Spółka od systemu wyborczego wygrała przetarg na hosting BIP. Musi zrealizować nieistniejące wymagania.

Nabino Sp. z o.o. wygrała przetarg na „Świadczenie usługi hostingu Strony Głównej Biuletynu Informacji Publicznej wraz z migracją danych”. Od razu słychać głosy, że to ta sama spółka, która robiła system do liczenia głosów w wyborach samorządowych. Tak. To ta sama spółka. Właśnie ona. Wygrała przetarg oferując najniższą cenę (kryterium ceny miało wagę 95%). Nie to w tym przetargu jest chyba najbardziej "fascynujące". Spółka Nabino Sp. z o.o. jawi się raczej jako wykonawca rzeczy niemożliwych. Startuje w przetargach, wygrywa je i stara się wykonać, chociaż postępowania przetargowe są organizowane "za pięć dwunasta", zaś otoczenie prawne zamówienia ma dziury.

Kwity dotyczące postępowania 12-CPI-WZP-2244/15, a dotyczącego zamówienia usługi "Świadczenie usługi hostingu Strony Głównej Biuletynu Informacji Publicznej wraz z migracją danych", można znaleźć na stronie Centrum Projektów Informatycznych. Wartość szacunkową usługi zamawiający wycenił na poniżej 134 tysiące euro. Ogłoszenie przetargowe o numerze 42702 - 2015 opublikowano 25 lutego 2015 roku. W ogłoszeniu można przeczytać, że termin wykonania usługi ma nastąpić 31 marca 2015 roku. Mówimy o hostingu dla strony głównej BIP. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w tym przypadku ma tylko 8 stron, ale sam opis przedmiotu zamówienia jest w załączniku do SIWZ (PDF) (który też ma 8 stron, a nawet 7, bo pierwsza to tytułowa). Czytamy tam:

Przedmiotem zamówienie jest świadczenie usługi hostingu SG BIP w tym utrzymanie podstawowego i zapasowego serwera DNS obsługującego domenę bip.gov.pl oraz kont poczty elektronicznej w domenie bip.gov.pl. Przed rozpoczęciem usługi hostingu konieczne będzie dokonanie pełnej migracji SG BIP.

A potem następuje cały szereg wymagań, w tym m.in.:

