Centrum Otwartych Rozwiązań dla Administracji

Tadam! W dniu 20 września 2007 r. Rada Ministrów przyjęła Program szkoleń z zakresu wykorzystywania technologii informatycznych dla urzędników administracji rządowej i samorządowej – CORA, realizowany na podstawie Planu Informatyzacji Państwa na lata 2007-2010. Pisałem o tym w notatce Społeczność międzynarodowa pisze projekt ustawy o Policji... w Nowej Zelandii. Dziś na stronie MSWiA pojawił się komunikat na ten temat. Zupełnie na marginesie - zachęcam do zapoznania się z postanowieniami umowy między rządem a Microsoftem ("Umowa Microsoft Select").

W Aktualnościach na stronie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji opublikowano notatkę Rada Ministrów przyjęła Program szkoleń z zakresu wykorzystywania technologii informatycznych dla urzędników administracji rządowej i samorządowej – CORA. Na stronie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w dziale poświęconym wrześniowym decyzjom rządu nie ma nic o tym, ale zostawmy to. Mamy "Centrum Otwartych Rozwiązań dla Administracji" jako program szkoleń i teraz niektórzy będą się zastanawiali co znaczy "Otwartych" w kontekście "rozwiązań". Przed zacytowaniem notatki przywołam czytelnikom jeszcze teksty: Interpelacja w sprawie powołania Centrum Otwartych Rozwiązań dla e-Administracji, O neutralności technologicznej i reklamie na stronach urzędów, Administracja rządowa sprzedaje produkty Microsoft? oraz Kto będzie informatyzował polską administrację?

Zacytujmy podlinkowaną wyżej notatkę, zawierającą informację o Centrum Otwartych Rozwiązań dla Administracji:

W dniu 20 września 2007 r. Rada Ministrów przyjęła Program szkoleń z zakresu wykorzystywania technologii informatycznych dla urzędników administracji rządowej i samorządowej – CORA, realizowany na podstawie Planu Informatyzacji Państwa na lata 2007-2010.

Program został opracowany z inicjatywy Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, jako ministra właściwego ds. informatyzacji. W trakcie uzgodnień międzyresortowych oraz konsultacji społecznych został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz przedstawicieli środowiska informatycznego: Krajową Izbę Gospodarczą, Krajową Izbę Gospodarczą Elektroniki i Telekomunikacji, Polską Izbę Informatyki i Telekomunikacji oraz Polskie Towarzystwo Informatyczne.

Priorytetowym celem projektu CORA jest wprowadzenie procesowej organizacji pracy w administracji publicznej, efektywnie wykorzystującej możliwości technologii informacyjno-telekomunikacyjnej i świadczącej obywatelom oraz przedsiębiorcom usługi publiczne z wykorzystaniem drogi elektronicznej.

Urzędnicy i funkcjonariusze publiczni w Polsce powinni poszerzyć umiejętności stosowania nowoczesnych technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych w zakresie swoich zadań, oraz zapoznać się z tendencjami zmian w gospodarce i życiu społecznym wynikającymi z ich wykorzystania. Z tego powodu proponowany program kształcenia zapewnia zarówno szkolenia i kursy w zakresie użytkowania technik ICT, ale także stałe, kompetentne doradztwo, wsparcie techniczne i organizacyjne oraz niezbędną pomoc przy transformacji procesów administracyjnych. Szkolenia obejmują także zagadnienia neutralności technologicznej oraz interoperacyjności systemów informatycznych, co powinno zapobiec monopolizacji rozwiązań i technologii informacyjnych stosowanych przez administrację publiczną.

Nad programami i jakością prowadzonych szkoleń oraz systemem oceniania czuwać będzie Rada Programowa, powołana przez ministra właściwego ds. informatyzacji. W jej skład wejdą kompetentni eksperci z zakresu administracji, samorządności, informatyki, organizacji procesów biznesowych, edukacji i szkoleń oraz przedstawiciele Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Krajowej Szkoły Administracji Publicznej.

I jeszcze proponowane programy zajęć:

Program zajęć podstawowych obejmie między innymi:
1. podstawowe szkolenie z zakresu technik komputerowych oraz korzystania z sieci i Internetu, w tym:
a. podstawy technik informatycznych,
b. użytkowanie komputerów,
c. przetwarzanie tekstów,
d. arkusze kalkulacyjne,
e. bazy danych,
f. grafika menedżerska i prezentacyjna,
g. usługi w sieciach informatycznych (umiejętności zgodne z Europejskim Certyfikatem Umiejętności Komputerowych – ECDL);

2. szkolenia z zakresu e-gospodarki oraz e-usług (podpis elektroniczny, elektroniczny obieg dokumentów, e-faktura, aukcja elektroniczna, bankowość elektroniczna, e-podatki itp.);

3. podstawy prawne informatyzacji sektora publicznego, polskie i UE;

4. szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych i podstaw zachowania bezpieczeństwa informacji.

