Interpelacja w sprawie materiałów pedofilskich i sieci TOR

Po tekście Jak wkręcić posła, dziennikarza i społeczeństwo w "pedofilów z TOR-a" z grudnia zeszłego roku, wypada odnotować interpelację posła Arkady Fiedlera w sprawie zintensyfikowania działań przeciwko rozpowszechnianiu materiałów pedofilskich w ogólnoświatowej sieci TOR. Odpowiedzi na tą interpelację udzielił Adam Rapacki - podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, a uczynił to w kwietniu 2010 roku.

Interpelacja nr 14952 do ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie zintensyfikowania działań przeciwko rozpowszechnianiu materiałów pedofilskich w ogólnoświatowej sieci TOR:

"Mimo podejmowania przez organy ścigania wielu działań zwalczających pedofilstwo w internecie jest ono w dalszym ciągu w dużym stopniu bezkarne. W ostatnim czasie przestępcy używają ogólnoświatowej sieci TOR, zapewniającej im całkowitą anonimowość. W związku z powyższym pytam Pana Ministra:

1. Czy MSWiA podjęło lub zamierza podjąć działania w kierunku przeciwdziałania rozpowszechnianiu materiałów w sieci TOR godzących w dobro dzieci?

2. Czy służby wewnętrzne naszego kraju współpracują z podobnymi organami w innych krajach w kierunku ujawniania sprawców pedofilii w sieci TOR?

Uzasadnienie. Napływające informacje o bezkarności pedofilów uprawiających swą przestępczą działalność za pomocą sieci TOR budzą nasz ogromny niepokój. Niemożliwość zidentyfikowania sprawców używających dla popełnienia przestępstw sieci opracowanej dla szyfrowania informacji w amerykańskiej armii jest jednoznaczna z ich faktyczną bezkarnością.

Taka sytuacja winna spowodować nawiązanie współpracy organów ścigania i spraw wewnętrznych w krajach, w których ten problem wystąpił.

Dobro dzieci jako przedmiot szczególnej ochrony prawnej winno być wartością nadrzędną ponad wolnością obywatelską w Internecie.

W tym stanie rzeczy niniejsza interpelacja jest w pełni zasadna.

Działając na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 7 ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora z dnia 9 maja 1996 r. (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 221, poz. 2199), realizując uprawnienia posła RP, uprzejmie proszę o odpowiedź na niniejszą interpelację.

Z wyrazami szacunku

Poseł Arkady Fiedler

Poznań, dnia 2 marca 2010 r."

Odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji - z upoważnienia ministra - na interpelację nr 14952 w sprawie zintensyfikowania działań przeciwko rozpowszechnianiu materiałów pedofilskich w ogólnoświatowej sieci TOR:

"Szanowny Panie Marszałku! Nawiązując do pisma z dnia 12 marca 2010 r. (sygn. SPS-023-14952/10) przekazującego interpelację posła na Sejm RP pana Arkadego Fiedlera z dnia 2 marca w sprawie zintensyfikowania działań przeciwko rozpowszechnianiu materiałów pedofilskich w ogólnoświatowej sieci TOR, uprzejmie przedstawiam następujące informacje.

Coraz bardziej powszechny dostęp do Internetu stworzył zagrożenie na niespotykaną dotąd skalę w postaci prezentowania treści pornograficznych z udziałem osób małoletnich oraz działalności pedofilskiej internautów. Internet umożliwił osobom o skłonnościach pedofilskich nie tylko zaspokajanie swoich fantazji seksualnych (poprzez stosunkową łatwość dostępu do materiałów zawierających pornografię dziecięcą), ale również nawiązywanie poprzez udział w społecznościach internetowych, chatroomach, dyskusjach na forum itd. kontaktów z małoletnimi w celu doprowadzenia do spotkania i seksualnego wykorzystania dziecka.

