Prawo autorskie w społeczeństwie informacyjnym

autor:

Matlak Andrzej

wydawca:

Kantor Wydawniczy Zakamycze

ISBN:

83-7333-354-1

od wydawcy:

Książka obejmuje analizę podstawowych problemów z zakresu prawa autorskiego i praw pokrewnych związanych z cyfrowym wykorzystywaniem chronionych dóbr intelektualnych, wynikających z konwencji międzynarodowych, dyrektyw obowiązujących w Unii Europejskiej, prawa amerykańskiego oraz polskiej ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zawiera omówienie najnowszych regulacji dotyczących eksploatacji utworów w Internecie oraz w ramach tzw. platform cyfrowych.

W książce przedstawiono również przepisy zmierzające do ochrony - coraz częściej wykorzystywanych obecnie - zabezpieczeń technicznych przed nieuprawnionym dostępem do utworów i przedmiotów praw pokrewnych oraz informacji umożliwiających zarządzanie prawami autorskimi w środowisku cyfrowym. Zwrócono także uwagę na specyficzną regulację dotyczącą odpowiedzialności dostawców usług internetowych z tytułu naruszenia prawa autorskiego.

spis treści:

Spis treści:
Rozdział I. Rozwój techniki a prawo autorskie - wprowadzenie

Rozdział II. Nowe formy eksploatacji utworów i przedmiotów praw pokrewnych
1. Nowe formy eksploatacji chronionych dóbr w świetle konwencji międzynarodowych
1.1. PorozumienieTRIPS
1.2. Traktaty Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO) z 1996 r
2. Nowe formy eksploatacji utworów i przedmiotów praw pokrewnych w europejskim prawie wspólnotowym
2.1. Uwagi wstępne
2.2. Utrwalanie i zwielokrotnianie chronionych dóbr w wersji cyfrowej
2.2.1. Utwory
2.2.2. Przedmioty praw pokrewnych
2.3. Publiczne rozpowszechnianie chronionych dóbr oraz ich udostępnianie w sieciach komunikacji elektronicznej (informatycznych)
2.4. Prawo dystrybucji (wprowadzania do obrotu)
2.5. Rozpowszechnianie chronionych dóbr za pośrednictwem satelity
2.6. Szczególny sposób wykonywania prawa autorskiego i praw pokrewnych w odniesieniu do reemisji kablowej
2.7. Prawa przyznane w odniesieniu do innych przedmiotów ochrony
2.7.1. Prawo sui generis do baz danych
2.7.2. Prawa do "nowych" przedmiotów ochrony
2.8. Rola zbiorowego zarządu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi w dobie społeczeństwa informacyjnego
3. Ograniczenia prawa autorskiego i praw pokrewnych w społeczeństwie informacyjnym
3.1. Uwagi wstępne
3.2. Regulacja dozwolonego użytku chronionych dóbr w ramach społeczeństwa informacyjnego wynikająca z dyrektyw obowiązujących w Unii Europejskiej
3.2.1. Dozwolony użytek osobisty (prywatny)
3.2.2. Dozwolony użytek publiczny
4. Nowe formy eksploatacji utworów i przedmiotów praw pokrewnych na gruncie polskiego ustawodawstwa
4.1. Utwory
4.1.1. Nadawanie
4.1.2. Reemisja
4.1.3. Eksploatacja chronionych dóbr w ramach platform cyfrowych
4.1.4. Wprowadzenie dzieła do sieci komunikacji elektronicznej (np. Internetu)
4.1.5. Odtwarzanie
4.1.6. Treść prawa autorskiego w odniesieniu do szczególnych kategorii utworów
4.2. Przedmioty praw pokrewnych

Rozdział III. Ochrona środków technicznych zabezpieczających przed nieuprawnionym dostępem do chronionych dóbr oraz informacji służących do zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi
1. Uwagi wstępne
2. Regulacja wynikająca z konwencji międzynarodowych
3. Regulacja wynikająca z dyrektyw obowiązujących w Unii Europejskiej
3.1. Ochrona przed usuwaniem zabezpieczeń technicznych
3.2. Ochrona elektronicznych informacji służących do zarządzania prawami
4. Ochrona zabezpieczeń technicznych w świetle regulacji obowiązującej w USA
5. Ochrona zabezpieczeń technicznych oraz informacji identyfikujących dzieło na gruncie polskiego ustawodawstwa

Rozdział IV. Szczególne zasady odpowiedzialności za naruszenie prawa autorskiego i praw pokrewnych w społeczeństwie informacyjnym
1. Problematyka odpowiedzialności w konwencjach międzynarodowych
2. Problematyka odpowiedzialności z tytułu naruszenia prawa autorskiego wynikająca z dyrektyw obowiązujących w Unii Europejskiej
3. Szczególna regulacja dotycząca odpowiedzialności z tytułu naruszenia prawa autorskiego obowiązująca w USA
4. Szczególna problematyka odpowiedzialności z tytułu naruszenia prawa autorskiego i praw pokrewnych
na gruncie polskiego ustawodawstwa

Rozdział V. Warunkowy dostęp do usług społeczeństwa informacyjnego
1. Warunkowy dostęp w świetle regulacji obowiązującej w Unii Europejskiej
2. Warunkowy dostęp z punktu widzenia polskiego ustawodawstwa

Literatura
Wybór aktów prawnych
Traktat WIPO o prawie autorskim
Uzgodnione deklaracje do Traktatu WIPO
Traktat WIPO o artystycznych wykonaniach i fonogramach
Wspólne (uzgodnione) deklaracje do Traktatu WIPO
Dyrektywa 2001/29/WE Parlamentu Europejskiego oraz Rady

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>