Nadchodzący tydzień w Sejmie (do 12 stycznia)

W Sejmie odbędzie się w nadchodzącym tygodniu kilka ważnych posiedzeń i czytań. Jest tego sporo - od prawa telekomunikacyjnego przez identyfikację zwierząt, zmiany w kodeksie karnym (prezentacja treści propagujących przestępstwa na tle seksualnym przeciwko małoletnim), dozór elektroniczny, prawo zamówień publicznych, zużyty sprzęt elektryczny, aż po centralne zakupy sprzętu komputerowego dla szkół i świadczenie usług publicznych przez niektóre organy administracji rządowej przy zastosowaniu mediów elektronicznych... Sporo tego.

Postanowiłem podzielić materiał na dni. Nie wiem czy będzie to czytelne. Poniższe zestawienie nie uwzględnia posiedzeń podkomisji sejmowych, o których niestety informacje nie są prezentowane na stronach Sejmu.

9 stycznia

Komisje:

Komisja Infrastruktury (godz. 12.00, sala 12/bud. G) - Rozpatrzenie uchwały Senatu o stanowisku w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne (druk nr 1253). Senat wniósł poprawki do projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo telekomunikacyjne przewidującego zmiany warunków gospodarowania częstotliwości i określenia zakresu stosowania do opłat telekomuniakcyjnych przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa;

Komisja Gospodarki (godz. 15.00, sala 24/bud. G) - Rozpatrzenie poprawek zgłoszonych w drugim czytaniu projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej (druki nr 882 i 1176). Projekt dotyczy uregulowania procedury przed Urzędem Patentowym RP uznawania w Polsce skutków międzynarodowej rejestracji znaków towarowych udzielanej w trybie Porozumienia madryckiego o międzynarodowej rejestracji znaków i możliwości dokonywania zgłoszeń przedmiotów własności przemysłowej, prowadzenia korespodencji elektronicznej.

10 stycznia

W Sejmie:

[Drugi punkt porządku obrad] Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego (druk nr 1237 - projekt przewiduje określenie warunków odbywania przez skazanego kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego, warunków i trybu orzekania o udzieleniu skazanemu zezwolenia na odbycie kary w tym systemie, organizacji i kontroli wykonywania kary oraz nadzoru nad legalnością i prawidłowością wykonywania kary)
- uzasadnia Minister Sprawiedliwości.

[Trzeci punkt porządku obrad] Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny (druk nr 1170 - projekt przewiduje wprowadzenie karalności prezentowania treści propagujących, pochwalających lub nakłaniających do czynności określonych w art. 200 KK (wykorzystywanie seksualne małoletniego poniżej lat 15, prezentowaniu małoletniemu poniżej lat 15 wykonania czynności seksualnej))
- uzasadnia poseł Katarzyna Maria Piekarska.

Komisje:

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Godz. 10.00, sala 12/bud. G) - Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o produktach pochodzenia zwierzęcego oraz ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (druk nr 1163). W tej ustawie zaproponowano m.in. zmianę brzmienia w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt. Proponowane brzmienie: „2. Zgłoszenia dokonuje się w formie pisemnej na formularzu udostępnionym przez Agencję albo za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej Agencji, umożliwiającego wprowadzenie danych do systemu informatycznego Agencji, w którym jest prowadzony rejestr zwierząt gospodarskich oznakowanych.” W uzasadnieniu tego przepisu napisano:

Zmiana ta uprości i przyspieszy proces aktualizacji danych w Centralnej Bazie Danych, co pozwoli na uszczelnienie systemu identyfikacji i rejestracji zwierząt. Posiadacze zwierząt, którzy posiadają komputery z dostępem do Internetu, będą mogli drogą elektroniczną dokonywać wszystkich zgłoszeń wymaganych przepisami ustawy, natomiast ci, którzy nie posiadają takiej możliwości, będą mogli nadal dokonywać zgłoszeń w dotychczasowy sposób, na formularzach udostępnionych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Ze względu na konieczność szczegółowego określenia sposobu przesyłania danych oraz wymogów, jakie ma spełniać formularz zamieszczony na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, w projekcie ustawy zawarto upoważnienie do wydania rozporządzenia, w którym kwestie te zostaną szczegółowo uregulowane (art. 1 pkt 9 lit. b projektu).
(...)

