Ustawa wprowadzająca dane biometryczne w dokumentach paszportowych

Parlament przyjął ustawę o dokumentach paszportowych. Zadaniem ustawy jest "dostosowanie systemu wydawania polskich paszportów do standardów i wymogów dotyczących zabezpieczeń i danych biometrycznych w paszportach wydawanych przez państwa członkowskie Unii Europejskiej". Ustawa ma wejść w życie już 28 sierpnia.

W serwisie Sejmu można zapoznać się z zapisami procesu legislacyjnego dotyczącego druku nr 665, który wpłynął do Sejmu 6 czerwca 2006 roku. Co zaś dotyczy prawa unijnego, to ta ustawa ma dostosować nasze ustawodawstwo do rozporządzenia Rady (WE) nr 2252/2004 z dnia 13 grudnia 2004 r. w sprawie norm dotyczących zabezpieczeń i danych biometrycznych w paszportach i dokumentach podróży wydawanych przez państwa członkowskie (Dz.Urz. UE L 385 z 29.12.2004, str. 1) (Opublikowane w Dz.Urz. UE Rozporządzenie w formacie PDF dostępne jest dla zalogowanych użytkowników w załączeniu do niniejszej notatki);

W ustawie zdefiniowano m.in. takie pojęcia jak dane biometryczne (należy przez to rozumieć wizerunek twarzy i odciski palców umieszczone w dokumentach paszportowych w formie elektronicznej) czy sporządzenie dokumentu paszportowego (należy przez to rozumieć przeniesienie danych osobowych i biometrycznych osoby ubiegającej się o wydanie dokumentu paszportowego do książeczki paszportowej w postaci graficznej i elektronicznej)...

Powstanie też Centralna ewidencja, która stanowi zbiory danych zgromadzonych w ewidencjach paszportowych. Do centralnej ewidencji paszportowej będzie się wpisywało również informacje o utraconych niespersonalizowanych książeczkach paszportowych oraz o dokumentach paszportowych utraconych i unieważnionych przed odbiorem przez obywatela, wyszczególniając serie i numery tych książeczek i dokumentów paszportowych

Dane przetwarzane w centralnej ewidencji paszportowej udostępnia się, w zakresie niezbędnym do wykonywania ustawowych zadań:
1) Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego;
2) Agencji Wywiadu;
3) Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu;
4) ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych;
5) Policji;
6) prokuratorowi;
7) sądowi;
8) Służbie Więziennej;
9) Służbie Kontrwywiadu Wojskowego;
10) Służbie Wywiadu Wojskowego;
11) Żandarmerii Wojskowej.

Dane z centralnej ewidencji mogą mogły być udostępniane na podstawie umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.

Dokument paszportowy wydawać się będzie wniosek osoby pełnoletniej po przedłożeniu wymaganych dokumentów, pobraniu danych biometrycznych i uiszczeniu należnej opłaty. Osoba odbierająca dokument paszportowy sprawdzi za pomocą czytnika elektronicznego, czy dane osobowe i biometryczne zamieszczone w tym dokumencie są zgodne ze stanem faktycznym. W paszportach tymczasowych będzie zamieszczać się danych biometrycznych (paszporty stałe będą wydawane dzieciom dopiero po ukończeniu 5 lat, chociaż na żądanie rodziców małoletnim może być wydany paszport, ale jego ważność nie przekroczy 5 lat).

Minister Obrony Narodowej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, wzór wniosku i inne dokumenty wymagane do dokonania w paszporcie wpisu potwierdzającego status osoby, o której mowa w art. III ust. 3 Umowy między Państwami-Stronami Traktatu Północnoatlantyckiego dotyczącej statusu ich sił zbrojnych, sporządzonej w Londynie dnia 19 czerwca 1951 r. (Dz. U. z 2000 r. Nr 21, poz. 257), tryb postępowania w tych sprawach, wzór wpisu i sposób jego uchylania, a także sposób prowadzenia rejestru tych wpisów i wzór rejestru wpisu, uwzględniając jego elektroniczną lub papierową formę...

Czytaj również:

Opcje przeglądania komentarzy

Wybierz sposób przeglądania komentarzy oraz kliknij "Zachowaj ustawienia", by aktywować zmiany.

Odmowa pobrania danych biometrycznych

Czy obywatel ma prawo odmówić pobrania danych biometrycznych?
Jak to wygląda z punktu widzenia różnych ustaw, pewnie nie ma żadnej furtki?

Oczywiście, że może. Nie

Oczywiście, że może. Nie ma przecież obowiązku posiadania paszportu. A bardziej do rzeczy:
1. Nie da się odmówić pobrania "danych biometrycznych", bo te znajdują się m.in. na fotografii (wizerunek twarzy). Chodziło pewnie o odciski palców?
2. Można fizycznie uniemożliwić pobranie odcisków palców (trzeba być bardzo zdesperowanym, żeby fizycznie usunąć sobie opuszki)
3. Jeśli celem jest posiadanie paszportu bez zapisanych w nim danych biometrycznych, to należy starać się o paszport tymczasowy
4. Polecam lekturę ustawy o dokumentach paszportowych

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>