Polska Prezydencja w Radzie UE: rozwój infrastruktury teleinformatycznej i nowy minister

Obok zasygnalizowanych w poprzedniej notatce projektów rozporządzeń związanych z ePUAP MSWiA Opublikowało również projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw Zapewnienia Bezpieczeństwa w Trakcie Przygotowywania i Sprawowania przez Rzeczpospolitą Polską Przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej w 2011 r. Przy okazji warto odnotować, że stowarzyszenie ISOC Polska zwróciło się do Centrum Projektów Informatycznych MSWiA z wnioskiem o udzielenie informacji publicznej na temat opracowanego ponoć w CPI MSWiA dokumentu będącego studium wykonalności rozwoju infrastruktury teleinformatycznej w związku z objęciem przez Polskę prezydencji w Unii Europejskiej.

Na wniosek o udostępnienie informacji publicznej otrzymaliśmy odpowiedź, zgodnie z którą informacje nt. studium wykonalności będziemy mogli uzyskać do dnia 14 czerwca, a to dlatego, że "informacja nie może zostać udostępniona w terminie określonym w art. 13 ust. 1 ustawy" (o dostępie do informacji publicznej) "z powodu uruchomienia procedury postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, mającego na celu wyłonienie wykonawcy infrastruktury teleinformatycznej na potrzeby polskiej prezydencji w Radzie UE. Ze względu na konieczność przestrzegania zasad wynikających z art. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (...), który zobowiązuje zamawiającego do zapewnienia uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców, studium wykonalności będzie mogło być udostępnione dopiero po terminie składania ofert"... Tak nam odpowiedziano.

Wspomniałem o projekcie rozporządzenia, które będzie podstawą powołania nowego pełnomocnika rządu. Chodzi o Projekt rozporządzenia Rady Ministrów z dnia .. 2010 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw Zapewnienia Bezpieczeństwa w Trakcie Przygotowywania i Sprawowania przez Rzeczpospolitą Polską Przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej w 2011 r. (skierowany do rozpatrzenia przez Radę Ministrów). Podstawą tego rozporządzenia ma być art. 10 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów. Zgodnie z projektem do zadań Pełnomocnika należy w szczególności:

1) koordynowanie działań organów administracji rządowej w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa w trakcie przygotowania i sprawowania przez Rzeczpospolitą Polską Przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej w 2011 r.;
2) inicjowanie oraz koordynowanie prac związanych z przygotowaniem projektów aktów prawnych mających znaczenie dla przygotowania organów administracji rządowej do realizacji zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa w trakcie przygotowywania i sprawowania przez Rzeczpospolitą Polską Przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej w 2011 r.;
3) koordynowanie działań organów administracji rządowej w zakresie szkolenia i doskonalenia zawodowego kadry administracji i służb publicznych do wykonywania zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa w trakcie przygotowywania i sprawowania przez Rzeczpospolitą Polską Przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej w 2011 r.;
4) współpraca z instytucjami właściwymi do spraw bezpieczeństwa państw członkowskich Unii Europejskiej oraz instytucjami i organami Unii Europejskiej w zakresie szkolenia i doskonalenia zawodowego kadry administracji i służb publicznych do wykonywania zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa w trakcie przygotowywania i sprawowania przez Rzeczpospolitą Polską Przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej w 2011 r.;
5) utrzymywanie kontaktów i wymiana doświadczeń z instytucjami i organami Unii Europejskiej oraz z organami administracji państw członkowskich, które prowadziły lub prowadzą przygotowania do sprawowania przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa w trakcie Prezydencji;
6) opiniowanie projektów aktów normatywnych powszechnie obowiązujących oraz innych dokumentów rządowych, dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa w trakcie przygotowywania i sprawowania przez Rzeczpospolitą Polską Przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej w 2011 r.

Nowemu ministrowi z góry gratuluję objęcia funkcji (gdy już rozporządzenie zostanie przyjęte). Ew. gratuluję staremu ministrowi objęcia nowej, dodatkowej funkcji...

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>