Interpelacja w sprawie wykorzystywania opinii zamieszczonych na ministerialnej stronie internetowej

Okazuje się, że nie tylko mnie ciekawi status materiałów publikowanych na stronach administracji rządowej i nie tylko mnie zastanawia brak wskazania osób, który dany dokument przygotowały. W grudniu zeszłego roku poseł Wojciech Żukowski złożył Interpelację nr 12976 w sprawie wykorzystywania opinii zamieszczonych na stronie internetowej MEN jako źródła interpretacji przepisów prawa oświatowego, a skierował ją do Ministra Edukacji Narodowej. Odpowiedziała Krystyna Szumilas - sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej. Odpowiedź pozostawia mój znaczny niedosyt. Nazwisk się nie umieszcza, ponieważ stanowiska są "rezultatem współpracy wielu osób z różnych komórek". Opinie się umieszcza, chociaż art 7 Konstytucji stwierdza, że organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa... Odpowiedź niewiele wnosi do ważnego zagadnienia Re-use, tj. ponownego wykorzystania informacji z sektora publicznego...

Interpelacja nr 12976 do ministra edukacji narodowej w sprawie wykorzystywania opinii zamieszczonych na stronie internetowej MEN jako źródła interpretacji przepisów prawa oświatowego

"Na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej, w zakładce: Prawo oświatowe - opinie i stanowiska MEN, znajdują się informacje ministerstwa dotyczące niektórych aktów prawnych. Informacje te są zamieszczane pod nazwą: stanowisko, opinia, komunikat, a nawet notatka.

Należy podkreślić, że problematyka poruszana w ww. pismach jest niezwykle istotna dla funkcjonowania szkół i organów prowadzących. Bardzo często, jak podkreślają dyrektorzy szkół, stanowią one jedyne źródło interpretacji przepisów prawa oświatowego.

Opinie wyrażane przez MEN porządkują organizację pracy szkoły i mogą być szczególnie przydatne w dobie prowadzonej reformy polskiej oświaty. Przykładem tutaj może być stanowisko w sprawie sposobu wykonania przepisu art. 42 ust. 2 pkt 2 lit. a i b ustawy Karta Nauczyciela, czy też opinia dotycząca postępowań związanych z likwidacją szkół (wydana w okresie zmiany ustawy o systemie oświaty).

Niestety, zarówno dyrektorzy szkół/placówek, jak i przedstawiciele organów prowadzących szkoły zwracają uwagę na zasadnicze wady wydawanych opinii, które w praktyce utrudniają wprowadzenie w życie bardzo często rozsądnych rozwiązań. Cechą wspólną, która występuje we wszystkich zamieszczanych informacjach, jest brak adnotacji, kto sporządził daną opinię czy stanowisko. Dodatkowo niektóre z tych opinii/stanowisk zakończone są klauzulą: ˝jednocześnie informujemy, że ww. opinia Ministerstwa Edukacji Narodowej nie stanowi wiążącej wykładni przepisów prawa˝.

Zdaniem dyrektorów i organów prowadzących w wielu przypadkach sformułowanie to uniemożliwia zastosowanie proponowanej przez ministerstwo regulacji.

W związku z powyższym zwracam się do Pani Minister z następującymi pytaniami:

1. Czy zamieszczone na stronie www. ministerstwa opinie, stanowiska, komunikaty mogą być podpisane przez osoby, które je sporządziły?

2. Czy wydawane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej opinie, stanowiska, komunikaty mogą stanowić wiążącą wykładnię prawa?

Z poważaniem

Poseł Wojciech Żukowski

Tomaszów Lubelski, dnia 19 listopada 2009 r."

Odpowiedź sekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej - z upoważnienia ministra - na interpelację nr 12976 w sprawie wykorzystywania opinii zamieszczonych na stronie internetowej MEN jako źródła interpretacji przepisów prawa oświatowego:

"Szanowny Panie Marszałku! Odpowiadając na interpelację pana posła Wojciecha Żukowskiego (nr SPS-023-12976/09) w sprawie wykorzystywania opinii zamieszczonych na stronie internetowej MEN jako źródła interpretacji przepisów prawa oświatowego, uprzejmie wyjaśniam:

Ministerstwo Edukacji Narodowej na stronie internetowej ministerstwa w zakładce ˝Prawo oświatowe - Opinie i stanowiska MEN˝ przedstawia swoje opinie w sprawach o istotnym znaczeniu dla funkcjonowania szkół i innych placówek systemu oświaty m.in., w których pojawiają się konkretne problemy związane z interpretowaniem i stosowaniem przepisów prawa oświatowego. Są to więc wyłącznie informacje o opinii Ministerstwa Edukacji Narodowej w określonych sprawach. Ministerstwo Edukacji Narodowej publikuje je, uznając, że mogą być pomocne organom prowadzącym oraz szkołom i placówkom oświatowym w ich bieżącej działalności. Opinie te nie mogą być jednak dla tych podmiotów wiążące.

Art. 7 Konstytucji RP stanowi, że organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa. Źródłami powszechnie obowiązującego prawa Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z art. 87 Konstytucji RP są: konstytucja, ustawy, ratyfikowane umowy międzynarodowe oraz rozporządzenia. Opinie prezentowane przez organy administracji nie stanowią źródła prawa i nie mogą być podstawą rozstrzygnięć podejmowanych przez inne podmioty stosujące prawo. Ponadto organy władzy publicznej mogą działać tylko tam i o tyle, o ile prawo je do tego upoważnia. Wiążąca wykłada przepisów prawa to taka, która ma moc powszechnie obowiązującą i może pochodzić wyłącznie od upoważnionego organu. W polskim porządku prawnym żaden organ administracji publicznej nie jest uprawniony do dokonywania wykładni prawa z mocą powszechnie obowiązującą. W związku z powyższym opinie, stanowiska i komunikaty Ministerstwa Edukacji Narodowej nie mogą być wiążące dla innych podmiotów stosujących prawo.

Zamieszczenie wskazanych materiałów na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej w zakładce: Opinie i stanowiska MEN dostatecznie identyfikuje Ministerstwo Edukacji Narodowej jako podmiot, który je opracował. Nie zawierają one imienia i nazwiska osoby, która przygotowała konkretny materiał, gdyż w wielu przypadkach zawarte w nim stanowisko jest rezultatem współpracy wielu osób z różnych komórek organizacyjnych Ministerstwa Edukacji Narodowej. W związku z powyższym skoro opinie te są prezentowane jako stanowisko urzędu, informacja o danych personalnych osób, które uczestniczyły w ich opracowaniu, nie wydaje się być na tyle istotna, by konieczne było zamieszczanie jej na stronie internetowej.

Z poważaniem

Sekretarz stanu

Krystyna Szumilas

Warszawa, dnia 17 grudnia 2009 r."

Opcje przeglądania komentarzy

Wybierz sposób przeglądania komentarzy oraz kliknij "Zachowaj ustawienia", by aktywować zmiany.

Wiki

I znów dziwne uczucie mnie ogarnia jak czytam, że:

Nazwisk się nie umieszcza, ponieważ stanowiska są "rezultatem współpracy wielu osób z różnych komórek".

Każdego dnia edytuję kilka różnych wiki/cms-ów/... i jeszcze nigdy nie słyszałem, żeby usuwać listę autorów (i historię zmian) tylko dlatego, że treści są "rezultatem współpracy wielu osób z różnych komórek".

Zaiste ciekawy to przypadek - stanowisko niczyje.

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>