Interpelacja w sprawie funkcjonowania ustawy o ochronie danych osobowych

Poseł Tadeusz Ross złożył w zeszłym roku interpelację, w której pyta ministra sprawiedliwości jak ministerstwo ocenia dotychczasowe funkcjonowanie ustawy o ochronie danych osobowych. Odpowiedzi udzielił p. Zbigniew Wrona - podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, który przekazał wraz z odpowiedzią załącznik zawierający pełne dane statystyczne o osobach dorosłych prawomocnie skazanych za poszczególne przestępstwa, na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych w latach 2001-2007, ale tego załącznika nie opublikowano na stronach sejmowych. Klops. I co z tym zrobić? Sejm nie jest objęty ustawą o dostępie do informacji publicznej...

Interpelacja nr 5521 do ministra sprawiedliwości w sprawie funkcjonowania ustawy o ochronie danych osobowych
"Szanowny Panie Ministrze! Na podstawie norm zawartych w obowiązującej od 1997 r. ustawie o ochronie danych osobowych zostało wypracowane znaczące orzecznictwo sądowe oraz powstały liczne opracowania ułatwiające interpretację zawartych w niej norm prawnych. Pomimo tego regulacje przedmiotowej ustawy nadal budzą liczne kontrowersje, odmienne interpretacje, a niekiedy spory sądowe.

Został mi zasygnalizowany problem, iż obowiązująca ustawa jest często wykorzystywana przez różne instytucje, które zasłaniając się jej przepisami, odmawiają udzielania odpowiedzi na różnego rodzaju zapytania. Budzi to uzasadnione pytanie: Jak pogodzić prawo obywatela do uzyskania informacji z prawem do ochrony danych osobowych?

Dodatkowo zasygnalizowano mi problem konieczności prawnej regulacji kwestii udostępniania i zamieszczania danych osobowych w Internecie. W odczuciu wielu osób zagadnienie to pozostaje poza wszelką kontrolą i regulacją, co budzi uzasadniony sprzeciw osób, których dane zostały w ten sposób wykorzystane.

W tej sytuacji zwraca się do Pana Ministra z następującymi pytaniami:

1) Jak ministerstwo ocenia dotychczasowe funkcjonowanie ustawy?

2) Czy ministerstwo ma dane pozwalające określić liczbę spraw spornych (sądowych) wynikłych na tle stosowania przedmiotowej ustawy?

3) Czy dostrzegana jest konieczność nowelizacji ustawy pod kątem dostosowania nie tylko do wymogów rozwijającej się technologii (np. kwestia danych zamieszczanych w Internecie), ale także zmieniających się norm prawnych zawartych w innych aktach prawnych.

Z wyrazami szacunku

Poseł Tadeusz Ross

Warszawa, dnia 2 października 2008 r."

Odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości - z upoważnienia ministra - na interpelację nr 5521 w sprawie funkcjonowania ustawy o ochronie danych osobowych:

"Szanowny Panie Marszałku! Odpowiadając na przesłaną przy piśmie z dnia 10 października 2008 r., Nr SPS-023-5521/08, interpelację pana posła Tadeusza Rossa w sprawie funkcjonowania ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.), uprzejmie informuję, że władny jestem udzielić informacji jedynie w tym zakresie, który dotyczy właściwości ministra sprawiedliwości, tj. w aspekcie wymiaru sprawiedliwości.

Z posiadanych przez ministerstwo danych statystycznych o prawomocnych skazaniach w latach 2001-2007 osób dorosłych na podstawie omawianej ustawy wynika, że ogólna liczba skazanych w poszczególnych latach wynosiła od 9 do 35. Od roku 2001, kiedy to zanotowano 10 skazań, następował powolny wzrost liczby takich przypadków, aż do osiągnięcia apogeum w roku 2004 (35 skazanych), po czym można odnotować stopniowy spadek (22 skazanych w 2007 r.).

W każdym roku największa liczba skazań związana była z naruszeniem art. 51 ust. 1 omawianej ustawy (umyślne udostępnianie danych osobowych lub umożliwianie dostępu do nich przez administratora zbioru danych lub osobę zobowiązaną do ochrony danych). Liczba takich przypadków utrzymywała się w ostatnich czterech latach w granicach od 10 do 16.

W załączeniu przesyłam pełne dane statystyczne o osobach dorosłych prawomocnie skazanych za poszczególne przestępstwa, na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych w latach 2001-2007*).