Komisja Gospodarki wraz z Komisją Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (godz. 13.00, sala 24/bud. G) - Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1193). W tej ustawie wiele obowiązków informacyjnych wraz z koniecznością publikowania na "stronach internetowych". W uzasadnieniu m.in:

Duży nacisk położono na efektywność i sprawność prowadzonych postępowań, w związku z czym przewiduje się w nich liczne rozwiązania ułatwiające udzielenie zamówienia (m.in. krótkie minimalne terminy składania ofert, możliwość odstąpienia od powołania komisji przetargowej). W postępowaniach od 14 000 euro do progów unijnych (określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8) zamawiający będą samodzielnie zamieszczać, a nie jak obecnie przekazywać Prezesowi UZP, wszystkie ogłoszenia w wyłącznie elektronicznym Biuletynie Zamówień Publicznych, udostępnianym na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych. Obecnie w postępowaniach o udzielenie zamówienia o wartości między 6 000 euro a 60 000 euro wszystkie ogłoszenia są zamieszczane drogą elektroniczną na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych. Natomiast w postępowaniach od 60 000 euro do progów unijnych są publikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych, z czego około 70% ogłoszeń jest przekazywanych Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych drogą elektroniczną za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej UZP, a tylko niespełna 30% faksem lub pocztą. Dlatego też podjęto decyzję o rezygnacji z pośrednictwa Prezesa UZP przy zamieszczaniu ogłoszeń.
(...)

Komisja ds Kontroli Państwowej (godz. 14.00, sala 12/bud. G) - Rozpatrzenie informacji Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli świadczenia usług publicznych przez niektóre organy administracji rządowej przy zastosowaniu mediów elektronicznych.

Komisja ustawodawcza (godz. 13.00, sala 101) - Wyrażenie opinii w sprawach przed Trybunałem Konstytucyjnym. W czasie posiedzenia komisja wyrazi opinię m.in. w sprawie Sygn. akt SK 64/06 (o stwierdzenie, że art. 212 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku - Kodeks karny jest niezgodny z art. 54 ust. 1 w związku z art. 63 oraz z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP; por. Sprawy rozpatrywane przez Trybunał Konstytucyjny - przyznam, że nie mogę znaleźć innych materiałów na temat tej sprawy zarówno na stronach Sejmu jak i TK, być może błędnie przywołano sygnaturę?).

11 stycznia

Komisje:

Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (Godz. 12.00, sala 12/bud. G) - Ocena realizacji ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym pod kątem wypełniania obowiązków przez wszystkie strony.

Komisja Kultury i Środków Przekazu (godz. 13.00, sala 14/bud. G) - Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz o zmianie innych ustaw (druk nr 1241). Ten projekt - jak można przeczytać w lakonicznym podsumowaniu na stronie Sejmu: "projekt przewiduje ujednolicenie kwestii egzekwowania praw własności intelektualnej, a w szczególności kwestii procesowych i zapewnienia równorzędnego poziomu ochrony praw własności intelektualnej we wszystkich państwach członkowskich UE"

Komisja ds Kontroli Państwowej oraz Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży (godz. 15.00, sala 12/bud. G) - Rozpatrzenie informacji Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli pn. „Realizacja centralnych zakupów sprzętu komputerowego dla szkół i placówek oświatowych” wraz ze stanowiskiem Ministra Edukacji Narodowej.

Opcje przeglądania komentarzy

Wybierz sposób przeglądania komentarzy oraz kliknij "Zachowaj ustawienia", by aktywować zmiany.

Co do zmian w sprawach

Co do zmian w sprawach związanych z rolnictwem - warto się przyjrzeć również proponowanej nowej ustawie o płatnościach bezpośrednich - zrezygnowano tam z konieczności stosowania bezpiecznego podpisu elektronicznego mimo zastrzeżeń PIIT (o ile dobrze pamiętam) do tego. Co przy wnioskach sięgających milionów PLN może dać ciekawe efekty ;)
Jeśli chodzi o "internetowe" przesyłanie zgłoszeń zwierzęcych, może rzeczywiście uprości to parę spraw, chociaż błędów nie pomoże wyjaśniać. Oby tylko była możliwość podobnego użycia tej funkcji co obecnie przy uboju bydła (przesyła się zestandaryzowany plik XML z wieloma zgłoszeniami i specyfikacja tego pliku jest jawnie podana)

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>