Dozwolony użytek prywatny

W dziale prace magisterskie prezentuję dziś pracę na temat dozwolonego użytku prywatnego. Autorem nadesłanej pracy jest Mikołaj Podolski, pracę obronił w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim, na Wydziale Prawa i Administracji. Praca została napisana pod kierunkiem doktora Jana Piszczka. W serwisie wcześniej publikowałem pracę Dozwolony użytek prywatny a postęp technologiczny, autorstwa Łukasza Draszczyka. Jak napisał mi p. Mikołaj Podolski, przesyłając dziś publikowaną pracę: "Wiem, że praca o podanej tematyce gościła już w serwisie, jednak moja znacznie się różni od niej, przede wszystkim "zawiera" mniej technologii a więcej prawa". Zachęcam do lektury i komentowania.

Dozwolony użytek prywatny
Mikołaj Podolski

Niniejszy dokument zawiera jedynie wybór z pracy. Cała praca znajduje się w pliku mgr_m_podolski.pdf (1 Mb).

Uwagi dotyczące cytowania:
Mikołaj Podolski, "Dozwolony użytek prywatny", Olsztyn 2008, http://www.vagla.pl

Spis treści

Wyjaśnienie skrótów i pojęć technicznych

Wstęp

Rozdział 1: Istota dozwolonego użytku prywatnego w prawie autorskim
1.1 Cel i funkcja dozwolonego użytku
1.2 Użytek publiczny
1.3 Pojęcie dozwolonego użytku prywatnego
1.4 Zakres użytku prywatnego
1.4.1 Zakres podmiotowy
1.4.2 Zakres przedmiotowy
1.5 Treść
1.6 Słuszne interesy twórcy
1.7 Ograniczenia nakładane przez producentów i dystrybutorów utworów a uprawnienia konsumentów
1.8 Problem sieci p2p
1.8.1 Zagadnienia ogólne
1.8.2 Zasada działania
1.8.3 Problem międzynarodowości
1.8.4 P2P a prawo
1.9 Szczególne ujęcie programów komputerowych w ustawie i jego zasadność
1.10 Kopia w świetle obowiązujących przepisów

Rozdział 2: Dozwolony użytek prywatny zagranicą
2.1 Prawo międzynarodowe
2.2 Prawo UE
2.3 Wybrane państwa spoza Europy
2.4 Wybrane państwa zachodnioeuropejskie
2.5 Kierunki zmian i spory zagranicą w 2008r.
2.6 Porównanie rozwiązań zagranicznych z polskimi

Rozdział 3: Stan prawny w Polsce
3.1 Porównanie stanu faktycznego z prawnym
3.1.1 Świadomość społeczna
3.1.2 Polityka organizacji zarządzających autorskimi prawami majątkowymi
3.1.3 Podejście władz wykonawczych do problemu
3.1.4 Opłaty pobierane od sprzedawców i importerów nośników i urządzeń służących do rejestracji i kopiowania utworów
3.1.5 Problemy techniczne
3.2 Ocena stanu prawnego
3.3 Propozycje zmian

Zakończenie
Summary
Bibliografia

Wstęp
O ile łatwo zrozumieć stosunek twórców, dystrybutorów oraz organizacji zarządzających zbiorowymi prawami autorskimi, jak i samych konsumentów do instytucji dozwolonego użytku osobistego w prawie autorskim, o tyle trudne jest to w przypadku nie zawsze doinformowanych mediów, coraz bardziej „agresywnym” podejściu policji i prokuratorów oraz nierzadko bierności środowisk prawniczych. Większość z nas z dozwolonym użytkiem osobistym styka się każdego dnia. Muzyka w samochodzie może być odtwarzana z kopii płyty cd, dźwięk budzika w komórce może być zgrany z kasety mc, czytana przez nas książka może być kopią sporządzoną w zakładzie kserograficznym, oglądany film na płycie dvd nie musi należeć do nas, tylko np. być pożyczony od bliskiego kolegi. W świetle rewolucji techniki medialnej, w której właściwie cały czas żyjemy od czasów Marconiego, wręcz trudno uciec od zalewu obrazów, dźwięków, przekazu, gdyż wiązałoby się to raczej z ucieczką od cywilizacji...

