Gdzie znajdę treść pracy konkursowej konsorcjum PwC na temat e-podatków?

Ministerstwo finansów rozpisało konkurs na Opracowanie Koncepcji transformacji działania administracji podatkowej w ramach Programu e-Podatki obejmującego projekty e-Deklaracje 2, e-Podatki, e-Rejestracja, zamieszczone na liście indykatywnej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Konkurs wygrało konsorcjum, w skład którego wchodzi PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. oraz PricewaterhouseCoopers Private Ltd. Konsorcjum uzyskało najwyższą liczbę punktów w toku oceny złożonych prac (bo kryterium wyboru nie była jedynie cena; cenie przypisano wagę 20%). Zatem 24 lipca dokonano wyboru najlepszej pracy konkursowej. Jeśli opracowanie zostało przygotowane, to chętnie bym się z nim zapoznał. Czy ministerstwo finansów zamierza je opublikować w internecie?

Ogłoszenie o konkursie dostępne jest online (PDF), dostępna jest też informacja o wynikach konkursu (PDF). Dostępne są również inne materiały związane z konkursem (w załączniku 13 (PDF), który zawiera "Istotne dla Stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej Umowy, mogą podlegać negocjacjom", znalazły się postanowienia dotyczące przeniesienia na zamawiającego "całości przysługujących autorskich praw majątkowych do przedmiotu Umowy w ramach Etapu, bez dodatkowych oświadczeń stron w tym zakresie". W Sieci nie widzę jedynie treści przygotowanego opracowania, a wypada postulować, wzorem historii z raportami ministerstwa kultury, by treść takiego opracowania była opublikowana w internecie, aby każdy (podatnik) mógł się z nią zapoznać.

Wiemy, co powinno być w środku tego opracowania, gdyż wynika to z ogłoszenia konkursowego:

Przedmiotem Konkursu jest opracowanie Koncepcji transformacji działania administracji podatkowej w ramach Programu e-Podatki obejmującego projekty e -Deklaracje2, e-Podatki i e-Rejestracja, zamieszczone na liście indykatywnej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Koncepcja ta musi być zgodna z warunkami Regulaminu Konkursu.

Celem Konkursu jest uzyskanie najlepszej Koncepcji transformacji działania administracji podatkowej oraz wyłonienie Uczestnika Konkursu, który zostanie zaproszony do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki w celu zawarcia umowy na szczegółowe opracowanie pracy konkursowej.

Opracowanie będące przedmiotem konkursu powinno obejmować:

1) Streszczenie dokumentu oraz przyjęte założenia.

2) Wstępną analizę otoczenia społeczno–gospodarczego administracji podatkowej, której transformacja będzie przedmiotem Programu e-Podatki.

3) Ogólną analizę stanu bieżącego obszarów zmian wskazanych w Założeniach Programu e-Podatki (z możliwością wskazania nowych obszarów) wraz z analizą porównawczą z co najmniej dwoma wybranymi krajami (członkami OECD – Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju).

4) Wstępną „Strategię transformacji działania administracji podatkowej w ramach Programu e-Podatki obejmującego projekty e Deklaracje2, e-Podatki i e-Rejestracja wraz z zarysem planu jej wdrożenia”, w tym m.in. propozycję głównych kryteriów i wskaźników oceny realizacji strategii.

5) Wstępną propozycję docelowego modelu logicznego Administracji Podatkowej obejmującego główne procesy biznesowe zawarte w ramach obszarów zmian Programu e-Podatki.

6) Wstępną koncepcję rozwiązań funkcjonalnych i niefunkcjonalnych, organizacyjnych oraz prawnych dla obszarów zmian Programu e-Podatki.

7) Pryncypia architektoniczne.

8) Wstępną strategię dostarczania (budowy) i wdrożenia proponowanego rozwiązania.

9) Propozycję głównych powiązań, ograniczeń i wyłączeń dla zakresu Programu e-Podatki.

10) Identyfikację głównych zagrożeń związanych z realizacją Programu e-Podatki.

