Dyskryminująca PARP - pojawiły się pierwsze odpowiedzi

Wczoraj Roman Roczeń dostał odpowiedzi na swoje pisma, które opisywałem (przywołałem) w opublikowanym w tym serwisie tekście pt. Dyskryminacja osób niewidomych przez PARP, ignorowanie obywatela proszącego o interwencję z 23 października. Ministerstwo Gospodarki odpowiedziało mailem z załączonym pismem w trzech formatach (mail zawiera trzy załączniki: PDF, DOC, XADES), Rzecznik Praw obywatelskich wysłał odpowiedź na ePUAP w formacie .doc, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego również wysłało odpowiedź na ePUAP, chociaż jako PDF zawierający zeskanowane pismo (bitmapę). To ostatnie jest zupełnie nieczytelna dla osoby, która nie widzi. Uzyskane odpowiedzi nie załatwiają sprawy i - jak uważa Roman Roczeń - kiedy Ministerstwo Gospodarki przyznaje, że istnieje konieczność dostosowania PARP do potrzeb osób niewidomych, to sam zainteresowany tłumaczy w swoich pismach, że nie chodzi o żadne udogodnienia, a wyłącznie o poprawne napisanie tego, co już jest (przykładowo: niedostępny na stronach PARP plik PDF to wynik wyboru źle kodującej biblioteki)...

Trzeba chyba zacząć od pisma, które Roman Roczeń uzyskał od Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, do szefa którego zwrócił się, jako do szefa resortu odpowiadającego za wydatkowanie środków pomocowych pochodzących z Unii Europejskiej. Przepiszę z bitmapy (kiedy niewidomy otrzymuje takie zeskanowane pismo z urzędu nie jest w stanie zapoznać się z nim samodzielnie). Pismo datowane jest na 25 października i przygotowane było w Departamencie Zarządzania Programami Konkurencyjności i Innowacyjności:

W odpowiedzi na Pana skargę z dnia 26 września br. dotyczącą dostępności generatorów służących do aplikowania o dotacje, uprzejmie wyjaśniam, że Ministerstwo Rozwoju Regionalnego nie jest właściwe do podjęcia interwencji w tej sprawie z uwagi na fakt, że Program, w którym Pan aplikował, nie jest współfinansowany ze środków funduszy strukturalnych.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przekazała do MRR wyjaśnienia, iż generator, na działanie którego złożył Pan skargę, dotyczył Programu "Bon na innowacje" (http://bni.parp.gov.pl), którego zasady uregulowane są w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 2 grudnia 2006 r. w sprawie udzielania przez PARP pomocy finansowej niezwiązanej z programami operacyjnymi (Dz. U. Nr 226 poz. 1651 z póź. zm.).

W związku z powyższym instytucją właściwą do wyjaśnienia Pana skargi jest Ministerstwo Gospodarki, któremu podlega Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, jako agencja rządowa.

To napisano w tym zeskanowanym piśmie. Roman złożył skargę poprzez ePUAP, otrzymał powyższą odpowiedź przez ePUAP. Swóje pismo napisał samodzielnie, odpowiedzi przeczytać samodzielnie nie może. Nie wiem dlaczego nie można było tego napisać w taki sposób (w takiej technicznej formie), by osoba niewidoma mogła się z tą odpowiedzią zapoznać. W każdym razie MRR wskazuje palcem na Ministerstwo Gospodarki.

Ministerstwo Gospodarki odpowiedziało (pismo datowane na 26 października) co następuje:

Odpowiadając na Pana wniosek – skargę z dnia 26 września 2012 r. na praktykę dyskryminacyjną Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości pragnę uprzejmie poinformować, że w przedmiotowej sprawie zwróciliśmy się z prośbą o wyjaśnienia do PARP.

Agencja potwierdziła, że generatory wniosków o dotację nie są dostosowane dla osób niepełnosprawnych i istotnie osoby niedowidzące/niewidome mają utrudniony dostęp do tych stron internetowych czy wręcz nie mają możliwości samodzielnego wypełnienia wniosku. Po zgłoszeniu przez Pana tego problemu PARP wyjaśniła, że nie ma możliwości wprowadzenia zmian w trakcie prowadzonego już naboru, w końcowym jego etapie. Wyrażając jednak zrozumienie tej trudnej sytuacji i chęć uczynienia zadość Pana oczekiwaniom w zakresie możliwości aplikowania o dofinansowanie, Agencja zaoferowała pomoc doraźną w formie osobistej asysty pracownika PARP przy sporządzaniu wniosku.