O ich doniosłej roli nie trzeba nikogo przekonywać - wszak już rewolucyjny wynalazek Gutenberga, dzięki któremu ceny książek (porównywalne przedtem z cenami domów) drastycznie spadły, zapoczątkował nową erę w dziejach ludzkości, w której umysł stanął wyżej nad siłą, a utwór (w dzisiejszym jego słowa znaczeniu) stał się czymś dostępnym dla zwykłych śmiertelników...

Nie sposób pisać o dozwolonym użytku nie mając na względzie wypowiedzi nawołujących do zmiany obowiązujących przepisów, gdyż są one nieodzowne w najbliższym czasie. Druga połowa XX wieku przyniosła wiele powszechnie dostępnych urządzeń, umożliwiających samodzielne kopiowanie utworów wszelkiego rodzaju a niejednokrotnie również ingerencję w nie. Na wymienienie zasługują choćby dwukasetowe magnetofony, umożliwiające szybkie kopiowanie kasety, upowszechnienie urządzeń reprograficznych, faksów i kamer (które dziś służą nawet do zapisywania filmów podczas projekcji w kinach), czy wreszcie rewolucyjne płyty cd, które całkowicie odmieniły wszelkiego rodzaju zapisywanie danych, otwierając wiele perspektyw na następne stulecie. Początek obecnego tysiąclecia obfituje w różnego rodzaju formy wykonywania kopii, jak i przenoszenia danych. Płyty dvd, pendrivy, telefony komórkowe z dużą pamięcią, minidyski, przenośne odtwarzacze mp3 to dopiero początek przełomowej zmiany, którą szykują nam specjaliści od zapisu danych z wykorzystaniem systemów binarnych. Już za kilka lat płyta dvd odda prymat płytom o kilkukrotnie większej pojemności (prawdopodobnie blu-ray). Na wzmiankę zasługują też nowe aparaty cyfrowe, które dzięki obsłudze milionów pikseli potrafią dokładnie fotografować strony książek, czasopism, a nawet bardzo wiernie oddać np. obraz namalowany przez artystę.

Jednak wiek XXI to przede wszystkim wiek Internetu. To nowe medium pozwala wymieniać dane i informacje pomiędzy ludźmi na całym świecie. Nagle świat stał się mały, stał się „globalną wioską”. Dostaliśmy dostęp do wiedzy i rozrywki. Możemy szukać informacji o florze w Bangladeszu, pisać skargi do gabinetu prezydenta USA i przesyłać zdjęcia swojego psa koledze w Johannesburgu. Za darmo. Mamy również praktycznie nieograniczony dostęp do utworów. W jakim stopniu spełnia on zasady dozwolonego użytku prywatnego?

Już dziś trwają prace nad nowymi łączami internetowymi, które pozwalają przesyłać kilka gigabajtów (czyli kilka do kilkunastu filmów pełnometrażowych w formacie DivX) w zaledwie kilka sekund. Od kilku lat w sieci obserwujemy dominację serwisów peer-2-peer , które pozwalają wymieniać (w tym wyłącznie pobierać lub rozpowszechniać) programy komputerowe, utwory muzyczne, filmowe, obrazy i dokumenty, właściwie bez jakichkolwiek ograniczeń nakładanych przez program czy administratorów sieci.

Jak należy wnioskować z przedstawionych rozważań, wymiana wszelkiego rodzaju utworami nigdy przedtem nie była tak prosta i nieuniknione jest jej ułatwianie dzięki coraz to doskonalszym technologiom. Wraz z ową łatwością wzrasta również zapotrzebowanie na wszelkiego rodzaju działalność twórczą. Dostęp do wiedzy oraz kultura (sama w sobie) kwitnie, jednak często zapomina się przy tym o prawach autorskich.

Instytucja dozwolonego użytku (zarówno osobistego, jak i publicznego) ma na celu pogodzenie interesów twórców z interesami użytkowników. Trudno jednak nie zgodzić się z tezą, że najbardziej korzystają na tym inni, mianowicie pośrednicy.

