Interpelacja w sprawie nowelizacji Prawa prasowego

Interpelacja nr 11944 do ministra kultury i dziedzictwa narodowego w sprawie nowelizacji ustawy Prawo prasowe, zgłoszona przez posła Jarosława Stolarczyka w dniu 07 października 2009 wraz z odpowiedzią Bogdana Zdrojewskiego, ministra kultury i dziedzictwa narodowego (odpowiedź z dnia 03 listopada 2009, tj. po tekście Propozycje nowelizacji Prawa prasowego a propozycje w zakresie inwigilacji elektronicznej komunikacji i Minister kultury postanowił wprowadzić do systemu prawnego blogi (a projekt opublikował, jakby nie chciał, by go komentowano), ale przed ISOC Polska w sprawie ministerialnego projektu nowelizacji Prawa prasowego i Dalszy ciąg dyskusji na temat pojęcia "prasa" w erze demokratyzowania się mediów (elektronicznych))

Treść interpelacji została opublikowana na stronach Sejmu RP:

" Szanowny Panie Ministrze! Po przeczytaniu projektu ustawy o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz niektórych innych ustaw z dnia 1 czerwca 2009 r. pragnę zwrócić uwagę na zmiany w sposobie publikowania treści w serwisach internetowych.

Według dotychczasowej definicji dziennik to ogólnoinformacyjny druk periodyczny lub przekaz za pomocą dźwięku oraz dźwięku i obrazu ukazujący się częściej niż raz w tygodniu (art. 7 ust. 2 pkt 2). W projektowanej ustawie zapis ten otrzyma następujące brzmienie: dziennikiem jest publikacja prasowa ukazująca się częściej niż raz w tygodniu. Taki zapis sprawi, iż każdy serwis internetowy aktualizowany częściej niż raz w tygodniu, bez względu, czy treści w nim publikowane będą miały charakter ogólnoinformacyjny, czy będą odnosiły się do wąskiego obszaru tematycznego, zostanie uznany za dziennik. Konsekwencją tego będzie, zgodnie z art. 20 projektowanej ustawy, wymóg rejestracji w sądzie okręgowym właściwym miejscowo dla siedziby wydawcy. Oznacza to, że wszystkie serwisy internetowe aktualizowane częściej niż raz w tygodniu będą musiały przejść taką rejestrację, nawet jeżeli intencją ich autora nie było zamieszczanie publikacji prasowej.

W związku z powyższym pragnę zapytać:

1. Czy rozważana jest możliwość przywrócenia pierwotnego zapisu definicji dziennika?

2. Czy rozważana jest modyfikacja projektu ustawy o prawie prasowym, tak aby wyłączyć serwisy nieogólnoinformacyjne z obowiązku rejestracji w sądzie okręgowym?

Z poważaniem

Poseł Jarosław Stolarczyk

Łódź, dnia 5 października 2009 r."

Odpowiedzi udzielił Bogdan Zdrojewski - minister kultury i dziedzictwa narodowego:

"Szanowny Panie Marszałku! W odpowiedzi na interpelację pana posła Jarosława Stolarczyka (sygn. SPS–023–11944/09) w sprawie nowelizacji ustawy Prawo prasowe uprzejmie przekazuję poniższe informacje.

Nowelizacja ustawy Prawo prasowe przedstawiona w projekcie nowelizacji z dnia 1 czerwca 2009 r. po przeprowadzonych konsultacjach środowiskowych, które zakończyły się 2 lipca br., uległa znacznym modyfikacjom. Odpowiadając na pana posła pierwsze pytanie, uprzejmie informuję, że obecny projekt nowelizacji ustawy o zmianie ustawy Prawo prasowe z dnia 14 października 2009 r. pozostawia bez nowelizacji definicję dziennika oraz czasopisma. Powrót do obowiązującego przepisu wydaje się właściwym rozwiązaniem. Natomiast w zakresie obowiązku rejestracji prasy zaproponowano wprowadzenie w odniesieniu do prasy ukazującej się w formie elektronicznej rejestrację o charakterze dobrowolnym.

Propozycja wprowadzenia obligatoryjnego obowiązku rejestracji tytułów prasowych ukazujących się w Internecie, przedstawiona w projekcie nowelizacji ustawy Prawo prasowe z dnia 1 czerwca br., nie uzyskała akceptacji środowiska dziennikarskiego. W związku z powyższym nowy projekt nowelizacji ustawy proponuje wprowadzenie do projektu ustawy Prawo prasowe dobrowolnej rejestracji tytułów prasowych ukazujących się w formie elektronicznej a spełniających przesłanki właściwe dla prasy określone w art. 7 ust. 2 ustawy.

W projekcie nowelizacji ustawy o zmianie ustawy Prawo prasowe z dnia 14 października 2009 r., wychodząc naprzeciw oczekiwaniom środowiska, zaproponowano wprowadzenie w art. 7 ust. 3 negatywnej definicji prasy w brzmieniu: Za prasę nie uważa się przekazów niepodlegających procesom przygotowywania redakcyjnego w rozumieniu ust. 2 pkt 8, w szczególności: blogów, korespondencji elektronicznej, serwisów społecznościowych służących do wymiany treści tworzonej przez użytkowników, przekazów prywatnych użytkowników w celu udostępnienia lub wymiany informacji w ramach wspólnoty zainteresowań, stron internetowych prywatnych użytkowników. Proponowana definicja ma na celu określenie takich form działalności twórczej człowieka, które nie będą prasą, a tym samym nie będą podlegały obowiązkowi rejestracji. Ponadto wprowadzenie powyższej regulacji ma na celu usunięcie dotychczas występujących w praktyce wątpliwości interpretacyjnych w zakresie zbyt ogólnej definicji prasy.

Ujęcie definicji prasy od strony negatywnej jest niezwykle istotne z tego względu, że blogi czy strony internetowe prywatnych użytkowników pozostaną poza sferą regulacji Prawa prasowego i nie będą się do nich odnosiły przepisy tej ustawy.

Uprzejmie informuję, że projekt nowelizacji ustawy o zmianie ustawy Prawo prasowe w dniu 15 października br. został przekazany do konsultacji międzyresortowych, które zakończą się 2 listopada 2009 r. Przewiduje się, że w listopadzie br. projekt nowelizacji ustawy zostanie przedłożony pod obrady Rady Ministrów.

Mam nadzieję, że Pan Marszałek uzna powyższe wyjaśnienia za wystarczające.
Z poważaniem
"

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>