 • Wykonawca musi zapewnić w ramach usługi hostingu publiczne adresy IP (w wersji 4 protokołu oraz wersji 6) w ilości potrzebnej do prawidłowego działania usługi hostingu.
 • Wykonawca musi zapewnić dla domeny bip.gov.pl oraz aliasu www.bip.gov.pl połączenie szyfrowane w oparciu o certyfikat SSL o długości klucza co najmniej 128 bitów podpisane przez autoryzowane centrum certyfikacji uznawane przez co najmniej 99% przeglądarek.
 • Rozwiązanie służące do hostingu SG BIP ma być zabezpieczone przez moduł bezpieczeństwa filtrujący do poziomu aplikacji oraz usuwający z pakietów HTTP kody oraz exploity mogące zagrozić funkcjonowaniu systemu SG BIP i spójności zawartych w nim danych (firewall).
 • Wykonawca musi zapewnić obsługę dowolnej liczby subdomen i baz danych, własne strony błędów, dostęp FTP do wydzielonego dla uprawnionych użytkowników katalogu, a także przepisywanie adresu URL (mod-rewrite).
 • Oprogramowanie SG BIP musi zostać zabezpieczone w sposób uniemożliwiający instalację przez osoby nieuprawnione innego oprogramowania, w szczególności spowalniającego, utrudniającego lub uniemożliwiającego dostęp do SG BIP.
 • W przypadku awarii SG BIP powodującej niedostępność SG BIP, Wykonawca musi uruchomić środowisko zapasowe zawierające ostatnią, aktualną kopię zapasową SG BIP.
 • W przypadku awarii połączonej z utratą danych zgromadzonych na stronie SG BIP, Wykonawca musi odtworzyć w czasie nie dłuższym niż 4 godziny, zawartość SG BIP z ostatniej kopii zapasowej.
 • Wykonawca zobowiązuje się umieścić SG BIP na przynajmniej dwóch serwerach pracujących w modelu active-active umożliwiających obsługę systemu o następujących parametrach:
  • średnia miesięczna liczba wizyt do 580 000 (w szczytowym miesiącu do 684 000 wizyt)
  • możliwość zwiększenia w trakcie trwania umowy ilości podmiotów do ok. 80 000 podmiotów,
  • liczba kont użytkowników – redaktorów 10507 z możliwością zwiększenia o 100% w trakcie trwania umowy,
  • liczba kont zwykłych użytkowników 28317 z możliwością zwiększenia o 100%,
  • średnia liczba logowań użytkowników w miesiącu 2379,
  • ilość zamieszczonych plików: 3 GB z możliwością zwiększenia o 100%.
  • Ruch kierowany do serwerów WWW ma być propagowany przez loadbalancer.
  • Podłączenie do sieci Internet co najmniej poprzez dwóch dostawców Internetu w technologii BGP o przepustowości co najmniej 10MBitów/łącze.
  • Aktualnie SG BIP funkcjonuje w oparciu o język PHP, bazę danych MySQL oraz serwer WWW Apache, system operacyjny CentOS. Zamawiający dopuszcza wykorzystanie innych serwerów na bazy danych, WWW oraz systemów operacyjnych przy zagwarantowaniu poprzez Wykonawcę poprawności funkcjonowania SG BIP. Zamawiający nie dopuszcza oprogramowania typu BETA.
  • Kopie bezpieczeństwa. Backup serwerów hostujących serwis SG BIP ma być prowadzony w trybie:
  • a) w cyklu codziennym – backup przyrostowy systemu plików i bazy danych w trybie ciągłym co 6 godzin,
  • b) w cyklu tygodniowym – backup pełny.
 • Informacje zgromadzone w bazie danych strony SG BIP muszą być kopiowane systematycznie na odrębne nośniki informacji, nie rzadziej nią raz na dobę.
 • Wykonawca musi przechowywać kopie zapasowe przez cały czas trwania zlecenia, Wykonawca ma obowiązek sprawdzać poprawność danych backupowanych, poprzez odtworzenie tych danych na środowisku testowym, nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu.
 • Wykonawca ma obowiązek przechowywania kopii zapasowych w lokalizacji oddalonej od miejsca wykonywania usługi o co najmniej 1 (jeden) kilometr.
 • Przekazanie Zamawiającemu pełnej kopii bazy danych wg stanu na koniec miesiąca marca 2016r. zarejestrowanej na płycie DVD.
 • Wykonawca zapewni licencję JP Graph wymaganą przez hostowaną aplikację.
 • Przed zakończeniem świadczenia usług przez Wykonawcę w zakresie niniejszego przedmiotu zamówienia, Zamawiający może dokonać ponownego zakupu usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Wykonawca zobowiązuje się do współpracy z nowym wykonawcą, w zakresie przekazania utrzymania usługi będącej przedmiotem zamówienia. Wykonawca zobowiązuje się do:
  • przekazania wszelkich procedur zawianych ze świadczeniem przedmiotu zamówienia,
  • przekazania dokumentacji infrastruktury oraz oprogramowania wykorzystywanego do świadczenia przedmiotu zamówienia,
  • na żądanie Zamawiającego przekaże aktualną kopię zapasową bazy danych, przed zakończeniem świadczenia przedmiotu zamówienia,
  • przekaże kopię zapasową bazy danych aktualną w chwili zakończenia świadczenia przedmiotu zamówienia, nie później niż jeden dzień roboczy po zakończeniu świadczenia przedmiotu zamówienia,
  • przekaże całość oprogramowania i danych składających się na SG BIP, w sposób umożliwiający podjęcie usługi utrzymania nowemu Wykonawcy,
  • współpracy z nowym wykonawcą w sposób umożliwiający przejęcie świadczenia przedmiotu zamówienia bez zbędnych przerw lub niedostępności.

Potem jeszcze idą "Wymagania w zakresie usług serwisowych", następnie "Wymagania w zakresie dostępności SG BIP". Tu się chwilę zatrzymam. Otóż jest tu mowa o tym, że "wykonawca musi zapewnić dostępność SG BIP zgodnie z wymaganiami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej". I mina tego zamówienia polega na tym, że to rozporządzenie jest nieaktualne i np. w swej treści odwołuje się do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych. Ten ostatni z wymienionych akt wykonawczy (do ustawy o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne) na stronach Sejmu RP jest "uznany za uchylony". I nie jest to wcale dziwne, bo się przecież delegacja ustawowa zamieniła. Delegacja ustawowa się zmieniła, akt wykonawczy obrócił się w niwecz, ale rozporządzenie w sprawie BIP, które się do niego odwołuje, nie zostało zmodyfikowane. W efekcie akt wykonawczy do ustawy o dostępie do informacji publicznej, z którym ma być zgodne zamówienie, kieruje dziś w próżnię. I byłoby to dość zabawne, gdyby nie to, że nie jest.