Całe sztaby managerów, producentów, dystrybutorów a przede wszystkim organizacje zarządzające zbiorowo prawami autorskimi, często próbują wykorzystywać luki i niejasności dotyczące dozwolonego użytku dla własnych celów. Batalie sądowe na tym gruncie prowadzi się w większości krajów Europy Zachodniej oraz w Ameryce Północnej. Wydaje się, że prawo nie nadąża za rozwojem informatyzacji. Jednak nawet na początku lat dziewięćdziesiątych nikt, włączając w to pisarzy science-fiction, nie był w stanie przewidzieć tak dynamicznego rozwoju sieci Internet. Sądy, szczególnie w Europie, wydają bardzo rozbieżne wyroki, trudno więc dostrzec jedną drogę, w którą potrafiłoby pójść prawodawstwo. Debaty w kwestii dozwolonego użytku w środowiskach prawniczych są podejmowanie niechętnie (choć pozytywnym wyjątkiem jest Francja), czego następstwem jest najczęściej utrzymanie status quo i pozostawienie sprawy sądom. Koło się zamyka...

Ze względów praktycznych odniesienie do „utworów” będzie oznaczało również prawa pokrewne, zgodnie z art. 100 upap, wobec których również ograniczono autorskie prawa do korzystania i rozporządzania w świetle dozwolonego użytku prywatnego na korzyść użytkowania przez szerszy krąg podmiotów.

W niniejszej pracy przede wszystkim koncentruję się na samej istocie dozwolonego użytku osobistego, trudno bowiem zaprzeczyć, że jest on niezbędny w istniejącym porządku prawnym. Badając jego unormowanie powinno się spojrzeć przez pryzmat celu, w jakim był on wprowadzony i czy jest on właściwie osiągany przez przepisy prawne. Należy rozwiać bardzo wiele kontrowersji, głównie dotyczących zakresu przedmiotowego i podmiotowego. Wśród każdej ze stron jest wiele podmiotów łamiących lub naginających istniejący stan prawny, warto więc się przyjrzeć zarówno ograniczaniu korzystania z nabytego produktu u konsumentów, jak i bezpardonowemu i masowemu naruszaniu słusznych interesów twórców.

Kilka kwestii zostało celowo wyeksponowanych, aby zaznaczyć ich rangę i wyjaśnić wiele zagadnień spornych, które nie są jednoznaczne. Zwłaszcza tematyka serwisów p2p należy do najbardziej kontrowersyjnych zagadnień, m.in. dzięki nagłaśnianiu jej przez media, bardzo łatwemu dostępowi do tych serwisów i całkowitej wolności w nich panujących, co nie jest oczywiście na rękę szczególnie potentatom medialnym.

Dziwi uprzywilejowane traktowanie programów komputerowych, z racji tego, że większość nośników, na których są one zapisywane albo może łatwo ulec zniszczeniu (np. przez położenie dyskietki zbyt blisko telefonu komórkowego, porysowanie płyty cd) albo jest podatna na różnego rodzaju „szkodniki” (wirusy komputerowe, trojany itd.).

Nie można nie zwracać uwagi na próby zmian i (czasem precedensowe) wyroki sądów dotyczących dozwolonego użytku osobistego w innych krajach, gdyż Polska jest daleko w tyle w tej materii. Patrząc realnie, ujednolicanie tego zagadnienia choćby tylko w krajach północnoatlantyckich jest wręcz nieodzowne, nie tylko ze względu na wielkie migracje i kontakty na wszelakim gruncie, ale również ze względu na zagrożenie ze strony innych państw, które nie chronią aż w takim stopniu własności intelektualnej. Informatyzacja całego świata jest procesem nieodwracalnym i nie do zatrzymania a interesy odbiorców i twórców utworów muszą być chronione. Sporą część tej pracy zajmie omówienie kierunku przyszłej regulacji, ponieważ - jak widać na przykładzie państw zachodnich - dozwolony użytek prywatny ma nikłe szanse na przetrwanie w obecnej formie. Trudno jednak na dzień dzisiejszy prorokować w jakim kierunku te zmiany zmierzają...