PARP ma świadomość istnienia problemu i konieczności jego rozwiązania, jednakże zmiany systemowe zgodnie z wymaganiami i standardami nie mogą być wprowadzone ad hoc, lecz muszą być poprzedzone odpowiednimi testami potwierdzającymi poprawność wprowadzanych rozwiązań.

Zgodnie z § 22 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych, które Pan przywołuje w swoim piśmie, podmioty realizujące działania publiczne mają obowiązek dostosowania swoich stron internetowych do standardów dostępności WCAG 2.0 w ciągu 3 lat od wejścia w życie rozporządzenia.

PARP w pismach kierowanych do Pana przekazywała informację o podejmowanych działaniach mających na celu dostosowanie generatora wniosków do wymagań ww. rozporządzenia tak, aby był on dostępny dla osób niewidomych przy kolejnym naborze wniosków w ramach projektu. Tym samym potwierdziła wolę rozwiązania problemu i uwzględnienia potrzeb osób niepełnosprawnych w możliwie najkrótszym terminie.

Przypomnijmy, że Romanowi w dostępie do możliwości złożenia wniosków o dofinansowanie przeszkadzała captcha ("przepisz z obrazka") przy każdorazowym logowaniu (osoba niewidoma nie przepisze z obrazka, bo go po prostu nie widzi), błędna składnia html formularzy umieszczonych na stronie PARP, która uniemożliwia wgląd i ewentualne korekty przekazanych do PARP danych oraz błędnie utworzony plik wynikowy pdf, którego poprawności wypełnienia osoba niewidoma nie może zweryfikować - tu właśnie powodem jest wadliwie dobrana biblioteka kodująca PDF.

Poniżej przywołuję też pismo interwencyjne, które do PARP trafiło z Zespołu Prawa Konstytucyjnego i Międzynarodowego Biura Rzecznika Praw Obywatelskich (pismo datowane na 9 października):

Rzecznik Praw Obywatelskich został poinformowany przez osobę niewidomą o braku technicznych możliwości samodzielnego złożenie wniosku o dotację z Państwowej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Przy procedurze wypełniania wniosku występują aż trzy bariery uniemożliwiające osobom niewidomym samodzielne złożenie wniosku. Pierwszą z nich jest wymóg wprowadzenia przy rejestracji i każdorazowym logowaniu kodu obrazkowego, którego nie odczytują programy czytające dla tych osób bez możliwości alternatywnego sposobu weryfikacji. Kolejnymi barierami są formularz oraz wygenerowany przez niego plik pdf, których również nie można wypełnić przy pomocy programów czytających.

Należy przy tym podkreślić, iż zgodnie z art. 32 Konstytucji RP wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne. Obowiązek zapewnienia osobom z niepełnosprawnością równego z innymi obywatelami dostępu do usług oferowanych całemu społeczeństwu nakłada na Państwa-Strony art. 9 ratyfikowanej przez Polskę Konwencji o Prawach Osób Niepełnosprawnych.

W przypadku tego typu procedur należy dokonać racjonalnego ich dostosowania do potrzeb osób z niepełnosprawnością. Termin ten według art. 2 Konwencji oznacza konieczne i stosowne modyfikacje i adaptacje niepociągające za sobą nieproporcjonalnych i niepotrzebnych utrudnień, które to modyfikacje i adaptacje są niezbędne w określonych przypadkach dla zapewnienia osobom niepełnosprawnym możliwości egzekwowania i korzystania z wszystkich praw człowieka i fundamentalnych swobód.

W związku z tym, działając z upoważnienia Rzecznika na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz. U. z 2001, Nr 14, poz.147 ze zm.), uprzejmie proszę Panią Prezes o informację z jakich powodów procedura składania wniosków o dotację jest skonstruowana w taki sposób, że uniemożliwia osobom niewidomym i słabowidzącym możliwość samodzielnego złożenia wniosku o dotację oraz czy Agencja planuje działanie w celu zapewniania tym osobom takiej możliwości.

Na to pismo z BRPO powinna się jeszcze pojawić odpowiedź PARP, którą ma otrzymać również obywatel skarżący stan faktyczny.

A ja pomyślałem, że z okazji walki o dostępność PARP podlinkuję jeszcze pieśń żeglarska w wykonaniu Romka Roczenia:

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>