Warto zauważyć też trendy antywulgaryzacyjne, czyli "komunikatory" i reklama piwa

W niedawnych pracach legislacyjnych Senatu pojawiła się wzmianka o "stronach internetowych adresowanych do małoletnich odbiorców" o "komunikatorach elektronicznych" oraz o "portalach społecznościowych". Ale Senat wycofał się z tej propozycji nowelizacji ustawy o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, w której w tych "mediach" miała być wprowadzona reglamentacja reklamy i promocji piwa. Ja, tradycyjnie, zastanawiam się, co to też "portal społecznościowy", ale teraz jeszcze dochodzi nowe pojęcie: komunikatory elektroniczne. Prawodawca coraz częściej stara się wpisać w przepisy tego typu określenie (por. Wulgaryzacja prawa obrotu elektronicznego na przykładzie prac nad ustawą hazardową). Coraz częściej mu się to, niestety, udaje. Dlatego też warto odnotować sytuację, w której projektodawca sam siebie zdołał powstrzymać.

15 kwietnia Gazeta prawna opublikowała tekst Bez reklam piwa na Naszej Klasie, w którym sygnalizowała, że opracowany w Senacie projekt ustawy miał trafić do Sejmu dla dalszego procedowania. Ale to była przedwczesna projekcja, bo wyszło inaczej.

Chodziło o senacki Projekt ustawy o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, druk nr 1074 (PDF). Czytamy tu m.in. (str. 3):

Projekt ustawy przewiduje ponadto wprowadzenie zakazu prowadzenia reklamy i promocji piwa za pośrednictwem stron internetowych adresowanych do małoletnich odbiorców, komunikatorów elektronicznych oraz portali społecznościowych (dodawany art. 13^1 ust. 2 pkt 4a).
Internet jest jednym ze środków przekazu, który cieszy się wyjątkową popularnością wśród młodych odbiorców. Pomimo to w obowiązującym prawodawstwie prowadzenie reklamy i promocji za jego pośrednictwem nie spotykało się z żadnymi ograniczeniami.

Jest też propozycja samego przepisu, który miał - wedle projektodawców - znaleźć się w art. 131 ust. 2 ustawy:

po pkt 4 dodaje się pkt 4a w brzmieniu:
"4a) na stronach internetowych adresowanych do małoletnich odbiorców, za pośrednictwem komunikatorów elektronicznych oraz portali
społecznościowych;",

Wedle projektodawców: celem nowelizacji miało być ograniczenie możliwości emitowania reklam napojów alkoholowych w środkach masowego przekazu z jednoczesnym zwiększeniem górnej granicy grzywny jaka grozi temu kto prowadzi zakazaną reklamę lub promocję.

Senat podjął pracę i projekt trafił do komisji. W sprawozdaniu senackich Komisji Ustawodawczej, Komisji Kultury i Środków Przekazu oraz Komisji Rodziny i Polityki Społecznej (PDF) czytamy, na str. 4:

W wyniku przedstawionych opinii zrezygnowano z projektowanego przepisu art. 131 ust. 2 pkt 4a, który przewidywał zakaz reklamy piwa na stronach internetowych adresowanych do małoletnich odbiorców (z uwagi na fakt, iż z art. 131 ust. 1 pkt 1 wynika zakaz reklamy i promocji piwa kierowanej do małoletnich bez względu na formę i miejsce, w którym jest prowadzona); odstąpiono również od wprowadzania zakazu reklamy piwa za pośrednictwem komunikatorów elektronicznych oraz portali społecznościowych.

Uważam to za głos rozsądku. Po co psuć przepisy prawne zbędną kazuistyką?

Na 74 posiedzeniu Senatu Senat nie podjął uchwały w sprawie tego projektu i tym samym zakończył postępowanie w tej sprawie. Ustawa zatem nie trafiła do Sejmu w celu "dalszego procedowania".

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>