Porównanie stanu faktycznego ze stanem prawnym w Polsce w rozdziale trzecim ma na celu uświadomić jak skuteczne jest prawo i na ile skuteczne być powinno. W dzisiejszym zinformatyzowanym społeczeństwie granica między interpretacją „piractwa” przyjmowaną w mediach, a dozwolonym użytkiem prywatnym jest bardzo wątła. W tej pracy postaram się przedstawić jej przebieg. Z badań Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że pod koniec 2007 r. aż 54% gospodarstw domowych posiadało komputer, a 41% dostęp do Internetu. Opłaty pobierane od sprzedawców i importerów nośników służących do rejestracji i kopiowania utworów są bardzo kontrowersyjne, jeśliby spojrzeć na ograniczenia nakładane podczas owej rejestracji i kopiowania. Poza tym, jak już wspomniałem, przy uchwalaniu i wykonywaniu prawa należy brać pod uwagę interesy obu stron, podczas gdy wydaje się, iż w Polsce konsumenci są z góry skazani na porażkę we wszelkich sporach na tym gruncie. Nawyki, możliwości i wszelkiego rodzaju moda mają istotny wpływ na przestrzeganie bądź łamanie obowiązującego przez obywateli prawa, więc kilka aspektów socjologicznych wymaga prezentacji w tej pracy. Jeśli nie znajdą się logiczne i kompromisowe rozwiązania, spory nie będą miały końca, a wręcz przybiorą na sile, zwłaszcza w Polsce.

Bibliografia

I Pozycje książkowe
1) Barta J., Markiewicz R., Internet a prawo, Kraków 1998
2) Barta J., Markiewicz R., Prawo autorskie i prawa pokrewne, Warszawa, Kraków 2007
3) Barta J., Markiewicz R., Prawo autorskie. Przepisy. Orzecznictwo. Umowy międzynarodowe, Warszawa 2002
4) Bieranowski A., Prawo rzeczowe, [w:] Prawo cywilne w zarysie, Bieranowski A., Bogdalski P., Goettel M., Kraków 2003
5) Bogdalski P., Środki ochrony autorskich praw majątkowych oraz ich dochodzenie w świetle prawa polskiego, Kraków 2003
6) Brzozowski J., Kimak S., Prawa autorskie do programu komputerowego, [w:] Prawne aspekty e-biznesu, pod red. Mendysa W., Rzeszów 2005
7) Golat R., Prawo autorskie i prawa pokrewne, Warszawa 2005
8) Halsbury’s Statues of England and Wales, tom 11, Beccles 2006
9) Hetman J., Podstawy prawa własności intelektualnej, Warszawa 2008
10) Hołyst B., Kryminalistyka, Warszawa 2004
11) Jung B. [red.], Media, komunikacja, biznes elektroniczny, Warszawa 2001
12) Karpowicz A., Prawo autorskie i prasowe dla dziennikarzy, Warszawa 1997
13) Kuś I., Senda Z., Prawo autorskie i prawa pokrewne- Poradnik przedsiębiorcy, Radom 2004
14) Lessig L., Wolna kultura, Warszawa 2005
15) Marcinkowska J., Dozwolony użytek w prawie autorskim, Zeszyt naukowy UJ 87, Kraków 2004
16) Machała W., Dozwolony użytek prywatny w polskim prawie autorskim, Warszawa 2003
17) Waglowski P., Prawo w sieci- zarys regulacji internetu, Gliwice 2005

II Wykaz artykułów z dzienników i czasopism

1) Bigo Ł., Szkodniki są wśród nas, PC World Komputer, 2006, nr 12
2) Campbell A., YouTube to pay fees for music clips, angielskie wydanie Metro z dnia 31.08.2007
3) Drużycki K., Nowa era sieci p2p, Komputer Świat ekspert, 2008, nr 4
4) Filiciak M., Halawa M., Prywatność na wynos, Gazeta Wyborcza z dnia 30.05.2007
5) Krakowiak L., Bądź piratem- to legalne, PC World Komputer, 2006, nr12
6) Nowe szaty cesarza, PCFormat, 2005, nr 10
7) Sandecki M., Piraci wszystkich krajów, łączcie się, Gazeta Wyborcza, z dnia 10.04.2008
8) Szpecht P., South Park za friko, Komputer Świat, 2008, nr 8

