Izba Skarbowa we Wrocławiu zamawia usługę dostępu do baz danych z Allegro

Zwrócono mi właśnie uwagę na interesujący przetarg. Otóż Izba Skarbowa we Wrocławiu postanowiła zamówić usługę polegającą na "dostępie do bazy danych wraz z narzędziem do wyszukiwania archiwalnych danych z platformy aukcyjnej Allegro oraz serwisów ogłoszeniowych". Zastanawiam się nad dwoma sprawami. Pierwsza, to ochrona sui generis baz danych, która przysługuje producentowi bazy danych (w tym przypadku najpewniej wydawcy serwisu Allegro oraz innym wydawcom serwisów ogłoszeniowych). Druga kwestia zaś to art. 51 ust. 2 Konstytucji RP, zgodnie z którym "Władze publiczne nie mogą pozyskiwać, gromadzić i udostępniać innych informacji o obywatelach niż niezbędne w demokratycznym państwie prawnym". Jest jeszcze kwestia ochrony danych osobowych.

Zamówienie to widzę również w BIP Izby Skarbowej we Wrocławiu (w części Informacje na temat zamówień publicznych). Informacje przetargowe zaś opublikowano również w serwisie eprzetargi.org: 1/443736 Ogłoszenie o zamówieniu (2011-12-30). Wydaje się, że przetarg jest "prawdziwy". Jeśli jest prawdziwy, to Izba chce zamówić taki dostęp na okres 12 miesięcy. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert upływa 09 stycznia 2012 o godz. 09:40. Po zadaniu pytań zamawiającemu delikatnie zmieniono SIWZ i wyjaśniono, że "Dostęp do internetowej bazy danych będzie realizowany za pośrednictwem 7 haseł subskrypcji (dostępu), które Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu
w dniu zawarcia niniejszej umowy. Hasła subskrypcji Zamawiający będzie wykorzystywał przez okres 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy".

W oryginalnym opisie przedmiotu zamówienia czytam:

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa, polegająca na udostępnieniu internetowej bazy danych (on-line), zawierającej archiwalne dane internetowych serwisów aukcyjnych oraz ogłoszeniowych, zaopatrzonej w informatyczny program wyszukiwawczy (narzędzie informatyczne).

2. Oferowane narzędzie informatyczne powinno udostępniać internetowy dostęp on-line do wszystkich archiwalnych danych dotyczących:
1) informacji o wszystkich użytkownikach Allegro bez względu na lokalizację, zawierające:
1. Id aukcji, tytuł aukcji,
2. Id sprzedającego (Nick),
3. Strona -o mnie-,
4. Sprzedawca (ilość aukcji) wystawionych i sprzedanych,
5. Dane dot. konta firma - dane adresowe,
6. Dane dot. lokalizacji - sprzedawcy, przedmiotu,
7. Kategoria Typ aukcji (licytacja - kup teraz),
8. Cena oferowana, cena wyjściowa, cena sprzedaży, cena kup teraz,
9. Data sprzedaży,
10. Zestawienie wystawionych towarów bez aukcji zakończonych sprzedażą,
11. Koszty wysyłki,
12. Opis aukcji (w tym opis towaru),
13. Stan towaru (nowy - używany),
14. Kategoria towaru,
15. Miejsce wysyłki towaru,
16. Numer konta bankowego i inne dane kontaktowe (np. telefony, e-maile, komunikatory internetowe) pochodzące z treści aukcji i stron -o mnie- użytkowników,
17. Firmy kurierskie,
18. Oferowane formy płatności.
2) informacji z serwisów ogłoszeniowych, co najmniej Otomoto, Gratka wg danych: data, nr ogłoszenia, tytuł, cena.

3. Udostępnione narzędzie powinno: - w odniesieniu do informacji z serwisu Allegro - umożliwiać import danych archiwalnych dotyczących szacunkowej sprzedaży, oferowanych przedmiotów poszczególnych sprzedawców platformy do powszechnie używanych formatów plików *.csv, *.xls, co najmniej w poniższym układzie:
1) zestawienie wszystkich aukcji zakończonych (tytuł, nick kupującego, data wystawienia, komentarz, cena, nr aukcji);
2) zestawienie aukcji, których transakcje zostały wystawione, ale nie zakończyły się sprzedażą (nr aukcji, tytuł aukcji, cena pierwszego wystawienia);
3) zestawienie komentarzy wraz z kwotami (kupujących, sprzedających i konkretnego użytkownika). - w odniesieniu do informacji z serwisów ogłoszeniowych - umożliwiać import danych archiwalnych dotyczących oferowanych przedmiotów do powszechnie używanych formatów plików *.csv, *.xls

4. Jedną z niezbędnych funkcjonalności udostępnionego narzędzia powinna być możliwość uzyskania danych na temat powiązań konkretnego użytkownika z innymi użytkownikami portalu Allegro (Nickami ) i serwisami ogłoszeniowymi. Identyfikacja Nicku i możliwość powiązań użytkowników powinna być udostępniona co najmniej po numerze telefonu lub rachunku bankowym lub adresie e-mail lub loginach komunikatorów internetowych, które pochodziły z konkretnych ogłoszeń, aukcji jak i stron -o mnie- użytkowników.