Podkreślić należy, że Policja podejmuje starania zmierzające do skutecznego zwalczania internetowych pedofilów i osób rozpowszechniających w sieci pornografię dziecięcą. W związku z powyższym niezbędne okazało się wprowadzenie do porządku prawnego odpowiednich przepisów zezwalających Policji na stosowanie metod pracy operacyjnej, takich jak m.in. kontrola operacyjna, zakup kontrolowany czy przesyłka niejawnie nadzorowana w ramach przeprowadzania tzw. operacji pod przykryciem, które efektywnie wykorzystywane są przez organy ścigania innych państw, takich jak np. USA czy Kanada, w ściganiu przestępstw pedofilskich popełnianych przez sprawców przy wykorzystywaniu Internetu. Ustawą z dnia 5 listopada 2009 r. o zmianie ustawy Kodeks karny, ustawy Kodeks postępowania karnego, ustawy Kodeks karny wykonawczy, ustawy Kodeks karny skarbowy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 206, poz. 1589) do Kodeksu karnego wprowadzono nowy typ przestępstwa (art. 200a K.k.), które polega na nawiązywaniu kontaktu z małoletnim poniżej 15 lat za pośrednictwem systemu teleinformacyjnego lub sieci telekomunikacyjnej i podejmowaniu czynności zmierzających do spotkania z nim w celu popełnienia przestępstwa określonego w art. 197 § 3 pkt 2, art. 200 lub produkowania bądź utrwalania treści pornograficznych z jego udziałem. Jednocześnie w art. 19 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 43, poz. 277, z późn. zm.) rozszerzono o przedmiotowe przestępstwo katalog przestępstw, które mogą być objęte pracą operacyjną Policji. Dzięki temu Policja uzyska możliwość podawania się w sieci - przy wykorzystaniu kamuflowanego łącza internetowego - za fikcyjną osobę nieletnią (poprzez stworzenie fikcyjnej, ale jednocześnie realistycznej tożsamości, za którą skrywałby się funkcjonariusz Policji na czatach i dyskusyjnych forach internetowych), a następnie, w zależności od sytuacji, na zastosowanie odpowiednich form i metod pracy operacyjnej zawartych w ustawie o Policji. Ustawa o zmianie ustawy Kodeks karny, ustawy Kodeks postępowania karnego, ustawy Kodeks karny wykonawczy, ustawy Kodeks karny skarbowy oraz niektórych innych ustaw wejdzie w życie w dniu 8 czerwca 2010 r. W chwili obecnej w strukturach Policji trwają przygotowania pod względem organizacyjnym i technicznym do skutecznego wykorzystania uprawnień, jakie w związku z ww. zmianą stanu prawnego będą od czerwca 2010 r. przysługiwać Policji w zakresie wykrywania i ścigania przestępczości pedofilskiej.

Ponadto wprowadzenie nowego typu przestępstwa wynika również z konieczności dostosowania polskiego prawa do postanowień Konwencji Rady Europy z Lanzarote o ochronie dzieci przed seksualnym wykorzystywaniem i niegodziwym traktowaniem w celach seksualnych, podpisanej przez Polskę w dniu 25 października 2007 r. Art. 23 konwencji, będący wzorem dla art. 200a K.k., nakłada na strony konwencji obowiązek przyjęcia środków ustawodawczych lub innych w celu zapewnienia karalności umyślnego składania dziecku przez osobę dorosłą za pośrednictwem technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych propozycji spotkania w celu wykorzystania seksualnego dziecka lub w celu popełnienia przeciwko dziecku przestępstwa dotyczącego dziecięcej prostytucji, w sytuacji gdy za taką propozycją idą faktyczne działania mające na celu doprowadzenie do takiego spotkania.

Podkreślenia wymaga, że zwalczanie pedofilii i pornografii dziecięcej ze względu na ciężar gatunkowy tego rodzaju przestępstw, złożoność procesu wykrywczego, sposoby uzyskiwania i gromadzenia materiału dowodowego, specyficzny charakter postępowania z pokrzywdzonym i świadkami wiąże się z koniecznością podjęcia rozwiązań systemowych ukierunkowanych na rozpoznawanie i skuteczne zwalczanie tego typu przestępczości. Dlatego też powołane zostały w ramach polskich organów ścigania stosowne struktury zajmujące się zwalczaniem ww. procederu. Decyzją komendanta głównego Policji nr 488 z dnia 5 września 2006 r. powołany został centralny zespół do walki z handlem ludźmi, pedofilią i pornografią dziecięcą KGP, do którego zadań należy m.in.:

- koordynacja i nadzór nad działalnością zespołów do walki z pedofilią i pornografią dziecięcą powołanych w komendach wojewódzkich Policji i w Komendzie Stołecznej Policji w obszarze zwalczania przestępczości pedofilskiej (w postaci bieżącego nadzoru nad formami pracy operacyjnej prowadzonymi przez zespoły wojewódzkie czy udzielania niezbędnej pomocy, zwłaszcza w wymiarze międzynarodowym),

- prowadzenie działań prewencyjnych zmierzających do ograniczenia zjawisk pedofilii i pornografii dziecięcej (udział w kampaniach medialnych, konferencjach i spotkaniach mających na celu przybliżenie przedmiotowej problematyki oraz uświadomienie skali zagrożeń),

- udział w organizowaniu międzynarodowych operacji mających na celu zwalczanie przestępczości związanej z pedofilią i pornografią dziecięcą.

