Monitoring w Wielkiej Brytanii był i jest przedmiotem publicznej debaty

W Polsce nie dyskutuje się publicznie o społecznych problemach związanych z rozrastającym się systemem monitoringu miejskiego. Pokazuje się przykład Londynu i rozrostu systemu monitoringu w tym mieście, jako coś, z czego doświadczeń należy korzystać. Jednak w Wielkiej Brytanii potrzeba instalowania kamer CCTV na ulicach (jak również ich "skuteczności" i przydatności do "określonych celów") była i jest przedmiotem publicznej debaty, ba, poddana została krytyce. Przeprowadzono również badania w innych miastach europejskich, takich jak Berlin i Oslo.

Odnośnie badań nad CCTV proponuję przejrzenie materiałów zebranych w ramach The Urbaneye Working Papers Series, tam m.in. CCTV in London (PDF) (2002), CCTV Systems in London. Their Structures and Practices (PDF) (2003), a także No. 15: Final Report: CCTV in Europe (PDF), w którego podsumowaniu można przeczytać:

The final report summarises the results of the Urbaneye project, compares the case studies and devises policy recommendations. It concludes, that given the combination of opaque surveillance practices and uninformed citizens, the "black box" of increasingly networked CCTV should be opened to ensure democratic control. The extent of surveillance should be made transparent by registration; the proportionality of deployment and its fitness for purpose should be assessed by a licensing system; managers and operators should be made accountable and regular inspection should guarantee compliance with a common and consistent set of codes of practice.

I chociaż krytycy wskazują, że znaczna część kamer zainstalowanych w ramach systemu monitoringu miejskiego w Wielkiej Brytanii nie spełnia wymagań danych przez tamtejsze prawo (np. obywatele nie są informowani o tym, kto odpowiada za daną kamerę i kim są osoby, które przyglądają się ekranom "z drugiej strony"), mimo to w Wielkiej Brytanii istnieje rządowy serwis internetowy, który poświęcony jest tej problematyce: CCTV HOMEPAGE (w ramach Home Office). Tam też można np. zapoznać się z National CCTV Strategy (PDF), a również tam chodzi o duże pieniądze ("The Crime Reduction Programme CCTV Initiative provided over £170 million worth of funding to over 680 CCTV schemes."). the Information Commissioner (ICO; odowiednik naszego GIODO) opublikował CCTV Code of Practice (DOC) oraz CCTV Small User Checklist (PDF). Nota bene - w ramach serwisu internetowego ICO istnieje sekcja poświęcona CCTV.

W Wielkiej Brytanii problematykę tą reguluje ustawa the Data Protection Act z 1998 roku, która była później nowelizowana. Pojawiły się różne strony edukacyjne, komercyjne i prowadzone przez organizacje społeczne, które dotyczą problematyki. Na jednej z takich stron, The CCTV Advisory Service, można przeczytać (chociaż serwis ma charakter raczej "komercyjny"): "Since the 24th October 2001 it has been a criminal offence to use an unregistered CCTV system to record people in a public or private place unless it meets certain criteria". Przedsiębiorstwa oferujące rozwiązania dla telewizji przemysłowej oraz monitoringu wizyjnego informują zainteresowanych o kryteriach stawianych przez prawo dla tego typu serwisów.

W 2002 roku opublikowano "raport" przygotowany przez The Parliamentary Office of Science and Technology (4 strony): How CCTV systems are used. Uruchamiane systemy CCTV poddawane są ocenie i audytowi.

A (zwykli) ludzie są ciekawi tego jak działa CCTV, domagają się informacji, występują o nią w trybie przepisów o dostępie do informacji publicznej (tam, gdzie - wbrew zasadom demokratycznego państwa prawa taka informacja nie jest publikowana). Można zapoznać się z korespondencją opublikowaną pod tytułem CCTV Coverage and Information (pytania zadane Newcastle upon Tyne City Council).

I nikt tu nie widzi w takich pytaniach nic dziwnego, nie widzi się "jątrzenia", "czepiania się", nie doszukuje się "ukrytych interesów". Dlaczego zatem w Polsce nie można opublikować "porozumień" m.in. z 2003 roku (np. "porozumienia" między KSP i Grupą Spółek PKP S.A., "porozumień", na podstawie których ZOSM "współdziała" z policją, strażą miejską, BOR i PKP, "porozumień" ze spółdzielniami mieszkaniowymi)?