5. Dostęp do internetowej bazy danych odbywać się będzie drogą internetową, za pomocą 7 haseł subskrypcji (dostępu), z założeniem, że każde hasło dostępu będzie wykorzystywane na różnych stanowiskach, w ramach jednej licencji (wielostanowiskowość).

6. Oferowane narzędzie: - powinno udostępniać archiwalne dane w/w platform i serwisów co najmniej od 2007 r. wraz z bieżącą aktualizacją; - powinno działać w powszechnie dostępnych przeglądarkach internetowych (np. Internet Explorer, Mozilla Firefox) oraz generować informacje w formacie *.pdf (ang. Portable Document Format).

Opcje przeglądania komentarzy

Wybierz sposób przeglądania komentarzy oraz kliknij "Zachowaj ustawienia", by aktywować zmiany.

Bazy danych

VaGla's picture

Generalnie: producentowi bazy danych przysługuje wyłączne i zbywalne prawo pobierania danych i wtórnego ich wykorzystania w całości lub w istotnej części, co do jakości lub ilości. Jednocześnie zgodnie z art. 7 ustawy o ochronie baz danych: "Producent bazy danych udostępnionej publicznie w jakikolwiek sposób nie może zabronić użytkownikowi korzystającemu zgodnie z prawem z takiej bazy danych, pobierania lub wtórnego wykorzystania w jakimkolwiek celu nieistotnej, co do jakości lub ilości, części jej zawartości".

Pytanie, czy chodzi o bazę udostępnioną przez Allegro publicznie, czy chodzi o pobieranie lub wtórne wykorzystanie części nieistotnej co do jakości lub ilości oraz czy będiemy mieli do czynienia z korzystaniem zgodnie z prawem.

Jest jeszcze inny wyjątek od monopolu producenta bazy danych. Przewiduje go art. 8 ustawy:

1. Wolno korzystać z istotnej, co do jakości lub ilości, części rozpowszechnionej bazy danych:

1) do własnego użytku osobistego, ale tylko z zawartości nieelektronicznej bazy danych,

2) w charakterze ilustracji, w celach dydaktycznych lub badawczych, ze wskazaniem źródła, jeżeli takie korzystanie jest uzasadnione niekomercyjnym
celem, dla którego wykorzystano bazę,

3) do celów bezpieczeństwa wewnętrznego, postępowania sądowego lub administracyjnego.

2. Nie jest dozwolone powtarzające się i systematyczne pobieranie lub wtórne wykorzystanie sprzeczne z normalnym korzystaniem i powodujące nieusprawiedliwione naruszenie słusznych interesów producenta.

Czy będzie to korzystanie z istotnej, co do jakości lub ilości, części rozpowszechnionej bazy danych do celów postępowania administracyjnego?

Tutaj podlinkuje jeszcze tekst z 2009 roku: Skarbówka będzie mogła pytać media elektroniczne o dane reklamodawców.

--
[VaGla] Vigilant Android Generated for Logical Assassination

API Allegro

API udostępniane przez Allegro w postaci webservice'u zawiera pewne ograniczenia związane ze skalą wykorzystania, przy czym niektóre wartości są niejawne (czyli przypuszczalnie rozpatrywane indywidualnie).

Ciekawe od kogo zleceniodawca będzie dochodził roszczeń, jeśli zostanie czasowo lub permanentnie zablokowany przez Allegro z powodu generowania zbyt dużego obciążenia (co może być zarówno "winą" nieoptymalnych rozwiązań opracowanych przez dostawcę, jak i nazbyt aktywnego użytkowania aplikacji, wykraczającego poza założenia).

Ciekawe, czy zleceniodawca ma świadomość, że API się czasem zmienia i aplikacja może wymagać incydentalnego dostosowywania (przy dobrym rozegraniu wszystkie błędy aplikacji można tłumaczyć zmianami po stronie API Allegro, przez co uniknąć wszelkich kar za opóźnienia, czy poprawki).

