Konsultacje projektu Prawa telekomunikacyjnego (implementacja Pakietu telekomunikacyjnego w Polsce)

Ministerstwo Infrastruktury opublikowało i rozpoczęło konsultacje społeczne projektu nowelizacji Prawa telekomunikacyjnego. To m.in. element implementacji do polskiego porządku prawnego Pakietu telekomunikacyjnego (czy też - wedle nomenklatury Ministerstwa Infrastruktury - pakiet łączności elektronicznej). Zgodnie z postanowieniami tworzących ten pakiet dyrektyw 2009/136/WE i 2009/140/WE z 2009 roku, państwa członkowskie mają obowiązek przyjąć i opublikować do dnia 25 maja 2011 roku przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do ich wykonania, przekazując jednocześnie tekst tych przepisów Komisji Europejskiej. W Polsce mamy koniec kadencji Sejmu i - jak się wydaje - nawet jeśli rząd przyjmie projekt ustawy, to Sejm przed wyborami nie da rady go uchwalić. Jeśli jednak dokument zostanie przyjęty przez rząd, to w kolejnej kadencji będzie "jak znalazł" (i prawdopodobnie nie będzie trzeba go już drugi raz konsultować społecznie). Zachęcam zatem do lektury udostępnionych materiałów.

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw można znaleźć w BIP Ministerstwa Infrastruktury (nie ma tam informacji "do kiedy" ministerstwo czeka na uwagi).

Z wartych uwagi propozycji wskazałbym projektowany art. 175c, który - jak się wydaje - jest szczególną regulacją antyspamową:

Art. 175c. 1. Przedsiębiorca telekomunikacyjny, z uwzględnieniem art. 160 ust. 2, może podjąć środki techniczne i organizacyjne mające na celu eliminację przekazu komunikatu, który ma na celu degradację sieci lub usług.

2. Przedsiębiorca telekomunikacyjny może podjąć proporcjonalne i uzasadnione środki techniczne lub organizacyjne w celu przerwania lub ograniczenia świadczenia usługi telekomunikacyjnej na zakończeniu sieci, z którego następuje wysyłanie komunikatów mogących prowadzić do zagrożenia:
1) ciągłości świadczenia usług telekomunikacyjnych lub dostarczania sieci;
2) integralności sieci telekomunikacyjnej, w tym w szczególności w przypadku zagrożenia wynikającego z zastosowania automatycznych systemów
wywołujących, o których mowa w art. 172;
3) interoperacyjności świadczonych usług;
4) zachowania tajemnicy telekomunikacyjnej, prywatności i poufności.

Moim zdaniem ministerstwo rozsądnie podeszło do kwestii cookies i zaproponowało następujące brzmienie art. 173:

w art. 173 w ust. 1:
a) wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
„Podmioty świadczące usługi drogą elektroniczną lub przedsiębiorcy telekomunikacyjni mogą przechowywać dane informatyczne, a w szczególności pliki tekstowe, w urządzeniach końcowych abonenta lub użytkownika końcowego przeznaczonych do korzystania z tych usług oraz uzyskiwać dostęp do tych przechowywanych danych, pod warunkiem że:”,

b) pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) abonent lub użytkownik końcowy zostanie uprzednio poinformowany jednoznacznie, w sposób łatwy i zrozumiały, o:
a) celu przechowywania danych,
b) sposobach korzystania z ich zawartości,
c) okresie przechowywania i uzyskiwania do nich dostępu,
d) nazwie podmiotu przetwarzającego przechowywane dane;”;

O problematyce cookies czytaj m.in. w Seminarium: reklama behawioralna i profilowanie oraz Nagranie z Seminarium Fundacji Panoptykon na temat OBA.

Opcje przeglądania komentarzy

Wybierz sposób przeglądania komentarzy oraz kliknij "Zachowaj ustawienia", by aktywować zmiany.

Przeczytałem (dosyć

Przeczytałem (dosyć pobieżnie), ale w oczy rzuca się brak przepisów antyspamowych - ciekawe, czy MI zrezygnowało ze zmian w tym zakresie? Z innych ciekawostek, mamy implementację obowiązku notyfikacji incydentów bezpieczeństwa. Właściwy w tym zakresie ma być GIODO.

Antyspam

Takie zapisy są - wprowadzają penalizację takich działań.

tommy
_____ http://www.put.poznan.pl/~tomasz.kokowski

Kilka uwag

Wysłałem to kilka dni temu na listę ISOC-PL:

++ Art. 60 pkt 8 i 9 - informowanie o zagrożeniach obowiązkiem świadczącego usługi publicznie dostępne.

