Wyroki Sądu Najwyższego (kiedyś) w Sieci: woda drąży skałę nie siłą, lecz ciągłym padaniem

W lutym pisałem o projektowanych zmianach w regulaminie urzędowania sądów powszechnych, co miało doprowadzić do powstania obowiązku publikowania w internecie wszystkich wyroków. Do tego trzeba dodać wcześniejszą aktywność różnych podmiotów składających wnioski do Sądu Najwyższego i innych sądów, w których proszono o udostępnienie kolejnych wyroków i postanowień (por. np. Wyrok w sprawie cywilnoprawnej ochrony "nicka": chodzi o Allegro i CezCeza). Ostatnio również Fundacja ePaństwo (fundacja, która prowadzi serwis Sejmometr.pl) włączyła się w proces "wydobywania" wyroków z Sądu Najwyższego, domagając się udostępnienia całej bazy orzeczeń SN od 2000 roku. Warto jeszcze przypomnieć kolejne raporty, które dotyczyły dostępności wyroków, a które opracowywała i publikowała Fundacja INPRIS – Instytut Prawa i Społeczeństwa (np. Powszechny dostęp do aktów prawnych i orzeczeń sądowych). W każdym razie 13 maja Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego wydał Zarządzenie nr 13/2011 w sprawie powołania zespołu do spraw wdrożenia procedury anonimizacji i publikacji orzeczeń Sądu Najwyższego.

Być może powstanie zatem serwis internetowy Sądu Najwyższego, który byłby podobny do serwisu prowadzonego przez Naczelny Sąd Administracyjny pod adresem orzeczenia.nsa.gov.pl. Jeśli dodać do tego projektowane regulacje związane z ponownym wykorzystaniem informacji z sektora publicznego (re-use), to z czasem problem dostępu do tego typu wyroków może przestać być problemem. Do tego jednak - jak doszedł do wniosku Pierwszy Prezes SN - trzeba ustanowić standard anonimizacji i publikacji (nota bene: przy ostatnich zmianach ustawy o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne sądy powszechne skutecznie wywalczyły sobie, by nadal nie podlegać rozdziałowi 4 tej ustawy, co dotyczy m.in.: Rzecznika Praw Obywatelskich, Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego, sądów administracyjnych, Najwyższej Izby Kontroli, Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, Krajowego Biura Wyborczego, Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, Komisji Nadzoru Finansowego oraz Generalnego Inspektora Informacji Finansowej; rozdział 4 zaś nosi tytuł: "Badanie zgodności oprogramowania interfejsowego z rozwiązaniami określonymi przez podmioty publiczne oraz kontrola przestrzegania przepisów ustawy").

W Zarządzeniu czytamy:

Zarządzenie Nr 13/2011
Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego
z dnia 13 maja 2011 r.
w sprawie powołania zespołu do spraw wdrożenia procedury anonimizacji i publikacji orzeczeń Sądu Najwyższego

§ 1

1. Powołuję zespół do spraw wdrożenia procedury anomimizacji i publikacji orzeczeń Sądu Najwyższego, w skład którego wchodzą:

a. Jacek Gudowski - SSN, Izba Cywilna

b. Michał Wierzbowski - asystent sędziego, Izba Karna

c. Izabela Twardwoska - Mędrek - asystent sędziego, Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych

d. Anna Krawiec - asystent sędziego, Izba Wojskowa

e. Krystyna Czerwoniec - Biuro Studiów i Analiz

f. Mariusz Szmurło - Biuro Informatyki

g. Krzysztof Michałowski - Zespół Prasowy

2. Do kierowania bieżącymi pracami zespołu wyznaczam Krzysztof Michałowskiego.

3. Funkcję Koordynatora zespołu powierzam Rzecznikowi prasowemu Sądu Najwyższego - SSN Piotrowi Hofmańskiemu.

§ 2

1. Celem zespołu jest opracowanie jednolitych zasad anonimizacji orzeczeń Sądu Najwyższego oraz procedur, które umożliwiają publikację jak największej liczby orzeczeń Sądu Najwyższego w wyszukiwarce na stronie internetowej Sądu Najwyższego.

2. Do zadań zespołu należy w szczególności wskazanie lub określenie:

a. jednolitych zasady anonimizacji orzeczeń dla wszystkich Izb Sądu Najwyższego,

b. kategorii orzeczeń przeznaczonych do publikacji,

c. terminów, w których dokonywana jest anonimizacja orzeczeń

d. osób odpowiedzialnych za anonimizację orzeczeń

e. zasad organizacji pracy osób odpowiedzialnych za anonimizację

f. priorytetów wyboru orzeczeń do anonimizacji i procedur wewnętrznych związanych z przekazywaniem orzeczeń zgodnie z zapotrzebowaniem do poszczególnych jednostek Sądu Najwyższego

g. zasad działania wyszukiwarki orzeczeń na stronie internetowej Sądu Najwyższego

h. procedur wewnętrznych związanych z udostępnianiem orzeczeń w trybie dostępu do informacji publicznej, wraz z określeniem kompetencji poszczególnych jednostek Sądu Najwyższego,

i. wzorów orzeczeń anonimizowanych przeznaczonych do publikacji - orzeczeń prezentacyjnych - określających w szczególności: strukturę i format dokumentu, rozmiary i kroje czcionek. Wzory orzeczeń prezentacyjnych powinny uwzględniać wymogi techniczne wyszukiwarki orzeczeń na stronie internetowej Sądu Najwyższego.

3. Rezultatem prac zespołu będzie raport końcowy, który powinien zawierać:

a. harmonogram działań zmierzających do wdrożenia procedury anonimizacji publikacji orzeczeń Sądu Najwyższego ,

b. wskazanie osób odpowiedzialnych za zadania objęte harmonogramem,

c. projekty wewnętrznych regulacji prawnych związanych z procedurą anonimizacji i publikacji orzeczeń,

d. uzasadnienie zaproponowanych rozwiązań

4. Raport końcowy z prac powinien być przedłożony Pierwszemu Prezesowi Sądu Najwyższego w terminie 12 tygodni od powołania zespołu

§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Stanisław Dąbrowski

Opcje przeglądania komentarzy

Wybierz sposób przeglądania komentarzy oraz kliknij "Zachowaj ustawienia", by aktywować zmiany.

na wokandzie - informatyzacja sądów

na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości jest pozycja menu "Na wokandzie" (teraz strona nie odpowiada). Jest to kwartalnik wydawany przez MS. Numer 5 (specjalny) poświęcony jest informatyzacji sądów.

wniosek o raport

Wysłałem dziś wniosek do SN o udostępnienie inf. publ. w postaci raportu, o którym mowa w § 2 ust. 4 powyższego zarządzenia. Z niecierpliwością czekam na odp. Sądu.

Fundacja

VaGla's picture

Fundacja również wysłała taki wniosek i już uzyskała odpowiedź, że nie można przekazać takiej informacji, która nie jest w posiadaniu organu. Wniosek - jeszcze nie ma raportu.
--
[VaGla] Vigilant Android Generated for Logical Assassination

termin opracowania raport

Raport "powinien" być gotowy już miesiąc temu, więc pozostaje mieć nadzieję, że niedotrzymanie terminu wynika ze złożoności analizowanej materii...
To może być ciekawy dokument (pod warunkiem uznania go za inf. publ.) z punktu widzenia zagadnienia anonimizacji inf. i jej ewentualnego przetworzonego charakteru (art. 3 ust. 1 pkt 1 udip). Przygotowuję obecnie artykuł, w którym analizuję orzecznictwo w tym zakresie i chciałbym poznać treść tego raportu.

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>