Neutralność sieci z perspektywy standardu dot. publikacji informacji o jakości świadczonych usług

Art. 21 Dyrektywy o usłudze powszechnej mówi o możliwości nałożenia na przedsiębiorców obowiązku publikowania "...przejrzystych, porównywalnych, odpowiednich i aktualnych informacji na temat obowiązujących cen i taryf, wszelkich opłat związanych z rozwiązaniem umowy, a także na temat warunków dostępu do usług dostarczanych użytkownikom końcowym i konsumentom oraz standardowych warunków korzystania z tych usług...". Kolejny artykuł dyrektywy mówi o "jakości usług". Zastanawiam się, jakie dokładnie informacje (w jakiej "strukturze danych", jak opisanymi polami) powinni - po implementacji przepisów Pakietu telekomunikacyjnego - udostępniać operatorzy sieci na temat jakości usług dostępu do Sieci, a także, czy to mogłoby się nadawać do re-use?

Jednym z podnoszonych w dyskusji o neutralności sieci elementów mających zapewnić świadomy wybór konsumentom, jest udostępnianie przez przedsiębiorców informacji na temat cen i na temat jakości usług (por. Debata Parlamentu Europejskiego na temat otwartego internetu oraz neutralności Sieci). Po nowelizacji związanej z przyjęciem Pakietu telekomunikacyjnego artykuł 22 Dyrektywy 2002/22/WE w sprawie usługi powszechnej i związanych z sieciami i usługami łączności elektronicznej praw użytkowników brzmi:

Artykuł 22
Jakość usług

1. Państwa członkowskie zapewniają, aby krajowe organy regulacyjne, po uwzględnieniu stanowisk zainteresowanych stron, mogły wymagać od przedsiębiorstw świadczących publicznie dostępne sieci lub usługi łączności elektronicznej publikowania porównywalnych, odpowiednich i aktualnych informacji dla użytkowników końcowych na temat jakości swoich usług oraz na temat środków podjętych w celu zapewnienia równorzędnego dostępu do tych informacji niepełnosprawnym użytkownikom końcowym. Na wniosek, informacje te dostarczane są krajowemu organowi regulacyjnemu przed ich opublikowaniem.

2. Aby zapewnić użytkownikom końcowym, w tym niepełnosprawnym użytkownikom końcowym, dostęp do wyczerpujących, porównywalnych, wiarygodnych i przyjaznych dla użytkownika informacji, krajowe organy regulacyjne mogą określić między innymi wymierne wskaźniki jakości usług oraz treść, formę i sposób podawania informacji przeznaczonych do opublikowania, w tym ewentualne mechanizmy certyfikacji jakości. W stosownych przypadkach można stosować wskaźniki, definicje i metody pomiaru określone w załączniku III.

3. Aby zapobiec pogorszeniu się jakości usług oraz utrudnień lub spowolnień ruchu w sieciach, państwa członkowskie zapewniają, aby krajowe organy regulacyjne mogły nałożyć na przedsiębiorstwo lub przedsiębiorstwa udostępniające publiczne sieci łączności minimalne wymogi w zakresie jakości usług.

Krajowe organy regulacyjne przekazują Komisji – w odpowiednim czasie przed ustanowieniem takich wymogów – podsumowanie podstawy do działania, przewidywane wymogi i proponowany przebieg działań. Informacje te udostępniane są również Organowi Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (zwanemu dalej »BEREC«). Po zbadaniu takich informacji Komisja może zgłaszać do nich uwagi lub wydawać zalecenia, w szczególności w celu zapewnienia, aby przewidywane wymagania nie wpływały niekorzystnie na funkcjonowanie rynku wewnętrznego. Przy podejmowaniu decyzji dotyczącej wymogów krajowe organy regulacyjne uwzględniają w jak największym stopniu uwagi lub zalecenia Komisji.

Załącznik III do dyrektywy nosi tytuł "Parametry jakości usług" i przywołuje standard European Telecommunications Standards Institute ETSI EG 202 057 (PDF) - Speech Processing, Transmission and Quality Aspects (STQ); User related QoS parameter definitions and measurements (z doprecyzowaniem, że chodzi o wersję ETSI EG 202 057-1: 1.3.1 (lipiec 2008 r.).

