Czy implementacja dyrektywy o audiowizualnych usługach medialnych nie zasługuje na publiczne wysłuchanie w Sejmie?

Dziś odbyło się posiedzenie sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu, do której trafił rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji oraz niektórych innych ustaw. To jest teraz "pilny" projekt. Marszałek Sejmu RP oczekuje, że komisja przedstawi Sejmowi sprawozdanie do 22 lutego. Tymczasem, jak część z Państwa wie, to jest ten projekt, który ma implementować do polskiego porządku prawnego przepisy dyrektywy o audiowizualnych usługach medialnych (por. Polski projekt implementacji "audiowizualnych usług medialnych" przeszedł przez Rząd). Implementacja tej dyrektywy na Węgrzech wywołała spore, międzynarodowe poruszenie. W Polsce pracować mamy "szybko". Projekt już trafił do podkomisji sejmowej, gdzie bezpieczny od spojrzeń opinii publicznej jest "procedowany". Ale do Marszałka Sejmu wpłynął wniosek o publiczne wysłuchanie w tej sprawie. Wydaje mi się, że takie publiczne wysłuchanie jest bardzo potrzebne w przypadku tej właśnie regulacji.

Projekt ustawy można znaleźć już na stronach Sejmu: Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3812). Implementować ma dyrektywę 2010/13/UE, a ściślej: postanowień dyrektywy 2010/13/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 10 marca 2010 r. w sprawie koordynacji niektórych przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich, dotyczących świadczenia audiowizualnych usług medialnych. Poza ustawą o radiofonii i telewizji ustawa ma zmienić również ustawę z dnia 26 stycznia 1984 r. – Prawo prasowe, ustawę z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawę z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej...

Chociaż wydawać się może, że regulowanie radiofonii i telewizji niewiele ma wspólnego z internetem, to jednak jest całkiem przeciwnie. Katarzyna Szymielewicz z Fundacji Panoptykon sygnalizowała na łamach Rzeczpospolitej, niektóre z problemów związanych z projektem. Zachęcam do zapoznania się z Jej uwagami w tekście YouTube pod kontrolą KRRiT?

Do Komisji Kultury i Środków Przekazu wpłynęło też stanowisko Związku Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska, wedle którego proponowane w treści Projektu brzmienie nowelizacji Ustawy o radiofonii i telewizji nie realizuje lub jest sprzeczne z takimi zaleceniami zawartymi w Preambule do Dyrektywy, jak:

  • Teza nr 10 Preambuły – obowiązek stosowania zasad swobodnej konkurencji, równego traktowania oraz minimum barier wejścia na rynek.
  • Teza nr 14 Preambuły – zasada minimum regulacji jako gwarant rozwoju przedsiębiorstw z sektora nowych technologii.
  • Teza nr 20 Preambuły - zasada minimum obowiązków administracyjnych związanych z prowadzeniem działalności lub wejściem na rynek.
  • Teza nr 58 Preambuły – zasada minimum regulacji jako podstawowe kryterium legislacyjne dla audiowizualnych usług medialnych na żądanie (ang. video on demand)

IAB Polska postuluje m.in. wykreślenie z treści projektowanej ustawy wszystkich tych elementów, w których projektuje się wpisy do prowadzonego przez Przewodniczącego KRRiT wykazu, a to dlatego, że - zgodnie z preambułą implementowanej właśnie dyrektywy - "żaden przepis niniejszej dyrektywy nie powinien zobowiązywać ani zachęcać państw członkowskich do wprowadzania nowych systemów koncesjonowania lub administracyjnego zatwierdzania jakiegokolwiek rodzaju audiowizualnych usług medialnych". Takim zaś nowym systemem "koncesjonowania lub administracyjnego zatwierdzania" jest projektowany "wykaz".

Odnotuję jeszcze, że Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji zwróciła się do Marszałka Sejmu RP, Grzegorza Schetyny, z wnioskiem o umożliwienie przeprowadzenia publicznego wysłuchania w tej sprawie. Wniosek swój Izba uzasadniła w sposób następujący:

(...) Zrozumiały, z uwagi na opóźnienie w implementacji, jest pilny tryb prac nad ustawą. Jednakże trzeba mieć na względzie, że planowana nowelizacja w sposób zasadniczy zmieni funkcjonowanie rynku audiowizualnego w Polsce, m.in. rozszerzając szereg regulacji z obszaru telewizji na obszar Internetu. Dlatego też zwracamy się do Pana Marszałka z wnioskiem o zorganizowanie wysłuchania publicznego, w trakcie którego zainteresowane podmioty (...) mogłyby przedstawić swoje stanowisko wobec planowanych zmian.

A takich podmiotów, które chciałyby stanowisko swoje w projektowanych kwestiach przedstawić, jest więcej. Przedmiot regulacji również jest "gorący", zwłaszcza po - sygnalizowanej w niniejszym serwisie - implementacji dyrektywy na Węgrzech (por. Węgierska ustawa o usługach medialnych i komunikacji masowej).

Zachęcam Państwa bardzo serdecznie do lektury projektu ustawy i - jeśli uznacie to Państwo za celowe - wspieranie koncepcji publicznego wysłuchania w sprawie projektu. Zachęcam również do przesyłania sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu swoich stanowisk w tej sprawie. Na dzisiejszym posiedzeniu Przewodnicząca Komisji zgodziła się, by zainteresowane podmioty przesłały Komisji swoje opinie i stanowiska w terminie do 12 lutego. Niezależnie od tego wnioski o publiczne wysłuchanie mogą składać do Marszałka Sejmu wszyscy zainteresowani.

Zgodnie z art 70b Regulaminu Sejmu RP:

1. Prawo wzięcia udziału w wysłuchaniu publicznym dotyczącym projektu ustawy mają podmioty, które po ogłoszeniu projektu w formie druku w trybie określonym w art. 35 ust. 1 zgłosiły do Sejmu, co najmniej na 10 dni przed dniem wysłuchania publicznego, zainteresowanie pracami nad projektem ustawy, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Prawo wzięcia udziału w wysłuchaniu publicznym dotyczącym projektu ustawy mają również podmioty, które zgłosiły w trybie przewidzianym w ustawie z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa zainteresowanie pracami nad projektem ustawy.

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>