Interpelacja w sprawie walnego zgromadzenia akcjonariuszy

Poseł Jarosław Matwiejuk złożył interesującą interpelację w sprawie nowelizacji ustawy Kodeks spółek handlowych oraz braku regulacji prawnych dotyczących przeprowadzania walnego zgromadzenia akcjonariuszy przez Internet. Odpowiedział na nią Zbigniew Wrona - podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości. Generalnie z odpowiedzi ministra wynika, że "nie są konieczne dodatkowe regulacje ustawowe w zakresie udziału w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej".

Interpelacja nr 14959 do prezesa Rady Ministrów w sprawie nowelizacji ustawy Kodeks spółek handlowych oraz braku regulacji prawnych dotyczących przeprowadzania walnego zgromadzenia akcjonariuszy przez Internet:

"Szanowny Panie Premierze! Nowelizacja Kodeksu spółek handlowych, która weszła w życie w dniu 3 sierpnia 2009 r., wprowadziła liczne istotne uregulowania prawne, lecz również pojawiły się poważne wątpliwości co do wykładni znowelizowanych przepisów oraz braku regulacji niektórych materii. Ta ostatnia kwestii dotyczy w szczególności braku przepisów regulujących kwestie przeprowadzenia walnego zgromadzenia akcjonariuszy przez Internet. W dobie rozwoju komunikacji elektronicznej zasadne wydaje się uregulowanie przedmiotowej kwestii, zważywszy, iż były już próby przeprowadzenia WZA za pośrednictwem Internetu, jednak pojawiły się poważne wątpliwości natury prawnej.

Dlatego mając powyższe na uwadze, zwracam się do Pana Premiera z następującymi pytaniami:

1. Czy zerwanie połączenia internetowego podczas walnego zgromadzenia akcjonariuszy stanowi bezwzględną przesłankę do unieważnienia WZA?

2. Czy zerwanie połączenia internetowego podczas walnego zgromadzenia akcjonariuszy może stanowić podstawę do zaskarżenia podjętych na nim uchwał?

3. Jeśli tak, to czy wszystkich uchwał?

4. Czy potwierdzenie udziału w walnym zgromadzeniu akcjonariuszy będzie wymagać kwalifikowanego podpisu elektronicznego?

5. Czy przywrócenie zerwanego połączenia internetowego nie stanowi przeszkody do dalszego prowadzenia walnego zgromadzenia akcjonariuszy przez Internet?

6. Czy w związku z zerwaniem połączenia internetowego podczas walnego zgromadzenia akcjonariuszy obligatoryjne jest zwołanie WZA w tradycyjnej formie?

7. Jeśli tak, to w jakim czasie ma to nastąpić od nieudanego walnego zgromadzenia akcjonariuszy przez Internet?

Z wyrazami szacunku

Poseł Jarosław Matwiejuk

Białystok, dnia 1 marca 2010 r."

Odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości - z upoważnienia prezesa Rady Ministrów - na interpelację nr 14959 w sprawie nowelizacji ustawy Kodeks spółek handlowych oraz braku regulacji prawnych dotyczących przeprowadzania walnego zgromadzenia akcjonariuszy przez Internet:

"Szanowny Panie Marszałku! Odpowiadając na przekazaną przy piśmie z dnia 2 marca 2010 r., nr SPS-023-14959/10, interpelację posła Jarosława Matwiejuka w sprawie nowelizacji ustawy Kodeks spółek handlowych oraz braku regulacji prawnych dotyczących przeprowadzenia walnego zgromadzenia akcjonariuszy przez Internet, uprzejmie przedstawiam, co następuje.

1. Dodany nowelą do Kodeksu spółek handlowych z dnia 5 grudnia 2008 r. przepis art. 4065 § 1 dopuścił możliwość udziału w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, w tym transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym, dwustronną komunikację w toku obrad w czasie rzeczywistym oraz wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku walnego zgromadzenia. Możliwość ta powinna być zapisana w statucie spółki.

Z § 2 tego przepisu wynika, że udział akcjonariuszy w walnym zgromadzeniu, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, może podlegać jedynie wymogom i ograniczeniom, które są niezbędne do identyfikacji akcjonariuszy i zapewnienia bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej.

2. Z powyższych przepisów wynika, że: po pierwsze, spółka nie ma obowiązku dopuszczenia do udziału w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej i po drugie, że to spółka powinna według swojego uznania określić wymagania i ograniczenia niezbędne do osiągnięcia celów określonych w § 2 art. 4065.

