Co z katastrem?

Nie została uchwalona ustawa o katastrze, nie ma więc potrzeby budowy takiego systemu. Przedstawiciele Głównego Urządu Geodezji i Kartografii: nie ma podstaw do budowy Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach (ZSIN), na który wydaliśmy już ponad 150 mln zł, a kolejne 770 mln zł czeka na rozdysponowanie.

Rzeczpospolita w artykule Pieniądze zmarnowane na kataster: "Kataster jest potrzebny, by od stycznia 2007 roku, jak planowano, zaczął obowiązywać zróżnicowany podatek od nieruchomości. Ma on zastąpić dotychczasowy, obliczany od powierzchni posiadanej nieruchomości. Wysokość podatku katastralnego będzie zależeć od wartości nieruchomości. Podatek katastralny istnieje w krajach UE, ale Unia nie wymaga wprowadzenia go we wszystkich krajach członkowskich".

Na stronie Głównego Urządu Geodezji i Kartografii dostępny jest dokument Informacje nt. Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach (Data: 2005-11-14, Rozmiar: 120.09 KB, PDF), w którym czytamy:

W dniu 11 października 2005 r. Rada Ministrów zatwierdziła półroczne sprawozdanie z działalności Pełnomocnika Rządu do Spraw Rządowego Programu Rozwoju Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach od 1.01.2005 r. do 30.06.2005 r. Pełnomocnikiem Rządu do Spraw Rządowego Programu Rozwoju Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach, zwanego Zintegrowanym Systemem Katastralnym zgodnie z rozporządzeniem z dnia 7 grudnia 2004 roku został Pan Jan Ryszard Kurylczyk - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury. Pełnomocnik Rządu jest jednocześnie Przewodniczącym Zespołu do Spraw Realizacji Rządowego Programu Rozwoju Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach. Funkcję I Wiceprzewodniczącego Zespołu pełni Pan Jerzy Albin Główny Geodeta Kraju.

W skład Zespołu ponadto wchodzą Sekretarze lub Podsekretarze Stanu z resortów: Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Sprawiedliwości, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwo Nauki i Informatyzacji, Ministerstwo Skarbu Państwa oraz przedstawiciel Głównego Urzędu Statystycznego.

W omawianym okresie realizacja Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach prowadzona była w Głównym Urzędzie Geodezji i Kartografii, w Ministerstwie Sprawiedliwości i w Ministerstwie Finansów.

W Głównym Urzędzie Geodezji i Kartografii trwały prace związane z budową Zintegrowanego Systemu Katastralnego. W ramach tego zadania realizowane były następujące projekty:

  • PHARE 2000 "Budowa Zintegrowanego Systemu Katastralnego" – wdrożenie oprogramowania i pilotaż w 6 powiatach,
  • PHARE 2001 "Zintegrowany System Katastralny - faza II" - wdrożenie systemu w 49 powiatach,
  • PHARE 2003 "Zintegrowany System Katastralny - faza III" - przygotowanie do wdrożenia w 183 powiatach,
  • PHARE 2003 "Wektoryzacja map katastralnych w Polsce" - przygotowanie do wdrożenia w 82 powiatach,
  • Projekt ERDF WWW.GEOPORTAL.GOV.PL. - przygotowanie do wdrożenia w całym kraju.

W Ministerstwie Sprawiedliwości zadania dotyczyły wdrożenia elektronicznej księgi wieczystej (system NKW - Nowa Księga Wieczysta) w ramach realizacji projektów: PHARE 2000 i PHARE 2001. W okresie 1.01.2005 r. - 30.06.2005 r. w ramach projektu PHARE 2001 systemem NKW zostało objętych kolejnych 18 wydziałów ksiąg wieczystych.

W Ministerstwie Finansów trwały prace związane z przystosowaniem ewidencji podatkowej prowadzonej w gminach do wymogów rozporządzenia w sprawie ewidencji podatkowej nieruchomości, które weszło w życie od 1 stycznia 2005 r.

