Interpelacja w sprawie ustawy o dostępie do informacji publicznej

W dzisiejszym pakiecie interpelacyjnym umieściłem interpelację w sprawie działania ustawy o ochronie danych osobowych (przypominam, że kilka dni temu przejrzałem 4 tys interpelacji i teraz stopniowo odnotowuje interesujące pytania i odpowiedzi w serwisie). Wypada zatem odnotować również interpelację w sprawie ustawy o dostępie do informacji publicznej, którą w listopadzie 2008 roku złożył poseł Waldy Dzikowski, a odpowiedzi na nią udzielił Piotr Stachańczyk - podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. Już to kilka razy sygnalizowałem w serwisie, a z odpowiedzi wynika to wprost: GIODO ma dostać nowe uprawnienia i zajmować się BIP-ami. Kadencja GIODO trwa 4 lata. Minister Serzycki został wybrany generalnym inspektorem w czerwcu 2006 roku. Miałbym szansę?

Interpelacja nr 6876 do ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie ustawy o dostępie do informacji publicznej
"Ustawa o dostępie do informacji publicznej wymaga nowelizacji, i to nie tylko dlatego, iż Komisja Europejska ma zastrzeżenia co do zgodności z dyrektywą unijną, ale również z powodu pewnych mankamentów jej przepisów. Resort zresztą podjął już pewne prace w tym zakresie i zamierza przystąpić do opracowywania projektu zmian. Mnożą się bowiem wątpliwości co do precyzyjnego sformułowania pojęcia ˝informacja publiczna˝, są też kłopoty z ustawowymi terminami przekazywania informacji czy wady proceduralne. Do tego dochodzi też problem niespójności innych aktów prawnych regulujących w inny sposób zasady udzielania informacji.

Jakie zmiany przewiduje w tym zakresie ministerstwo? Kiedy zakłada się przygotowanie projektu zmian w kontekście ustawy o dostępie do informacji publicznej?

Poseł Waldy Dzikowski

Warszawa, dnia 17 listopada 2008 r."

Odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji - z upoważnienia ministra - na interpelację nr 6876 w sprawie ustawy o dostępie do informacji publicznej:

"Szanowny Panie Marszałku! W nawiązaniu do pisma z dnia 11 grudnia 2008 r. (sygn. SPS-023-6876/08) przekazującego interpelację posła na Sejm RP pana Waldy Dzikowskiego z dnia 17 listopada 2008 r. w sprawie ustawy o dostępie do informacji publicznej uprzejmie przedstawiam następujące informacje.

Na wstępie należy zauważyć, że zgodnie ze stanowiskiem rządu z dnia 17 grudnia 2008 r. wobec zarzutów formalnych Komisji Wspólnot Europejskich Rzeczpospolita Polska dokonała prawidłowej transpozycji dyrektywy 2003/98/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 listopada 2003 r. w sprawie ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego (Dz. Urz. WE L 345 z 31.12.2003, Polskie wydanie specjalne, rozdział 13, tom 32, str. 701-707), gdyż dyrektywa ta wytycza jedynie ogólne ramy dla warunków regulujących ponowne wykorzystanie dokumentów sektora publicznego w celu zapewnienia uczciwych, proporcjonalnych i niedyskryminacyjnych warunków wykorzystywania takich informacji. Niezależnie jednak od opinii Komisji Europejskiej Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji podjęło działania mające na celu zmianę przepisów w zakresie dostępu do informacji publicznej i jej ponownego wykorzystania, które jednocześnie doprecyzowałyby obszary regulowane wskazaną powyżej dyrektywą.

Prace nad wdrożeniem do polskiego porządku prawnego dyrektywy 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 marca 2007 r. ustanawiającej infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej (INSPIRE) (Dz. Urz. WE L 108 z 25.4.2007, str. 1-14) były impulsem do ponownego przeglądu polskiego porządku prawnego w zakresie dostępu do informacji publicznej oraz jej ponownego wykorzystania. W wyniku prac powołanej grupy eksperckiej w czerwcu 2008 r. przedstawiono Komitetowi Rady Ministrów ds. Informatyzacji i Łączności opinię dotyczącą wymaganego zakresu prac nad nowelizacją przepisów dotyczących wykorzystania i dostępu do informacji publicznej w Polsce. Równocześnie odpowiednie postanowienia zostały uwzględnione w planie pracy Rady Ministrów na 2009 r. Wskazana nowelizacja ma na celu stworzenie kompleksowego systemu wykorzystania i dostępu do informacji publicznej - jej założenia uwzględniają także zmianę i doprecyzowanie przepisów, w odniesieniu do których Komisja Europejska zgłosiła zastrzeżenia.

