W poniedziałek pełniący obowiązki Prezydenta RP potwierdzi wygaśnięcie kadencji KRRiT

Sejm przyjął wczoraj wieczorem uchwałę w sprawie Sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2009 roku. Uchwała zaproponowana przez sejmową Komisję Kultury i Środków Przekazu była jednozdaniowa: "Sejm Rzeczpospolitej Polskiej odrzuca sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji". Wcześniej sprawozdanie KRRiTV odrzucił również Senat. Marszałek Sejmu RP, który pełni obecnie obowiązki Prezydenta RP, zapowiedział już wcześniej, że jeśli obie izby Parlamentu odrzucą sprawozdanie - również on podejmie taką decyzję. Jeśli w poniedziałek Marszałek Sejmu, pełniący obowiązki Prezydenta, odrzuci sprawozdanie - KRRiTV w obecnym składzie przestanie istnieć.

Na początek źródła: Komisyjny projekt uchwały w sprawie Sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2009 roku, Głosowanie nr 4 - posiedzenie 68. Dnia 10-06-2010 Godz. 18:10, które dotyczyło Pkt 3. porz. dzien.: Sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2009 roku wraz z informacją o podstawowych problemach radiofonii i telewizji w 2009 roku oraz komisyjnym projektem uchwały. Za uchwałą (czyli za odrzuceniem sprawozdania) - 274 posłów, przeciw - 158, wstrzymało się - 4, nie głosowało - 24. Wcześniej, 28 maja, w trakcie 56. posiedzenie Senatu RP, Senat odrzucił sprawozdanie KRRiTV (za odrzuceniem sprawozdania głosowało 56 senatorów, 33 było przeciw). Dostępna jest uchwała w tej sprawie (PDF).

Zgodnie z Konstytucją RP (art. 213 i kolejne) - Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji stoi na straży wolności słowa, prawa do informacji oraz interesu publicznego w radiofonii i telewizji. Członkowie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji są powoływani przez Sejm, Senat i Prezydenta Rzeczypospolitej. Członek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji nie może należeć do partii politycznej, związku zawodowego ani prowadzić działalności publicznej nie dającej się pogodzić z godnością pełnionej funkcji. Zasady i tryb działania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, jej organizację oraz szczegółowe zasady powoływania jej członków określa ustawa. Ustawą tą jest ustawa z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji.

Zgodnie z art. 12 ww. ustawy:

1. Krajowa Rada przedstawia corocznie do końca marca Sejmowi, Senatowi i Prezydentowi sprawozdanie ze swej działalności za rok poprzedzający oraz informację o podstawowych problemach radiofonii i telewizji.

2. Krajowa Rada przedstawia corocznie Prezesowi Rady Ministrów informację o swojej działalności oraz o podstawowych problemach radiofonii i telewizji.

3. Sejm i Senat uchwałami przyjmują lub odrzucają sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1. Uchwała o przyjęciu sprawozdania może zawierać uwagi i zastrzeżenia.

4. W wypadku odrzucenia sprawozdania przez Sejm i Senat kadencja wszystkich członków Krajowej Rady wygasa w ciągu 14 dni, liczonych od dnia ostatniej uchwały, z zastrzeżeniem ust. 5.

5. Wygaśnięcie kadencji Krajowej Rady nie następuje, jeżeli nie zostanie potwierdzone przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Jesteśmy obecnie na etapie zastrzeżenia z ust. 4 powyższej przywołanego przepisu. Marszałek Sejmu RP, który pełni funkcje Prezydenta RP, zapowiedział, że w poniedziałek odrzuci sprawozdanie KRRiT, tj. - używając nomenklatury ustawowej - potwierdzi wygaśnięcie kadencji KRRiT.

Zgodnie z art. 7 ustawy o radiofonii i telewizji: w skład Krajowej Rady wchodzi pięciu członków powoływanych: 2 przez Sejm, 1 przez Senat i 2 przez Prezydenta, spośród osób wyróżniających się wiedzą i doświadczeniem w zakresie środków społecznego przekazu. Co do zasady - kadencja członków Krajowej Rady trwa 6 lat.

Do zadań Krajowej Rady należy w szczególności (art. 6 ust. 2 ustawy):

1) projektowanie w porozumieniu z Prezesem Rady Ministrów kierunków polityki państwa w dziedzinie radiofonii i telewizji;

2) określanie, w granicach upoważnień ustawowych, warunków prowadzenia działalności przez nadawców;

3) podejmowanie, w zakresie przewidzianym ustawą, rozstrzygnięć w sprawach koncesji na rozpowszechnianie i rozprowadzanie programów;

3a) uznawanie za nadawcę społecznego lub odbieranie tego przymiotu, na warunkach określonych ustawą;

4) sprawowanie w granicach określonych ustawą kontroli działalności nadawców;

5) organizowanie badań treści i odbioru programów radiowych i telewizyjnych;

6) ustalanie wysokości opłat za udzielenie koncesji oraz wpis do rejestru;

6a) ustalanie, na zasadach określonych w ustawie z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych (Dz. U. Nr 85, poz. 728), wysokości opłat abonamentowych;

7) opiniowanie projektów aktów ustawodawczych oraz umów międzynarodowych dotyczących radiofonii i telewizji;

8) inicjowanie postępu naukowo-technicznego i kształcenia kadr w dziedzinie radiofonii i telewizji;

9) organizowanie i inicjowanie współpracy z zagranicą w dziedzinie radiofonii i telewizji;

10) współpraca z właściwymi organizacjami i instytucjami w zakresie ochrony praw autorskich, praw wykonawców, praw producentów oraz nadawców programów radiowych i telewizyjnych.

Strona internetowa Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>