KRS drogą elektroniczną

Od nowego roku ma obowiązywać nowelizacja przepisów o Krajowym Rejestrze Sądowym, która umożliwi składanie wniosków do KRS drogą elektroniczną, zarówno o wpis w rejestrze, ale również o przysłanie orzeczeń sądowych, udzielenie informacji z KRS i udostępnienie odpisów dokumentów przez Centralną Informację.

Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało projekt ustawa o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw (komunikacja elektroniczna).

Na stronach Ministerstwa dostępny jest zarówno projekt ustawy (RTF) jak i uzasadnienie (RTF). Projekt został skierowany do rozpatrzenia przez Komitet Rady Ministrów.

Planuje się, że Minister Sprawiedliwości utworzy Centralną Informację Krajowego Rejestru Sądowego z oddziałami przy sądach rejestrowych. Zadaniem Centralnej Informacji będzie:
1) prowadzenie zbioru informacji Rejestru oraz elektronicznego katalogu dokumentów spółek
2) udzielanie informacji z Rejestru oraz przechowywanie i udostępnianie kopii dokumentów z katalogu,
3)utworzenie i eksploatacja połączeń Rejestru i katalogu w systemie informatycznym.

Centralna Informacja będzie wydawać z katalogu, drogą elektroniczną, kopie dokumentów, które będą poświadczane za zgodność z dokumentami znajdującymi się w aktach rejestrowych podmiotu.

Zwróciłbym uwagę na propozycje zgodnie z którymi:

Minister Sprawiedliwości określi w drodze zarządzenia:

- warunki organizacyjno-techniczne przekazywania przez sądy rejestrowe dokumentów drogą elektroniczną do katalogu oraz sposób ich przechowywania, uwzględniając potrzebę zapewnienia integralności i kompletności dokumentów złożonych do akt rejestrowych, konieczność przetwarzania kopii dokumentów na postać elektroniczną, a także stan wyposażenia sądów w odpowiednie środki techniczne.

- sposób i tryb przekazywania przez sądy rejestrowe danych rejestrowych do Centralnej Informacji, uwzględniając możliwości techniczne i organizacyjne sądów rejestrowych oraz konieczność zapewnienia sprawnego i kompleksowego przekazywania danych rejestrowych do Centralnej Informacji, przy jednoczesnym zapewnieniu odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa,

- warunki organizacyjno-techniczne przekazywania przez sądy rejestrowe dokumentów drogą elektroniczną do katalogu oraz sposób ich przechowywania, uwzględniając potrzebę zapewnienia integralności i kompletności dokumentów złożonych do akt rejestrowych, konieczność przetwarzania kopii dokumentów na postać elektroniczną, a także stan wyposażenia sądów w odpowiednie środki techniczne,

Rozporządzeniem zaś Minister Sprawiedliwości określi:

- warunki techniczno-organizacyjne dotyczące formy wniosków i dokumentów oraz ich składania do sądów rejestrowych i Centralnej Informacji drogą elektroniczną, a także orzeczeń, odpisów, wyciągów, zaświadczeń, informacji i kopii dokumentów doręczanych wnioskodawcom tą drogą, uwzględniając rodzaj wniosków i dokumentów rejestrowych, sposób ich składania do sądów rejestrowych i Centralnej Informacji drogą elektroniczną oraz zapewniając powszechny i bezpośredni dostęp do informacji i dokumentów rejestrowych

No i jest jeszcze propozycja przepisu, zgodnie z którym: "Każdy ma prawo otrzymać, również drogą elektroniczną, poświadczone odpisy, wyciągi, zaświadczenia i informacje o danych zawartych w Rejestrze".

Jeśli dojdzie do jej uchwalenia - ustawa zmieni następujące ustawy: ustawę z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, ustawę z dnia 15 września 2000 r.- Kodeks spółek handlowych, ustawę z dnia 17 listopada 1964r – Kodeks postępowania cywilnego, ustawę z dnia 22 grudnia 1995 r. o wydawaniu Monitora Sądowego i Gospodarczego.

Zmiany wymienionych ustaw wynikają z implementacji Pierwszej Dyrektywy Rady z dnia 9 marca 1968 r. w sprawie koordynacji gwarancji, jakie są wymagane w Państwach Członkowskich od spółek w rozumieniu art. 58 akapit drugi Traktatu, w celu uzyskania ich równoważności w całej Wspólnocie, dla zapewnienia ochrony interesów zarówno wspólników, jaki osób trzecich (68/151/EWG), zmienionej Dyrektywą 2003/58/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 czerwca 2003 r.

Opcje przeglądania komentarzy

Wybierz sposób przeglądania komentarzy oraz kliknij "Zachowaj ustawienia", by aktywować zmiany.

Przyszlosc pokaze...

pawel chlodny's picture

Mam nadzieje, ze Polski KRS bedzie przynajmniej w polowie tak sprawny i uzyteczny jak jego brytyjski odpowiednik: Comapnies House.

Zainteresowanym polecam strone glowna:
http://www.companieshouse.gov.uk

oraz index firm brytyjskich dostepny online:
http://www.companieshouse.gov.uk/WebCHeck/fastrack/

Słowacki rejestr firm online

Polska jak zwykle daleko w tyle, nawet za naszymi słowackimi sąsiadami. Słowackie Ministerstwo sprawiedliwości udostępnia rejestr firm online. Słowacki rejestr firm

Raya N.

Niestety ten projekt to

Niestety ten projekt to duża fikcja. Wynika z niego, że w internecie będą dostępne tylko szczątkowe informacje, a nie pełna zawartość bazy danych (jak np. we wskazywanych wcześniej rejestrach - chodź zaznaczmy, że wcale polski KRS nie jest taki ostatni w Europie). Co więcej to dostępny odpis z Rejestru w postaci elektronicznej (z podpisem elektronicznym) tak naprawdę nie będzie mógł być użyty w postępowaniach sądowych i administracyjnych bo nie będzie miał takiego samego waloru jak odpis papierowy - w tym zresztą punkcie projekt nie realizuje dyrektywy.

Krasnoludki?

Ciekawe kto zeskanuje dokumenty, aby można była korzystać z nich przez Internet? Krasnoludki?

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>