Nowy regulamin NASK zacznie obowiązywać już niebawem

Spieszę donieść, że od 18 marca 2007 r. zacznie obowiązywać nowy regulamin rejestracji i utrzymania domen. Abonenci, którzy zawarli z NASK umowę przed 18 marca 2007, Regulamin zacznie obowiązywać z dniem rozpoczęcia nowego rocznego okresu rozliczeniowego, o ile przed tą datą nie nastąpi skuteczne wypowiedzenie umowy.

Nowy regulamin (przyjęty 18 grudnia 2006) dostępny jest w repozytorium serwisu dns.pl.

Warto zwrócić uwagę, że Sąd Polubowny przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji nie jest już jedynym sądem polubownym, który może na podstawie regulaminu rozstrzygać spory o domeny. Poza sądem przy PIIT swoich praw można dochodzić również przed Sądem Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie ("Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie jest właściwym sądem w przypadku Abonentów związanych z NASK postanowieniami Regulaminu nazw domeny .pl z dnia 18 grudnia 2006"). Można też skorzystać z The World Intellectual Property Organization Arbitration and Mediation Cente ("Centrum Mediacji i Arbitrażu przy Światowej Organizacji Własności Intelektualnej jest właściwym sądem w przypadku zgłaszania sporów, w których dwie strony posiadają miejsce zamieszkania lub siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej")...

Opcje przeglądania komentarzy

Wybierz sposób przeglądania komentarzy oraz kliknij "Zachowaj ustawienia", by aktywować zmiany.

Ktoś przegapił?

Wydaje mi się jednak, Piotrze, że nie masz racji pisząc:

Regulamin zacznie obowiązywać z dniem rozpoczęcia nowego rocznego okresu rozliczeniowego, o ile przed tą datą nie nastąpi skuteczne wypowiedzenie umowy.

Zgodnie z art. 56 ust.2 Prawa telekomunikacyjnego

Dostawca publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych powiadamia abonenta o każdej zmianie w regulaminie, o którym mowa w ust. 1, z wyprzedzeniem co najmniej jednego okresu rozliczeniowego przed wprowadzeniem tych zmian w życie.

więc praktyczna zmiana regulaminu może odbyć się conajmniej w następnym okresie rozliczeniowym (roku). Oczywiście pod warunkiem, że NASK powiadomi abonentów, a z tego co wiem jak na razie tego nie zrobił...

Tylko nie wiem czy wiesz ze

Tylko nie wiem czy wiesz ze rejestracja domen nie podlega prawu telekomunikacyjnemu o co NASK skutecznie walczyl.

Nie wiem :)

Kiedyś - nie tak dawno temu to było
64.20.27-00.00 Usługi telekomunikacyjne pozostałe

Co, kiedy i na jakiej podstawie się zmieniło?

Wątpliwości

Zastanawiam się nad pkt.35 nowego Regulaminu.
Możliwe, że się mylę, ale nie mogę doszukać się obejścia....
Czy nie jest to przypadkiem niedozwolona klauzula umowna?
Regulamin stanowi, że

„Spory w zakresie zobowiązań wynikających z Umowy pomiędzy Abonentem, który posiada miejsce zamieszkania lub siedzibę poza terytorium Polski, a NASK będą rozstrzygane przez sądy powszechne właściwe dla siedziby NASK.”

Art.385 KC w pkt.23 stanowi, że w razie wątpliwości niedozwolonymi klauzulami umownymi, są takie postanowienie umowne, które

„...narzucają rozpoznanie przez sąd, który wedle ustawy nie jest miejscowo właściwy.”

Jak wiadomo Rozporządzenia Rady 44/2001 (trochę inaczej reguluje tę kwestie art.13 konwencji lugańskiej) stanowi, że:

Art.15
c.we wszystkich innych przypadkach, gdy druga strona umowy w Państwie Członkowskim, na terytorium którego konsument ma miejsce zamieszkania, prowadzi działalność zawodową lub gospodarczą lub taką działalność w jakikolwiek sposób kieruje do tego Państwa Członkowskiego lub do kilku państw włącznie z tym Państwem Członkowskim, a umowa wchodzi w zakres tej działalności.

Art. 16
1.Konsument może wytoczyć powództwo przeciwko swemu kontrahentowi albo przed sądy Państwa Członkowskiego, na którego terytorium ten kontrahent ma miejsce zamieszkania, albo przed sąd miejsca, w którym konsument ma miejsce zamieszkania.
2.Kontrahent może wytoczyć powództwo przeciwko konsumentowi tylko przed sądy Państwa Członkowskiego, na którego terytorium konsument ma miejsce zamieszkania.

Pytanie brzmi, czy NASK kieruje swoją działalność do innych Państw? Wydaje się, że tak skoro oferta umieszczona jest w internecie, oraz jest ona również dostępna w wersji angielskiej.

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>