Dziwi mnie to trwonienie publicznej kasy

Przecież różne skarbówki od dawna mają takie dane od pewnego serwisu zrobionego za pieniądze unijne.

Jeszcze notatki o kontroli skarbowej

VaGla's picture

W kontekście kontroli skarbowej warto sięgnąć do Ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o kontroli skarbowej oraz niektórych innych ustaw. Tam wówczas dodano art. 7c:

1. Organy kontroli skarbowej w celu realizacji ustawowych zadań w zakresie, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1–3, mogą zbierać i wykorzystywać informacje, w tym dane osobowe, od osób prawnych, jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, o zdarzeniach mających bezpośredni wpływ na powstanie lub wysokość zobowiązania podatkowego oraz przetwarzać je w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych, także bez wiedzy i zgody osoby, której dane te dotyczą.

2. Informacje, o których mowa w ust. 1, są udostępniane na podstawie postanowienia organu kontroli skarbowej, w terminie i formie określonej przez ten organ. W uzasadnieniu postanowienia należy wskazać okoliczności, z których wynika konieczność pozyskania żądanych informacji.

3. Podmiotowi, do którego skierowano postanowienie, o którym mowa w ust. 2, przysługuje zażalenie do Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej.

Warto też zwrócić uwagę na art. 7d (w którym mowa o usługodawcach świadczących usługi drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną):

1. Jeżeli organ kontroli skarbowej posiada uprawdopodobnione informacje o posługiwaniu się rachunkiem bankowym w celu prowadzenia niezgłoszonej do opodatkowania działalności gospodarczej, uzyskiwania przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych, uzyskiwania przychodów niezadeklarowanych albo przychodów nieujawnionych w złożonych deklaracjach, i jest to konieczne do realizacji kontroli skarbowej w zakresie, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1–3, instytucje finansowe, o których mowa w art. 33 ust. 1–5, są obowiązane na żądanie organu kontroli skarbowej udostępnić i przekazać dane identyfikujące posiadacza tego rachunku bankowego. Art. 33b ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio.

2. Jeżeli organ kontroli skarbowej posiada informacje o ogłoszeniach i reklamach wskazujących na prowadzenie działalności gospodarczej i jest to konieczne do realizacji kontroli skarbowej w zakresie, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1–3, wydawca i redaktor dziennika lub czasopisma, nadawca programów radiowych i telewizyjnych oraz usługodawca świadczący usługi drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.4)) są obowiązani na żądanie organu kontroli skarbowej do udzielenia posiadanych informacji o firmie i adresie przedsiębiorców lub imionach, nazwiskach i adresach osób fizycznych zamieszczających te ogłoszenia i reklamy, pozwalających na ich identyfikację.

3. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 2, przepisy art. 7c ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio.

Te przepisy weszły w życie 30 lipca 201o roku.

Na marginesie przypomnę, że nie tak dawno RPO skierowała wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie dostępu poszczególnych służb do danych telekomunikacyjnych, w którym wniosła m.in. o stwierdzenie niezgodnośc art. 36b ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej z art. 49 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP oraz z art. 8 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności (Dz. U. z 1993 r. Nr 61, poz. 284). We wcześniejszej skardze RPO wniosła m.in. o stwierdzenie niezgodności art. 36c ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej z art. 2 i art. 47 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP.

--
[VaGla] Vigilant Android Generated for Logical Assassination

Nie jestem prawnikiem ale wg

Nie jestem prawnikiem ale wg mnie istotne jest "Przedmiotem zamówienia jest usługa", wiec wladza publiczna nie bedzie gromadzila i udostepniala tych danych ale bedzie miala do nich dostep przez firmę trzecią. Ponadto ciekawe jak chcą rozwiazac dostep do danych archiwalnych? Chyba, ze przez jakies nieoficjalne archiwizatory. Troche mi to pachnie ustawieniem przetargu, bo nikt sie nie podejmie wykonania takiego softu bez dostepu do bazy.
Fajne jest jeszcze to:

Jedną z niezbędnych funkcjonalności udostępnionego narzędzia powinna być możliwość uzyskania danych na temat powiązań konkretnego użytkownika z innymi użytkownikami portalu Allegro (Nickami ) i serwisami ogłoszeniowymi. Identyfikacja Nicku i możliwość powiązań użytkowników powinna być udostępniona co najmniej po numerze telefonu lub rachunku bankowym lub adresie e-mail lub loginach komunikatorów internetowych, które pochodziły z konkretnych ogłoszeń, aukcji jak i stron -o mnie- użytkowników.

