Neutralność technologiczna i zgłoszenia patentowe

1 listopada wejdzie w życie nowelizacja ustawy Prawo własności przemysłowej. Pisałem o tej nowelizacji w tekście Prawo własności przemysłowej i korespondencja elektroniczna. Budujemy rozwiązania e-governmentowe w Polsce, jednym z nich ma być możliwość wnoszenia zgłoszeń przedmiotów własności przemysłowej, prowadzenia korespondencji elektronicznej z UPRP. Problem w tym, że - zgodnie z wypowiedzią prezes Urzędu Patentowego, Alicją Adamczak - przyjęte w Urzędzie Patentowym rozwiązanie będzie promowało tylko jednego z dostawców rozwiązań...

Ustawa została uchwalona na posiedzeniu Sejmu nr 44 w dniu 29 czerwca 2007. Na stronie Sejmu można prześledzić proces legislacyjny związany z Rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy - Prawo własności przemysłowej. Zgodnie z założeniem projektodawców, projekt dotyczył: "uregulowania procedury przed Urzędem Patentowym RP uznawania w Polsce skutków międzynarodowej rejestracji znaków towarowych udzielanej w trybie Porozumienia madryckiego o międzynarodowej rejestracji znaków i możliwości dokonywania zgłoszeń przedmiotów własności przemysłowej, prowadzenia korespondencji elektronicznej".

Zgodnie z przyjętą ustawą (Dz.U.2007 Nr 136, poz. 958): "zgłoszenie uważa się za dokonane (...), w dniu, w którym wpłynęło ono do Urzędu Patentowego z zachowaniem formy pisemnej również za pomocą telefaksu lub w postaci elektronicznej". I jeszcze: "W przypadku gdy zgłoszenie przesłane w postaci elektronicznej zawiera szkodliwe oprogramowanie, Urząd Patentowy nie jest zobowiązany do otwierania takiej korespondencji i jej dalszego przetwarzania...".

Zgodnie z nowym brzmieniem art. 13 ust. 7 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej:

Przez postać elektroniczną zgłoszenia należy rozumieć postać ustaloną przy przesyłaniu zgłoszenia przy zastosowaniu sieci telekomunikacyjnej lub na informatycznym nośniku danych w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565 oraz z 2006 r. Nr 12, poz. 65 i Nr 73, poz. 501).

Dodano jeszcze art. 2411:

1. W postępowaniu przed Urzędem Patentowym w sprawie uzyskania patentu, dodatkowego prawa ochronnego, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji, a także utrzymywania ich w mocy, dokonywane zgłoszenia i korespondencja wymagają zachowania formy pisemnej; zgłoszenia i korespondencja mogą być przesyłane również za pomocą telefaksu lub w postaci elektronicznej.

2. Do korespondencji przesłanej:

1) za pomocą telefaksu przepisy art. 13 ust. 3 i 4 stosuje się odpowiednio;

2) w postaci elektronicznej przepisy art. 13 ust. 6 i 7 stosuje się odpowiednio.

3. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki techniczne dokonywania zgłoszeń oraz prowadzenia korespondencji, o których mowa w ust. 1, w postaci elektronicznej. Określenie warunków, jakim powinno odpowiadać zgłoszenie oraz korespondencja dokonane w postaci elektronicznej, nie może prowadzić do tworzenia nadmiernych, ponad potrzebę, utrudnień dla zgłaszających.

Dzisiejsza Rzeczpospolita publikuje wywiad z p. prezes Alicją Adamczak: Wynalazki będą zgłaszane przez Internet. Czytamy tam m.in.:

...dla ważności dokonywanych zgłoszeń oraz korespondencji przesyłanych pocztą elektroniczną wymagany jest bezpieczny podpis elektroniczny, który weryfikowany jest za pomocą kwalifikowanego certyfikatu. Zgłoszenia krajowe będzie można podpisywać przez użycie karty firmy UNIZETO. Zestaw, na który składa się karta i czytnik, kosztuje aktualnie 401 złotych.

Dziennikarz zapytał: "Czy karta jest uniwersalna i może być użyta także dla europejskich zgłoszeń patentowych?", na co uzyskał odpowiedź:

Niestety nie. Do zgłoszeń dokonanych w procedurze europejskiego oraz międzynarodowego PCT używana jest karta firmy Pink Roccade dostarczana nieodpłatnie przez Europejski Urząd Patentowy dla każdego zamawiającego. Możliwe, że w przyszłości w wyniku współpracy i rozwoju systemów poczty elektronicznej, w postępowaniach przed urzędami patentowymi państw członkowskich Europejskiej Organizacji Patentowej, będą w użyciu jednolite systemy autoryzacji, na razie są to jednak dalekosiężne plany.

Gratuluję UNIZETO uzyskania interesującego przyczółka biznesowego. Przeczytaj również: Nieinteroperacyjna skrzynka podawcza Unizeto oraz Rozmiękczanie plastiku czyli komu bije ELS

Warto może jeszcze podlinkować tekst Edwina Bendyka pt. Zlikwidować patenty?, w którym pisze o amerykańskiej dyskusji, związanej z projektem zmian w tamtejszym prawie patentowym, zgłoszonym przez Senatora Bernie Sandersa (chodzi o projekt ustawy Medical Innovation Prize Fund Act of 2007). Ale to już tylko na marginesie.

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>