W omawianym okresie powyższe zadania realizowano z powodzeniem i zgodnie z przyjętymi harmonogramami.

Pełnomocnik Rządu do Spraw Rządowego Programu Rozwoju Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach odpowiedzialny za koordynację prac w ramach prowadzonego monitoringu prac w dniu 24 maja 2005 roku dokonał oceny sytuacji wraz z określeniem sposobów przeciwdziałania zagrożeniom dotyczącym realizacji projektów PHARE 2003. W ramach nadzoru nad realizacją dwóch projektów "GEOPORT AL.GOV.PL" oraz "Wielofunkcyjny system precyzyjnego pozycjonowania satelitarnego ASG/EUPOS" w dniu 25 maja 2005 roku wystąpił do Ministra Nauki i Informatyzacji Pana Michała Kleibera z prośbą o ujęcie tych projektów w Sektorowym Programie Operacyjnym Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw.

W związku z pojawieniem się zagrożeń dla realizacji zadań związanych z budową Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach Zespół Międzyresortowy przygotował projekty uchwał:

1. w sprawie zagrożeń realizacji zadań związanych z budową Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach z uwagi na brak środków finansowych na realizację tych zadań;
2. w sprawie zagrożeń realizacji zadań związanych z budową Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach z uwagi na brak dostatecznych rozwiązań prawnych w tym zakresie.

Uchwałami tymi Zespół zobowiązał Pełnomocnika Rządu do Spraw Rządowego Programu Rozwoju Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach do przedłożenia Ministrowi Finansów i przedstawienia Radzie Ministrów informacji o istniejących zagrożeniach oraz wniosku o przyznanie środków budżetowych na 2006 rok niezbędnych do realizacji zadań związanych z budową Zintegrowanego Systemu Katastralnego oraz do działań mających na celu szybkie wprowadzenie w życie rozporządzeń, które uzupełnią podstawy prawne dla budowy Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach.

Dostępny jest również dokument Uchwała w sprawie zagrożeń realizacji zadań związanych z budową ZSIN z uwagi na brak dostatecznych rozwiązań prawnych w tym zakresie (Data: 2005-08-25, Rozmiar: 84.69 KB, PDF):

Uchwała Zespołu do spraw Realizacji Rządowego Programu Rozwoju Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach z dnia 17 sierpnia 2005 r. w sprawie zagrożeń realizacji zadań związanych z budową Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach z uwagi na brak dostatecznych rozwiązań prawnych w tym zakresie.

Na podstawie § 5 Regulaminu Zespołu do Spraw Realizacji Rządowego Programu Rozwoju Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach uchwala się co następuje:

W związku ze wstrzymaniem prac w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej nad projektem ustawy o zmianie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o księgach wieczystych i hipotece nastąpiło poważne zagrożenie dla budowy Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach. Z uwagi na taki stan rzeczy zaleca się, aby Główny Urząd Geodezji i Kartografii kontynuował prace nad projektami rozporządzeń Ministra Infrastruktury wydanych w porozumieniu z innymi resortami, zmieniających akty wykonawcze do nadal obowiązującej ustawy. I tak:

  • w sprawie ewidencji gruntów i budynków;
  • w sprawie szczegółowych zasad i trybu założenia i prowadzenia krajowego systemu informacji o terenie;
  • w sprawie określenia rodzajów materiałów stanowiących państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny, sposobu i trybu ich gromadzenia i wyłączania z zasobu oraz udostępnianiazasobu;

Nowelizacja tych rozporządzeń, niezależnie od koniecznych prac nad nowelizacją ustawy, uzupełni podstawy prawne dla budowy Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach, do których wprowadzenia w życie zobowiązała się Polska w umowach dotyczących programu Phare. Wejście w życie przedmiotowych rozporządzeń jest konieczne przed rozpoczęciem wdrażania projektu Phare 2003 "Zintegrowany System Katastralny- faza III" .