Planowany harmonogram prac nad zmianą ustawy o dostępie do informacji publicznej:

1) uzgodnienie projektu z członkami Rady Ministrów oraz z partnerami społecznymi ze szczególnym uwzględnieniem organizacji pozarządowych - luty 2009 r.,

2) skierowanie projektu pod obrady Komitetu Europejskiego Rady Ministrów - II połowa marca 2009 r.,

3) skierowanie projektu pod obrady Stałego Komitetu Rady Ministrów - kwiecień 2009 r.,

4) skierowanie projektu pod obrady Rady Ministrów - maj 2009 r.,

5) skierowanie projektu do prac parlamentarnych - II połowa maja 2009 r.

Niezależnie od powyższego pragnę poinformować, iż w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji zostały podjęte prace nad nowelizacją art. 9 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, z późn. zm.), tj. w zakresie przekazania kompetencji do prowadzenia strony głównej Biuletynu Informacji Publicznej generalnemu inspektorowi ochrony danych osobowych.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o dostępie do informacji publicznej w zakresie podmiotu odpowiedzialnego za prowadzenie strony głównej Biuletynu Informacji Publicznej ma jedynie na celu przekazanie generalnemu inspektorowi ochrony danych osobowych kompetencji w zakresie prowadzenia wskazanej strony głównej oraz wykonywania wszystkich tych obowiązków związanych z gromadzeniem i udostępnianiem adresów stron, które dotychczas spoczywały na ministrze właściwym do spraw informatyzacji.

Biorąc pod uwagę, iż zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) do zadań generalnego inspektora ochrony danych osobowych należą w szczególności:

1) kontrola zgodności przetwarzania danych z przepisami o ochronie danych osobowych,

2) wydawanie decyzji administracyjnych i rozpatrywanie skarg w sprawach wykonania przepisów o ochronie danych osobowych,

3) prowadzenie rejestru zbiorów danych oraz udzielanie informacji o zarejestrowanych zbiorach,

4) opiniowanie projektów ustaw i rozporządzeń dotyczących ochrony danych osobowych,

5) inicjowanie i podejmowanie przedsięwzięć w zakresie doskonalenia ochrony danych osobowych,

uznać należy, że jest on w strukturze administracji państwowej najbardziej właściwym organem do prowadzenia strony głównej Biuletynu Informacji Publicznej, gdyż szczególnie istotną kwestią z punktu widzenia udostępniania informacji publicznych jest ich odpowiednie zabezpieczenie i zapewnienie prawnej ochrony danych osobowych.

Podkreślić należy również, iż podjęcie decyzji dotyczącej zmiany podmiotu prowadzącego stronę główną Biuletynu Informacji Publicznej poprzedzone zostało rzetelną i wnikliwą analizą rozwiązań systemowych stosowanych w tym zakresie w wybranych państwach Unii Europejskiej. W wielu krajach europejskich bowiem niekwestionowaną praktyką jest powoływanie jednego organu skupiającego kompetencje zarówno z zakresu ochrony danych osobowych, jak również dostępu do informacji publicznej.

Obecnie trwają, w ramach resortu, prace nad ostatecznym wyliczeniem kosztów związanych z przekazaniem kompetencji do prowadzenia strony, kosztów utrzymania systemu, obsługi i hostingu oraz kosztów osobowych związanych z koniecznością zatrudnienia wykwalifikowanej kadry posiadającej stosowne kompetencje do prowadzenia strony głównej Biuletynu Informacji Publicznej.

Z poważaniem

Podsekretarz stanu

Piotr Stachańczyk

Warszawa, dnia 2 stycznia 2009 r. "

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>