Oczywiście tego typu pytania (i odpowiedzi) powodują, że krytyka takiego systemu CCTV jest bardziej rzeczowa, ale na tym polega publiczna debata w ważnych społecznie sprawach.

W Polsce publikuje się hurra-optymistyczne artykuły, które podsumowywane są słowami "Nikt nie może zaprzeczyć, że monitoring wizyjny miasta istotnie poprawia warszawskie bezpieczeństwo i zmniejsza bezkarność sprawców czynów zabronionych". U nas po prostu nie ma krytyki tego systemu.

Opcje przeglądania komentarzy

Wybierz sposób przeglądania komentarzy oraz kliknij "Zachowaj ustawienia", by aktywować zmiany.

No cóż. Wątek "pieniężny" jest również interesujący.

VaGla's picture

Wątek "pieniężny" jest również interesujący. Przypuszczam, że da się ustalić dokładnie ile pieniędzy przeznaczono na 4 etapy budowy systemu monitoringu wizyjnego w Warszawie. Ze względu na Prawo zamówień publicznych - da się ustalić pewnie też dokładnie kto jest dostawcą których elementów (światłowody, krosownice, centra oglądowe, kamery, budynki, w tym ich remonty; Dlasczego w BIP ZOSM są tylko "aktualne" Przetargi Zakładu Obsługi Systemu Monitoringu?). To ważne, by bardzo stanowczo "nikt nie mógł zaprzeczyć, że monitoring wizyjny miasta istotnie poprawia warszawskie bezpieczeństwo", bo bez tego uzasadnienia ktoś mógłby zacząć się zastanawiać nad celowością wydatków. A idzie kryzys...
--
[VaGla] Vigilant Android Generated for Logical Assassination

Biuletyn Zamówień Publicznych pokazuje tylko 2008 rok

VaGla's picture

Biuletyn Zamówień Publicznych pokazuje tylko 12 wyników (poza jednym - wszystkie z 2008 roku), gdy zada się wyszukiwarce pytanie o dokumenty, w których zamawiającym był Zakład Obsługi Systemu Monitoringu (jak rozumiem - niektóre przetargi trzeba było powtórzyć):

Ogłoszenie nr 251986-2008 z dnia 2008-11-28 r. - Warszawa
Wykonanie prac polegających na dostarczeniu, instalacji i uruchomienie kamery obrotowej wraz z osprzętem do pracy z nowym punktem kamerowym. (Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa systemu monitoringu ochraniającego cmentarz żołnierzy radzieckich przy ul. Żwirki i Wigury)
Zamówienia udzielono: Sprint Sp. z o.o.
Cena wybranej oferty: 90983.61

Ogłoszenie nr 249922-2008 z dnia 2008-11-25 r. - Warszawa
Przedmiotem zamówienia jest dostawa bonów towarowych dla pracowników Zakładu Obsługi Systemu Monitoringu: - bony o nominałach 50 zł - 1546 szt. - wartość: 77.300 zł - bony o nominałach 20 zł - 3 szt. - wartość: 60 zł Łączna wartość nominalna bonów - 77.360 PLN słownie: siedemdziesiąt siedem tysięcy trzysta sześćdziesiąt zł 00 groszy. Pod pojęciem bonów towarowych należy rozumieć emitowane i oferowane przez wykonawcę znaki legitymacyjne na okaziciela, podlegające wymianie na towary i usługi w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503 ze. zm.) zwane dalej - bonami. Nazwa i kod określony we Wspólnym Słowniku Zamówień dla przedmiotu zamówienia: Oryginalny CPV: 22865000-1 - talony, Kod CPV wg słownika 2008: 301997.50 - talony. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert na bony towarowe w wersji elektronicznej (np. kart elektronicznych). Termin ważności bonów towarowych - min. do 30.06.2009 r. (warunek konieczny). -Wykonawca może wydłużyć termin ważności bonów, określając termin ważności na formularzu ofertowym w pkt. 5 w wykropkowanym miejscu wg załącznika nr 1. Wykonawca winien zapewnić możliwość realizacji bonów towarowych na terenie Polski. -Wykonawca określi ilość miejsc (sklepów, punktów usługowych), w których bony będą honorowane jako środek płatniczy..
Zamówienia udzielono: Sodexho Pass Polska Sp. z o.o
Cena wybranej oferty: 77360