11) Wstępne uzasadnienie strategiczno-finansowe proponowanego rozwiązania.

12) Wstępną koncepcję i metodykę realizacji Programu e-Podatki oraz projektów wchodzących w jego skład, wytwarzania poszczególnych produktów i świadczenia usług nadzoru autorskiego oraz proponowaną strukturę organizacyjną.

13) Proponowany sposób współpracy z Zamawiającym przy szczegółowym opracowaniu pracy konkursowej i jego realizacji oraz mechanizmy kontroli wykonywania i jakości wyników pracy po stronie Wykonawcy i Zamawiającego.

14) Identyfikacja zakresu i głównych produktów Programu e-Podatki i projektów. Wstępne plany realizacji Programu i projektów, w tym proponowane harmonogramy dostarczania produktów Programu i projektów.

Wstępne kosztorysy realizacji Programu i projektów.

Szczegółowe wymagania dotyczące opracowania będącego przedmiotem Konkursu określone zostały w Regulaminie Konkursu.

Opcje przeglądania komentarzy

Wybierz sposób przeglądania komentarzy oraz kliknij "Zachowaj ustawienia", by aktywować zmiany.

jeszcze o konkursie na e-podatki

VaGla's picture

Czego dowiedziałem się (chociaż jeszcze wymaga sprawdzenia) na temat konkursu:

  • wynik tego konkursu był oprotestowany, więc umowę można było zawrzeć dopiero jakiś tydzień temu
  • prawie wszyscy złożyli protesty, a potem - jednego dnia - "bez podawania jakichkolwiek przyczyn" wszystkie protesty zostały wycofane

--
[VaGla] Vigilant Android Generated for Logical Assassination

Nie udostępnią opracowania w sprawie e-podatków na stronie?

VaGla's picture

Rzecznik prasowy Ministerstwa Finansów, p. Magdalena Kobos, odpowiada:

Postępowanie na opracowanie w wyniku, którego wyłoniona została najlepsza praca konkursowa, w chwili obecnej nie zostało zakończone. Ministerstwo Finansów nie posiada praw autorskich do ww. pracy do czasu podpisania umowy z jej autorem. Tym samym nie istnieją możliwości udostępnienia jej treści. Po podpisaniu umowy z Wykonawcą nie jest planowane zamieszczenie jej na stronie internetowej MF (www.mf.gov.pl).

--
[VaGla] Vigilant Android Generated for Logical Assassination

Po co?

Asen's picture

Po co ta gadka o prawie autorskim, skoro z następnego zdania wynika, że nic by to nie zmieniła. Poza tym o ile rozumiem prawo autorskie - nie można go nabyć żadną umową ani go przenieść z autora na kogoś.

szkoda

ksiewi's picture

Szkoda, że nie jest planowane udostępnienie prac. Szkoda, że - jak rozumiem - MF nie chce zaprosić wszystkich obywateli do zgłaszania uwag i ulepszeń do zwycięskiej koncepcji. Szkoda - bo można by przynajmniej spróbować wykorzystać wiedzę i doświadczenia użytkowników systemu podatkowego w projektowaniu zmian tego systemu. Choćby na takiej zasadzie jak rząd Nowej Zelandii, który prowadził konsultacje ustawy o policji za pomocą wiki. Albo poprzednia ekipa MF, która uruchomiła podatkowe wiki.

Szukałem ostatnio śladów podatkowego wiki prowadzonego o ile dobrze pamiętam z polecenia ministra Barszcza. Niestety strona została usunięta i chyba nie zostało udostępnione żadne archiwum. Ciekaw jestem, czy ktoś przeprowadził analizę tamtego projektu i zastanowił się jak bardzo przydatne okazało się takie społecznościowe podejście do tworzenia prawa podatkowego.

A na marginesie - być może czegoś nie doczytałem, ale w informacji piszesz, że konkurs został już rozstrzygnięty, a rzecznik, którą cytujesz twierdzi przeciwnie?

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>