Zespół zaleca Pełnomocnikowi Rządu do Spraw Rządowego Programu Rozwoju Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach, aby zgodnie z § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Realizacji Rządowego Programu Rozwoju Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach (Dz.U Nr 264, poz. 2631) projekty tych rozporządzeń doprowadził do szybkiego wprowadzenia w życie.

schemat projektu geoportal

Na podstawie danych dostępnych na stronie O projekcie: "Obecnie w ramach projektów Phare (edycje 2000, 2001 i 2003) prowadzone są prace zmierzające do utworzenia Integrującej Platformy Elektronicznej (IPE), centralnie integrującej dane katastralne, głównie w celu ich weryfikacji i synchronizacji z innymi rejestrami państwowymi takimi jak Nowe Księgi Wieczyste (NKW), PESEL, REGON, itp. Rozbudowa IPE o infrastrukturę teleinformatyczną umożliwiającą serwowanie tych danych poprzez sieć Internet dla przedsiębiorców w trybie On-Line jest logicznym następstwem i uzupełnieniem obecnych działań i umożliwi pełen dostęp wszystkich uczestników rynku nieruchomości do wiarygodnej, kompleksowej informacji o nieruchomościach obejmującej swym zasięgiem cały kraj".

Opcje przeglądania komentarzy

Wybierz sposób przeglądania komentarzy oraz kliknij "Zachowaj ustawienia", by aktywować zmiany.

Nie tylko z katastrem są

Nie tylko z katastrem są problemy, w zasobach poszczególnych urzędów znajdują się ogromne ilości wektorowych danych geodezyjnych i kartograficnzych, tylko dostęp do nich graniczy z cudem, chociaż zbierane były za publiczne pieniądze. Jakby tego było jeszcze mało to nawet państwowe instytucje mają kłopoty z dostępem do istniejących danych (wskutek czego np. IACS utrzymywany przez ARiMR nie zawiera wielu map wektorowych działek ewidencyjnych, chociaż na terenie powiatów mapy takie istnieją już od dobrych kilku lat) lub brak podstaw prawnych do korzystania z tych danych ("ja wiem, że macie dostęp do tych danych..." po czym następuje wymienienie tysiąca powodów by ich nie używać i wysyłać ludzi niepotrzebnie do geodezji po dokładnie te same dane co święcą się na ekranie, ponieważ baza działek jest jedna i ta sama). Po części sprawę uprościłoby stosowanie podpisów elektronicznych przez urzędy, tak by można było szybko dokument przesłać zamiast ton papieru i za pośrednictwem poczty/klienta.
Warto byłoby wspierać takie inicjatywy jak Public Geo Data aby dane chociaż w okrojonej wersji były powszechnie dostępne (okrojonej w sensie bez danych osobowych)...

Polska a USA

Właśnie, dlaczego jest tak, że np. w USA tego typu dane, zebrane za pieniądze podatnikow, są z automatu dostępne publicznie - i dotyczy to zarówno wyników badań NASA, jak i map jakiejś niewielkiej miejscowości w Oklahomie. Czy jest jakiś konkretny powód dla których tego rodzaju uregulowania nie mogą zostać wprowadzone w naszym pięknym kraju? Natomiast w stosowanie podpisów elektronicznych przez urzędy w najbliższej przyszłości nie wierzę...

projekt nowelizacji ustawy o geodezji i kartografii ma trafić..

VaGla's picture

Rzeczpospolita: "W tym tygodniu do ministra budownictwa ma trafić projekt nowelizacji ustawy o geodezji i kartografii. Zaproponowane zmiany mają przyspieszyć prace nad ewidencją nieruchomości, niezbędną m.in. do wprowadzenia w Polsce podatku katastralnego". I dalej w tym samym tekście: "Zmiany do ustawy proponowane przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii mają sprawić, by wszystkie potrzebne dane można było znaleźć w systemie komputerowym oraz doprecyzować podział kompetencji między urzędami."
--
[VaGla] Vigilant Android Generated for Logical Assassination

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>