Wyobrażam sobie, że można stworzyć mechanizm publikowania (upowszechniania) tego typu informacji w sposób ustrukturalizowany, mechanizm gromadzenia przez regulatora tego typu struktury oraz ustrukturalizowanych danych, który będzie się potem nadawał do ponownego wykorzystania informacji z sektora publicznego (por. re-use). W stanowiskach, które czytałem na temat zarządzania ruchem i na temat neutralności sieci niektórzy interesariusze zgadzają się, że regulator powinien mieć możliwość analizowania tego typu parametrów, a nawet podnoszą, że konsumenci powinni mieć możliwość ich monitorowania i analizowania. Sam standard uznaje, że "QoS parameters should be easily understood by the public, and be useful and important to them". Czyli parametry powinny być zrozumiałe i użyteczne. Aby dawało się takie parametry porównywać muszą one być - jak uważam - opisane jednolitą strukturą danych.

Zbudowanie zasobu obrazującego jakość usług świadczonych przez różnych przedsiębiorców świadczących usługi dostępu będzie w interesie konsumentów. Ale wyobrażam sobie, że przedsiębiorcy tacy niechętnie będą widzieli taki koncept. Nie tylko dlatego, że często parametrów takich po prostu nie da się uzyskań. Pytanie na przykład, czy jeśli będą dysponować jakimiś parametrami, to czy nie będą chcieli uznawać takich informacji za objęte tajemnicą przedsiębiorstwa? Przy czym jeśli pojawi się taki obowiązek publikacji, to ukrycie parametrów ruchu ze względu na taką tajemnicę wydaje się nie być możliwe.

Opcje przeglądania komentarzy

Wybierz sposób przeglądania komentarzy oraz kliknij "Zachowaj ustawienia", by aktywować zmiany.

Pomysł OK ale pierwsze

hub_lan's picture

Pomysł OK ale pierwsze pytanie jakie się nasuwa kto i na jakich warunkach technicznych miałby weryfikować podawane dane?

Do/z jakiego i ilu punktu/punktów w sieci będą dokonywane testy oraz czy uruchomienie priorytetyzacji do wskazanych adresów nie spowoduje zafałszowania wyników.

Czy i jakie będą kary za niedotrzymanie warunków?

Czy jeśli założymy że klient po przekroczeniu pewnego określonego zestawu warunków klient mógłby zostać zwolniony z opłaty abonamentowej to skłoni to do wzrostu ilości wykonywanych testów co skutkować będzie większym zapotrzebowaniem na pasmo a to doprowadzi do spadku jakości świadczonych usług lub/i wzrostu kosztów?

Czy i na jakich zasadach operator miałby odpowiadać za działanie swoich operatorów nadrzędnych?

Czu wskazanie konkretnych hostów testowych nie spowoduje drastycznego wzrostu cen łącz do nich co przełoży się na wysokość miesięcznych opłat?

Te wszystkie niejasności powodują że jestem mocno sceptyczny do takiego pomysłu zwłaszcza że problem bez żadnej ingerencji rozwiązuje się sam na skutek zwyczajnej gry rynkowej. Klienci których zdaniem ich operator nie spełnia ich wymogów po prostu przejdą do innego a tamten z braku chętnych zostanie zmuszony albo do poprawy standard albo do zmiany branży.

Piotrze,Pamiętaj, że to

Piotrze,

Pamiętaj, że to usługa powszechna. W Polsce takie opracowania się tworzone i publikowane przez TP (TP w Polsce świadczy usługę powszechną), w odniesieniu do usługi powszechnej. Czyli nie obejmują szerokopasmowego dostępu do Internetu. I nie obejmują usług międzyoperatorskich. Żeby takie opracowania były dostępne w tak szerokim zakresie byłaby konieczność zmiany dyrektywy.