Ogłoszenie nr 292021-2008 z dnia 2008-10-30 r. - Warszawa
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji, uzyskanie wszystkich niezbędnych pozwoleń i uzgodnień gestorów infrastruktury oraz rozbudowa - wykonana (pod klucz) - istniejącego systemu Infokorki obejmująca zaprojektowanie, dostawę urządzeń i materiałów, budowę torów transmisyjnych, budowę kabli światłowodowych oraz montaż i uruchomienie rozbudowanego systemu Infokorki wraz z aktualizacja o nowe punkty kamerowe istniejącej strony Infokorki Urzędu Miasta: (http://um.warszawa.pl/infokorki/index.php). W ramach rozbudowy systemu Infokorki Wykonawca wybuduje dziesięć punktów kamerowych na istniejącej strukturze światłowodowej systemu monitoringu wizyjnego m. st. Warszawy wraz z systemem umożliwiającym przesyłanie obrazu z tych kamer do Internetu i wyświetlania tego obrazu na stronie internetowej Urzędu Miasta - Infokorki (http://um.warszawa.pl/infokorki/index.php). Wykonawca ma dostarczyć, zainstalować oraz skonfigurować urządzenia, które zrealizują przechwytywanie i przesyłanie wysokiej jakości obrazu. Obraz ten ma być zamieszczany w formie statycznych odświeżanych co kilka sekund map bitowych (w formacie jpeg) na istniejącym serwerze plikowym. Obrazy z dziesięciu kamer o których mowa w niniejszej specyfikacji, będą przesyłane do serwerowni Biura Informatyki i Przetwarzania Informacji przy ul. Niecałej 2, podobnie jak to jest realizowane obecnie z 6-ściu istniejących kamer. Obrazy z 16 kamer (6 istniejących + 10 nowobudowanych) mają być przesyłane do siedziby Zamawiającego ul. Bracka 18/15. UWAGA: Sygnały wizyjne pochodzące z 6 istniejących i 10 nowobudowanych kamer mają być agregowane w KSP na Przełączniku o odpowiedniej wydajności i przesyłane do Biura Informatyki ul. Niecała 2 za pośrednictwem jednego łącza światłowodowego. Zastosowane w KSP konwertery światłowodowe mają być umieszczone w obudowie modularnej wyposażonej w zasilanie redundantne. Wykonawca zaktualizuje istniejącą stronę internetową Infokorki dostosowując wygląd i funkcjonalność tak aby możliwe było oglądanie obrazów z nowo wybudowanych kamer analogicznie do sposobu jak realizowane jest to obecnie..
Termin składania ofert: 2008-11-12

Ogłoszenie nr 274181-2008 z dnia 2008-10-20 r. - Warszawa
Demontaż kabla światłowodowego na odcinku 1540 m.b. trakcji tramwajowej na ul. Wolskiej i późniejszy jego montaż po zakończeniu remontu trakcji, przy jednoczesnym zapewnieniu bezprzerwowej pracy systemu monitoringu wizyjnego m st. Warszawy
Zamówienia udzielono: Sprint Sp. z o.o.
Cena wybranej oferty: 128772.28

Ogłoszenie nr 233964-2008 z dnia 2008-10-16 r. - Warszawa
Przedmiotem zamówienia jest dostawa bonów towarowych dla pracowników Zakładu Obsługi Systemu Monitoringu: - bony o nominałach 50 zł - 1546 szt. - wartość: 77.300 zł - bony o nominałach 20 zł - 3 szt. - wartość: 60 zł Łączna wa...
Termin składania ofert: 2008-11-03

Ogłoszenie nr 152637-2008 z dnia 2008-07-07 r. - Warszawa
Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego o nowe punkty kamerowe oraz budowa światłowodowej sieci teleinformatycznej Urzędu m.st. Warszawa (a) rozbudowa - wykonana (pod klucz) - istniejącego systemu monitoringu wizyjnego obejmująca zaprojektowanie, dostawę urządzeń i materiałów, budowę torów transmisyjnych, budowę kabli światłowodowych oraz montaż i uruchomienie rozbudowanego systemu monitoringu m.st. Warszawy kompatybilnego z zainstalowanymi w istniejącym systemie urządzeniami, zgodnie z uznanymi standardami w dziedzinie łączności, informatyki i telekomunikacji. b) zaprojektowanie, dostawa urządzeń i materiałów i budowa kabli światłowodowych zgodnie z uznanymi standardami w dziedzinie łączności, informatyki i telekomunikacji, łączącą wszystkie wskazane lokalizacje obiektów miejskich, które zostały wyszczególnione w załączniku nr 6. Przy realizacji zamówienia Wykonawca wykorzysta (tam gdzie jest to możliwe) istniejące wolne lub nadmiarowe włókna światłowodowe systemu monitoringu wizyjnego).
Termin składania ofert: 2008-08-08