III Wykaz krajowych aktów prawnych

1) Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997r., Dz. U. Nr 78, poz. 483
2) Ustawa z dnia 10 lipca 1952r. o prawie autorskim, Dz.U. 1952 nr 34 poz. 234
3) Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny, Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93
4) Ustawa z dnia 26 stycznia 1984r. Prawo prasowe, Dz.U. 1984 nr 5 poz. 24
5) Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990r. o Policji, Dz.U. 1990 nr 30 poz. 179
6) Ustawa z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83
7) Ustawa z dnia 7 października 1999r. o języku polskim, Dz.U. 1999 nr 90 poz. 999
8) Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 2 czerwca 2003 r. w sprawie określenia kategorii urządzeń i nośników służących do utrwalania utworów oraz opłat od tych urządzeń i nośników z tytułu ich sprzedaży przez producentów i importerów, Dz. U. 2003 Nr 105 poz. 991

IV Wykaz międzynarodowych i zagranicznych aktów prawnych

1) Akt paryski Konwencji Berneńskiej o ochronie dzieł literackich i artystycznych z dnia 24 lipca 1971 r. art. 9, Dz.U. 1990 nr 82 poz. 474
2) Międzynarodowa konwencja o ochronie wykonawców, producentów fonogramów oraz organizacji nadawczych, sporządzona w Rzymie dnia 26 października 1961 r., art. 15, Dz. U. z 1997 r. nr 125, poz. 800
3) Porozumienie w sprawie handlowych aspektów praw własności intelektualnej, art. 7, załącznik w Dz. U. Z 1996 r. nr 32, poz. 143
4) Traktat WIPO o prawie autorskim, sporządzony w Genewie dnia 20 grudnia 1996 r., Dz.U. 2003 nr 80 poz. 715
5) Traktat WIPO o artystycznych wykonaniach i fonogramach, sporządzony w Genewie dnia 20 grudnia 1996 r., Dz.U. 2004 nr 41 poz. 375
6) Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską
7) Dyrektywa 2001/29/WE Parlamentu i Rady z dnia 22 maja 2001r. w sprawie harmonizacji niektórych aspektów prawa autorskiego i praw pokrewnych w społeczeństwie informatycznym
8) Copyright Law of Japan
9) Kanadyjski Copyright Act

