bez przydziału

NIK i liberalizacja

Najwyższa Izba Kontroli stwierdziła brak liberalizacji na polskim rynku telekomunikacyjnym. Z przeprowadzonej kontroli wynika, że nie został zapewniony lepszy dostęp do usług telekomunikacyjnych, a TP SA wykorzystywała, zarówno możliwości prawne, jak i własną pozycję rynkową po to, by utrudniać powstanie faktycznej konkurencji.... [IDG]

Prawa do portalu...

Współzałożyciel Wirtualnej Polski - Leszek Bogdanowicz złożył do sądu w Gdańsku wniosek, w którym żąda od spółki 158,34 mln zł tytułem odszkodowania za naruszenie praw autorskich do wykorzystywania nazwy i serwisu WP. [IDG]

Szantażysta w Rosji

Jeden z pracowników wołgodońskiej elektrowni atomowej wysłał do dwóch kobiet (rosyjskich siatkarek) emaile, w których żądał pieniędzy za utrzymanie w tajemnicy ich intymnego życia. Kolejnym celem był zarząd największego rosyjskiego portalu Yandex. Tu "włamywacz" szantażował ujawnieniem sposobu włamania się do systemu darmowych skrzynek pocztowych. Policja szybko namierzyła szantażystę i dokonała aresztowania. [Dziennik Internautów][Crime-research][Zobacz również felieton: Nie trać nadziei i daj... szansę]

Wyrok za spam

Amerykański sąd skazał na karę do 7 lat pozbawienia wolności mężczyznę, który rozesłał do użytkowników Internetu setki milionów niechcianych e-maili. Sąd uznał Carmacka winnym 14 przestępstw, w tym kradzieży tożsamości, fałszerstwa i oszustw w zeznaniach finansowych. [IAR/Onet.pl]

Ile tego VATu? Eksport.

Puls Biznesu, "Resort finansów dalej mydli oczy": "Nadal nie wiadomo czy eksporterzy usług informatycznych do Unii Europejskiej muszą naliczać 22-proc. VAT. Resort finansów nie wyjaśnił sprawy". Ministerstwo Finansów odpowiedziało na wcześniejszy tekst PB: "Rozwiązania przyjęte w naszej ustawie o VAT w tym zakresie są w pełni zgodne z VI dyrektywą, a zatem informacje zawarte w artykule wprowadzają podatników w błąd"

Polityki bezpieczeństwa

Dostępne jest w Internecie opracowanie (książka) dotyczące polityk bezpieczeństwa czternastu państw "An Inventory and Analysis of Protection Policies in Fourteen Countries" (PDF). Publikacja dotyczy szczególnie problematyki ochrony infrastruktury informatycznej państw (critical information infrastructure protection - CIIP), która coraz częściej uznawana jest za kluczowy element polityki bezpieczeństwa narodowego w poszczególnych krajach .

O działaniu ustawy

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zobowiązał prezesa Sądu Rejonowego dla Warszawy Mokotowa do rozpatrzenia w ciągu 14 dni wniosku o udzielenie informacji publicznej. Chodziło w nim o pewne dane ze sprawy, po której rozpatrzeniu sąd uznał prawo Adama Michnika do zachowania tajemnicy dziennikarskiej. Na marginesie tej informacji: trwają prace nad tzw. ustawą o informatyzacji, gdzie konstruuje się przejście Biuletynu Informacji Publincznej pod skrzydła Ministra Nauki i Informatyzacji. W niedalekiej przyszłości zmieni się być może stan prawny dotyczący BIPów. [Rzeczpospolita]

Aktywność ICSTIS

Niezależna komisja Independent Commission for the Supervision of Standards of Telephone Information Services (ICSTIS) znów nałożyła kolejną karę, tym razem w wysokości 10 tys. funtów. Kara została nałożona na firmę oferującą internetowy serwis erotyczny w związku z używaniem dialerów. Połączenie nie było przerywane w momencie, gdy opłata z nim związana uzyskiwała wysokość 20 funtów (co wynika z zapisów kodeksu dobrych praktyk biznesowych wspieranego przez komisje)... Kolejny przykład na to, jak może działać wpraktyce samoregulacja branży. [Out-law]

UOKiK i decyzje w sprawie TPSA

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w dwóch decyzjach stwierdził stosowanie przez operatora niedozwolonych praktyk i nałożył na TP S.A. dwie kary w łącznej wysokości 23,5 mln zł. Jak czytam na stronie UOKiK: "Telekomunikacja Polska S.A. nadużyła swojej pozycji dominującej wobec dzierżawców infrastruktury służącej przesyłaniu m.in. sygnałów telefonicznych, telewizyjnych, radiowych, lub Internetu. "

Informacja o informatyzacji

Na stronach Sejmu (Informacja pracach komisji sejmowych) pojawiła się informacja o posiedzeniu Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o informatyzacji działalności niektórych podmiotów realizujących zadania publiczne /NIF/, która w dniu 26 maja przystąpiła do ponownego rozpatrzenia w trybie art. 47 ust. 3 R egulaminu Sejmu - rządowego projektu ustawy będącego przedmiotem zainteresowania Komisji /druki nr: 1934 i 2452/ wraz z wnioskiem i poprawkami zgłoszonymi w drugim czytaniu. W drugim czytaniu zgłoszono 24 poprawki. Po dyskusji przyjęto do poprawionego sprawozdania - uwzględniając w części również propozycje strony rządowej - 18 poprawek m.in. do art. 1-3 dotyczących zakresu przedmiotowego i podmiotowego ustawy i definicji pojęć użytych w projekcie, art. 12 dotyczącego minimalnych wymogów spełnianych przez systemy teleinformatyczne używane do komunikacji w administracji publicznej oraz zadań nałożonych na podmioty publiczne zobowiązane do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania tych systemów. Przedstawiciel Ministerstwa Nauki i Informatyzacji /MNiI/ zapowiedział przedstawienie nowych propozycji zmian w projekcie ustawy pozostających w związku ze zgłoszonymi poprawkami, rozszerzającymi zakres projektu m.in. o możliwości dofinansowania realizacji przedsięwzięć informatycznych, ustanowienie Rady Informatyzacji oraz skorelowanie innych ustaw w zakresie informatyki z projektem ustawy o informatyzacji. Komisja będzie kontynuowała prace nad projektem ustawy na posiedzeniu 16 czerwca 2004 r.