Ogłoszenie nr 127932-2008 z dnia 2008-06-12 r. - Warszawa
Budowa czterech punktów kamerowych usytuowanych na Pałacu Kultury i Nauki wraz z systemem umożliwiającym przesyłanie obrazu z tych kamer do Internetu i wyświetlaniu tego obrazu na stronach Urzędu Miasta. (Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji, uzyskanie wszystkich niezbędnych pozwoleń i uzgodnień gestorów infrastruktury oraz Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz wykonanie systemu Panorama online. System Panorama online należy wykonać w oparciu o stacjonarne megapikselowe punkty kamerowe posadowione na wieży Pałacu Kultury, monitory zlokalizowane w holu głównym Pałacu Kultury, komputery, urządzenia aktywne, oprogramowanie do zarządzania wideo, oprogramowanie własne i oprogramowanie systemowe. System ma umożliwić oglądnie czterech aktualizowanych co określony czas, zdjęć wysokiej rozdzielczości (szeroki i niski kadr) w sieci Internet, oglądnie (na żywo) czterech obrazów wysokiej rozdzielczości na zainstalowanych monitorach i dedykowanych aplikacjach systemu monitoringu cyfrowego.)
Zamówienia udzielono: Sprint Sp. z o.o.
Cena wybranej oferty: 163034.07

Ogłoszenie nr 102889-2008 z dnia 2008-05-15 r. - Warszawa
Budowa czterech punktów kamerowych usytuowanych na Pałacu Kultury i Nauki wraz z systemem umożliwiającym przesyłanie obrazu z tych kamer do Internetu i wyświetlaniu tego obrazu na stronach Urzędu Miasta.
Termin składania ofert: 2008-05-27

Ogłoszenie nr 27435-2008 z dnia 2008-02-08 r. - Warszawa
Dostawa części i podzespołów do Systemu Monitoringu Wizyjnego m. st. Warszawy na rok 2008 (Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy na sukcesywne dostawy podzespołów i części wynikające z rzeczywistych potrzeb Zamawiającego, w asortymencie określonym w zał. nr1 do SIWZ.Wykaz części i podzespołów do Systemu Monitoringu Wizyjnego m. st. Warszawy na rok 2008)
Zamówienia udzielono: Sprint Sp. z o.o.
Cena wybranej oferty: 113450

Ogłoszenie nr 13916-2008 z dnia 2008-01-21 r. - Warszawa
Sprostowanie

Ogłoszenie nr 13341-2008 z dnia 2008-01-18 r. - Warszawa
Dostawy części i podzespołów do Systemu Monitoringu Wizyjnego m. st. Warszawy na rok 2008.
Termin składania ofert: 2008-12-28

Ogłoszenie nr 117663-2007 z dnia 2007-07-12 r. - Warszawa
ROZBUDOWA MONITORINGU WIZYJNEGO NOWE - PUNKTY KAMEROWE (Przedmiotem zamówienia publicznego jest rozbudowa - wykonana pod klucz - istniejącego Systemu Monitoringu Wizyjnego obejmująca zaprojektowanie, dostawę urządzeń i materiałów, budowę torów transmisyjnych, budowę kabli światłowodowych oraz montaż i uruchomienie rozbudowanego systemu monitoringu m.st. Warszawy kompatybilnego z zainstalowanymi w istniejącym systemie urządzeniami, zgodnie z uznanymi standardami w dziedzinie łączności, informatyki i telekomunikacji. Zakres zamówienia obejmuje: 1) budowę 40-tu nowych punktów kamerowych w 11 dzielnicach Warszawy, 2) integrację wybudowanych punktów z istniejącym Systemem Monitoringu Wizyjnego oraz 3) rozbudowę systemu teleinformatycznego (STI) monitoringu wizyjnego.)
Termin składania ofert: 2007-08-22