Tak!

+++ Art. 56 ust. 3 - Jakość świadczenia usług (np.
maksymalne przepustowości, a nie gwarantowane w umowach).

Wreszcie.

+++ Art. 105a Sankcja za zawyżanie oferowanych parametrów usług oraz późniejsze niewywiązywanie się z warunków umowy
(konsekwencja wprowadzenia w art. 56 ust. 3 ustawy Prawo telekomunikacyjne wymogu określania w umowie o świadczenie usług telekomunikacyjnych minimalnej gwarantowanej
prędkości transferu danych w ramach świadczonej usługi dostępu do sieci Internet)

Wreszcie.

+++ Art. 159 ust. 4 - dane z retencji tylko postanowieniem
Sądu Karnego, a nie każdego.

+? Art. 173 ust. 1 oraz ust. 1 pkt 1 - retencja i zmiana
oświadczenia opt-out na opt-in

Ciekawa argumentacja.

++ Art. 174a - GIODO ma z urzędu otrzymywać od
dostawców publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych
zawiadomienia dotyczące przypadków naruszenia danych osobowych abonentów lub użytkowników końcowych.

?!- Art. 175c - możliwości do podejmowania działań przez
przedsiębiorców telekomunikacyjnych
zakresie zapewnienia bezpieczeństwa sieci i usług telekomunikacyjnych oraz walki, w szczególności ze zjawiskiem spamu.

De facto chodzi tu o ochronę przed rozszezeniami abonentow
z tytułu nienależytego świadczenia usług telekomunikacyjnych, co jest plagą z powodu kiepskiego przykładania się/nieskuteczności i jakże często lekceważenia praw abonentów przez tychże
przedsiębiorców. Przedsiębiorcy uzyskaliby legitymizację
dla odrzucania roszczeń wykazując "podejmowanie określonych
działań" - czyli czynności nieweryfikowalnych lub niezwykle
trudno weryfikowalnych przez poszkodowanego abonenta.

?!! Art. 175d-175e - powołanie Rady właściwej do rekomendacji w obszarze integralności sieci i usług, jako organ opiniodawczo-doradczy (W skład Rady liczącej 6–12 członków wchodzić będą osoby zgłoszone przez ministra właściwego ds. łączności, ministra właściwego ds. wewnętrznych i administracji, Prezesa UKE, Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Szefa ABW i GIODO, a także 3 osoby wybrane przez ministra właściwego ds. łączności spośród podmiotów zgłoszonych przez izby gospodarcze reprezentujące przedsiębiorców telekomunikacyjnych lub podmioty świadczące usługi drogą elektroniczną.

Nie rozumiem jaki cel ma powoływanie takiej rady. No chyba, że da się rozporządzeniami załatwiać rejestry różne, nakazy,
ograniczenia, itd.:

Biorąc pod uwagę zalecenia i rekomendacje Rady, a także wytyczne Komisji Europejskiej, minister właściwy ds. łączności będzie mógł określić, w drodze rozporządzenia, szczegółowe środki techniczne i organizacyjne oraz metody zapobiegania zagrożeniom, o których mowa w art. 175a i 175c ust. 2 ustawy Prawo telekomunikacyjne, jakie przedsiębiorcy
telekomunikacyjni zobowiązani będą stosować w celu zapewnienia bezpieczeństwa lub integralności sieci i usług telekomunikacyjnych.

Inne:

--- "wielkość UKE" -> 2010: 639 osób

Jestem pod wrażeniem "mocy" regulatora i zdziwiony
tym co niżej.

--- postulat zatrudnienia 2+5 osób z powodu "zwiększonych
obowiązków, bo trzeba wydać kilka przepisów" (cytuję
swobodnie za tekstem uzasadnienia).

--- Koszty UKE, w szczególności 'koszty związane ze zmianą
sposobu wynagradzania pracowników UKE' 9,8 mln rocznie (!)

--- Wyliczenia skutków dla sektora finansow publicznych:
tabela niby jest, ale trzeba sie dobrze ptzyjrzeć, żeby
złapać jakie są te skutki faktyczne (koszty roczne, wieloletnie, okres szacowania) -> chaotyczne i jakby celowo
zamotane.

tommy
_____ http://www.put.poznan.pl/~tomasz.kokowski

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>