Jak ktos poda moje dane jako zadowolonego klienta to tez bede sciagany?
Ech...

Kwestia podejścia

Inna sprawa, że gdyby urzędnik potrafił określić, czego właściwie szuka, precyzyjnie zdefiniować kryteria, to zamiast zlecać budowę całej aplikacji (co wiąże się z mnóstwem problemów, z których tylko część zasygnalizowałem w poprzednim moim poście w tym wątku), znacznie lepszym rozwiązaniem byłoby uzgodnienie z Allegro procedury otrzymywania cyklicznych raportów.

Takie raporty spokojnie wystarczałyby do wytypowania podejrzanych, a "śledztwo" bez trudu można by kontynuować korzystając z ogólnodostępnych zasobów internetu (ewentualnie zamówić od Allegro dodatkowy raport o innej charakterystyce niż te zbiorcze, bo skoncentrowany na jednym, konkretnym allegrowiczu).

Ten przetarg wygląda raczej

Ten przetarg wygląda raczej na taki, który z założenia ma wygrać konkretna firma (tj. Allegro), więc problemu z dostępnej do własnej bazy danych mieć pewnie nie będzie.

Pozostają natomiast w takim wypadku do przemyślenia kwestie uczciwości przetargu, gromadzenia danych o obywatelach i ochrony danych osobowych.

Raczej nie Allegro

VaGla's picture

Raczej nie Allegro. Allegro pewnie nie będzie nawet startowało. Tu chyba chodzi o Archiwumallegro.pl, które powstało "ponieważ allegro.pl nie udostępnia publicznie swojego archiwum, do którego w końcu trafiają wszystkie zakończone aukcje"...
--
[VaGla] Vigilant Android Generated for Logical Assassination

Izba Skarbowa we Wrocławiu zamawia usługę dostępu do baz danych

‎...Ciekaw jestem opinii GIODO. Allegro przetwarza dane osób fizycznych dokonujących okazjonalnych transakcji (nieprowadzących działalności gospodarczej) i to po stronie tak sprzedających jak i kupujących, podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych balansujących na granicy nierejestrowanej działalności gospodarczej... Mamy jeszcze w RP wywiad skarbowy... :)

To jest tylko/aż stworzenie

To jest tylko/aż stworzenie bazy danych,a nie pobranie bazy danych przez kogoś stworzonej, na podsttawie publicznie dosępnych danych, udostępnionych przez Allegro lub za jego pośrednictwem przez jego użytkowników, danych archiwalnych, które i tak są dostępne dla aparatu skarbowego i od dawna analizowanych głownie przez dwie izy skarbowe, jedną znich jest Izba we Wrocławiu. Działaność w szarej strefie musi być wykrywana i kontrolowana. Jest ona choćby groźna dla ucziwej konkurencji na rynku. Wątpię, żeby to działanie izby skarbowej martwiło uczciwie działających podatników.

Przed końcem 2011 r.

Przed końcem 2011 r. wrocławska skarbówka ogłosiła przetarg na narzędzie, które będzie dostarczać szczegółowych informacji o sprzedawcach z serwisu Allegro. Do 9 stycznia ofertę złożyła tylko jedna firma - agencja reklamowa AdPilot Paweł Chodaczek. To ona zrealizuje zamówienie Izby warte 114 tys. zł.

http://www.computerworld.pl/news/379238/Izba.Skarbowa.we.Wroclawiu.rozstrzygnela.przetarg.na.kontrole.Allegrowiczow.html

WYGRAŁA FIRMA "ADPILOT "

Dotyczy: zamówienie publiczne nr SO/2512-6/11 w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostęp do bazy danych wraz z narzędziem do wyszukiwania archiwalnych danych z platformy aukcyjnej Allegro oraz serwisów ogłoszeniowych dla Izby Skarbowej we Wrocławiu.
Izba Skarbowa we Wrocławiu, zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 Nr 113, poz. 759 ze zm.), zwanej dalej ustawą, zawiadamia, że w wyniku w/w postępowania Zamawiający wybrał ofertę złożoną przez:

AdPilot Paweł Chodaczek
ul. Kordeckiego 31/17
05-230 Kobyłka
z ceną ogółem brutto: 114 082,50 zł

Wykonawca AdPilot Paweł Chodaczek z Kobyłki spełnia warunki udziału w postępowaniu
a jego oferta spełnia wymagania formalne.

Skarga Allegro

VaGla's picture

Allegro składa skargę na działania Izby Skarbowej, nie chce inwigilacji przez fiskusa.
--
[VaGla] Vigilant Android Generated for Logical Assassination

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>