Wchodzi w życie nowelizacja KPA: podania przez internet

Od poniedziałku zaczną obowiązywać znowelizowane przepisy Kodeksu Postępowania Administracyjnego. Generalnie chodzi w nich o to, że obywatele teoretycznie będą mogli składać do urzędów podania drogą elektroniczną, zaś urzędy będą mogły (również teoretycznie) doręczać interesantom pisma za pomocą Sieci...

Sławomir Wikariak na łamach Rzeczpospolitej pisze: "Sprawdziliśmy, czy urzędy w największych miastach są przygotowane do przyjmowania elektronicznych podań. Telefonując do losowo wybranych, podawaliśmy się za przedsiębiorcę, który chce zmienić wpis do ewidencji działalności gospodarczej. W większości miast urzędnicy nawet nie wiedzieli, że zaczynają obowiązywać przepisy obligujące ich do przyjmowania e-podań. - Przecież my nawet nie mamy Internetu - powiedziała nam pani z jednego z referatów w Bydgoszczy"...

Cytowany w ramce dr Grzegorz Sibiga dostrzega "główne problemy, które mogą spowalniać upowszechnianie się e-administracji": podpis elektroniczny (niewiele osób posługuje się kwalifikowanym podpisem), doręczanie pism (w przepisie mowa jest jedynie o "stronie postępowania") i, że "nowelizacja k.p.a., nie zapewnia pełnej elektronizacji postępowania".

Przeczytaj felieton: Czy będzie nowy cud nad Wisłą?

Opcje przeglądania komentarzy

Wybierz sposób przeglądania komentarzy oraz kliknij "Zachowaj ustawienia", by aktywować zmiany.

Krok w przód?

Olgierd's picture

Zastanawiam się czy jest to w 100% krok w przód. Otóż nie miałem dotąd problemów ze składaniem skarg i wniosków poprzez mejla, powołując się przy tym na art. 63 par. 1 kpa. Obawiam się, że od dziś korzystanie z tej formy będzie utrudnione ze względu na brzmienie par. 3a ust. 1 (podpisu nie mam i pewnie długo jeszcze nie będę miał).
Chyba że dla organów wiążący co do przyjęcia skargi był art. 222 kpa, a ten się nie zmienił...?

--
Olgierd
JID: olgierd@jabber.org ||| gg: 3657597

wchodzą w życie art. 36 i 37 ustawy o informatyzacji

VaGla's picture

Tak sobie pomyśłałem, że wrzuce te przepisy, o których mowa, a chodzi o nowelizację wprowadzoną przez ustawę z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, której m.in. art 36 wchodzi w życie 7 miesięcy od ogłoszenia, co zaś nastąpiło w Dz.U. z 2005 r. Nr 64, poz. 565... (wchodzi też w życie art. 37, który nowelizauje ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1396, z późn. zm.), ale to odrębna historia):

Art. 36. W ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.)[6] wprowadza się następujące zmiany:

1) po art. 39 dodaje się art. 39{1} w brzmieniu:

"Art. 39{1}. § 1. Doręczenie może nastąpić za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów o świadczeniu usług drogą elektroniczną, jeżeli strona:

1) wystąpiła do organu administracji publicznej o doręczenie albo

2) wyraziła zgodę na doręczenie jej pism za pomocą tych środków.

§ 2. Minister właściwy do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia, strukturę i sposób sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. Nr ?, poz. ?), a także warunki organizacyjno-techniczne ich doręczania, w tym formę urzędowego poświadczania odbioru tych pism przez ich adresata oraz sposób udostępniania ich kopii, uwzględniając potrzebę zapewnienia bezpie czeństwa przy stosowaniu pism w formie dokumentów elektronicznych oraz sprawność postępowania.";

2) w art. 46 dodaje się § 3 w brzmieniu:

"§ 3. W przypadku doręczenia pisma za pomocą środków komunikacji elektronicznej doręczenie jest skuteczne, jeżeli w terminie 7 dni od dnia wysłania pisma organ administracji publicznej otrzyma potwierdzenie doręczenia pisma. W razie nieotrzymania takiego potwierdzenia organ doręcza pismo w sposób określony w przepisach niniejszego rozdziału dla pisma w formie innej niż forma dokumentu elektronicznego.";

3) w art. 57 § 5 otrzymuje brzmienie:

"§ 5. Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem pismo zostało:

1) wysłane w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, za poświadczeniem przedłożenia, do organu administracji publicznej;

2) nadane w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego;

3) złożone w polskim urzędzie konsularnym;

4) złożone przez żołnierza w dowództwie jednostki wojskowej;

5) złożone przez członka załogi statku morskiego kapitanowi statku;

6) złożone przez osobę pozbawioną wolności w administracji zakładu karnego.";

4) w art. 61 dodaje się § 3a w brzmieniu:

"§ 3a. Datą wszczęcia postępowania na żądanie strony wniesione drogą elektroniczną jest dzień wprowadzenia żądania do systemu teleinformatycznego organu administracji publicznej.";

5) w art. 63:

a) § 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. Podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia) mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej albo za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej właściwego organu administracji publicznej, umożliwiającego wprowadzenie danych do systemu teleinformatycznego tego organu, a także ustnie do protokołu.",

b) dodaje się § 3a w brzmieniu:

"§ 3a. Podanie wniesione w formie dokumentu elektronicznego powinno:

1) być opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, przy zachowaniu zasad przewidzianych w przepisach o podpisie elektronicznym, oraz

2) zawierać dane w ustalonym formacie, zawarte we wzorze podania określonym w odrębnych przepisach, jeżeli te przepisy nakazują wnoszenie podań według określonego wzoru.".

--
[VaGla] Vigilent Android Generated for Logical Assasination

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>