V Inne źródła

1) Bieda R., Kopia zapasowa programu komputerowego, http://www.prawnik.net.pl/pwi/kopiazapasowa.htm
2) Chudziński M., Japonia będzie odcinać internet piratom, a Szwecja ujawni ich dane, 2008, http://gospodarka.gazeta.pl/gospodarka/1,33181,5027375.html
3) Digital Rights Management, http://pl.wikipedia.org/wiki/Digital_Rights_Management
4) ETS – udostępniający pliki mają prawo pozostać anonimowi!, 2008, http://news.torrent.pl/n1164ets_udostepniajacy_pliki_maja_prawo_pozostac_anonimowi.html
5) EU Copyright Directive i nowelizacja prawa autorskiego, 2006, http://www.isoc.org.pl/wiki/index.php/EU%20Copyright%20Directive%20i%20nowelizacja%20prawa%20autorskiego
6) Fair dealing, http://en.wikipedia.org/wiki/Fair_dealing;
7) Fair use, http://en.wikipedia.org/wiki/Fair_use
8) Fogel K., Zapowiedź Świata Post-Copyright, http://www.kto.org.pl/wp-content/uploads/2007/06/zapowiedz-swiata-post-copyright.pdf
9) Francuski precedens - P2P legalne?, 2006, http://www.kurczeblade.pl/2006/04/12/francuski-precedens-p2p-legalne.html
10) Francuzi chcą bez zabezpieczeń, 2006, http://mp3.wp.pl/p/informacje/njus/248729.html
11) Grafika:Berne Convention.png, http://pl.wikipedia.org/wiki/Grafika:Berne_Convention.png
12) GUS o Internecie w Polsce, 2007, http://dobreprogramy.pl/index.php?dz=15&n=7881&GUS+o+Internecie+w+Polsce
13) http://news.torrent.pl/p2pedia/Hash
14) http://news.torrent.pl/p2pedia/Skype
15) http://pl.wikipedia.org/wiki/Strona_główna
16) http://sjp.pwn.pl/lista.php?co=kopia
17) http://strategis.ic.gc.ca/epic/site/ippd-dppi.nsf/vwapj/IndustryCanadaPaperMay4_2007_en.pdf/$FILE/IndustryCanadaPaperMay4_2007_en.pdf
18) http://www.iipa.com/rbc/2007/2007SPEC301POLAND.pdf
19) http://www.naloty.pl/
20) http://www.pcworld.com.pl/sonda/1199.html
21) http://www.repubblica.it/2007/09/sezioni/scienza_e_tecnologia/diritti-web/legge-mp3/legge-mp3.html
22) Izquierdo L., Zawsze online i pod kontrolą, 2008, http://wiadomosci.onet.pl/1487248,720,1,zawsze_online_i_pod_kontrola,kioskart.html
24) Internet Study 2007, http://www.ipoque.com/news_&_events/internet_studies/internet_study_2007
25) Kelly K., Better Than Free, 2008, http://www.kk.org/thetechnium/archives/2008/01/better_than_fre.php
26) Klecor T., Dla kogo dozwolony użytek osobisty?, 2007, http://pingwinarium.pl/prawo/aktualnosci/dla_kogo_dozwolony_uzytek_osobisty
27) Kuźmiński M., Licencja na podglądanie, 2007, http://tygodnik2003-2007.onet.pl/1547,1412020,dzial.html
28) Leake J., Koniec internetu!, 2008, http://portalwiedzy.onet.pl/4868,31985,1480696,1,czasopisma.html
29) Longo A., Quel comma della legge italiana che "libera" gli mp3 su internet, 2008,
30) Miąsik M., IP Gestapo poucza, 2007, http://www.miasik.net/index.php?s=IP+Gestapo+poucza
31) Musielak B., Szwedzcy parlamentarzyści chcą zalegalizować “piractwo”, 2008, http://osnews.pl/szwedzcy-parlamentarzysci-chca-zalegalizowac-piractwo/
32) Napster, http://pl.wikipedia.org/wiki/Napster
33) Nietypowa promocja filmu "Jestem legendą" na DVD, 2008,
http://gry.onet.pl/1752809,,Jestem_legend%B1_na_DVD_Sprawd%BC_si%EA_w_wyzwaniu_on_line,wiadomosc.html
34) Nośniki danych, http://wwwnt.if.pwr.wroc.pl/kwazar/wproInforma/cd/rozdz_02.htm
35) Nowy Wiedźmin po wakacjach, 2008, http://gry.onet.pl/1744685,,Nowy_Wied%BCmin_po_wakacjach,wiadomosc.html
36) Piractwo kwitnie, 2008r., http://www.fkn.pl/1,460,1748897,1,wiadomosc.html
37) Prawa nabywcy legalnego CD, http://www.zpav.pl/zasady.asp?lang=pl
38) Radiohead nigdy więcej za darmo, 2008, http://muzyka.onet.pl/0,1740483,newsy.html
39) Spaleniak R., Polska pod lupą antypiratów, 2007, http://di.com.pl/archiwum/15953.html
40) Suszkiewicz M., Historie nie do końca prawdziwe, 2008, http://www.networld.pl/news/151249/Historie.nie.do.konca.prawdziwe.html
41) Szczecin: Zatrzymanie grupy osób propagujących piractwo w internecie, http://www.policja.pl/portal.php?serwis=pol&dzial=1&id=420&search=51
42) Tarkowski A., Radosna rewolucja, wolna kultura, 2005, http://www.obieg.pl/text/at_rrwk.php
43) Waglowski P., DADVSI po rozstrzygnięciu Trybunału - najostrzejsza ustawa na świecie, 2006, http://prawo.vagla.pl/node/6521
44) Waglowski P., Dlaczego 750 dolarów za piosenkę?, 2006, http://prawo.vagla.pl/node/6813
45) Waglowski P., Dyrektywa w sprawie harmonizacji niektórych aspektów prawa autorskiego i praw pokrewnych w społeczeństwie informacyjnym, 2005, http://prawo.vagla.pl/node/5509
46) Waglowski P., Hiszpania ogranicza dozwolony użytek osobisty, 2006, http://prawo.vagla.pl/node/6433
47) Waglowski P., Jeden do jednego i dozwolony użytek, 2004, http://prawo.vagla.pl/node/4699
48) Własność intelektualna- odpowiedzialność za naruszenie prawa, 2007, http://www.forum.prawnikow.pl/topics25/4948.htm
49) Wrogowie udostępniania plików - organizacje antypirackie, 2007, http://news.torrent.pl/old/prawo/wrogowie_udostepniania_plikow_organizacje_antypirackie.html

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>