Zarządzenie nr 12/2008 "w sprawie anonimizacji" w Sądzie Najwyższym (ePF vs SN #3)

W poprzedniej notatce nawiązałem do Zarządzenia nr 12/2008 Pierwszego Prezesa SN w sprawie anonimizacji orzeczeń i zarządzeń wydawanych w Sądzie Najwyższym oraz wokand Sądu Najwyższego. Wspomniałem, że tego Zarządzenia niestety nie znalazłem na stronach internetowych Sądu Najwyższego (chociaż opublikowane tam jest Zarządzenie nr 4/2012 Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ponownego wykorzystywania informacji publicznej udostępnionej przez Sąd Najwyższy, Trybunał Stanu, lub przez podmioty działające na ich zlecenie). Wobec tego poprosiłem Biuro Studiów i Analiz SN o udostępnienie tego Zarządzenia.

Poniżej przywołuję otrzymaną treść Zarządzenia nr 12/2008, przy czym - jak wynika z omawianego przed chwilą Raportu Zespołu do spraw wdrażania procedury anonimizacji i publikacji orzeczeń w Sądzie Najwyższym - zarządzenie to najprawdopodobniej ulegnie zmianie (por. Co wynika z Raportu Zespołu do spraw wdrażania procedury anonimizacji i publikacji orzeczeń w Sądzie Najwyższym? (ePF vs SN #2)). Ze względu jednak na potrzebę syntetyzowania aktualnego stanu dyskusji o dostępności orzeczeń warto jednak dziś obowiązujące Zarządzenie przywołać:

Zarządzenia nr 12/2008 Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego z dnia 15 kwietnia 2008 r. w sprawie anonimizacji orzeczeń i zarządzeń wydawanych w Sądzie Najwyższym oraz wokand Sądu Najwyższego

Na podstawie § 2 Regulaminu Sądu Najwyższego z dnia 1 grudnia 2003 r. zarządzam co następuje:

§ 1
Ustala się następujące zasady anonimizacji orzeczeń i zarządzeń wydanych w Sądzie Najwyższym:

1) Anonimizacja nazwisk, pseudonimów i nazw

a) nazwiska stron postępowania i innych uczestników postępowania, a także ich pseudonimy należy usunąć pozostawiając imię i pierwszą literę nazwiska, np. Jan
Nowak - po anonimizacji: Jan N.;

b) zasady określone w punkcie a) stosuje się również, gdy imię i nazwisko stanowi część nazwy spółki, przedsiębiorstwa lub innych podmiotów obrotu prawnego, nie będących osobami fizycznymi;

c) w przypadku występowania w sprawie imion i nazwisk takich samych lub zaczynających się na takie same litery, np. Jan Nowak i Jan Nowak lub Joanna Niegocka i Janusz Nawrocki, wówczas pierwszą osobę oznaczamy jako J.N., a drugą jako X.Y.

2) Nazwy miejscowości, adresy i inne oznaczenia

a) nazwy miejscowości, ulic, numery ulic należy usunąć pozostawiając pierwszą literę nazwy; zamiast numerów należy wstawić ”[...]” np. Kraków, ul. Mogilska 17 – po anonimizacji : K., ul. M [...], chyba, że jest to siedziba podmiotów określonych w § 1 pkt 1) b;

b) nazwy miejscowości będących siedzibami sądów należy usunąć pozostawiając pierwszą literę nazwy miejscowości, np. Sąd Okręgowy w Opolu – po anonimizacji: Sąd Okręgowy w O., chyba, że stronami postępowania są wyłącznie podmioty określone w § 1 pkt 1) b;

c) numery ksiąg wieczystych i działek należy usunąć wstawiając w to miejsce „[...]” lub oznaczyć w sposób umożliwiający zrozumienie treści orzeczenia;

d) numery rejestracyjne samochodów, telefonów, telefaksów, adresów poczty elektronicznej, itp. należy zastąpić znakiem „xxx”.

2) Dane wrażliwe

a) w przypadku występowania w uzasadnieniu danych wrażliwych należy fragmenty tekstu z tymi danymi usunąć wstawiając w to miejsce „[...]”;

b) pkt a) nie stosuje się, jeżeli ujawnienie danych wrażliwych jest niezbędne dla zrozumienia sensu orzeczenia.

§ 2
1) Zasady określone w § 1 stosuje się odpowiednio do wokand Sądu Najwyższego zamieszczanych w serwisie internetowym Sądu Najwyższego.

2) Anonimizacji wokand dokonują pracownicy sekretariatów wydziałów, sporządzający wokandy.

§ 3
Pod zanonimizowanym orzeczeniem, zarządzeniem lub wokandą osoba dokonująca anonimizacji wpisuje w nawiasie swoje inicjały.

§ 4
Zasady określone w § 1 i § 2 obowiązują wszystkie jednostki organizacyjne dokonujące anonimizacji w Sądzie Najwyższym.

§ 5
Powyższe zasady nie dotyczą orzeczeń objętych klauzulami „tajne” i „ściśle tajne”.

§ 6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie podpisał prof. dr hab. Lech Gardocki.

Opcje przeglądania komentarzy

Wybierz sposób przeglądania komentarzy oraz kliknij "Zachowaj ustawienia", by aktywować zmiany.

Anonimizacja działa

Anonimizacja działa świetnie! Ostatnio w orzeczeniu wyczytałem o "mieście stołecznym W.". Ciekawe co to za miejscowość...

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>