Mimo wakacji w Komitecie praca wre

Na jutrzejszym posiedzeniu Komitetu Rady Ministrów do spraw Informatyzacji i Łączności będą - tak wynika z agendy - przyjęte opinie Komitetu odnośnie m.in. projektu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie zakresu i warunków korzystania z Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej, projektu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie zasad potwierdzania, przedłużania ważności, wykorzystania i unieważniania profilu zaufanego elektronicznej platformy usług administracji publicznej, projektu rozporządzenia w sprawie wykazu certyfikatów uprawniających do prowadzenia kontroli projektów informatycznych i systemów teleinformatycznych oraz projektu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie udzielania przez Władzę Wdrażającą Programy Europejskie pomocy finansowej na dostarczenie usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu na odcinku „ostatniej mili” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013...

Agenda posiedzenia Komitetu Rady Ministrów ds. Informtyzacji i Łączności w dn. 5 sierpnia 2010 r. dostępna jest w internecie, podobnie, jak dostępny jest w Sieci protokół z poprzedniego posiedzenia tego komitetu. W lipcu Komitet zajmował się m.in. Programem działań resortów i urzędów w odniesieniu do zakresów zadań wskazanych w Europejskiej agendzie cyfrowej („A Digital Agenda for Europe”) – Komunikacie Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, COM (2010)245) oraz Sprawozdaniem z prac Zespołu Zadaniowego ds. Koordynacji Rozwoju Infrastruktury Informacyjnej Państwa (tu sprawozdanie przedstawiło Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji) i z prac Zespołu ds. Elektronicznej Gospodarki (tu zaś Ministerstwo Gospodarki).

Jutro, poza wskazanymi we wstępie rozporządzeniami do znowelizowanej niedawno ustawy o informatyzacji, można spodziewać się również Przyjęcia opinii Komitetu odnośnie następujących dokumentów pozalegislacyjnych:

  • Raport z realizacji Programu działań na rzecz wspierania elektronicznego handlu i usług na lata 2009 – 2010 – wnioskodawca Ministerstwo Gospodarki.
  • Program Dostosowania Organów Administracji Państwowej do współpracy z Wizowym Systemem Informacyjnym (VIS) (Master Plan VIS PL) – wnioskodawca Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.
  • Projekt Programu rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce na lata 2010-2013 - wnioskodawca Ministerstwo Finansów.

Zostaną również omówione działania resortów i urzędów zgłoszonych w odniesieniu do zakresów zadań wskazanych w Europejskiej agendzie cyfrowej...

Opcje przeglądania komentarzy

Wybierz sposób przeglądania komentarzy oraz kliknij "Zachowaj ustawienia", by aktywować zmiany.

brak dostępu

Komitet pracuje ale protokół z posiedzenia dostępny jest jedynie dla grupy uprzywilejowanej. Jakiej - nie wiadomo.

Jeśli dobrze rozumiem to dostęp do dokumentów urzędowych powinien być powszechny chyba, że informacje zostały opatrzone klauzulą.

KJM

Z każdego posiedzenia

Z każdego posiedzenia Komitetu są umieszczone protokoły, dostępne są dla każdego. Brakuje tylko ostatniego...

Jest protokół z posiedzenial!!!

I chyba w nowej formie zawierającej uwagi do projektów ujętych w porządku obrad!!!! Czyżby pierwsza jaskółka zwiastująca transparentność w procesie stanowienia prawa????

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>