ePUAP: projekty rozporządzeń MSWiA do znowelizowanej ustawy o informatyzacji

W Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji opublikowano kilka dni temu projekty niektórych rozporządzeń wykonawczych do opublikowanej niedawno ustawy o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw. MSWiA czeka na uwagi do 28 maja 2010 roku.

Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia .. 2010 r. w sprawie zasad potwierdzania, przedłużania ważności, wykorzystania i unieważniania profilu zaufanego elektronicznej platformy usług administracji publicznej (skierowany do uzgodnień międzyresortowych, z terminem na zgłaszanie uwag do dnia 28 maja 2010 r.). To rozporządzenie ma zostać wydane na podstawie art. 20a ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Zgodnie z projektem: rozporządzenie ma określić zasady potwierdzania, przedłużania ważności, wykorzystania i unieważniania profilu zaufanego elektronicznej platformy usług administracji publicznej, zwanej dalej „ePUAP”, w tym:

1) podmioty upoważnione do potwierdzania, przedłużania i unieważniania profilu zaufanego ePUAP;
2) zasady udzielania zgody na potwierdzenie profilu zaufanego ePUAP;
3) sposób złożenia wniosku o potwierdzenie profilu zaufanego ePUAP;
4) zasady potwierdzania profilu zaufanego ePUAP;
5) okres ważności profilu zaufanego ePUAP;
6) zawartość profilu zaufanego ePUAP;
7) przypadki, w których nie dokonuje się potwierdzenia profilu zaufanego ePUAP;
8) zasady oraz przypadki, w których profil zaufany ePUAP traci ważność;
9) warunki składania podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP;
10) warunki przechowywania oraz archiwizowania dokumentów i danych związanych z potwierdzeniem profilu zaufanego ePUAP;
11) wzory wniosków o potwierdzenie, przedłużenie i unieważnienie profilu zaufanego ePUAP.

Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia .. 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków organizacyjnych i technicznych, które powinien spełniać system teleinformatyczny służący do identyfikacji użytkowników (skierowany do uzgodnień międzyresortowych, z terminem na zgłaszanie uwag do dnia 28 maja 2010 r.). To rozporządzenie ma zostać wydane na podstawie art. 20a ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, a ma określić szczegółowe warunki organizacyjne i techniczne, które winien spełniać system teleinformatyczny służący do wydania certyfikatów oraz stosowania technologii, o których mowa w art. 20a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia .. 2010 r. w sprawie zakresu i warunków korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (skierowany do uzgodnień międzyresortowych, z terminem na zgłaszanie ewentualnych uwag do dnia 28 maja 2010 r.). To rozporządzenie ma zostać wydane na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Rozporządzenie to ma określać zakres i warunki korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej, zwanej dalej „ePUAP”, z uwzględnieniem roli ePUAP w procesie realizacji zadań publicznych drogą elektroniczną oraz zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych, w tym:

1) warunki założenia na ePUAP konta dla użytkownika i podmiotu;
2) obowiązki usługodawcy i ministra właściwego do spraw informatyzacji w zakresie korzystania z ePUAP;
3) uprawnienia użytkownika w zakresie korzystania z ePUAP;
4) prowadzenie katalogu usług na ePUAP;
5) katalog usług wspólnych udostępnianych przy użyciu ePUAP;
6) zakres i warunki wymiany informacji między ePUAP a innymi systemami teleinformatycznymi.

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>