3. Celem art. 4065 § 1 K.s.h. było umożliwienie akcjonariuszom udziału w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Ze zrozumiałych względów nie jest rolą ustawodawcy narzucanie spółkom konkretnych rozwiązań technologicznych oraz arbitralne przesądzanie konsekwencji prawnych zróżnicowanych stanów faktycznych, które mogą powstać w związku z uczestnictwem akcjonariuszy w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Kwestie te powinny być rozstrzygane przez akcjonariuszy przy wprowadzeniu do statutu postanowień dopuszczających organizację walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Szczegółowe zasady mogą być zatem określane w statucie spółki, regulaminie walnego zgromadzenia lub w innych aktach wewnętrznych spółki, stosownie do decyzji walnego zgromadzenia. Wydaje się przy tym, że ze względu na fakt, iż organizacja walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej wymaga rozwiązania wielu kwestii technicznych oraz wobec dynamicznie zmieniających się współcześnie rozwiązań technologicznych, wprowadzanie szczegółowych rozwiązań w statucie lub w regulaminie walnego zgromadzenia może okazać się niepożądane ze względu na formalizm związany z uchwalaniem zmian w statucie i w regulaminie walnego zgromadzenia.

Praktyka obrotu uzasadnia rozwiązania, które polegają na delegowaniu na zarząd uprawnienia do określenia w uchwale zarządu szczegółowych warunków związanych z udziałem akcjonariusza w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Treść takiej uchwały powinna być częścią ogłoszenia o zwołaniu walnego zgromadzenia. Uchwała zarządu, o której mowa, może być poddawana obligatoryjnemu zatwierdzeniu przez radę nadzorczą w zależności od decyzji walnego zgromadzenia.

Odpowiadając na pytanie pierwsze, zerwanie połączenia internetowego podczas walnego zgromadzenia akcjonariuszy nie stanowi przesłanki do unieważnienia walnego zgromadzenia. W zależności do rodzaju awarii przewodniczący zgromadzenia może zarządzić przerwę techniczną bez formalnego ogłaszania przerwy w walnym zgromadzeniu, zgodnie z utrwaloną praktyką odbywania walnych zgromadzeń (przerwy takie są ogłaszane np. w związku z koniecznością liczenia głosów, awarią systemów do elektronicznego liczenia głosów). W razie poważniejszej awarii możliwe jest skorzystanie z instytucji ogłoszenia przerwy w obradach w trybie art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych. Należy zwrócić uwagę, że nie każde zerwanie połączenia uzasadnia przerwy w obradach. Jeżeli np. zerwanie połączenia leży po stronie akcjonariusza (np. awaria sprzętu lub oprogramowania akcjonariusza), to na nim spoczywa ryzyko związane z wyborem udziału w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Odpowiadając na pytanie drugie i trzecie, podnieść należy, że odpowiedź generalna nie jest możliwa. Zasadność zaskarżenia zależy bowiem od okoliczności konkretnego przypadku. Jeżeli zerwanie jest spowodowane przyczynami leżącymi po stronie spółki, wówczas uchwała może być zaskarżona, o ile zerwanie połączenia miało wpływ na podjęcie uchwały określonej treści. Jeżeli jednak np. zerwanie połączenia leży po stronie akcjonariusza (np. awaria sprzętu lub oprogramowania akcjonariusza), to nie ma podstaw do skarżenia uchwały, gdyż na akcjonariuszu spoczywa ryzyko związane z wyborem udziału w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Odpowiadając na pytanie czwarte, potwierdzenie udziału w walnym zgromadzeniu akcjonariuszy nie będzie wymagać kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Odpowiadając na pytanie piąte, przywrócenie zerwanego połączenia internetowego nie stanowi przeszkody do dalszego prowadzenia walnego zgromadzenia akcjonariuszy przez Internet.

Odpowiadając na pytanie szóste i siódme, w związku z zerwaniem połączenia internetowego podczas walnego zgromadzenia akcjonariuszy zwołanie zgromadzenia w tradycyjnej formie nie jest obligatoryjne.

Reasumując, nie są konieczne dodatkowe regulacje ustawowe w zakresie udziału w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Z wyrazami szacunku

Podsekretarz stanu

Zbigniew Wrona

Warszawa, dnia 7 kwietnia 2010 r. "

Opcje przeglądania komentarzy

Wybierz sposób przeglądania komentarzy oraz kliknij "Zachowaj ustawienia", by aktywować zmiany.

Internet a stowarzyszenia

Ja ostatnio walczę z organem nadzoru stowarzyszeń w Warszawie, czyli Panią Prezydent. Organ usilnie kwestionuje mi w statucie stowarzyszenia wszelkie zapisy, umożliwiające zdalną (głównie przez Internet, ale też np. telekonferencję, czy korespondencyjnie) pracę władz stowarzyszenia. Podobne problemy są też i w Toruniu. według organu zdalna praca nie jest możliwa, bo nie jest możliwe podjęcie uchwały bez fizycznego (sic!) spotkania się zarządu, czy odbycia walnego zebrania członków.

Sądy rejestrowe niestety bezkrytycznie podchodzą do uwag organów nadzoru i po prostu nakazują je wprowadzić do statutu.

To jest temat do interpelacji :)

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>