Następnie w załączniku idą "Wymagania w zakresie dostępności skrzynek pocztowych", potem "Wymagania w zakresie statystyk" (tu nadmienię, że moduł statystyk został w 2007 roku wycięty z poprzedniej wersji rozporządzenia w sprawie BIP, które w tak ograniczonej wersji miało być tylko rozwiązaniem doraźnym, a w tak pociętej wersji przetrwało 8 lat; tak czy inaczej wymagania co do statystyk nie mają "trzymania" w rozporządzeniu w sprawie BIP; por. Zmiana rozporządzenia dot. Biuletynu Informacji Publicznej), aż wreszcie są "Wymagania w zakresie Dokumentacji".

No.

Na co zwrócić uwagę komentując wygraną spółki Nabino Sp. z o.o.?

Może na to, że termin składania ofert upływał szóstego marca 2015 roku. Może na to, że w tym postępowaniu ubiegający się o zamówienie zadawali zamawiającemu pytania. Może na jedno z tych pytań, które można znaleźć w dokumentcie zatytułowanym "Wyjaśnienia treści SIWZ" (PDF) i może na odpowiedź na to właśnie pytanie:

(...)
PYTANIE: Bardzo prosimy o zmianę daty świadczenia usługi na początek maja. Rozpoczęcie świadczenia Usługi na początku kwietnia jest niemożliwe.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie zmienia SIWZ, ponieważ aktualna umowa kończy się z dniem 31.03.2015 a dla usługi hostingu SG BIP wymagana jest ciągłość działania.
(...)

Przecież to nie Nabino Sp. z o.o. ustala terminy ogłaszania przetargów na zamówienia, co do których ze sporym wyprzedzeniem wiadomo, że "wymagana jest ciągłość działania".

Nie. Nie jestem związany ze spółką Nabino Sp. z o.o. w żaden sposób. Tak sobie tylko komentuję to, co czytam.

Kurtyna.

PS
Nabino Sp. z o.o. już wcześniej hostowała Stronę Główną BIP, zatem nie spodziewam się, że coś nieoczekiwanego się wydarzy.

Opcje przeglądania komentarzy

Wybierz sposób przeglądania komentarzy oraz kliknij "Zachowaj ustawienia", by aktywować zmiany.

Nie ma rzeczy niemożliwych...

krzyszp's picture

Według jednego podmiotu "Rozpoczęcie świadczenia Usługi na początku kwietnia jest niemożliwe". wg Nabino - da się... To ja chętnie zobaczę, jak tym razem się da...

"Przecież to nie Nabino Sp. z o.o. ustala terminy ogłaszania przetargów na zamówienia, co do których ze sporym wyprzedzeniem wiadomo, że "wymagana jest ciągłość działania"."

Ale w Nabino czytają dokumenty, analizują warunki i podejmują decyzję o udziale w przetargu...
--
Pozdrawiam,
krzyszp

Owszem

VaGla's picture

Owszem. Czytają dokumenty, jak w każdej spółce, która startuje w przetargach. I szacują cały czas ryzyka, również takie, że coś będzie zrobione słabo, albo wcale (nawet takie ryzyko da się oszacować i da się oszacować konsekwencje). I sobie kalkulują. I pewnie analizując zamówienie zrobią literalnie tak, jak zamówił zamawiający, ale jakość będzie adekwatna do danego czasu i do (najniższej) ceny. Alternatywa dla nich byłaby taka, że zamiast złapać zamówienie publiczne musieliby zabiegać o klientów z prywatnymi pieniędzmi.

