Konsultacje: Program działań na rzecz wspierania elektronicznego handlu i usług

Ministerstwo Gospodarki poddało właśnie publicznym konsultacjom "Program działań na rzecz wspierania elektronicznego handlu i usług na lata 2008-2010". Wśród proponowanych do osiągnięcia celów (poprzedzonych analizą SWOT) zaproponowano "Zwiększenie wykorzystania handlu elektronicznego w działalności gospodarczej" (cel główny). Inne cele "dotyczą stworzenia odpowiedniego otoczenia dla biznesu elektronicznego, w tym w szczególności dla handlu i usług elektronicznych, zapewnienia wzrostu zastosowań rozwiązań gospodarki elektronicznej w działalności gospodarczej oraz stymulowania szerszego wykorzystania treści elektronicznych o walorach gospodarczych"... Na razie jednak nie ma skąd wziąć tego programu.

Dokument ma 60 stron. W chwili obecnej trwają prace konserwacyjne w serwisach internetowych Ministerstwa Gospodarki i serwisy te są "tymczasowo niedostępne". Jestem pewny, że niebawem tam właśnie będzie można znaleźć dokument, o którym sygnalnie jedynie informuję. Napiszę jeszcze, że przyjęcie tego programu wynika z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 marca 2007 r. w sprawie Planu Informatyzacji Państwa na lata 2007-2010. Tam też, w Tabeli 1. pt. "Działania w zakresie rozwoju społeczeństwa informacyjnego" (tabela zaś znajduje się w części trzeciej PIP pt. "Program działań w zakresie rozwoju społeczeństwa informacyjnego") wymieniono "Przygotowanie Programu działań na rzecz wspierania elektronicznego handlu i usług" z terminem realizacji do września 2007. Z PIP też wynika, że odpowiedzialne za to jest właśnie Ministerstwo Gospodarki.

Zacytuję może Wstęp projektu Programu:

Program działań na rzecz wspierania elektronicznego handlu i usług na lata 2008-2010 stanowi realizację Planu Informatyzacji Państwa na lata 2007-2010 (rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 marca 2007 r., Dz. U. Nr 61 poz. 415), który określa priorytety i cele informatyzacji państwa, zestawienie kluczowych projektów, program działań w zakresie rozwoju społeczeństwa informacyjnego oraz zadania publiczne realizowane z wykorzystaniem drogi elektronicznej. Program wpisuje się w działania dotyczące rozwoju społeczeństwa informacyjnego w zakresie rozwoju przedsiębiorczości i konkurencyjności.

Zgodnie z systemem realizacji Planu Informatyzacji Państwa na lata 2007-2010 przewidziane jest przyjęcie Strategii rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce na lata 2007-2013 , dla której w obszarze rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności w gospodarce elektronicznej dokumentem realizacyjnym będzie Program działań na rzecz wspierania elektronicznego handlu i usług na lata 2008-2010 . Program realizuje strategiczne cele działań państwa polegające na ułatwianiu prowadzenia działalności gospodarczej przy wykorzystaniu Internetu i innych środków komunikacji elektronicznej, tworzeniu warunków prawnych wykorzystania narzędzi teleinformatycznych w działalności gospodarczej, ułatwianiu zdalnego podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Termin handel elektroniczny jest odpowiednikiem angielskiego terminu electronic commerce i oznacza prowadzenie działalności gospodarczej poprzez powszechnie dostępne sieci teleinformatyczne. W Programie zidentyfikowano kluczowe parametry, które charakteryzują rynek elektronicznego handlu i usług, określono poziom jego zaawansowania, wskazano dominujące trendy rynkowe oraz zidentyfikowano główne bariery jego rozwoju. Należy na wstępie podkreślić, że rynek handlu elektronicznego w Polsce jest niewielki i stanowi jedynie 1% handlu detalicznego i ok. 6% handlu hurtowego. Zaledwie 10% obywateli dokonuje transakcji w Internecie, 5% przelewów bankowych obywateli to przelewy elektroniczne, a niecały 10% pobiera elektroniczne formularze urzędowe. W Programie wzięto więc pod uwagę kluczowe wyzwania, jakie stoją przed upowszechnieniem handlu elektronicznego, a więc niedostateczny poziom adaptacji technologii IT w polskich przedsiębiorstwach, niewielki udział handlu elektronicznego w obrotach handlowych ogółem, słabo rozwinięty rynek treści cyfrowych, niedostateczne bezpieczeństwo transakcji zawieranych elektronicznie oraz niewystarczającą interoperacyjność wykorzystywanych systemów informatycznych.

Działania przewidziane w Programie działań na rzecz wspierania elektronicznego handlu i usług mają przyczynić się do stworzenia odpowiedniego otoczenia dla handlu i biznesu elektronicznego, zapewnić wzrost zastosowań rozwiązań gospodarki elektronicznej w działalności gospodarczej oraz stymulować szersze wykorzystanie treści elektronicznych o walorach gospodarczych. W efekcie powstanie dodatkowy impuls pozwalający przyspieszyć tempo wzrostu gospodarczego oraz zmienić strukturę rynku IT w Polsce w kierunku zwiększenia udziału usług informatycznych i wzrostu rynku produkcji oprogramowania.
Wspieranie innowacyjnych zastosowań narzędzi teleinformatycznych w działalności gospodarczej wymaga działań na wielu płaszczyznach. Z jednej strony konieczne są nakłady inwestycyjne w innowacyjne technologie IT i kapitał ludzki na poziomie przedsiębiorstwa. Z drugiej strony istotne jest zapewnienie przyjaznego otoczenia dla innowacji w IT poprzez wydatki na edukację, badania i rozwój oraz tworzenie lepszych warunków do finansowania przez przedsiębiorstwa projektów innowacyjnych. Oznacza to również nieadekwatność ponoszenia wydatków jedynie na samo wyposażenie przedsiębiorstw w technologie teleinformatyczne, a konieczność powiązania tych inwestycji z modelem biznesowym przedsiębiorstwa. W przypadku komplementarnych działań w innych obszarach, jak np. w zakresie innowacyjności Program będzie odwoływał się do instrumentów, które już zostały stworzone i mogą wspólnie przyczynić się do realizacji celów programowych.

Program działań na rzecz wspierania elektronicznego handlu i usług na lata 2008-2010 składa się z następujących elementów:

  • diagnozy wybranych obszarów służących rozwojowi handlu elektronicznego i usług elektronicznych w Polsce,
  • analizy SWOT,
  • informacji dotyczącej udzielonego wsparcia w obszarze handlu elektronicznego,
  • strategii, określającej cel główny oraz cele szczegółowe Programu, które zostaną osiągnięte w wyniku jego realizacji,
  • opisu poszczególnych działań służących realizacji Programu,
  • systemu realizacji Programu.

Opcje przeglądania komentarzy

Wybierz sposób przeglądania komentarzy oraz kliknij "Zachowaj ustawienia", by aktywować zmiany.

No w Planie Informatyzacji

No w Planie Informatyzacji Panstwa jest wiecej rzeczy ktore powinny stanac na Rzadzie do wrzesnia roku 2007 - na przyklad Plan przeciwdzialania wykluczeniu cyfrowemu nakierowany na bezrobotnych i klientow pomocy spolecznej.
Ciekaw jestem czy MPiPS COKOLWIEK zrobilo / robi w tym kierunku.

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>