Ale np. są też inni zamawiający niż Zakład Obsługi Systemu Monitoringu. Np. Zakład Remontów i Konserwacji Dróg (przykładowo Ogłoszenie nr 315395-2008 z dnia 2008-11-14 r. - Warszawa, "Budowa sygnalizacji świetlnej w obszarze Krakowskiego Przedmieścia w Warszawie oraz montaż monitoringu wizyjnego z wyposażeniem"), Dzielnica Ursus m.st. Warszawy (Ogłoszenie nr 299315-2008 z dnia 2008-11-04 r. - Warszawa, "Wykonanie systemu monitoringu wizyjnego parku miejskiego w trójkącie ulic: Wojciechowskiego, Czechowicza, Jagiełły w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy". Zamówienia udzielono: Qualitec s.c. R.Kolankiewicz. M.Czaplicki, Cena wybranej oferty: 261399.26), Komenda Stołeczna Policji (Ogłoszenie nr 253072-2008 z dnia 2008-12-01 r - Warszawa, "Przedmiotem zamówienia jest (odpowiednio do zadania) dostawa urządzeń dla telewizji przemysłowej, kontroli dostępu, monitoringu wizyjnego. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych w podziale na zadania: Zadanie nr 1 -Dostawa urządzeń dla telewizji przemysłowej. Zadanie nr 2 - Dostawa urządzeń kontroli dostępu. Zadanie nr 3 - Dostawa urządzeń monitoringu wizyjnego", Zamówienia udzielono: 1) Dostawa urządzeń dla telewizji przemysłowej - ALARMKOMPLEX sp. z o.o., Cena wybranej oferty: 32 782,78, 2) Dostawa urządzeń kontroli dostępu - Sprint sp. z o.o., Cena wybranej oferty: 27 130,60)...

--
[VaGla] Vigilant Android Generated for Logical Assassination

Czy Londyn to najbezpieczniejsze miasto w Europie?

Jak w swojej książce podaje Peter Schaar (niemiecki inspektor ochrony danych)1 organizacja Privacy International w swoich raportach z 2006 i 2007 roku2 umieszcza Wielką Brytanię na samym końcu krajów Unii Europejskiej, jeśli chodzi o różne aspekty ochrony prywatności. Jednocześnie, w raporcie European Crime and Safety Survey3 określa się Wielką Brytanię jako kraj o wysokiej, jak na kraje Unii Europejskiej, skali przestępczości.
W opinii Neue Zuricher Zeitung4 Londyn pozostaje najbardziej niebezpieczną stolicą Unii Europejskiej. Czy rzeczywiście pokryty wszędzie kamerami Londyn stał się bezpieczny?

--
[S.A.P.E.R.] Synthetic Android Programmed for Exploration and Repair

  1. 1. Peter Schaar, Das Ende Der Privatsphäre. Der Weg in die Überwachungsgesellschaft, C. Bertelsmann, München, 2. Auflage 2007, s. 26
  2. 2. Leading surveillance societies in the EU and the World 2007, Privacy International 2007.
  3. 3. European Crime and Safety Survey: The Burden of Crime in the European Union, 2005
  4. 4. 22. lipca 2007, za Schaarem

a co z identyfikacja? czy

a co z identyfikacja?
czy tamte kamery sa zintegrowane z systemem identyfikujacym twarze?
bezpieczenstwo to takze namierzenie i zatrzymanie poszukiwanej osoby...

Nie tylko w UK

Ale nawet w ogarniętych antyterrorystyczną psychozą USA.
Polecam krótką analizę na stronie ACLU, zwłaszcza sekcję nt. nadużyć.
Tam też ciekawostka nt. monitoringu w UK:

Experts studying how the camera systems in Britain are operated have also found that the mostly male (and probably bored) operators frequently use the cameras to voyeuristically spy on women. Fully one in 10 women were targeted for entirely voyeuristic reasons, the researchers found.

Tu warto też przytoczyć tą sprawę, i zauważyć, że skazani operatorzy mieli przyzwolenie na realizowanie swoich voyeurystycznych zapędów. Jak również to, że to sprawa z Merseyside, nie z Londynu. Nie da się kontrolować pod kątem takich nadużyć operatorów pięciuset tysięcy kamer.

Chwała Vagli za ten artykuł. W Polsce mówi się o monitoringu wyłącznie entuzjastycznie, zachwyca systemami typu "facial recognition", a jak ktoś ośmieli się wspomnieć o "potencjale do nadużyć" zaraz zyskuje etykietkę oszołoma. Co prawda teraz Vaglę niektórzy posądzają o jakieś "powiązania", ale przejdzie im. I tak powinien się cieszyć, że określenia typu "szara sieć" wyszły już z mody.

Strony medalu są zawsze co najmniej dwie.

Faktem jest, że skuteczność (i zasadność istnienia) monitoringu wizyjnego jest co najmniej dyskusyjna, jednak w pewnych aspektach istnienie tego typu instalacji bywa przydatne:
Seven of ten murders solved by CCTV

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>