Napisy w publicznej telewizji - inicjatywa w Parlamencie Europejskim

Kolejne doniesienie z frontu o dosępność informacji (por. dział accessibility niniejszego serwisu) i walki z wykluczeniem (nie tyle cyfrowym, chociaż po "switch off'ie" z telewizji analogowej do cyfrowej - też będzie można mówić o "wykluczeniu cyfrowym" - digital divide). Odnotuję informację, że Oświadczenie Pisemne 99/2007 w sprawie wprowadzenia napisów (subtitles) do wszystkich programów telewizji publicznych w całej Unii Europejskiej uzyskało w dniu 12.03.2008 r. poparcie 418 posłów w Parlamencie Europejskim.

W uzasadnieniu do zgłoszonej deklaracji pisemnej podniesiono, że w Europie problem całkowitej lub częściowej utraty słuchu dotyka ponad 83 mln. Medie publiczne mają do odegrania nieco inną rolę, niż media prywatne, działające wyłącznie dla zysku (chociaż można dyskutować, czy również media prywatne, te, które nie "muszą" realizować misji, nie powinny brać pod uwagę problemów osób niepełnosprawnych jako element przestrzegania praw człowieka w społeczeństwie informacyjnym; nie chcę tego tu przesądzać ani argumentować za taką tezą, jedynie sygnalizują). W liście z biura poselskiego p. Lidii Geringer de Oedenberg, Poseł do Parlamentu Europejskiego (autorka pisemnej deklaracji), czytamy m.in. co następuje:

Problem całkowitej lub częściowej utraty słuchu dotyka już ponad 83 miliony Europejczyków i w naszym starzejącym się społeczeństwie będzie się cały czas nasilał. Mając na uwadze, że Unia Europejska powinna zapewnić równy dostęp obywatelom do informacji, edukacji i dóbr kultury oraz, że telewizje publiczne mają do wypełnienia misję publiczną polegająca na informowaniu i edukowaniu swoich obywateli Lidia Geringer de Oedenberg, w ramach wykonywania mandatu Posła do Parlamentu Europejskiego, złożyła 12.11.2007 ww. Oświadczenie Pisemne zgodnie z art. 116 Regulaminu Parlamentu Europejskiego.

Uzyskane bardzo wysokie poparcie było możliwe także dzięki wielkiemu zaangażowaniu europejskich stowarzyszeń zrzeszających osoby głuche i niedosłyszące. Niewiele oświadczeń pisemnych jest w stanie przekroczyć próg 393 podpisów i upada po upływie regulaminowego terminu 3 miesięcy.

Oświadczenie obecnie zostanie przekazane do Komisji Europejskiej, z postulatem przedstawienia projektu legislacji zobowiązującego telewizje publiczne w UE do wprowadzenia napisów do wszystkich programów. Przewodniczący Parlamentu Europejskiego jest zobowiązany do przekazania niniejszego oświadczenia wraz z nazwiskami sygnatariuszy wszystkim rządom Państw Członkowskich, Komisji i Radzie.

Wprowadzenie napisów do wszystkich programów telewizji publicznych w Unii Europejskiej zapewni pełny odbiór ich oferty odbiorcom niesłyszącym, wspomagając dodatkowo naukę języków obcych!

Treść oświadczenia pisemnego, o którym mowa wyżej, dostępna jest na stronach Parlamentu Europejskiego. Zacytuję je również poniżej:

Oświadczenie pisemne w sprawie wprowadzenia napisów (subtitles) do wszystkich programów telewizji publicznych w UE
Parlament Europejski,
– uwzględniając Artykuły 3, 13, 149, 151 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską,
– uwzględniając art. 116 Regulaminu,

A. mając na uwadze, że Unia Europejska powinna zapewnić równy dostęp obywatelom do informacji, edukacji oraz dóbr kultury,

B. mając na uwadze, że w Europie problem całkowitej lub częściowej utraty słuchu dotyka ponad 83 mln. ludzi oraz, że w starzejącym się społeczeństwie europejskim problem ten będzie się jeszcze nasilać,

C. mając na uwadze powszechny dostęp do telewizji w Europie oraz, że telewizje publiczne mają do wypełnienia misję publiczną polegającą m.in. na informowaniu i edukowaniu swoich odbiorców,

D. mając na uwadze, że obecne technologie umożliwiają na bieżąco wprowadzanie napisów do programów telewizyjnych (także do programów na żywo), czego przykładem jest telewizja BBC, która zobowiązała się od kwietnia 2008 wprowadzić napisy do całości swojej oferty programowej,

1. uważa, że wprowadzenie napisów do wszystkich programów telewizji publicznych w UE jest niezbędne w celu zapewnienia pełnego odbioru ich oferty wszystkim odbiorcom, w tym osobom niesłyszącym i niedosłyszącym, wspomagając dodatkowo naukę języków obcych;

2. zwraca się do Komisji o przedstawienie projektu legislacji zobowiązującego telewizje publiczne w UE do wprowadzenia napisów do wszystkich programów;

3. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszego oświadczenia wraz z nazwiskami sygnatariuszy wszystkim rządom Państw Członkowskich, Komisji i Radzie.

Opcje przeglądania komentarzy

Wybierz sposób przeglądania komentarzy oraz kliknij "Zachowaj ustawienia", by aktywować zmiany.

inicjatywa dobra choć

inicjatywa dobra choć zastanawiam się jak będzie z realizacja tego w TVP

Captions

Samo subtitles to za mało. Dla osób z niepełnosprawnością słuchową należy tworzyć captions.

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>