I zastanówmy się, kto będzie cierpiał, gdy strona główna BIP nie będzie poprawnie działała? Wystarczy zobaczyć, w jaki sposób ktoś tam w tą stronę główną BIP wkleił kiedyś ustawę o dostępie do informacji publicznej. A i tak wkleił znowelizowaną ustawę po monitach, bo przecież nikt się tym nie opiekował i wisiała tam przez jakiś czas zupełnie nieaktualna ustawa. I nikogo to już nie rusza, bo kwestia dostępu do informacji publicznej wydaje się (dla niektórych) nie być priorytetem. Dziś priorytetem jest Twitter i "social media". Tam nie trzeba przejmować się jakąś ustawą.

wklejona ustawa o dostępie do informacji publciznej

Czy to biały wiersz? Nie! To ustawa przeklejona z połamanego, sejmowego PDF-a. Ustawa jest? Jest. Da się ją czytać? Da się. Więc w czym problem?

Dobrze się zrobić nie da, ale da się zrobić w takiej jakości, jakiej "jakości" dziś mamy rozporządzenie w sprawie BIP. A do zmiany tego rozporządzenia, które wszak jest aktem wykonawczym ministra, to przez te ostatnie lata nawet nie trzeba było angażować Sejmu RP. Tylko były pewnie ważniejsze sprawy.
--
[VaGla] Vigilant Android Generated for Logical Assassination

Biały wiersz białym

Biały wiersz białym wierszem, ale "(c) Kancelaria Sejmu" to po prostu kpina.

A pod tym

A pod tym jeszcze:

Udostępniający: Tadeusz Mąkosa
Wytwarzający/Odpowiadający: Aleksander Kwaśniewski (Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej)

Czyli tak, wytworzył Aleksander Kwaśniewski, prawa autorskie ma Sejm, a udostępnił wszystkim znany pan Mąkosa. Ciekawe.

SG BIP to jest jeden wielki

SG BIP to jest jeden wielki śmietnik, kto wpadł na pomysł z możliwością komentowania treści powinien być wychłostany...

komentarze służyły jako darmowa tablica ogłoszeń... a podobno nie można umieszczać reklam na BIPach...

Właśnie, czy te komentarze

Właśnie, czy te komentarze mają jakąś podstawę prawną istnienia?

> SG BIP to jest jeden

> SG BIP to jest jeden wielki śmietnik, kto wpadł na pomysł z > możliwością komentowania treści powinien być wychłostany...

Oj tam, ale fajnie się viagrę pozycjonuje :D

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:http://www.wielkopolskipn.pl/&ie=utf-8&oe=utf-8&gws_rd=cr&ei=9z4RVdvjMse8ygO76oLYCA

Trzeba na max w prawo dać scrolla.

Teoretyczne Państwo

Urocze Państwo:
- "termin składania ofert upływał 6. marca 2015 roku"
- "Zamawiający nie zmienia SIWZ, ponieważ aktualna umowa kończy się z dniem 31.03.2015 a dla usługi hostingu SG BIP wymagana jest ciągłość działania."

Jeśli Nabino nie ma wiedzy o obecnych rozwiązaniach (np. skrzynki pocztowe) to mało realna data.
Ale jak zwykle ze stołku nikt nie spadnie w Min. ?

Za to ja mam inne pytanie.

SpeX's picture

Za to ja mam inne pytanie. Co to jest oprogramowanie beta? Czy każde nowo napisane dedykowane oprogramowanie będzie oprogramowaniem beta?

Beta

VaGla's picture

A jednak

steelman's picture

Jest początek kwietnia i strona główna BIP wygląda na działającą (dla postronnego obserwatora). Konfiguracja TLS, też wygląda sensownie: TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256, 128 bit keys, TLS 1.2. Wpisy DNS kierują pod adres 195.26.12.11, który według zapisów w bazie RIPE należy do wspomnianej spółki.

A jednak dało się.

>steelman<

A może

Może przewidywali (wiedzieli?), że wygrają przetarg i rozpoczęli prace przed jego rozstrzygnięciem?

Jednak nie wszystko działa

hub_lan's picture

Jednak nie wszystko działa jak należy jak sie nieco poklika to wychodzi to i owo ale trzeba przyznać rację że na start nawet nie najgorzej miejmy nadzieję że błędy będą sukcesywnie usuwane

A na środku Google Maps

A na środku Google Maps zamiast budżetowego "geo-portalu"

Tak jest od conajmniej 2008 roku

VaGla's picture

Zwracałem na to uwagę w 2008 roku, w tekście pt. O tym, jak Google będzie pomagał Europejskiemu Urzędowi Patentowemu.
--
[VaGla] Vigilant Android Generated for Logical Assassination

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>