Analogiczne struktury, tj. wojewódzkie zespoły do walki z handlem ludźmi, pedofilią i pornografią dziecięcą powołane zostały w komendach wojewódzkich Policji oraz w Komendzie Stołecznej Policji. Do ich najważniejszych zadań należy zaliczyć:

- prowadzenie rozpoznania w zakresie zjawisk i zdarzeń dotyczących zagadnienia pedofilii i pornografii dziecięcej,

- prowadzenie postępowań przygotowawczych i spraw operacyjnych w przedmiotowym zakresie z wykorzystaniem istniejącego funduszu operacyjnego,

- prowadzenie rozpoznania w środowisku internetowym - komunikatory, czaty, fora i listy dyskusyjne,

- udział w międzynarodowych operacjach związanych z pedofilią i pornografią dziecięcą.

W wyniku powołania ww. zespołów oraz przeszkolenia funkcjonariuszy jednostek niższego szczebla (komendy miejskie i powiatowe) nastąpiło skoordynowanie i usystematyzowanie działań policyjnych na poziomie zarówno krajowym, jak i międzynarodowym. Wymiernym rezultatem powyższych działań (jak również zastosowania specjalnych narzędzi informatycznych) było przeprowadzenie od grudnia 2007 r. do grudnia 2009 r. 22 ogólnokrajowych operacji wymierzonych w proceder pedofilii i pornografii dziecięcej. Przedmiotowe operacje bazowały na materiałach przekazanych przez zagraniczne instytucje policyjne i organy ścigania (Interpol, Europol, Eurojust, poszczególne państwa), jak również uzyskanych przez jednostki krajowe w drodze własnych ustaleń. W ich wyniku zatrzymanych zostało ponad 1040 osób, z których do chwili obecnej 299 zostały formalnie przedstawione zarzuty dotyczące obcowania płciowego lub innej czynności seksualnej z małoletnim poniżej 15. roku życia, jak również rozpowszechniania, utrwalania, sprowadzania i posiadania pornografii dziecięcej. Przeszukanych zostało ponad 980 mieszkań, domów, firm prywatnych, przedsiębiorstw państwowych i kafejek internetowych. Zabezpieczono setki komputerów i laptopów (1376), wymiennych dysków twardych (797), tysiące płyt CD i DVD (90 tys.), a także inny sprzęt elektroniczny zawierający materiał dowodowy (pendrivy, aparaty fotograficzne, telefony komórkowe, odtwarzacze mp3 i mp4 itd.). Organy ścigania i sądy zastosowały wobec podejrzanych 217 środków zapobiegawczych, w tym 34 tymczasowe aresztowania.

Należy podkreślić, że w stosunku do części osób zatrzymanych w trakcie realizacji przedmiotowych operacji i następnie przesłuchanych na podstawie przepisów kodeksu postępowania karnego dalsze czynności procesowe (w tym przedstawienie zarzutów) zależały od rezultatów oględzin zabezpieczonego sprzętu komputerowego (dysków twardych komputerów oraz innych nośników) przez biegłych sądowych z zakresu informatyki, pod kątem ujawnienia treści pedofilskich. Informacje te w miarę realizowanych ww. czynności są przekazywane z terenu do Komendy Głównej Policji celem weryfikacji posiadanych danych.

W zakresie wykorzystania nowych technologii służących do zwalczania pedofilii i pornografii dziecięcej Policja od 2008 r. dysponuje specjalnymi oprogramowaniami umożliwiającymi monitoring Internetu pod kątem rozpowszechniania i ściągania pornografii dziecięcej w sieci. Zasada ich funkcjonowania sprowadza się do ujawniania w sieciach peer2peer (służących do bezpośredniej wymiany plików) użytkowników udostępniających lub rozpowszechniających pliki zawierające treści o charakterze niedozwolonym, w tym pornografię dziecięcą. Dlatego też kolejne operacje ogólnokrajowe będą realizowane cyklicznie, wraz z wynikami ustaleń poczynionych na podstawie użycia ww. programów. Dotyczyć to będzie zarówno ustaleń obejmujących użytkowników krajowych, jak i zagranicznych, wobec których materiały będą systematycznie przekazywane właściwym, obcym organom ścigania zgodnie z właściwością miejscową - np. w ramach operacji ˝Simone˝, przeprowadzonej w skali całego kraju w dniu 3 września i 14 października 2008 r., ustalonych zostało kilkuset użytkowników Internetu rozpowszechniających pedofilię z kilkunastu państw z obszaru całego świata, do których organów ścigania przekazano poprzez Interpol stosowną dokumentację wraz z zabezpieczonym materiałem dowodowym.