Program zajęć zaawansowanych obejmie między innymi:

1. szkolenia tematyczne związane z rozwojem społeczeństwa informacyjnego, wykluczenia cyfrowego, edukacji elektronicznej, elektronicznej gospodarki opartej na wiedzy itp. w zakresie:
a. polityki rządu,
b. roli i zadań administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego,
c. podstaw prawnych funkcjonowania administracji, polskich i UE,
d. polityki UE, w tym Funduszy Strukturalnych;

2. zarządzanie informatyzacją w administracji publicznej – nietechniczne zagadnienia dotyczące zarządzania;

3. e-administrację: zastosowanie technologii informatycznych do zwiększenia efektywności działania administracji, w tym:
a. definicja zakresu działania e-administracji,
b. informatyzacja usług administracji publicznej,
- elektroniczny obieg dokumentów,
- elektroniczne usługi publiczne dla obywateli,
- elektroniczne usługi publiczne dla przedsiębiorców,
c. rozwiązania IT usprawniające pracę urzędów (jak planować i realizować zadania w samorządach)
d. informatyzacja w jednostkach służby publicznej – PSP, OSP, policja itp.,
e. e-Powiat – projekt informatyzacji JST, usługi publiczne on-line,
f. numer alarmowy 112,
g. systemy teleinformatyczne w urzędach administracji publicznej,
h. rodzaje miejskiego dostępu szerokopasmowego, publiczne punkty dostępu do Internetu,
i. elektroniczna karta miejska i publiczne punkty dostępu do Internetu,
j. informatyzacja na obszarach wiejskich;

4. technologia internetowa (IP), telefonia internetowa (VOIP), możliwości transferu
danych, łącza szerokopasmowe;

5. bezpieczeństwo przetwarzania danych przy zastosowaniu technologii informatycznych, polityka bezpieczeństwa systemów, rozpoznawanie nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemów;

6. e-nauczanie, nauczanie na odległość;

7. informatyzacja zarządzania oświatą i procesu edukacyjnego;

8. e- zdrowie:
- zastosowanie technologii teleinformatycznych w służbie zdrowia,
- e-szpital – cyfrowa platforma danych medycznych i tele-konsultacji;

9. zwalczanie wykluczenia cyfrowego, e-integracja grup społecznie wykluczonych, odległych przestrzennie, osób niepełnosprawnych itp.;

10. zarządzanie i re-inżynieria procesów biznesowych oraz ich analiza i modelowanie;

11. zakupy systemów teleinformatycznych w trybie zamówień publicznych oraz narzędzia teleinformatyczne wspomagające udzielanie zamówień publicznych.

I jeszcze jeden fragment z dokumentu CORA opis syntetyczny (PDF):

Wszystkie szkolenia realizowane w ramach programu szkoleń CORA muszą uwzględniać zasadę równego traktowania rozwiązań informatycznych wykorzystywanych w procesie informatyzacji administracji publicznej i świadczeniu usług publicznych za pomocą technologii informacyjno-komunikacyjnych (neutralność technologiczną) oraz aktywnie promować interoperacyjność systemów informatycznych poprzez obowiązkowe uwzględnienie w tematyce szkoleń obowiązujących standardów i wymagań dla systemów teleinformatycznych. Program danego szkolenia, we właściwym dla siebie zakresie, powinien również uwzględniać dobre praktyki związane z wykorzystaniem danych standardów i możliwy zakres ich zastosowania. Rada Programowa Projektu określi wytyczne do szkoleń mające na celu zachowanie neutralności technologicznej oraz uwzględnienie zagadnień interoperacyjności systemów.

Sygnalizowana wyżej notatka na marginesie: jeśli będziecie Państwo mieli ochotę, to możecie zapytać Ministerstwo o umowę SELECT, na bazie której administracja publiczna w Polsce kupuje (i "sprzedaje") licencje na produkty Microsoftu. Jeśli zapytacie o tę umowę, to powinniście ją uzyskać od ministerstwa, chociaż... Może lepiej kliknąć w PDF'a. "Postanowienia niniejszej umowy są poufne. Klient i Microsoft zobowiązani są do nieujawniania tych postanowień, ani treści ustaleń i negocjacji..."

W niniejszej umowie terminy "Panstwo", "Klient" oraz zaimek "Wy" oznaczają Ministra Nauki, natomiast termin "Microsoft" oraz zaimek "my" odnosi sie do Microsoft, która podpisała niniejszą umowę lub rejestracje...

Z jednej strony umowa została zawarta z Ministrem Nauki, Przewodniczącym Komitetu Badan Naukowych, z drugiej z Microsoft Ireland Operations Limited B. V.; umowa zawarta w 2000 roku była następnie prolongowana 20 grudnia 2005 roku przez Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, Grzegorza Bliźniuka, na okres 36 miesięcy.

Ale to tak na marginesie.

Opcje przeglądania komentarzy

Wybierz sposób przeglądania komentarzy oraz kliknij "Zachowaj ustawienia", by aktywować zmiany.

podręczniki do ECDL sygnowane przez PTI =marketing M-S?

małżonka udała się na multikurs, w tym szkolenia i egzaminy zakończone uzyskaniem ECDL.
Z ciekawości przejrzałem podręczniki do poszczególnych modułów, zgodne z sylabusem ECDL v.5.0, podaję ich ISBN'y:
1. 978-83-924808-2-2
2. 978-83-924808-9-1
3. 978-83-924808-4-6
4. 978-83-924808-5-3
5. 978-83-924808-6-0
6. 978-83-924808-7-7
7. 978-83-924808-8-4
wydawnictwo KISS (Stowarzyszenie Komputer i Sprawy Szkoły z Katowic), tytułów i nazwisk autorów nie podaję (chwilowo).

każdy jeden z tych podręczników (modułów), dla mnie,
jest marketingowym instruktażem dla użytkownika oprogramowania koncernu z Richmond i w sumie niczym więcej.
+/-20% objętości to printscreen'y okienek czytaj produktów Microsoft (Windows, pakiet M-S Office, IE, OE).
Na zalecenia KUE stosowania open source patrzę teraz trochę inaczej;)

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>