Zapytanie w sprawie przeglądu Media Zagraniczne o Polsce

Zapytanie nr 1472 do ministra spraw zagranicznych w sprawie uniemożliwienia internautom dostępu do podstrony MSZ wraz z odpowiedzią sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych - z upoważnienia ministra.

"Szanowna Pani Minister! Od pewnego czasu otrzymuję liczne sygnały o zablokowaniu przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych dostępu internautom do podstrony informacyjnej MSZ - przeglądu ˝Media Zagraniczne o Polsce˝. Budzi to ogromne zdumienie, gdyż - nie tylko dla młodego pokolenia - było to nieocenione źródło wiedzy o tym, jak środki masowego przekazu w Polsce i na całym świecie komentują oraz oceniają procesy zachodzące w naszym kraju. Takie rozwiązania są standardowe nie tylko w państwach Unii Europejskiej.

Dlatego też pragnę zapytać: Kto i dlaczego podjął taką decyzję? Czy ma to związek z ukazaniem się na tej stronie tłumaczenia głośnego i krytycznego pod adresem władz polskich półsatyrycznego artykułu na łamach niemieckiego pisma ˝Die Tageszeitung˝? Gdyby tak było, to - w sposób nieunikniony - nasuwałoby to porównania z przypadkami wydawania gazet w jednym egzemplarzu dla władców lub szefów ogromnych korporacji: tylko z dobrymi wiadomościami.

Poruszyłem tę kwestię na posiedzeniu sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych w dniu 13 lipca br. Wywołało to żywe zainteresowanie wielu posłów, niepojmujących takiej sytuacji, ale obecny na posiedzeniu wiceminister spraw zagranicznych Stanisław Komorowski uznał się za niekompetentnego w tej materii. Stąd moje ostatnie pytanie: Kiedy wspomniana kuriozalna decyzja zostanie uchylona?

Z poważaniem
Poseł Tadeusz Iwiński
Warszawa, dnia 15 lipca 2006 r.
"

Odpowiedź sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych - z upoważnienia ministra - na zapytanie nr 1472 w sprawie uniemożliwienia internautom dostępu do podstrony MSZ:

"Szanowny Panie Marszałku! W odpowiedzi na zapytanie Pana Posła Tadeusza Iwińskiego (pismo SPS-024-1472/06 z dnia 22 lipca 2006 r.) w sprawie uniemożliwienia internautom dostępu do podstrony MSZ - przeglądu ˝Media zagraniczne o Polsce˝ uprzejmie informuję:

Decyzja o ograniczeniu dystrybucji wymienionego biuletynu w sieci Internet została podyktowana następującymi względami:

Zamieszczane w ˝przeglądzie˝ informacje są w zdecydowanej większości tłumaczeniami publikacji mediów zagranicznych (najczęściej prasy) dotyczących Polski, rzadziej omówieniami takich publikacji. Podawane są przy tym zawsze: nazwisko autora, tytuł artykułu i tytuł pisma. Taka procedura, zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wymaga uzyskania zgody podmiotu posiadającego prawa autorskie do danej publikacji, a także zgody autora dzieła na dokonanie jego tłumaczenia. Przy niekorzystnej dla MSZ interpretacji charakteru ˝przeglądu˝ autor artykułu, którego tłumaczenie zostało w nim opublikowane, mógłby podnieść przeciwko MSZ skuteczne roszczenie o wynagrodzenie zgodnie z wymienioną ustawą. Nie można także wykluczyć, iż działalność polegająca na wydawaniu i rozpowszechnianiu ˝przeglądu˝ na stronie oficjalnej MSZ zostałaby uznana za ˝prasę˝ w rozumieniu prawa prasowego, co pociągałoby za sobą dodatkowe, niekorzystne skutki dla MSZ.

Chciałabym przy tym zaznaczyć, że również prawo prasowe nie stanowi podstaw do żądania udostępnienia ˝przeglądu˝, gdyż treści zawarte w artykułach prasowych nie stanowią ˝informacji o swojej działalności˝, tj. informacji o działalności MSZ, o której mowa w ustawie. Także powołanie się na zasadę dostępu do informacji publicznej nie nakłada na MSZ obowiązku udostępnienia ˝przeglądu˝ użytkownikom Internetu, gdyż w rozumieniu ustawy o zakwalifikowaniu określonej informacji jako podlegającej udostępnieniu decydują treść i charakter informacji, a nie fakt jej posiadania czy też przetworzenia przez urząd administracji. Tłumaczenia i streszczenia artykułów prasowych nie są dokumentami urzędowymi, a źródło ich powstania znajduje się poza MSZ. Biuletyn ten nie stanowi zatem urzędowej informacji o polityce zagranicznej ani informacji publicznej i nie podlega udostępnieniu w trybie ww. ustawy.

W takiej sytuacji Ministerstwo Spraw Zagranicznych, za poradą prawników, uznało nieograniczoną dystrybucję ˝przeglądu˝ w sieci Internet za niedopuszczalną i zmuszone było ograniczyć krąg odbiorców ˝przeglądu˝ oraz nadać mu charakter wewnętrzny, tak aby jego dystrybucja nie nosiła cech rozpowszechniania, czyli udostępniania publicznego. Obecnie, po wprowadzeniu ograniczenia dostępu, ˝przegląd˝ ma charakter wewnętrznego dokumentu administracji dostępnego dla pracowników MSZ i polskich placówek dyplomatycznych za granicą.

Internautom zainteresowanym treścią publikacji w mediach zagranicznych sugerujemy sięganie wprost do źródeł tych publikacji.

Z wyrazami szacunku
Sekretarz stanu
Barbara Tuge-Erecińska
Warszawa, dnia 10 sierpnia 2006 r.
"

Opcje przeglądania komentarzy

Wybierz sposób przeglądania komentarzy oraz kliknij "Zachowaj ustawienia", by aktywować zmiany.

Nooo pokrętne argumentowanie, lecz nie logiczne

:(
Materiały publikowane w w/w biuletynie są w zakresie zainteresowań MSZ, są w konkretny sposób wybrane przez tą instytucję jako wskazujące ważne opiniotwórcze informacje o Polsce i w ten sposób uznane za istotne, podane tłumaczeniu i rozpowszechnianiu w w/w instytucji i do innych odbiorców zewnętrznych. Biuletyn jest wytworzony jako opracowanie przez MSZ. Biuletyn nie ma znamion informacji zastrzeżonej, tajnej... więc w pełni wypełniają wymogi ustawy w sprawie dostępu do informacji publicznej.
I podobno ustawa o dostępie do informacji nie obowiązuje: ) w tym wypadku. To chyba w żadnym.

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>