patenty

Patenty europejskie: szansa na restart

Jak pisze Honey z Brukseli: "Po długiej dyskusji z Komisarzem ds Rynku Wewnętrznego, Charliem McCreevy i późniejszej półgodzinnej debacie, o godzinie 19:04 Komisja Prawna Parlamentu Europejskiego prawie jednogłośnie (19 głosów popierających, dwa przeciwko) opowiedziała się za przygotowaniem wniosku do Komisji Europejskiej z prośbą o powrót projektu dyrektywy patentowej do pierwszego czytania".

Na froncie patentowym

7thGuard: "Polska znalazła niespodziewanego sojusznika w walce z dyrektywą patentową - jest nią Dania, której minister spraw zagranicznych oświadczył w piątek, że do momentu wybrania nowego składu parlamentu tego kraju, jego kraj nie zezwoli na zaakceptowanie projektu dyrektywy patentowej w obecnym kształcie".

Atmosfera się zagęszcza

7thGuard: "W wypowiedziach wielu zwolenników dyrektywy patentowej w kształcie zaproponowanym przez Radę UE głównym motywem jest zwykle stwierdzenie, że projekt ten zakazuje patentowania programów jako takich".

Patenty: lobbing na rząd

Gazeta Wyborcza: "Europejskie koncerny elektroniczne i elektrotechniczne lobbują w Polsce na rzecz patentów. Listy ślą bezpośrednio do premiera Belki - dowiedziała się "Gazeta". Czy polski rząd ulegnie w sprawie spornej dyrektywy patentowej?" Krajowe filie koncernów Siemens, Nokia, Philips, Ericsson i Alcatel złożyły na ręce premiera Marka Belki oficjalne oświadczenie o ich stanowisku w sprawie "dyrektywy patentowej". Jednak treści listu nie znamy.

Patent na firewall

Proszę bardzo... Amerykański Urząd Patentowy (United States Patent and Trademark Office) przyznał firmie McAfee (słynącej m.in. z produkcji oprogramowania antywirusowego) patent (US Patent No 6,839,852) na hmm... Na śledzenie zdarzeń sieciowych przy pomocy komputera z wykorzystaniem firewall'a (Tytuł: Firewall system and method with network mapping capabilities,

Odroczenie drugiego czytania

Gazeta Wyborcza: "Polsce znów udało się wstrzymać decyzję unijnej rady ministrów w sprawie dyrektywy patentowej. To jednak tylko czasowe, taktyczne zwycięstwo. Problem patentów za chwilę wróci"

Pokaż swoje źródła

Nadal toczy się batalia rozpoczęta przez próbujące się dobrze sprzedać SCO. Tym razem w sporze z IBM SCO wygrało pewną potyczkę i sąd zdecydował (PDF), że IBM musi przedstawić szczegóły produkcyjne dotyczące różnych wcześniejszych wersji systemów operacyjnych AIX oraz Dynix.

Patentowe podchody

Na stronach Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej opublikowano Stanowisko w sprawie projektu dyrektywy patentowej: "Komitet Europejski Rady Ministrów na posiedzeniu w dniu 21 stycznia odnotował, że prace nad ostatecznym stanowiskiem Polski w tej sprawie nie zostały jeszcze zakończone. W związku z powyższym, Komitet Europejski postanowił, że Stały Przedstawiciel RP przy UE zwróci się do Prezydencji o nie wprowadzanie tego punktu do porządku obrad posiedzenia Rady UE".

Patenty: nie zamierzają blokować

Parlamentarzystom europejskim z Jerzym Buzkiem i Adamem Gierkiem nie udało się przekonać Komisji Prawnej, aby wydała negatywną opinię na temat projektu dyrektywy patentowej...

Wraca temat patentowy

7thGuard: "Jak wynika z informacji FFII i wczorajszych ogłoszeń Komisji Europejskiej, projekt europejskiej dyrektywy patentowej został (lub w najbliższych dniach zostanie) wpisany do agendy Rady ds. Rolnictwa i Rybołówstwa na dzień 24 stycznia. Po raz kolejny projekt został wpisany jako tzw A-item (niebudzący wątpliwości - do przyjęcia bez dyskusji) i ma zostać przyjęty jako wspólne stanowisko Rady.