Konsultacje: wymagania techniczne dokumentów elektronicznych zawierających akty normatywne

Proszę o uwagi i spostrzeżenia, które pomogą przygotować uwagi do projektu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań technicznych dokumentów elektronicznych zawierających akty normatywne i inne akty prawne, elektronicznej postaci dzienników urzędowych oraz środków komunikacji elektronicznej i informatycznych nośników danych (w brzmieniu skierowanym do uzgodnień międzyresortowych, z terminem zgłaszania uwag do dnia 7 listopada 2011 r.).

Projekt rozporządzenia opublikowany jest w BIP MSWiA. Rozporządzenie zostanie wydane na podstawie art. 28c ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.

Generalnie trochę mnie razi umieszczenie w projekcie rozporządzenia skróconej "nazwy" ustawy: "o informatyzacji" (zamiast "ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne"). Ja wiem, o co chodzi, ale nie domysłów oczekiwałbym od systemu prawnego.

To, na co warto zwrócić uwagę, to "metadane" (wedle definicji rozporządzenia: "zestaw logicznie powiązanych z dokumentem elektronicznym usystematyzowanych informacji opisujących ten dokument, ułatwiających jego wyszukiwanie, kontrolę, zrozumienie i długotrwałe przechowanie oraz zarządzanie"). Dlaczego to ważne? Dlatego, że - zgodnie z § 3. 1. projektu rozporządzenia: "Dokumenty elektroniczne zawierające akty podlegające ogłoszeniu sporządza się w formacie XML". XML! A dalej - "Wzór aktu składa się ze schematu aktu, szablonu wizualizacji aktu, oraz metadanych określonych w formacie danych XML".

A dalej czytam:

(...)
5. Schemat aktu jest sporządzany przy wykorzystaniu standardu XSD zgodnego z minimalnymi wymaganiami dla systemów teleinformatycznych.

6. Szablon wizualizacji aktu umożliwia przekształcenie treści aktu podlegającego ogłoszeniu, zapisanej w pliku XML, do formatów PDF oraz HTML zgodnych z minimalnymi wymaganiami dla systemów teleinformatycznych.
(...)

Zapowiada się strukturalizacja? To z kolejnych paragrafów wynika (§ 4. ust. 2 i kolejne):

(...)
2. W skład schematu aktu wchodzą w szczególności znaczniki XML zawierające mechanizmy do przedstawienia:

1) budowy aktu podlegającego ogłoszeniu, w szczególności podziału na jednostki redakcyjne i ich systematyzacji;

2) zawartości tekstowej poszczególnych jednostek systematyzacyjnych i ich nazw, o ile są tytułowane;

3) włączonych w treść aktu podlegającego ogłoszeniu elementów zewnętrznych przechowywanych w osobnych dokumentach elektronicznych, w szczególności obrazów, znaków graficznych, map, wykresów, zwanych dalej „elementami zewnętrznymi”.

3. Mechanizmy do przedstawienia elementów zewnętrznych, przyjmują postać adresów względnych wobec katalogu zawierającego akty podlegające ogłoszeniu.

4. Elementy zewnętrzne są włączone do aktu podlegającego ogłoszeniu w postaci umożliwiającej osiągnięcie jakości prezentacji nie pozostawiającej wątpliwości co do ich zawartości.
(...)

W każdym razie - proszę o uwagi, komentarze.

Opcje przeglądania komentarzy

Wybierz sposób przeglądania komentarzy oraz kliknij "Zachowaj ustawienia", by aktywować zmiany.

Dwie szybkie uwagi

Postaram się jutro odnieść bardziej szczegółowo do tego projektu ale tak na szybko widzę w nim kilka potencjalnych min.

Tradycyjnie ministerstwo nie zauważa, że wśród aktów normatywnych mamy też uchwały gmin dotyczące Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego zawierające szczegółowe mapy tych planów.
W tym kontekście szczególnie absurdalny (IMHO wręcz niekonstytucyjny) jest zapis ograniczający maksymalna wielkość załącznika do aktu normatywnego na 20 MB (czy tylko przepadkiem zbieżny z ograniczeniami systemu pewnej firmy która zdominowała rynek w zakresie przygotowywania i przesyłania aktów normatywnych gmin ?).

Źródłem problemów stanie się w przypadku uchwał dot. MPZP także zapis

Załącznik do aktu podlegającego ogłoszeniu może być przekazany do ogłoszenia w postaci ... pliku PDF generowanego w sposób umożliwiający przeszukiwanie tekstu dokumentu, którego postać umożliwia, bez konieczności dokonywania zmian w dokumencie, wydruk treści w formacie A4 w jakości prezentacji nie pozostawiającej wątpliwości co do treści dokumentu.

Drukowanie map MPZP na formacie A4 nie ma najmniejszego sensu skoro ustawodawca ustalił takie skale tych map, które z zasady nie zmieszczą się (nie będą czytelne) w takim formacie.

Bardziej szczegółowy komentarz do projektu rozporządzenia

Moje zastrzeżenia skupiają się na kwestii błędnego przyjęcia formy prezentacji na papierze i w formacie A4 jako kanonicznej dla aktu prawnego.
Założenie to cofa nas w istocie do formy papierowej i blokuje obywatelom realny dostęp do niektórych treści aktów normatywnych.
Probleme są, sygnalizowane wyżej, ograniczne wielkości załączników, jedynie możliwy format A4, oraz niejasny status i błędne wymogi wobec xml-owej formy zapisu danych przestrzenych GML-a.
Zwaracam także uwagę na dziwny zapis dotyczący zamieszczania na stronach Dziennika Urzędowego "wizerunku orła w koronie".
Ze względu na obszerność (wykraczającą poza ramy komentarza) uwag pozwalam sobie na podlinkowanie tekstu.
Uwagi do projektu roporządzenia

Zachęcam do przesłania

kravietz's picture

Zachęcam do przesłania tych uwag do MSWiA przez ePUAP albo choćby mailem, bo tutaj nawet jak ktoś przeczyta to raczej nie włączy do konsultacji "bo nie zostały zgłoszone".

--
Paweł Krawczyk | ipsec.pl | echelon.pl
facebook | linkedin

Mam za swoje

Przesłałem i uwagi zostały uwzglądnione - teraz będzie na mnie. Na szczęście nie wszystkie w taki sposób jaki bym sobie wymarzył.
W każdym razie jest już nowa wersja projektu rozporządzenia.

P.S. Nigdy bym się nie spodziewał, że będę jedyną (nie związaną z urzędami centralnymi) osobą, która prześle uwagi do takiego projektu :/

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>