Co nas czeka w czasie następnego posiedzenia Parlamentu Europejskiego (4-7 maja 2009)?

Kolejne posiedzenie plenarne Parlamentu Europejskiego ma się odbyć w dniach 4-7 maja 2009 roku. Przyjrzałem się opublikowanym właśnie materiałom (proponowany porządek obrad) i wybrałem kilka interesujących - ze względu na poruszana w tym serwisie problematykę - punktów (proszę pamiętać, że porządek dzienny może być zmieniony). Najwięcej emocji oczywiście wzbudza rekomendacja do drugiego czytania, którą przedstawi posłanka Catherine Trautmann, a która będzie dotyczyła sieci i usługi komunikacji elektronicznej - chodzi o te słynne poprawki do Pakietu telekomunikacyjnego, które mają uchronić internautów od odcinania i mają zapewnić neutralność Sieci. Poza tymi konkretnie poprawkami czytany będzie cały Pakiet telekomunikacyjny, a więc również kwestie ochrony życia prywatnego oraz ochrona konsumentów, europejski organ rynku usług komunikacji elektronicznej, również sprawozdanie dotyczące pasm częstotliwości, które mają zostać zarezerwowane dla telefonii komórkowej. W kolejnych dniach warto zwrócić uwagę na dyskusję o prawach człowieka. Ciekawe może też być ustanowienie unijnego programu w zakresie współpracy audiowizualnej ze specjalistami z krajów trzecich MEDIA Mundus.

Główny z interesujących nas punktów w przygotowywanym posiedzeniu Parlamentu Europejskiego, to Wspólna debata - Komunikacja elektroniczna, która ma się odbyć 5 maja, od godziny 9:00 (pewnie będzie poślizg, ale warto pamiętać, że debaty są transmitowane w internecie w trybie rzeczywistym, więc kto ma ochotę, ten może sobie pooglądać lub posłuchać - w oryginale i w tłumaczeniu). Aby sobie poradzić z śledzeniem zgłaszanych poprawek, przeczytaj również tekst Nie jest prosto sprawdzić, kto jak głosował w tej kadencji Parlamentu Europejskiego (teraz można sięgnąć do materiału Telecoms Package 2nd Reading ITRE IMCO Amendments, dostępnego na wiki laquadrature.net - lektura tego materiału obrazuje jak się dziś przygotowują organizacje pozarządowe do takich głosowań; mylił się będzie ten, kto myśli, że inne organizacje nie mają swoich własnych list z rekomendacjami na temat tego co przyjąć, a co odrzucić).

Co nas zatem czeka 5 maja?

 • Rekomendacja do drugiego czytania Malcolm Harbour (A6-0257/2009) - Sieci i usługi komunikacji elektronicznej, ochrona życia prywatnego oraz ochrona konsumentów. Sprawa dotyczy Wspólnego stanowiska Rady mającego na celu przyjęcie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i rady zmieniającej dyrektywę 2002/22/WE w sprawie usługi powszechnej i związanych z sieciami i usługami łączności elektronicznej praw użytkowników, sieci i usługi komunikacji elektronicznej, dyrektywę 2002/58/WE w dotyczącą przetwarzania danych osobowych i ochrony prywatności w sektorze łączności elektronicznej oraz rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 dotyczące współpracy w dziedzinie ochrony konsumentów
  [16497/1/2008 - C6-0068/2009 - 2007/0248(COD)]. Zalecenia do II czytania przeszły przez Komisję Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów
 • Rekomendacja do drugiego czytania Catherine Trautmann (A6-0272/2009) - Sieci i usługi komunikacji elektronicznej. Ta sprawa konkretnie dotyczy Wspólnego stanowiska przyjętego przez Radę w dniu 16 lutego 2009 r. z myślą o przyjęciu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywy 2002/21/WE w sprawie wspólnych ram regulacyjnych sieci i usług łączności elektronicznej, 2002/19/WE w sprawie dostępu do sieci i usług łączności elektronicznej oraz wzajemnych połączeń i 2002/20/WE w sprawie zezwoleń na udostępnienie sieci i usług łączności elektronicznej [16496/1/2008 - C6-0066/2009 - 2007/0247(COD)]. Tu - jak już wiadomo - propozycje poseł Trautmann obroniły się w parlamentarnej Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii
 • Rekomendacja do drugiego czytania Pilar del Castillo Vera (A6-0271/2009) - Europejski organ rynku usług komunikacji elektronicznej. Tu chodzi o Wspólne stanowisko przyjęte przez Radę w dniu 16 lutego 2009 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Grupę Europejskich Regulatorów Telekomunikacji (GERT)
  [16498/1/2008 - C6-0067/2009 - 2007/0249(COD)], a rekomendacje do II czytania również przeszły przez Komisję Przemysłu, Badań Naukowych i Energii
 • Sprawozdanie: Francisca Pleguezuelos Aguilar (A6- /2009) - Pasma częstotliwości, które mają zostać zarezerwowane dla telefonii komórkowej. Wniosek dotyczacy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę Rady 87/372/EWG w sprawie pasm częstotliwości, które mają zostać zarezerwowane dla skoordynowanego wprowadzenia publicznej paneuropejskiej komórkowej cyfrowej naziemnej łączności ruchomej we Wspólnocie [COM(2008)0762 - C6-0452/2008 - 2008/0214(COD)]. Sprawozdanie również wyszło z Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii

Jeśli chodzi o 6. maja:

 • przyglądałbym się wypracowanemu w parlamentarnej Komisji Spraw Zagranicznych Sprawozdaniu, które przedstawi Raimon Obiols i Germa (A6-0264/2009) - Roczne sprawozdanie w sprawie sytuacji praw człowieka na świecie w roku 2008 i polityki UE w tej dziedzinie [2008/2336(INI)]; (W kontekście bitwy o kształt Pakietu telekomunikacyjnego na uwagę zasługuje punkt 81 rezolucji, w którym Parlament Europejski "...zwraca szczególną uwagę na znaczny wpływ, jakie prawo do wolności słowa w internecie może mieć na społeczności zamknięte, i wzywa UE do wspierania dysydentów internetowych na całym świecie; w związku z tym zwraca się do Komisji i Rady o zajęcie się w ramach zewnętrznej polityki handlowej UE wszystkimi przypadkami ograniczeń świadczenia przez firmy europejskie dostępu do internetu i usług społeczeństwa informacyjnego w krajach trzecich oraz o traktowanie wszystkich niepotrzebnych ograniczeń świadczenia tych usług jako barier handlowych". Również punkt 87, w którym Parlament Europejski "...zauważa utrzymującą się kruchość wolności słowa w internecie w Chinach i w związku z tym zwraca się do europejskich przedsiębiorstw świadczących usługi w zakresie hostingu treści internetowych o powstrzymanie się od ujawniania wszelkim zagranicznym urzędnikom jakichkolwiek informacji, dzięki którym można zidentyfikować użytkownika danej usługi, wyjąwszy przypadki, w którym ujawnienie to służyć by miało słusznemu celowi egzekwowania prawa danego kraju zgodnie z Powszechną deklaracją praw człowieka"...)
 • Tego samego dnia, ale nieco później (w ramach wspólnej debaty azylowej) przedstwaione będzie Sprawozdanie Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych, które przedstawi Nicolae Vlad Popa (27/04), a które będzie dotyczyło ustanowienia systemu Eurodac do porównywania odcisków palców [COM(2008)0825 - C6-0475/2008 - 2008/0242(COD)]
 • Ciekawa może okazać się debata, nad sprawozdaniem Komisji Prawnej (A6-0270/2009), które będzie referował nasz "uciekający z Parlamentu" posłeł - Tadeusz Zwiefka. Chodzi o Wniosek dotyczacy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego procedurę negocjowania i zawierania umów dwustronnych między państwami członkowskimi a krajami trzecimi dotyczących kwestii sektorowych i obejmujących prawo właściwe dla zobowiązań umownych i pozaumownych [COM(2008)0893 - C6-0001/2009 - 2008/0259(COD)].
 • Tutaj również proponuję Sprawozdanie wypracowane w Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych, które przedstawi Maria Grazia Pagano (A6-0262/2009), a które dotyczy rozwoju obszaru sprawiedliwości UE w sprawach karnych... [2009/2012(INI)]

7. maja od 9:00 rano - Sprawozdanie: Ruth Hieronymi (A6-0260/2009) Chodzi o Wniosek dotyczący decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej program w zakresie współpracy audiowizualnej ze specjalistami z krajów trzecich MEDIA Mundus [COM(2008)0892 - C6-0011/2009 - 2008/0258(COD)]. Proponuję przejrzeć to sprawozdanie, tam w poprawkach m.in. o różnorodności form wyrazu kulturowego, o kinie cyfrowym, technologii „wideo na życzenie” (VOD), wielokanałowej telewizji cyfrowej, technologii przesyłania sygnału telewizyjnego w oparciu o protokół IP (IPTV) lub telewizji internetowej (Web TV), które stanowią wyzwanie. Tam też można przeczytać, że "Sektor dystrybucji decyduje o tym, jak różnorodna jest oferta utworów audiowizualnych i wybór dla konsumentów"...

Opcje przeglądania komentarzy

Wybierz sposób przeglądania komentarzy oraz kliknij "Zachowaj ustawienia", by aktywować zmiany.

A wp podnosi krzyk, acz w

A wp podnosi krzyk, acz w tonie cokolwiek panicznym i nie do końca rozumiem o co konkretnie chodzi.

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>