucji lub nośnik (na przykład witryna internetowa) musi przynajmniej zapewniać do wglądu informacje wymagane przepisami obowiązującego prawa dotyczące tożsamości i adresu Licencjodawcy, Licencji oraz sposobu, w jaki Licencja może zostać udostępniona, przyjęta, przechowywana i zwielokrotniana przez Licencjobiorcę.

12. Wygaśnięcie Licencji

Licencja i prawa przyznane na jej mocy wygasają automatycznie z chwilą naruszenia przez Licencjobiorcę warunków Licencji.

Takie wygaśnięcie nie skutkuje jednak wygaśnięciem licencji żadnej z osób, które otrzymały Utwór od Licencjobiorcy na mocy Licencji, pod warunkiem, że takie osoby w pełni przestrzegają postanowień Licencji.

13. Postanowienia różne

Bez uszczerbku dla postanowień pkt. 9, Licencja stanowi całość porozumienia między Stronami w przedmiocie Utworu licencjonowanego na jej mocy.

Jeżeli jakiekolwiek postanowienie Licencji okaże się nieważne lub niewykonalne na gruncie obowiązującego prawa, pozostanie to bez wpływu na ważność lub wykonalność Licencji jako całości. Takie postanowienie będzie interpretowane lub zmienione w taki sposób, by zapewnić jego ważność i wykonalność.

Komisja Europejska może, jeżeli jest to pożądane i uzasadnione, wprowadzić tłumaczenia lub obowiązujące nowe wersje niniejszej Licencji. Nowe wersje Licencji będą publikowane wraz z towarzyszącym im numerem wersji. Nowa wersja Licencji staje się obowiązująca dla Licencjobiorcy z chwilą, gdy Licencjobiorca poweźmie wiedzę o jej publikacji.

14. Jurysdykcja

Wszelkie spory sądowe związane z interpretacją niniejszej Licencji, wynikłe między Komisją Europejską, jako Licencjodawcą, a dowolnym Licencjobiorcą, podlegają jurysdykcji Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich, zgodnie z postanowieniami art. 238 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską.

Wszelkie spory sądowe związane z interpretacją niniejszej Licencji, wynikłe między Stronami innymi niż Komisja Europejska, podlegają wyłącznej jurysdykcji sądu właściwego dla miejsca zamieszkania Licencjodawcy bądź jego podstawowego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej.

15. Prawo właściwe

Niniejsza Licencja podlega przepisom prawa państwa członkowskiego Unii Europejskiej, w którym zamieszkuje lub posiada swą siedzibę Licencjodawca.

Niniejsza Licencja podlega przepisom prawa belgijskiego, jeżeli:

- spór sądowy wyniknie między Komisją Europejską, jako Licencjodawcą, a dowolnym Licencjobiorcą;

- Licencjodawca, inny niż Komisja Europejska, nie posiada miejsca zamieszkania ani siedziby w żadnym z państw członkowskich Unii Europejskiej.

Opcje przeglądania komentarzy

Wybierz sposób przeglądania komentarzy oraz kliknij "Zachowaj ustawienia", by aktywować zmiany.

Bardzo ciekawe

A tak swoja droga, kto się teraz zajmuje Programem IDABC. Pamiętam ożywioną dyskusję jakoś tak z początku roku, gdy przedstawiciele MSWiA opisywali, że odrzucili błędy i wypaczenia przeszłości i są bardzo aktywni na tym forum.

A teraz okazuje się znowu, że o tym ciekawym programie, a raczej jego produktach, więcej można dowiedzieć się u niezawodnego VaGli...

Gdybym był niezawodny...

VaGla's picture

Gdybym był niezawodny, to ten tekst z licencją opublikowałbym w styczniu, nie zaś dziś. To raczej jest tak, że serwis ma niezawodnych czytelników, którzy od czasu do czasu podsyłają tematy, które warto podlinkować. W tym przypadku zwrócono mi uwagę m.in. na fragment:

W państwach, w których przysługują autorskie prawa osobiste, Licencjodawca zrzeka się przysługującego mu uprawnienia do wykonywania swoich autorskich praw osobistych w zakresie dozwolonym obowiązującymi przepisami w celu umożliwienia skutecznego udzielenia licencji w zakresie autorskich praw majątkowych wyszczególnionych powyżej...

Ja jedynie uznałem, że cała ta licencja jest interesująca...

--
[VaGla] Vigilant Android Generated for Logical Assassination

ujawnienie tożsamości licencjodawcy

Ciekawy jest też pkt 11. licencji, wymagający od licencjodawcy ujawnienia tożsamości i adresu, jeśli program jest rozpowszechniany drogą elektroniczną. Przyznam się, że nie wiem, czy w Polsce jest to "wymagane przepisami obowiązującego prawa".

11. Informacja publiczna
[...]
kanał dystrybucji lub nośnik (na przykład witryna internetowa) musi przynajmniej zapewniać do wglądu informacje wymagane przepisami obowiązującego prawa dotyczące tożsamości i adresu Licencjodawcy
[...]

IMHO zapis taki jest zbędny - jeśli ujawnienie tożsamości nie jest wymagane przez prawo, to punkt ten niczego nie wnosi - i tak nie trzeba się ujawniać. Jeśli natomiast prawo wymaga ujawnienia swojej tożsamości, to znów punkt jest niepotrzebny, bo niezależnie od niego i tak trzeba się ujawnić :-) Tak przynajmniej ja to rozumiem.

I odnośnie komentarza maniak713 - tak, to jest taka europejska wersja GPL. Można się zżymać, że po co kolejna licencja... Dla mnie EUPL ma te zalety, że jest po polsku (GPL ma tylko nieoficjalne tłumaczenia), jest krótsza i jest napisana prostszym językiem (łatwiej zrozumieć).

Pozdrawiam

Hmm, wygląda jakoś tak

maniak713's picture

Hmm, wygląda jakoś tak podejrzanie podobnie do GPL. Nie w sensie dosłownego skopiowania ale sensu.

AFAIK licencja EUPL była

AFAIK licencja EUPL była wzorowana na licencji GNU więc nie ma się co dziwić, że jest w duchu bardzo podobna.

Bo ona ma być kompatybilna z GPL

Ideą tej licencji jest stworzenie czegoś kompatybilnego z GPL, ale przetłumaczonego na wszystkie unijne języki i "backed by EU", co by nikt już nie sądził, że to licencja promowana przez jakąś fanatyczną organizację (FSF).

Dokladnie

Dokladnie taki jest pomysl Sz Komisji o czym zresztą piszą na stronie EU PL Meeting

Mnie natomiast ciekawia kryteria doboru polskich delegatow do tego typu aktywnosci, no bo sadzac po liscie uczestnikow nasi byli tam.

A tak przy okazji

Pewnie spamuje i odkrywam rzeczy "powszechnie wiadome", ale bardzo mnie ciekawi, kto jest polskim reprezentantem w - jak się wydaje - ważnych, nie tylko dla MSWiA (?) i w ogóle administracji, aktywnościach IDABC: CAMSS, SEMIC.EU, IDABC EIF

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>