Jednocześnie pragnę poinformować, że rząd w sierpniu br. zajął stanowisko wobec prezydenckiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie danych osobowych (druk nr 488). Projekt ten dotyczył dwóch głównych zagadnień:

1) zmiany sankcji związanych z nieprzestrzeganiem przepisów o ochronie danych osobowych,

2) wprowadzenia zmian w poszczególnych instytucjach określonych w ustawie, wynikających z zebranych dotychczas doświadczeń w stosowaniu jej przepisów.

Prezydencki projekt ustawy, zdaniem rządu, budzi szereg zastrzeżeń. Wątpliwości dotyczą m.in. dodania dwóch nowych typów czynów zabronionych, związanych z przetwarzaniem danych osobowych, tj. penalizacji przetwarzania danych osobowych wrażliwych. W ocenie rządu nie ma uzasadnienia do powiększania dotychczasowego zbioru przepisów karnych mających służyć respektowaniu ustawy o kolejne artykuły, skoro jednocześnie zaprzecza się praktycznej wartości tego rodzaju przepisów dla faktycznej realizacji ochrony danych osobowych. Ponadto nietrafne byłoby wprowadzenie do ustawy projektowanego art. 53 ust. 2, ponieważ czyn stypizowany w tym przepisie w obecnym stanie prawnym objęty jest dyspozycją art. 49 ust. 2 ustawy z wyjątkiem jedynie danych dotyczących orzeczeń o ukaraniu.

Biorąc pod uwagę powyższe zastrzeżenia, Rada Ministrów wyraziła negatywne stanowisko w kwestii wprowadzenia rozwiązań zaproponowanych w prezydenckim projekcie ustawy i wniosła o jego odrzucenie.

Jednocześnie uprzejmie informuję, że Ministerstwo Sprawiedliwości prowadzi prace legislacyjne mające w szczególności na celu objęcie ochroną prawną wizerunku nagiej osoby. Przygotowana nowelizacja Kodeksu karnego przewiduje dodanie art. 202a i 202b, które zakładają penalizację czynów polegających na:

1) utrwalaniu treści pornograficznych z udziałem osoby bez jej zgody,

2) sprowadzaniu, przechowywaniu lub posiadaniu treści pornograficznych z udziałem osoby, która nie wyraziła zgody na utrwalanie,

3) rozpowszechnianiu obrazu nagiej osoby bez jej zgody, utrwalonego z użyciem przemocy, przez nadużycie zaufania lub podstępem.

Jednocześnie (w art. 205 K.k.) proponuje się wprowadzenie trybu ścigania tych przestępstw na wniosek pokrzywdzonego, podobnie jak w przypadku innych wymienionych w tym przepisie przestępstw z rozdziału XXV Kodeksu karnego. Jest to wynikiem respektowania woli osoby pokrzywdzonej, która ma prawo zadecydować, czy życzy sobie ścigania, z którym wiąże się m.in. groźba wtórnej wiktymizacji.

Projekt omawianej nowelizacji Kodeksu karnego został skierowany do rozpatrzenia przez Radę Ministrów w trybie obiegowym.

Jednocześnie uprzejmie wyjaśniam, że odnośnie pytań nr 1 i 3 sformułowanych w interpelacji najbardziej właściwy do udzielenia odpowiedzi wydaje się generalny inspektor ochrony danych osobowych, któremu Ministerstwo Sprawiedliwości przekazało treść tej interpelacji. Na podstawie podjętych w trybie roboczym konsultacji należy wnosić, że organ ten będzie zainteresowany wypowiedzeniem się w omawianych sprawach.

Z wyrazami szacunku

Podsekretarz stanu

Zbigniew Wrona

Warszawa, dnia 6 listopada 2008 r. "

Opcje przeglądania komentarzy

Wybierz sposób przeglądania komentarzy oraz kliknij "Zachowaj ustawienia", by aktywować zmiany.

Czyli liczba skazań prawie,

Czyli liczba skazań prawie, że znikoma... Jak się to ma do statystyk policji? (http://www.e-ochronadanych.pl/a,1374,statystyki-przestepstw-z-art-49-54-ustawy-o-ochronie-danych-osobowych.html)

Czy naprawdę aż tak dużo spraw zostało umorzonych? Jak inaczej rozumieć tę zależność? Czy przy innych typach przestępstw jest podobnie?

Pozdrawiam,
LG

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>