Retencja danych: Prokurator Generalny wspiera argumentacją skargi konstytucyjne RPO

Warto odnotować 99-stronicową opinię Prokuratora Generalnego, którą przygotował dla Trybunału Konstytucyjnego. Opinia powstała w związku z wnioskami Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 25 czerwca 2011 r. oraz z dnia 1 sierpnia 2011 r. o stwierdzenie niezgodności przepisów szeregu ustaw (m.in. ustawy o Policji, o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, itp) z art. 2 i art. 47 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP, a także z art. 49 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji i art. 8 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, a także z art. 51 ust. 2 Konstytucji (a to w zakresie, w jakim kwestionowane przez RPO przepisy, zezwalając na pozyskiwanie danych (art. 180c i 180d ustawy Prawo telekomunikacyjne), nie przewidują zniszczenia tych danych, które nie zawierają informacji mających znaczenie dla prowadzonego postępowania). Generalnie RPO zakwestionowała szereg przepisów dotyczących tzw. retencji danych telekomunikacyjnych. No i Prokurator Generalny poparł stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich.

O skargach konstytucyjnych RPO pisałem m.in. w tekście: RPO skarży przepisy ingerujące w tajemnicę komunikowania się (sierpień 2011) oraz RPO skarży do TK przepisy inwigilacyjne (to tekst z lipca). Oba wnioski Rzecznika Praw Obywatelskich zostały połączone i będą rozpoznawane przez Trybunał Konstytucyjny łącznie - z uwagi na tożsamość przedmiotu sprawy.

Opinia Prokuratora Generalnego dostępna jest w internecie (PDF), chociaz szkoda oczywiście, że to zeskanowana bitmapa włożona w kontener pliku PDF, a więc nie da się zaznaczyć fragmentu tekstu i go skopiować, gdyby ktoś chciał sobie pomóc w komentowaniu tez w niej zawartych. Mimo wszystko zachęcam do jej lektury, zwłaszcza tych wszystkich, którzy interesują się proporcjonalnością ograniczania wolności i praw w przypadku, gdy to niezbędne w demokratycznym państwie prawnym. Przywołam tylko jeden fragment:

Ustawodawca nie może poprzez niejasne formułowanie tekstu przepisów pozostawiać organom mającym je stosować nadmiernej swobody przy ustalaniu w praktyce zakresu podmiotowego i przedmiotowego ograniczeń konstytucyjnych wolności i praw jednostki. (...) Użycie przez ustawodawcę, w każdym z zaskarżonych unormowań, takich określeń, jak "w szczególności" czy tez "innych informacji" pozostawia organom stosującym omawiane przepisy (w praktyce - służbom mundurowym oraz specjalnym) zdecydowanie zbyt szerokie ramy interpretacyjne. W konsekwencji sprzyja to - choćby potencjalnie - arbitralności decyzji podejmowanych przez te organy, tak w zakresie użycia poszczególnych środków technicznych, jak i charakteru pozyskiwanych informacji, przekazywanych przy pomocy sieci telekomunikacyjnych.

M.in. w ten sposób Prokurator Generalny wskazał na pogwałcenie wymogu określoności prawa oraz nakazu dochowania przyzwoitej legislacji.

To oczywiście tylko jeden z wątków opinii, bo odnoszący się do art. 2 Konstytucji RP, tj. zasady demokratycznego państwa prawnego. Prokurator odniósł się do wszystkich wzorców konstytucyjnych, które przywołała w swoich skargach Rzecznik Praw Obywatelskich. Zapowiada się interesujący wyrok Trybunału Konstytucyjnego.

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>