Pozdrawiam,

Paweł

Nie świadczy

VaGla's picture

TP przestała świadczyć usługę powszechną oraz Usługa powszechna po 8 maja 2011 r.
--
[VaGla] Vigilant Android Generated for Logical Assassination

Od strony funkcjonalnej

Od strony funkcjonalnej świadczy nadal. A skoro decyzje wygasły (pytanie, czy celowo, czy przypadkiem?), to nikt nie będzie takich danych publikował ;-)

Jeszcze o otoczeniu prawnym QoS

VaGla's picture

Nota bene warto sięgnąć do uzasadnienia projektu noweli Prawa telekomunikacyjnego z lipca 2011 r, w którym o art. 63:

W związku z faktem, iż dyrektywa o usłudze powszechnej nadaje krajowym organom regulacyjnym uprawnienia do:

1) określenia, między innymi, wymiernych wskaźników jakości usług oraz treści, formy i sposobu podawania informacji przeznaczonych do opublikowania, w tym ewentualne mechanizmy certyfikacji jakości oraz

2) nałożenia na przedsiębiorstwo lub przedsiębiorstwa udostępniające publiczne sieci łączności minimalnych wymogów w zakresie jakości usług, aby zapobiec pogorszeniu się jakości usług, blokowaniu dostępu do sieci oraz utrudnianiu lub spowolnianiu ruchu w sieciach,

- konieczna jest odpowiednia modyfikacja treści przepisu art. 63.

Uprawnienie do określenia wymiernych wskaźników jakości usług oraz treści, formy i sposobu podawania informacji przeznaczonych do opublikowania (o których mowa w pkt 1) ze względu na uwarunkowania konstytucyjne może być realizowane – w drodze rozporządzenia – wyłącznie przez ministra właściwego do spraw łączności. W chwili obecnej podstawę do wydania takiego aktu stanowi treść art. 63 ust. 3. Zgodnie z treścią art. 22 ust. 2 dyrektywy o usłudze powszechnej przy określeniu wymiernych wskaźników jakości usług można stosować wskaźniki, definicje i metody pomiaru określone w załączniku III dyrektywy o usłudze powszechnej. W szczególności są to parametry czasu realizacji przyłączenia oraz liczby usterek na linię dostępu.

Drugie uprawnienie uregulowane w nowoprojektowanym art. 63 ust. 2a będzie natomiast realizowane przez Prezesa UKE, w drodze indywidualnych decyzji administracyjnych. W ten sposób zaimplementowane zostanie postanowienie art. 22 ust. 3 dyrektywy o usłudze powszechnej.

W celu implementacji art. 22 ust. 3 dyrektywy o usłudze powszechnej Prezes UKE, przed ustanowieniem ww. indywidualnych wymogów, będzie również udostępniał BEREC informacje zawierające podsumowanie podstawy do działania, przewidywane wymogi i proponowany przebieg działań.

--
[VaGla] Vigilant Android Generated for Logical Assassination

Majowa dyskusja o parametrach QoS

VaGla's picture

16 maja 2011 roku odbyła się organizowana przez Prezesa UKE debata „Regulacje w zakresie przejrzystości umów oraz poziomu jakości świadczonych usług stymulatorem rozwoju rynku usług telekomunikacyjnych”. Materiały z tej debaty dostęne są online.

W kolejnych prezentacjach operatorów (PTC, P4, TP S.A., PTK), ekspertów z Politechniki Warszawskiej i Instytutu Łączności, firm Systemics-PAB, Netscout, AJRiS oraz Measurement. Lab. (prezentacje w załączeniu) oraz w toku ożywionej dyskusji podnoszono następujące kwestie:

  • ustalenie zakresu odpowiedzialności za jakość świadczonej usługi w kontekście złożonej struktury sieci Internet (sieć wielu sieci, zarządzana przez wiele wzajemnie od siebie niezależnych podmiotów), operatorzy/dostawcy usług szczególnie podkreślali konieczność ograniczenia tego zakresu do obszaru własnych zasobów, zwracali również uwagę na znaczny wpływ na transmisję sygnałów elektronicznych różnego typu czynników środowiskowych;
  • silne uzależnienie parametrów jakościowych obsługi pojedynczego użytkownika od aktualnego obciążenia sieci wynikające z zasady współdzielenia zasobów sieci,
  • możliwości i wiarygodność wykorzystania aktualnie istniejących w sieciach mechanizmów i narzędzi do kontroli niektórych jej parametrów z terminala użytkownika (np. aplikacje typu speedtest),
  • problemy z określeniem progów parametrów jakości na właściwym poziomie,
  • dodatkowe, znaczne koszty monitorowania wskaźników jakości, które ewentualnie przedsiębiorcy będą musieli ponosić.

--
[VaGla] Vigilant Android Generated for Logical Assassination

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>