Nienawiść rasowa w internecie - prace nad deklaracją parlamentarną w EU

Parlamentowi Europejskiemu zaproponowano walkę z nienawiścią publikowaną na stronach internetowych. Pięciu eurodeputowanych pracuje nad deklaracją adresowaną do redaktorów serwisów internetowych oraz innych podmiotów utrzymujących infrastrukturę techniczną. Mają oni podjąć odpowiednie działania by zwalczać przejawy rasizmu i ksenofobii. Komentatorzy zaś zauważają, że walką z tego typu nadużyciami wolności słowa winny zajmować się powołane w tym celu organy ścigania...

O sprawie pisze m.in. serwis Heise.de w tekście Providers are called on to do more against "hate pages" on the Web czy PC World w tekście Internet Hate-Speech Ban Called 'Chilling'. Projekt deklaracji wspierają eurodeputowani Glyn Ford i Claude Moraes z Wielkiej Brytanii, Viktória Mohácsi z Węgier oraz Bernd Posselt i Feleknas Uca z Niemiec.

Ale chyba ważniejsze jest to, że treść deklaracji złożonej zgodnie z art. 116 Regulaminu dostępna jest na stronach Parlamentu Europejskiego (PDF) (Termin: 6.9.2007):

Oświadczenie pisemne w sprawie nienawiści rasowej w Internecie z 23 kwietnia 2007 (0042/2007)

Parlament Europejski,

– uwzględniając art. 116 Regulaminu,
A. zdając sobie sprawę z poważnych incydentów związanych z antysemityzmem, islamofobią, tych skierowanych przeciwko Romom oraz innych form rasizmu i podżegania do niego w Internecie,

B. uznając, że nienawiść jest krzywdząca dla wszystkich bez wyjątku,

C. powołując się na przyjęte przez Radę wspólne działanie z dnia 15 lipca 1996 r. dotyczące działań zwalczających rasizm i ksenofobię,

D. uznając, że swoboda wypowiedzi jest prawem podstawowym,

E. mając na uwadze, że Internet daje możliwość promowania uczenia się oraz wzajemnego zrozumienia,

1. stanowczo potępia wszelkie przejawy rasizmu i nienawiści w Internecie;

2. wzywa dostawców usług internetowych do ujmowania przepisów dotyczących nienawiści w warunkach świadczenia usług;

3. wzywa Komisję Europejską do nasilenia działań przeciwko nienawiści w ramach programu Bezpieczny Internet Plus, a także do podjęcia inicjatyw mających na celu wykorzystanie dobrych praktyk stosowanych w USA i innych państwach;

4. wzywa państwa członkowskie UE, które jeszcze tego nie uczyniły, do podpisania i ratyfikowania protokołu dodatkowego do Konwencji Rady Europy w sprawie cyberprzestępczości, uznającego rasistowskie i ksenofobiczne akty za niezgodne z prawem;

5. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszego oświadczenia wraz z nazwiskami sygnatariuszy Radzie, Komisji oraz rządom państw członkowskich.

A więc dobre praktyki i Safer Internet Plus. Na deklaracji się nie skończy, gdyż - jak czytam - za deklaracją ma pójść również przekonywanie Komisji do rozpoczęcia prac nad stosowną legislacją w powyższym temacie.

Wyżej można przeczytać też o protokóle dodatkowym do Konwencji o Cyberprzestępczości. Treść tego protokołu dostępna jest online: Additional Protocol to the Convention on cybercrime, concerning the criminalisation of acts of a racist and xenophobic nature committed through computer systems ("Protokół dodatkowy do Konwencji o cyber-przestępczości dotyczący kryminalizacji działań o charakterze rasistowskim i ksenofobicznym popełnianych przy użyciu systemów komputerowych").

Polska - co prawda - podpisała 23 listopada 2001 roku Konwencję, a 21 lipca 2003 protokół, o którym mowa, ale... Pozostaje jeszcze kwestia ratyfikacji i publikacji w Dzienniku Ustaw...

Tak. Problem sygnalizowany wyżej, czyli dlaczego przedsiębiorcy mają wyręczać (bez sądu?) wymiar sprawiedliwości, kto ma decydować o granicach wolności słowa, jak ustalić granicę między krytyką a nienawiścią, te wszystkie problemy są jeszcze przed nami...

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>