Kara za brak rejestracji czasopism: do trzech razy sztuka? (sygn. SK 42/09)

Było już jedno rozstrzygnięcie TK w sprawie art 45 Prawa prasowego: Kara za brak rejestracji dziennika lub czasopisma przed Trybunałem Konstytucyjnym. Potem art 45 Prawa prasowego znów trafił do TK, ale Trybunał postanowił umorzyć postępowanie ze względu na niedopuszczalność wydania wyroku (postanowienie z dnia 8 lipca 2008 r. Sygn. akt P 38/07: "nie została spełniona przesłanka funkcjonalna pytania prawnego skierowanego do Trybunału Konstytucyjnego, a wątpliwości co do zakresu i treści art. 45 prawa prasowego zostały wyjaśnione w wyroku o sygn. P 1/06, zachodzi sytuacja, o której mowa w art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy o TK. Postępowanie należy umorzyć ze względu na niedopuszczalność wydania wyroku"). A teraz raz jeszcze zasady rejestracji czasopism trafiły do TK.

Informację na temat Skargi SK 42/09 można znaleźć na stronie Trybunału Konstytucyjnego (jeszcze nie ma bezpośredniego linku, ale informacja jest w treści linkowanej strony). Tego na stronie TK nie ma, ale skarga konstytucyjna była możliwa po uprawomocnieniu się wyroku Sądu Okręgowego w Szczecinie IV Wydział Karny Odwoławczy z dnia 12 grudnia 2007 r. (sygn. akt I Ka 1804/07). Wnioskodawcą jest Wojciech Antoni S., a skarga opisana jest w następujący sposób:

o zbadanie zgodności:

I. 1. art. 45 w związku z art. 7 ust. 2 pkt 1 i 3 i w związku z art. 20 ust. 1 zd. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1984 roku - Prawo prasowe - w zakresie odnoszącym się do niezarejestrowanego czasopisma - z 42 ust. 1 w związku z art. 2 Konstytucji RP, art. 7 ust. 1 zdanie 1 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności oraz art. 15 ust. 1 zdanie 1 Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych (nieprzestrzeganie zasady nullum crimen sine lege);

2. art. 45 w związku z art. 7 ust. 2 pkt 1 i 3 i w związku z art. 20 ust. 1 zdanie 1 prawa prasowego - w zakresie odnoszącym się do niezarejestrowanego czasopisma - z art. 54 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 i w zw. z art. 14 ust. 1 Konstytucji RP, art. 10 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności oraz art. 19 Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych (ustanowienie odpowiedzialności karnej jako sankcji za niedokonanie rejestracji czasopisma);

II. art. 20 ust. 1 zdanie 1 prawa prasowego - w zakresie odnoszącym się do czasopism - w związku z art. 7 ust. 2 pkt 1 i 3 przywołanej ustawy z art. 54 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 i w związku z art. 14 ust. 1 Konstytucji RP, art. 10 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności oraz art. 19 Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych (obowiązek rejestracji czasopisma);

III. 1. art. 20 ust. 2 prawa prasowego - w zakresie odnoszącym się do czasopism - z art. 54 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 i w związku z art. 14 ust. 1 Konstytucji RP, art. 10 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności oraz art. 19 Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych (obowiązek podania we wniosku rejestracyjnym poszczególnych danych wymienionych w skarżonym artykule, poza obowiązkiem podania tytułu);

2. art. 20 ust. 4 prawa prasowego - w zakresie odnoszącym się do czasopism - z art. 54 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 i w związku z art. 14 ust. 1 Konstytucji RP, art. 10 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności oraz art. 19 Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych (uniemożliwienie rozpoczęcia wydawania czasopisma przed rozstrzygnięciem wniosku o rejestrację czasopisma);

Jak wiadomo - tego typu doniesienia gromadzę w dziale prasa niniejszego serwisu. Skarżącego wspiera Program Spraw Precedensowych Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka.

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>