Interpelacja w sprawie konieczności rejestracji witryn internetowych

Kolejna interpelacja związana z rejestrowaniem witryn internetowych, jako dzienniki lub czasopisma. Interpelację złożył w zeszłym roku poseł Jarosław Stawiarski. Odpowiedzi udzielił p. Piotr Żuchowski - sekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Zwracam uwagę na to, że interpelacja została złożona pod koniec zeszłego roku, podobnie jak właśnie wówczas udzielono odpowiedzi. Dlatego nie jest już aktualne stwierdzenie ministra Żuchowskiego, że w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego nie są prowadzone prace legislacyjne związane z nowelizacją ustawy Prawo prasowe. Natomiast warto odnotować, że zdaniem ministra wystarczy periodyczność i przekazywanie informacji, by blog mógł być uznany za prasę (sic!)... Nie każdą prasę należy rejestrować, a w internecie nie ma druku, nie ma też często przekazu za pomocą dźwięku lub dźwięku i obrazu (jednocześnie), a to są elementy definiujące dziennik lub czasopismo, które podlegają rejestracji. Odnoszę wrażenie, że ministerstwo uciekło od odpowiedzi. Mam niedosyt, ale odpowiedź świadczy o stanie rozpoznania tematu przez ministerstwo w grudniu zeszłego roku.

Interpelacja nr 6312 do ministra kultury i dziedzictwa narodowego w sprawie konieczności rejestracji witryn internetowych jako dzienników lub czasopism w świetle ustawy Prawo prasowe:

"W ostatnich latach coraz bardziej powszechne staje się redagowanie przez parlamentarzystów stron internetowych (blogów), na których zamieszczane są bieżące informacje na temat ich działalności oraz komentarze do wydarzeń w kraju oraz okręgach wyborczych. Polskie Prawo prasowe pochodzi z 1984 r., w związku z czym ustawa ta nie reguluje funkcjonowania serwisów informacyjnych oraz witryn w Internecie. Jednak art. 7 ust. 1 ustawy Prawo prasowe mówi, że prasą są także wszelkie istniejące i powstające w wyniku postępu technicznego środki masowego przekazywania (...) upowszechniające publikacje periodyczne za pomocą druku, wizji, fonii lub innej techniki rozpowszechniania. Wedle tych zapisów definicji dziennika lub czasopisma może odpowiadać wiele stron internetowych, których autorzy często nie zdają sobie sprawy, że są wydawcami czasopisma - jeżeli aktualizują swój serwis rzadziej niż raz w tygodniu, lub dziennika - jeżeli nowe informacje wprowadzają częściej niż raz na tydzień, i powinni swój serwis zarejestrować.

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 26 lipca (sygn. Akt IV KK 147/07) mówi, że każde czasopismo (za takie uznawana jest również strona internetowa), bez względu na sposób wydawania, podlega rejestracji we właściwym sądzie okręgowym.

W związku z powyższym chciałbym zapytać Pana Ministra:

1. Czy blogi i strony internetowe posłów powinny podlegać rejestracji jako dzienniki lub czasopisma w świetle ustawy Prawo prasowe?

2. Czy Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego planuje nowelizację Prawa prasowego, tak by uwzględniało zmiany technologiczne obecnych czasów?

Z poważaniem

Poseł Jarosław Stawiarski

Warszawa, dnia 6 listopada 2008 r. "

Odpowiedź sekretarza stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego - z upoważnienia ministra - na interpelację nr 6312 w sprawie konieczności rejestracji witryn internetowych jako dzienników lub czasopism w świetle ustawy Prawo prasowe:

"Szanowny Panie Marszałku! W odpowiedzi na interpelację pana posła Jarosława Stawiarskiego z dnia 15 listopada br. w sprawie konieczności rejestracji witryn internetowych jako dzienników lub czasopism w świetle ustawy Prawo prasowe (sygn. SPS-023-6312/08) uprzejmie przekazuję stosowne informacje.

