Kontakty z ZUS i podpis błyskawicznie przechodzą przez Sejm

Dziś Sejm głosował nad przyjęciem Sprawozdanie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Chodzi o ekspresowy projekt, który dotyczy "wprowadzenia obowiązku posługiwania się tzw. certyfikowanym (bezpiecznym) podpisem elektronicznym przez płatników składek przekazujących dokumenty ubezpieczeniowe do ZUS drogą elektroniczną" (a konkretnie, by można było wykorzystywać w kontaktach z ZUS podpis wystawiony przez ZUS jeszcze przez jakiś czas, mimo wcześniejszego brzmienia ustawy).

Strona poświęcona procesowi legislacyjnemu dotyczącemu poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne jest na serwerze Sejmu, ale treści projektu nie ma. Nie ma się co dziwić, bo projekt wpłynął 27 maja 2008 roku (dziś jest 13 czerwca i już jest po drugim czytaniu, a więc tempo błyskawiczne). Nie ma też jeszcze stenogramu z posiedzenia sejmowej komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych z 4 czerwca. Nic nie ma (prawie nic, bo są druki; por. niżej). O co chodzi? Chodzi o to, o czym pisałem w tekście Kontakty z ZUS: przed nami kolejna nowelizacja ustawy o informatyzacji, Kontakty z ZUS: zespół międzyresortowy zastanawia się nad "okresem przejściowym" oraz Tik, tak, tik, tak, przedsiębiorcy w kontaktach z ZUS i podpis (a także ponad rok temu, w marcu 2007: Przesyłanie deklaracji do ZUS spowoduje problemy z podpisem).

Projekt poselski (a więc nie musiał być poddawany uzgodnieniom międzyresortowym, publikacjom w BIP, etc.) zawiera w sobie jeden merytoryczny artykuł (drugi to, że ustawa wchodzi w życie). A artykuł ten, wedle Druku 580 (DOC), brzmi:

W ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. Nr 64, poz. 565, z późn. zm.) art. 60 otrzymuje brzmienie:

„Art. 60. Dokumenty określone w art. 47a ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 40, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, mogą być przekazywane Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych w sposób określony w tym przepisie bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym w ciągu 12 miesięcy od dnia wejścia w życie art. 40 niniejszej ustawy albo do upływu ważności certyfikatów niekwalifikowanych, wystawionych przed dniem 21 lipca 2008 r. przez uznany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych podmiot świadczący usługi certyfikacyjne.”.

Sejm na 17. posiedzeniu w dniu 11 czerwca 2008 r. - zgodnie z art. 47 ust. 1 regulaminu Sejmu – skierował ponownie projekt ustawy zawarty w druku nr 561 do Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych w celu rozpatrzenia poprawki zgłoszonej w drugim czytaniu. Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych po rozpatrzeniu poprawki na posiedzeniu w dniu 12 czerwca 2008 r. oraz wysłuchaniu oświadczenia przedstawiciela Komitetu Integracji Europejskiej, że przedmiot projektowanej regulacji jest zgodny z prawem Unii Europejskiej, wniósł o zmianę tego brzmienia:

W ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. Nr 64, poz. 565, z późn. zm.) art. 60 otrzymuje brzmienie:

„Art. 60. Dokumenty określone w art. 47a ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 40, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, mogą być przekazywane Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych w sposób określony w tym przepisie bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, przy wykorzystaniu danych otrzymanych za pośrednictwem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przed dniem 21 lipca 2008 r. weryfikowanych przy pomocy wydawanych płatnikom składek certyfikatów klucza publicznego do czasu utraty ważności tych certyfikatów. Termin ważności tych certyfikatów nie może być dłuższy niż jeden rok.”.

Dziś przyjęto sprawozdanie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych w głosowaniach.

Tempo jest pierwszorzędne. Dla porównania napiszę, że Rządowy projekt ustawy o zmianie ustaw w celu ujednolicenia terminologii informatycznej, który to projekt wpłynął 8 lutego 2008, jest raptem po pierwszym czytaniu.

Opcje przeglądania komentarzy

Wybierz sposób przeglądania komentarzy oraz kliknij "Zachowaj ustawienia", by aktywować zmiany.

Jak mniemam Ministerstwo

Jak mniemam Ministerstwo Pracy zwlekalo dlatego z rozporzadzeniem dotyczacym wymiany dokumetow z ZUS

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>