Umowy elektroniczne w obrocie gospodarczym

autor:

Jacek Gołaczyński (red)

wydawca:

Wydawnictwo Difin

ISBN:

83-7251-536-0

od wydawcy:

Problematyka umów zawieranych za pośrednictwem środków elektronicznego porozumiewania się na odległość była postrzegana już dawno. Książka stanowi próbę omówienia pojęcia umowy elektronicznej, w szczególności przez wskazanie możliwych kryteriów podziału.

spis treści:

Rozdział 1. Umowy elektroniczne – próba definicji

1. Uwagi ogólne
2. Definicje umów elektronicznych
3. Typy umów elektronicznych

Rozdział 2. Elektroniczne oświadczenia woli

1. Pojęcie elektronicznego oświadczenia woli
2. Złożenie elektronicznego oświadczenia wolii jego dojście do adresata
3. Wykładnia elektronicznych oświadczeń woli
4. Wady elektronicznych oświadczeń woli

Rozdział 3. Zawieranie umów elektronicznych

1. Charakter umów elektronicznych jako zawieranych między (nie)obecnymi
2. Oferta a invitatio ad offerendum
3. Zawarcie umowy w drodze przyjęcia oferty
4. Negocjacje
5. Aukcja i przetarg on-line
6. Znaczenie wzorców umóww transakcjach elektronicznych

Rozdział 4. Elektroniczna forma czynności prawnych

1. Elektroniczna forma czynności prawnych z ustawy
i na mocy porozumienia stron
2. Pojęcie i charakter dokumentu elektronicznego
3. Znaczenie dowodowe dokumentów elektronicznych
4. Podpis elektroniczny i jego rodzaje
4.1. Podpis cyfrowy
4.2. Skutki prawne podpisu elektronicznego
4.2.1. Bezpieczny podpis elektroniczny
4.2.2. Podpis elektroniczny znakowany czasem
5. Zagadnienie elektronicznego aktu notarialnego (dr Jerzy Jacyszyn)
5.1. Pojęcie aktu notarialnego
5.2. Stan obecny
5.3. Elektroniczny podpis notarialny
5.4. Status prawny notariusza
5.5. Akt notarialny w formie elektronicznej
5.6. Wnioski de lege ferenda
5.7. Konieczność zmian prawa o notariacie
5.8. Katalog problemów związanych z elektronicznym aktem notarialnym
5.9. Wnioski

Rozdział 5. Pieniądz elektroniczny jako przedmiot świadczenia pieniężnego

1. Instytucja pieniądza elektronicznego
2. Pieniądz elektroniczny
3. Telefony komórkowe jako narzędzia za pomocą, których
dokonywane są płatności za towary i usługi
4. Jednorazowe kart przepłacone
5. Przepłacone płatności on-line
6. Perspektywy zmiany prawa wspólnotowego
w zakresie pieniądza elektronicznego
7. Ustawa o elektronicznych instrumentach płatniczych

Rozdział 6. Umowy z pośredniczącymi dostawcami usług internetowych

1. Informacje ogólne
2. Umowy z pośredniczącymi dostawcami usług internetowych
2.1. Ogólna charakterystyka
2.2. Źródła prawa odnoszące się do umów
z pośredniczącymi dostawcami usług internetowych
2.3. Elementy stosunku zobowiązaniowego wynikającego z umów
z pośredniczącymi dostawcami usług internetowych
2.3.1. Strony
2.3.2. Treść stosunku prawnego
2.3.3. Przedmiot stosunku prawnego
2.4. Charakter umów z pośredniczącymi dostawcami usług internetowych
3. Regulacja odpowiedzialności pośredniczących dostawców usług
3.1. Regulacja odpowiedzialności na gruncie ustawy
o świadczeniu usług drogą elektroniczną
3.2. Charakter i zakres wyłączenia odpowiedzialności i jego cechy specyficzne 164
3.3. Zagadnienie odpowiedzialności pośredniczących dostawców usług będących
w zakresie spełnianego świadczenia przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi 169
4. Podsumowanie

Rozdział 7. Sytuacja konsumenta w umowach elektronicznych

1. Zagadnienia ogólne
2. Pojęcie konsumenta w umowach elektronicznych
3. Ochrona konsumenta we wspólnotowym prawie umów elektronicznych
4. Ochrona konsumenta w polskim prawie umów elektronicznych
4. 1. Umowy elektroniczne jako umowy zawierane na odległość
4.1.1. Środki ochrony konsumenta poprzedzające zawarcie umowy 193
4.1.2. Środki ochrony konsumenta po zawarciu umowy
4.1.3. Środki ochrony konsumenta dotyczące z treścią umowy
4.1.4. Problem stosowania wzorców umownych
w umowach elektronicznych
4.1.5. Środki ochrony konsumenta stosowane
w procesie wykonywania umowy
4.1.6. Środki ochrony konsumenta w zawieranych
na odległość umowach o świadczenie usług finansowych

Rozdział 8. Prawo właściwe dla umów elektronicznych

1. Uwagi ogólne
2. Wybór prawa właściwego dla zobowiązań
z umów elektronicznych – uwagi ogólne
2.1.Wybór prawa jako łącznik normy kolizyjnej
2.2. Zmiana statutu zobowiązaniowego w drodze wyboru prawa
2.3. Dopuszczalność i ważność wyboru w prawie polskim
2.4. Wybór prawa w umowach elektronicznych
2.4.1. Wybór prawa dla zobowiązań z umów konsumenckich
2.5. Wybór prawa w Konwencji rzymskiej
o prawie właściwym dla zobowiązań umownych i prawie obcym
2.6. Przepisy wymuszające swoją właściwość w umowach konsumenckich
3. Prawo właściwe dla umów elektronicznych w braku wyboru prawa
3.1. Zasada państwa pochodzenia
3.2. Polskie prawo prywatne międzynarodowe,
Konwencja rzymska i wiedeńska
4. Koncepcje nakierowania i odczuwalności przekazów internetowych
5. W kierunku poszukiwań nowych rozwiązań
5.1. Prawo cyberprzestrzeni
5.2. Prawo konsumenckie

Rozdział 9. Umowy elektroniczne w prawie wybranych państw

1. Wybrane problemy materialnoprawne
1.1. Zagadnienia ogólne
1.2. Środki prowadzące do tworzenia jednolitych postanowień materialnych
2. Wielość systemów prawa w Unii Europejskiej
a dyrektywa o gospodarce elektronicznej
3. Działania podejmowane w celu wypracowania
europejskiego prawa umów i ich dotychczasowe efekty
4. Regulacja umów elektronicznych
w świetle Zasad Europejskiego Prawa Kontraktów
5. Konkluzje
6. Regulacja w zakresie umów elektronicznych w wybranych państwach
6.1. Uwagi ogólne
6.2. Regulacja dotycząca umów elektronicznych w Niemczech
6.3. Przepisy związane z umowami elektronicznymi w Austrii
6.4. Umowy elektroniczne we Francji
6.5. Umowy elektroniczne w Wielkiej Brytanii

Summary
General Notice
Definitions of the electronic contract
The character of the electronic contracts
The importance of contract templates in electronic transactions

Bibliografia

kilka słów od siebie:

Kolejna Książka Difina. Ta jednak praca zbiorowa prezentuje dorobek ośrodka Wrocławskiego, gdzie działa Centrum Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Praca ta jest godna polecenia zwłaszcza wobec problemów z zasadą państwa pochodzenia i wielością systemów prawnych, które mogą mieć zastosowanie w kontekście umów zawieranych drogą elektroniczną. Internet - poza wszystkim - jest transgraniczny...

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>