W pierwszej kolejności należy rozważyć, czy witryna internetowa może zostać uznana za dziennik lub czasopismo. Należy zauważyć, że przedstawiona kwestia była przedmiotem rozważań Sądu Najwyższego. W uzasadnieniu postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 26 lipca 2007 r. (sygn. IV KK 174/07) stwierdzone zostało, iż: ˝jest rzeczą bezsporną, że dzienniki i czasopisma przez to, że ukazują się w formie przekazu internetowego, nie tracą znamion tytułu prasowego, i to zarówno wówczas, gdy przekaz internetowy towarzyszy przekazowi utrwalonemu na papierze, drukowanemu, stanowiąc inną, elektroniczną jego postać w systemie online, jak i wówczas, gdy przekaz istnieje tylko w formie elektronicznej w Internecie, ale ukazuje się tylko periodycznie, spełniając wymogi, o których mowa w art. 7 ust. 2 ustawy Prawo prasowe˝. Tak więc zgodnie z orzeczeniem Sądu Najwyższego obowiązkowi rejestracji podlegają witryny internetowe, które można uznać za dziennik (tj. ogólnoinformacyjny druk periodyczny lub przekaz za pomocą dźwięku oraz dźwięku i obrazu, ukazujący się częściej niż raz w tygodniu) lub czasopismo (tj. druk periodyczny ukazujący się nie częściej niż raz w tygodniu, a nie rzadziej niż raz w roku). Witryny internetowe, które nie są objęte ww. definicjami nie podlegają więc obowiązkowi rejestracji. Należy zauważyć, że wydawanie elektronicznej prasy w Internecie musi być rejestrowane, zgodnie z treścią art. 7 ust. 2 pkt 1 Prawa prasowego, w którym stwierdzono jednoznacznie, że ˝(...) prasą są wszelkie nie tylko istniejące, ale i powstające w wyniku postępu technicznego środki masowego przekazywania˝, oczywiście pod warunkiem że rozpowszechniają publikacje periodyczne, które ustawodawca traktuje jako prasę. Sytuacja inaczej kształtuje się w przypadku blogów oraz stron www. W przypadku blogów czy stron www należy rozpatrywać każdy przypadek indywidualnie. Należy zauważyć, że blogi czy strony www, które mogłyby być traktowane jako prasa, muszą spełniać takie same warunki jak czasopisma czy dzienniki. Dlatego też należy pamiętać o tym, że nie wszystkie blogi czy strony www są prasą, lecz jedynie te, które przekazują informacje i ukazują się z pewną periodycznością. Dopiero w momencie uznania blogu za prasę rodzi się obowiązek jego rejestracji.

Reasumując, prasą mogą być również publikacje rozpowszechniane za pomocą Internetu. Pamiętać również trzeba o tym, że jeżeli osoba rozpowszechnia dziennik bądź czasopismo za pośrednictwem Internetu bez wymaganej we właściwym sądzie okręgowym rejestracji, wyczerpuje tym samym znamiona przestępstwa z art. 45 ustawy Prawo prasowe.

Podkreślić należy, że orzeczenie Sądu Najwyższego przywołane na wstępie jest wiążące jedynie w przedmiotowej sprawie, co nie zmienia faktu, że wszelkie orzeczenia Sądu Najwyższego mają wpływ na pracę sądów niższych instancji. Ponadto coraz większa część doktryny Prawa prasowego przychyla się do przedstawionego wyżej poglądu i zalicza internetowe serwisy informacyjne do prasy w rozumieniu art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo prasowe. Uznanie tego poglądu powoduje, iż osoby tworzące i redagujące informacje zamieszczane w portalu mogą być uznane za dziennikarzy, a więc objęte są szczególnym reżimem prawnym regulowanym przez ustawę Prawo prasowe. Należy jednak zauważyć, iż minister kultury i dziedzictwa narodowego nie posiada uprawnienia do wydawania interpretacji obowiązujących przepisów prawa.

Jednocześnie uprzejmie informuję, iż w chwili obecnej w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego nie są prowadzone prace legislacyjne związane z nowelizacją ustawy Prawo prasowe.

Mam nadzieję, że Pan Marszałek uzna powyższe wyjaśnienia za wystarczające.

Z poważaniem

Sekretarz stanu

Piotr Żuchowski

Warszawa, dnia 1 grudnia 2008 r. "

Opcje przeglądania komentarzy

Wybierz sposób przeglądania komentarzy oraz kliknij "Zachowaj ustawienia", by aktywować zmiany.

Mikroblogi też...?!

Jeśli szczególnie "złośliwie" interpretować sławetny zapis, to mikroblogi też są "drukiem periodycznym ukazującym się nie częściej niż raz w tygodniu, a nie rzadziej niż raz w roku".

Idąc dalej tym tropem - jestem dziennikarzem. Wprawdzie informuję tylko o sobie, ale to wystarczy, bo "periodycznie".

Mam nadzieję, że ktoś jednak tę paranoję wyprostuje.

nie są drukiem

VaGla's picture

Mikroblogi (cokolwiek znaczy mikro- i co kolwiek znaczy blog), jeśli myślimy o serwisach internetowych, nie są drukiem.

Bycie dziennikarzem nie zależy zaś od tego, czy mamy do czynienia z drukiem czy nie. Druk lub przekaz za pomocą dźwięku lub przekaz za pomocą dźwięku i obrazu (łącznie) to elementy, które determinują nam uznanie za dziennik lub czasopismo (te wymagają rejestracji), nie zaś do uznania za prasę (kategoria szersza niż dziennik i czasopismo).
--
[VaGla] Vigilant Android Generated for Logical Assassination

Co to jest prasa? Periodyczność

Witam.
Jak można przeczytać w ustawie

prasa oznacza publikacje periodyczne, które nie tworzą zamkniętej, jednorodnej całości, ukazujące się nie rzadziej niż raz do roku, opatrzone stałym tytułem albo nazwą, numerem bieżącym i datą [...] prasą są także [...] środki masowego przekazywania, [...] upowszechniające publikacje periodyczne[...][1]

Czy znaczy to, że do prasy nie zaliczamy strony, która nie jest modyfikowana w zadeklarowanych i regularnych odstępach czasu?

fn1. Prawo prasowe, Art. 7 ust. 2.

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>