Policja w ramach zwalczania ww. procederu stara się nadto aktywnie współpracować z organizacjami i instytucjami zajmującymi się zapobieganiem pedofilii. W ramach powyższej współpracy wymienić można min. kooperację z Naukową i Akademicką Siecią Komputerową (NASK), która wspólnie z Fundacją Dzieci Niczyje realizuje w Polsce program ˝Safer Internet˝, którego celem jest podniesienie świadomości społeczeństwa, w szczególności dzieci i młodzieży, w zakresie bezpiecznego korzystania z Internetu. W ramach realizacji tego programu, według wytycznych Komisji Europejskiej, został powołany do życia komitet konsultacyjny zrzeszający przedstawicieli różnych ministerstw i instytucji. W jego posiedzeniach czterokrotnie uczestniczyli przedstawiciele centralnego zespołu do walki z handlem ludźmi, pedofilią i pornografią dziecięcą KGP. Rozwija się także współpraca z fundacjami Kidprotect (udział w kampaniach medialnych organizowanych przez fundację, wymiana informacji, uzyskiwanie przez Policję informacji i materiałów odnośnie do zaobserwowanych przez fundację osób i zdarzeń rodzących podejrzenie, iż zostało popełnione przestępstwo) oraz Dzieci Niczyje, których celem jest ochrona dzieci przed pedofilią. Policja brała również udział w społecznej kampanii medialnej ˝Dziecko w sieci˝ mającej na celu uświadomienie zagrożeń dla dzieci w trakcie korzystania z Internetu. W ramach kampanii odbyły się szkolenia dla administracji publicznej w zakresie rozpoznawania zjawiska pedofilii i pornografii dziecięcej, funkcjonariusze Policji przeprowadzali także pogadanki i wykłady w szkołach i gimnazjach. Intensywnie przebiega również proces szkoleniowy mający na celu z jednej strony wyszkolenie nowych funkcjonariuszy w dziedzinie zwalczania tego typu przestępczości, a z drugiej pogłębienie wiedzy dotychczas wyszkolonych pod kątem występowania nowych zjawisk i trendów oraz środków techniki informatycznej. Szkolenia i seminaria często miały charakter międzynarodowy, na których zagraniczni prelegenci i trenerzy dzielili się z polskimi funkcjonariuszami swoimi doświadczeniami. Wśród przeprowadzonych szkoleń mających miejsce tylko w okresie od stycznia 2007 r. do października 2008 r. można wymienić m.in.: Międzynarodowe Warsztaty Szkoleniowe ˝Zwalczanie przestępczości internetowej ukierunkowanej na wykorzystanie seksualne dzieci˝ przeprowadzone w CSP w Legionowie przy współpracy z Interpolem i Międzynarodowym Centrum ds. Zaginionych i Wykorzystywanych Dzieci (ICMEC), szkolenia w ramach Europejskiej Akademii Policyjnej (CEPOL), szkolenia zorganizowane przy współpracy z FBI dotyczące zwalczania seksualnego wykorzystywania małoletnich oraz rozpowszechniania pornografii dziecięcej w Internecie czy też szkolenia organizowane przez NASK dotyczące monitoringu Internetu pod kątem rozpowszechniania pornografii dziecięcej. Wskazać przy tym należy, że ww. przykłady przedsięwzięć stanowią jedynie wycinek przeprowadzonych szkoleń, a kontynuowany proces szkoleniowy obejmuje znacznie większą liczbę inicjatyw i projektów służących pogłębieniu wiedzy policjantów zajmujących się zwalczaniem pedofilii. Jednocześnie podnieść należy, że Policja wykonuje czynności o charakterze operacyjnym, których celem jest sprawdzanie informacji o zachowaniach mających miejsce w sieci Internet wyczerpujących znamiona czynów karalnych. W ramach sprawdzeń wykorzystuje się wszystkie technologie internetowe, jakie są powszechnie dostępne, w tym sieci TOR. System ten chroni przesyłaną w Internecie komunikację poprzez rozproszoną sieć przekaźników sieciowych uruchamianych przez wolontariuszy na całym świecie. Zapobiega on tym samym możliwości identyfikacji odwiedzanych przez użytkownika stron, jak też lokalizacji użytkownika końcowego inicjującego połączenie. Implementacja sieci TOR pozwala na współużytkowanie wielu innych aplikacji wykorzystywanych przez internautów do komunikowania się oraz eksploracji zasobów sieci Internet: przeglądarki internetowe, komunikatory, grupy dyskusyjne, blogi etc. Sieć TOR wykorzystuje mechanizmy kryptograficzne, wielowarstwowo szyfrujące przesyłane komunikaty, zapewniając w ten sposób poufność przesyłania danych pomiędzy elementami systemu. Należy zauważyć jednak, że charakter niektórych usług internetowych (protokołów, programów) ukierunkowany jest z założenia na maskowanie identyfikacji użytkowników i szyfrowanie połączeń, co powoduje dodatkowe trudności w ustaleniu właściwego sprawcy.

