Prace nad projektem rozporządzenia dotyczącego sprawozdań OZZ-tów

7 grudnia 2010 roku na stronach Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pojawił się Projekt rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie szczegółowego zakresu rocznego sprawozdania z działalności organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi. Jak się wydaje - wywołuje on sporo emocji...

Projekt rozporządzenia (PDF) datowany jest na 3 listopada 2010 r., chociaż w BIP MKiDN opublikowano go (wedle ujawnionej tam informacji) 7 grudnia. Rozporządzenie ma zostać wydane na podstawie art. 104 ust. 35 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Delegacja ustawowa brzmi:

Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres sprawozdania, o którym mowa w ust. 31, uwzględniając informacje na temat struktury organizacyjnej organizacji zbiorowego zarządzania, jej organów wewnętrznych i majątku oraz działalności w zakresie zbiorowego zarządzania i ochrony praw autorskich i praw pokrewnych, a także konieczność dokonania oceny prawidłowości realizacji przez organizację jej celów statutowych

Przepis ten został wprowadzony do ustawy nowelizacją, o której wcześniej pisałem w tekście Sporu o pieniądze w społeczeństwie informacyjnym ciąg dalszy.

W ustępie wcześniejszym do delegacji ustawowej, a więc w art 104 ust. 34 ustawy, znajduje się norma, zgodnie z którą organizacje zbiorowego zarządzania podają do publicznej wiadomości "poprzez zamieszczenie na swojej stronie internetowej" sprawozdanie roczne, sprawozdanie finansowe, opinię i raport biegłego rewidenta...

To wynika z ustawy. Emocje biorą się z określenia w projekcie rozporządzenia tego, co konkretnie ma być w sprawozdaniu. Przedstawiciele OZZ-tów martwią się teraz, że może zbyt wiele informacji będzie w internecie dostępnych.

Gazeta Prawna w artykule pt. Każdy będzie mógł sprawdzić wysokość tantiem w internecie napisała, że "[w]łaśnie skończyły się konsultacje zewnętrzne w sprawie rozporządzenia...". Tam też przywoływane są stanowiska zainteresowanych, którzy podnoszą problem ochrony danych osobowych, które będą znajdowały się w sprawozdaniu, a także pochylają się nad tym, że ludzie będą ze sprawozdań wnioskowali czy warto się z organizacją sądzić, czy nie.

Ja zaś się zastanawiam, czy takie sprawozdanie będzie materiałem urzędowym w rozumieniu art. 4 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, czy też nie będzie. Jeśli będzie materiałem urzędowym, to nie będzie przedmiotem prawa autorskiego. Sprawozdanie będzie pochodziło od stowarzyszenia (organizacji pozarządowej o statusie OZZ), nie zaś od ministra, ale zostanie przygotowane w oparciu o przepis ustawy oraz ww. rozporządzenia. Jeśli uznamy, że to materiał urzędowy i nie jest przedmiotem prawa autorskiego, to będzie można go swobodnie wykorzystywać. Będzie się nadawał do włączenia do serwisów internetowych tworzonych w oparciu o re-use informacji z sektora publicznego (chociaż na innych niż re-use zasadach).

Trochę kłopotliwe w interpretacji jest określenie "swojej strony internetowej" w przypadku OZZ-tów. Nie mówi się tu o BIP, tylko o czymś innym. Nie wiem, czy będą tu miały zastosowanie przepisy dotyczące informatyzacji podmiotów realizujących zadanie publiczne, w szczególności te przepisy, które w jakiś sposób sugerują nam neutralność technologiczną, czy konieczność zastosowania określonych w aktach wykonawczych do ustawy o informatyzacji. Generalnie nie wiem, co to jest "strona internetowa", a tym bardziej nie wiem, co to jest "swoja" strona internetowa. W każdym razie tam mają być publikowane wskazane w ustawie (i w rozporządzeniu na jej podstawie wydanym) informacje.

Poza przywołanym artykułem Gazety Prawnej zainteresowanych zachęcam oczywiście do lektury udostępnionych w BIP MKiDN materiałów. Z uzasadnienia (PDF) projektu rozporządzenia:

...do oceny prawidłowości wykonywania zbiorowego zarządu konieczne jest bieżące monitorowanie działalności organizacji przez organ nadzoru. Do tej pory minister musiał każdorazowo występować z prośbą o udzielenie informacji w tym zakresie lub uzyskiwał je dopiero w drodze kontroli przeprowadzanej w organizacji. Przyjęta praktyka występowania przez MKiDN corocznie w trybie nadzoru o przesyłanie informacji dotyczących działalności organizacji zbiorowego zarządzania również okazała się niewystarczająca. Dane w nich zawarte są bowiem zbyt ogólnikowe do dokonania pełnej oceny prawidłowości prowadzonego zarządu, a ponadto ujęte w sposób niejednolity.

Kolejnym problemem jest brak przejrzystości działania organizacji zbiorowego zarządzania. Ma to wpływ na negatywne ich postrzeganie, w szczególności przez użytkowników praw autorskich i praw pokrewnych. Jednak także właściciele praw – zarówno członkowie organizacji, jak i osoby, których prawa są zarządzane przez organizacje na innych podstawach – powinni mieć możliwość zapoznania się ze sposobem funkcjonowania organizacji zbiorowego zarządzania oraz samodzielnego dokonania oceny jej efektywności....

Opcje przeglądania komentarzy

Wybierz sposób przeglądania komentarzy oraz kliknij "Zachowaj ustawienia", by aktywować zmiany.

Sprawozdanie finansowe jako przedmiot prawa autorskiego

Opinia i badanie biegłego rewidenta nt. sprawozdania finansowego nie jest przedmiotem prawa autorskiego, bowiem "powstają w rezultacie zastosowania swoistej procedury urzędowej" (I SA/Kr 1062/96). Sąd stanął na takim stanowisku bowiem "zasady i tryb przeprowadzania takich badania badań określa ustawa z dnia 19 października 1991 r. o badaniu i ogłaszaniu sprawozdań finansowych oraz biegłych rewidentach i ich samorządzie." Skoro zakres sprawozdania także wynika z rozporządzenia i (pośrednio) z ustawy, to wydaje się że sprawozdanie także powstaje w wyniku zastosowania procedury urzędowej.

Zastanawiam się też nad kwestią "twórczości" w sprawozdaniu. Wydaje mi sie, że co do zasady przygotowanie sprawozdania powinno być raczej rutynowe - nie ma znaczenia jaka osoba je przygotowuje, czyli nie ma wkładu twórczego. W takim przypadku nie mamy "działalności twórczej" o której mowa w art. 1 Prawa autorskiego (a nad "indywidualnym charakterem" też się można zastanowić).

I gdzie te sprawozdania?

Sprawozdania z działalności OZZ i sprawozdania finansowe mogą być znakomitym źródłem informacji o tych stowarzyszeniach. Miały być publikowane na stronie MKiDN i danej OZZ. Ktoś już jakieś widział?

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>