Komenda Główna Policji w celu zdiagnozowania potencjalnych możliwości ustalania użytkowników końcowych popełniających przestępstwa z wykorzystaniem sieci TOR nawiązała współpracę z Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz CERT NASK. W obszarze współpracy międzynarodowej Policji dotyczącej cyberprzestępczości, w tym również przestępstw związanych z zastosowaniem sieci TOR, wykorzystywane są kontakty i kanały współpracy międzynarodowej w ramach Europolu i Interpolu.

Z poważaniem

Podsekretarz stanu

Adam Rapacki

Warszawa, dnia 30 marca 2010 r."

Opcje przeglądania komentarzy

Wybierz sposób przeglądania komentarzy oraz kliknij "Zachowaj ustawienia", by aktywować zmiany.

ah te polityki...

"Napływające informacje o bezkarności pedofilów uprawiających swą przestępczą działalność za pomocą sieci TOR budzą nasz ogromny niepokój."
Ciekaw jestem skąd te informacje?

"Dobro dzieci jako przedmiot szczególnej ochrony prawnej winno być wartością nadrzędną ponad wolnością obywatelską w Internecie."

Się przypominają słowa B. Franklina: "They that can give up essential liberty to obtain a little safety deserve neither liberty nor safety."

"Dobro dzieci jako przedmiot

BoBsoN's picture

"Dobro dzieci jako przedmiot szczególnej ochrony prawnej..." - ja słyszałem, że konstytucyjna zasada mówi, że wszyscy są równi wobec prawa, a nie równi i szczególnie równiejsi.

W ogóle mógłby się trochę posprawdzać. Sam nie za bardzo interesuję się tym tematem, a obiło mi się o oczy jakieś opracowanie, w którym wyraźnie stwierdzono, że druzgocząca większość materiałów pedofilskich jest dystrybuowana poprzez klasyczną pocztę - w białej kopercie. To co - teraz zaproponuje rząd cenzurę poczty?:)

A ja słyszałem, że Elvis

A ja słyszałem, że Elvis żyje...

Artykuł 25 PDPC

(2) Matka i dziecko mają prawo do specjalnej opieki i pomocy. Wszystkie dzieci, zarówno małżeńskie jak i pozamałżeńskie, korzystają z jednakowej ochrony społecznej.

Równość wobec prawa nie oznacza identycznego statusu wobec prawa zawsze i w każdych okolicznościach. Trudno, żeby 2 miesięczne niemowle posiadało pełną zdolność do czynności prawnych, prawda?

Podsekretarz vs. poseł - 1 : 0

W zasadzie odniosłem wrażenie, że interpelacja jest tu rzucona na żer, zupełnie bez zagłębienia się w temat. Jest to raczej próba taniego zagrania na emocjach wyborczych z zastosowaniem słów wytrychów.

Zaskoczyła mnie natomiast sensowna i w miarę szczegółowa (jak na zajmowane stanowisko i formę) odpowiedź podsekretarza. Oby tak dalej.

Jak dla mnie GOOOL i jeden do zera dla Podsekretarza :]

Zbieram co ciekawsze interpelacje

VaGla's picture

Zbieram co ciekawsze interpelacje, które dotyczą internetu. Pojawiają się ze sporym opóźnieniem w stosunku do tego, co jest nominalnie w treści dokumentu ujawnione. Czasem miesiąc, czasem dłużej trwa, zanim się na stronie Sejmu treść pojawi. Z odpowiedzi można czasem ciekawe rzeczy wyczytać. W dziale interpelacje są inne materiały tego typu. Emocje wyborcze nie mają tu nic do rzeczy.
--
[VaGla] Vigilant Android Generated for Logical Assassination

Fiksacja na internetowych

Fiksacja na internetowych pedofilach (czy "pedofilstwie") ładnie ilustruje naszą zaściankową mentalność.

Badania pokazują, że sprawcami przemocy seksualnej wobec dzieci są przede wszystkim członkowie rodziny i osoby znajome, a oblech w przepoconej podkoszulce kuszący przez internet to totalny margines, tak jak bandyta atakujący samotne kobiety w ciemnej uliczce wyskakując z krzaków z nożem. Polowanie na niego jedynie to tak jak przestrzeganie kobiet przed gwałcicielem z krzaków - uparte ignorowanie rzeczywistości ofiar, byle uniknąć kwestionowania naszych "tradycyjnych wartości". Atawistyczny rytuał tępienia "odszczepieńców" to część tego, co nazywa się kontrowersyjnym (gdzieniegdzie) terminem 'rape culture'; ofiary nie są tu ważne.

Nie uważam że nie warto walczyć z rozpowszechnianiem pornografii dziecięcej, ale głównym celem powinna być minimalizacja krzywd wyrządzanym ludziom tam gdzie ich się najwięcej dzieje, a "tępienie zwyrodnialców" odwraca od tego uwagę. Od tego, że przemoc dzieje się w domach (tzw. normalnych), że to tatuś, wujek, dobry znajomy i że jak sąsiad terroryzuje rodzinę to nie jest "ich sprawa". I - do cholery - gdzie jest edukacja seksualna!?
A jakaś kampania skierowana do ludzi z przykrymi zaburzeniami orientacji seksualnej i zapewnienie im prawdziwego leczenia to już w ogóle science-fiction.

Rodzina, edukacja seksualna i przestępczość domowa

kravietz's picture

Z kompleksów postkolonialnych wyrażających się przekonaniem o "naszej zaściankowej mentalności" dobrze leczy przyjrzenie się statystykom przestępczości domowej w innych krajach.

Równie pouczające jest przyjrzenie się odwrotnym od zamierzonych skutkom edukacji seksualnej tam, gdzie ją wprowadzono.

A co do rodziny, to jest jeszcze kwestia jak definiujemy rodzinę w statystykach przestępczości domowej.

--
Paweł Krawczyk
IPSec.pl - Podpis elektroniczny i bezpieczeństwo IT

Troszkę poza tematem ale

Troszkę poza tematem ale nie sądzę aby Wielka Brytania była dobrym przykładem na skuteczność lub nieskuteczność edukacji seksualnej. W okresie opisanym w artykule edukacja była nieobowiązkowa i wielokrotnie krytykowana za niską jakość oraz skupianie się na biologicznym rozwoju płciowym zamiast na antykoncepcji i związkach międzyludzkich. Dlatego też próbuje się je zmienić na wzór holenderski (współczynnik ciąż wśród nieletnich 3x niższy niż w Polsce)

Co mi przypomina walka z TOR-em

Adam Rapacki i tak okazał wiele kultury tłumacząc w miarę przystępnie p. Fiedlerowi, to co dla większości internautów jest oczywiste: nie da się kontrolować TOR-a. Równie dobrze inny poseł mógłby składać interpelację o to, co rząd polski zrobił, aby powstrzymać opady deszczu.

Przecież my dyskutanci Vagli też używamy Tora

do różnych rzeczy. Nie jesteśmy pedofilami. Czy w związku z tym nas też chcą zaaresztować? A może tak tym decydentom i ich dzieciom zerknąć do komputerów w poszukiwaniu nielegalnych programów i plików multimedialnych? Ciekawe jaki byłby rezultat?

No to raczej proste do

No to raczej proste do przewidzenia... niech zgadnę 99.999% komputerów używanych w Polsce w domu dłużej niż 30 dni od zakupu ma jakieś nielegalnie zdobyte oprogramowanie, muzykę, filmy.

I tak, jak używasz TOR-a to jesteś potencjalnie przestępcą. No bo po co Ci TOR jak przestępcą nie jesteś. No chyba nie do obrony swojego konstytucyjnego prawa do prywatności...

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>